در اين بخش مي‌توانيد به مباحث مربوط به انواع زبان هاي برنامه نويسي بپردازيد

New Memberno avatar
پست ها

1

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 1 اردیبهشت 1385 12:55

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Boollon Tooltip in Delphi

توسط sina.genius » جمعه 1 اردیبهشت 1385 13:12

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Edit1: TEdit;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
type
  tagEDITBALLOONTIP = record
    cbStruct: Longword;
    pszTitle: PWChar;
    pszText: PWChar;
    ttiIcon: Integer;
  end;
type
  PEDITBALLOONTIP = ^tagEDITBALLOONTIP;

const
  ECM_FIRST         = $00001500;
  EM_SHOWBALLOONTIP = ECM_FIRST + 3;


var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  ebt: tagEDITBALLOONTIP;
  title, Text: Widestring;
  icon: Integer;
begin
  title := 'tooltip!!';
  Text  := 'in editbox :)';
  icon  := 1; //0,1,2,3
  with ebt do
  begin
    cbStruct := SizeOf(ebt);
    pszTitle := PWideChar(title);
    pszText  := PWideChar(Text);
    ttiIcon  := icon;
  end;
  SendMessage(Edit1.Handle, EM_SHOWBALLOONTIP, 0, Longint(@ebt));
end;

end.فايل DFM هم اينه ...............

object Form1: TForm1
  Left = 192
  Top = 114
  Width = 403
  Height = 267
  Caption = 'Form1'
  Color = clBtnFace
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
  Font.Color = clWindowText
  Font.Height = -11
  Font.Name = 'MS Sans Serif'
  Font.Style = []
  OldCreateOrder = False
  PixelsPerInch = 96
  TextHeight = 13
  object Button1: TButton
    Left = 64
    Top = 144
    Width = 75
    Height = 25
    Caption = 'Button1'
    TabOrder = 0
    OnClick = Button1Click
  end
  object Edit1: TEdit
    Left = 176
    Top = 24
    Width = 121
    Height = 21
    TabOrder = 1
    Text = 'Edit1'
  end
end

Administrator

Administratorنماد کاربر
پست ها

15474

تشکر کرده: 10200 مرتبه
تشکر شده: 3946 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 19:51

آرشيو سپاس: 30251 مرتبه در 5981 پست

توسط Mahdi1944 » جمعه 1 اردیبهشت 1385 13:15

sina.genius,
ورود شما رو به اين مرکز خوش‌امد مي‌گم  :D
و تشکر به خاطر مطلب خوب شما
اميدوارم در آينده نيز از حضور شما در سايت استفاده کنيم  :o
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست     هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست     خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

لطفا سوالات فني را فقط در خود انجمن مطرح بفرماييد، به اين سوالات در PM پاسخ داده نخواهد شد


چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان