در اين بخش مي‌توانيد کليپ و تصاوير زيباي خودرو را مشاهده کنيد
Major I

Major Iنماد کاربر
پست ها

130

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 9 مهر 1388 22:47

آرشيو سپاس: 513 مرتبه در 111 پست

JAGUAR C-XF Concept ببینید|||| با عکس

توسط goshi bazz » چهارشنبه 4 آذر 1388 01:32


                   
با سلام خوبكاملا قبول دارم كه این پست باید خیلى زودتر از اینها به معرض دید قرارمىگرفت اما با این حال كه حتى در زمان معرفى این مدل جاگوار كه مقالهارائه كرده بودیم باز بر آن شدیم كه به قول خود وفا كرده و مقالهاى بسیاركامل تر را به شما از شرایط این اتومبیل ارائه دهیم كه به یارى كردگارعالماز آن خوشتان بیاید و حتما هم نظرتان را بگویید! دقیقا بعضى شركتهاىاتومبیل سازى كه گاهى از اوقات به دلایل مختلف سهام خود را واگذار مىكندبر اساس آمار كامل به نفع امتیاز خودرو تمام مىشود و آن شركت داراى پیشرفتقابل ملاحظهاى مىشود. خوب شركتهایى همانند كیا و جاگوار نیز به هیچ وجه ازاین امر مستثنى نیستند كه در این مقاله مىخواهیم در مورد جاگوار بحث كنیم.خوب از وقتى كه شركت اتومبیل سازى بزرگ فورد اقدام به خرید سهام كاملجاگوار كرد، جاگوار به پیشرفتى والا و فروشى كم نظیر دست یافته است. اماهرگز فراموش نكنید كه همیشه جاگوار همان جاگوار جنگل بوده است اما فقطهمیشه براى ابراز خواستهها و تمایلات جوانى و جنسى خود با مشكل كمبود پولروبرو شده بوده است كه دیگر امروزه سدى به نام پول اصلا براى جاگوار معنىندارد. اگه اهل مطالعه و مشاهده هم كه باشید متوجه خواهید شد كه امروزه دربسیارى از مقالههاى مجلهها یا اینترنت یا گزارش تلویزیونها بخشى را عكسهاو مطالب جاگوار اشغال مىكند. جاگوار به طرز بسیار ماهرانهاى توانسته استدقیقا نیاز تمام اقشار جامعه را بر طرف كند. كاملا بر خلاف بسیارى ازشركتهاى موجود! منظور حاصله از این جمله بدین شكل است كه جاگوار نیاز تماماقشار جامعه اعم از: پیر، جوان، زن، مرد، عشقبازان سرعت، عاشقان قدرت وحتى مجنونهاى آینده را بر طرف مىنماید! خوب است، نه؟ به نظر من بهترینشروع براى وارد شدن به بازار فوق حرفهاى براى جاگوار همان تیپ اس بود كهجاگوار كاملا آن را دریافته بود. جاگوار امكانات و زیبایى آخرین مدلاتومبیلهاى دنیا را با حداقل قیمت به مشتریان خود تقدیم مىكند. حداقل قیمتمنظور همان ۱۵۰ تا ۳۳۰ میلیون نیست! منظور ۴۰ یا حتى ۵۰ میلیون تومان است.دقیقا برابر با یك مرسدس اى۲۴۰! خوب حالا كدام مىارزد ؟ من كه باشم تایراین ماشین را نمى دهم بنز را بگیرم! به هر حال! جاگوارهاى زیادى از گذشتهتا به امروز تولید شده از كلاسیك و سلطنتى گرفته تا اسپرت اما مدل اسپرتامروز بسیار زیبا و شكیل مىباشد كه در عین آپ تو دیت بودن اصالت جاگوار رادر بهترین شرایط بیان مىكند. به نظر من كه بیرون خودرو نسبتا حرف بیشترىبراى گفتن دارد تا داخل! هیچ موقع جاگوار حتى فكر تولید اتومبیلهاى اس یووى رو در ذهن خود پرورش نداده است و هرگز اسپرت بودن و سرعت را فداىتفكرات اشتباه و قدرت نكرده است. زیرا همیشه اگر كار كوچكى اما به طوركاملا درست انجام شود بسیار بهتر از بزرگتر و اشتباه آن است. این هماناصلى است كه جاگوار مبناى كار خود قرار داده است. این مدل دقیقا بر عكسمدل قبلى كه كاملا شبیه به مدلهاى بسیار قدیمى بود به طور كامل تازه وجدید بوده و حسهاى بسیار شگفت انگیزى را القا مىكند! بد نیست این را همبدانید تا زمانى كه در ایران نمایندگى رسمى، تعمیرگاههاى مورد نیاز،نمایندگىهاى ساپورت پس از فروش و بسیارى دیپر وجود نداشته باشد جاگوار حقورود به كشور را ندارد.
ظاهر خودرو:
در جلو شاهد یك جلو پنجرهمشبك بسیار زیبا هستیم كه علاوه بر حمل زیبایى و تبادل هوا بین موتور وهوا، بیانگر تمدن دیرینه جاگوار است كه همواره با آرم جاگوار مزیین شدهاست. در مورد چراغها هم هیچ حرفى باقى نمانده است و باز با این كه اصالتخود را نگاه داشته است، توانسته است حداكثر روح اسپرت بودن و زیبایى وكارایى را در آن بدمد! البته لامپهاى این خودرو از بهترین نوع دانهاى لدبوده كه تمام این دانه دانهها حول چراغ اصلى و مركزى گرد آمده اند و حداكثر تلاش بر این ضمیمه بوده است كه با حفظ زیبایى بتواند حداكثر نوع موردنیاز در جاده و اتوبانها در شب را براى راننده محترم فراهم آورد. بااقتدار و سند و مدرك نیز مىخواهم بگویم كه زیباترین دیفیوزهاى موجود برجلو سپر این خودرو نصب شده است كه به طرز شگفت انگیزى به آیندگان شباهتداشته و بیشتر به یك مه شكن مىنماید تا به یك تكه تزئینى! روى كاپوت ۴ عددشیار وجود دارد كه، پرش جاگوار وحشى را معنا مىدهد. كه البته دو شیار وسطبین دو عدد دیفیوز دیگر قرار دارد و دو شیار دیگر نیز قسمت اصلى دربرگیرنده كاپوت را شامل مىشوند. كه الحق زیبایى خودرو را دو چندان كردهاند! قابل ذكر است كه آینههاى خودرو خوانایى بسیار كاملى را با دو خطشكستگى روى كاپوت دارد كه آئرودینامیك اتومبیل را تضمین مىكند. در جلوخودرو هیچ حرفى براى گفتن وجود ندارد. حد اكثر زیبایى، آرامش، سادگى،اصالت و آیردینامیك گرد آمده اند تا بار دیگر نام جاگوار را در مغزت تداعىكنند. چه خوب! باز در كنارههاى خودرو دو عدد دیفیوز زیبا و بزرگ دیدهمىشود كه وجود آنها تهى از استفاده نیست! در مدل سى اكس اف دستگیره درهابهصورت قابل ملاحظهاى قرار گرفته است. دستگیره در عقب نیز یاد آور تیپ اسیو وىها مىباشد! حتى جاگوار در اتومبیل خود نیز دست از سر عقاید خود برنداشته و عدد هفت را براى پره رینگهاى ۲۱ اینچى پسندیده است. البته بهصورت جفتى. در عقب خودرو نیز شاهد خوانایى بسیار شگفت آور با جلو وىهستیم. چراغهاى عقبى بسیار شبیه به چراغهاى جلو مىباشد كه باز دو چراغ عقبتوانایى جدایى از یكدیگر را نداشته و به همین موجب، دو چراغ به وسیله شبرنگى بى بازتابش به همدیگر نصب مىباشند. كه ۱۰۰ البته كه در وسط آنها آرمجاگوار خودنمایى مىكند و زیر كل این پكیج نام خودرو نوشته شده است. واقعاكه هیچ چیز از زیبایى كم ندارد. هیچ چیز... باور كن! سیستم اگزوز یكمجموعه وصف نا پذیر است كه شامل دو عدد سر اگزوزى بزرگ و استیل است و بازبین این دو سر اگزوز نام این خودروساز انگلیسى به صورت عمودى بر روى شمشىاز استیل حك شده است. هیچ حرفى باقى نمانده! زیبایى، تجمل، اصالت، اسپرتى،آینده نگرى و شاید هزاران ملاك دیگر فقط و فقط براى سنجیدن این خودرو...
داخل خودرو:


براىتوصیف داخل این خودرو باید به عرضتان برسانم كه سیستم داخلى خودرو كاملابا سیستم برونى داراى تفاوتهاى قابل ملاحظهاى است. چرا كه در بیرون علاوهبر فاكتورهاى نامبرده شده فاكتور آینده نگرى نیز مورد ستایش بوده است امادر داخل فقط و فقط به آینده توجه شده است كه مىتوان آن را از بزرگتریناشكال آن محسوب كرد. اتومبیلهاى زیادى براى امروزه بر مبناى آینده تولیدشده اند اما در داخل همه آنها امروزى بودن نیز به كار آمده است اما در اینجاگوار (در داخل كابین) به طور كلى اصالتها و قدیم و بسیارى از موارد دیگرفراموش شده است كه به نظر من اشكالى غیر قابل گذشت است! براى مثالصندلىهاى این خودرو به طور كامل به نسل آینده مربوط مىشود اما در این جاشاهد آن هستیم! یا حتى فرمان و یا جلو داشبرت! در جلو داشبرت به جرأت شاهدهیچ چیزى نیستیم! (اعم از: كانال كولر، سیستم صوتى، جا سیگارى، ساعت و...)با جرات خدمتتان مىگویم كه حتى براى یك ساعت نمى توان داخل خودرو رو ازفرط خلوت بودن تحمل كرد. اما باهمه این تفاسیر نمى توان منكر وجود داشتنآنها در داخل خودرو شد. سیستم گیربكس و دنده اتومبیل به شكل تیپ ترونیكاست. به صورتى كه دسته دنده، كلاچ و كلى بساط آن به روى دسته فرمان خلاصهشده است و با فشردن كلید مثبت به دنده افزوده مىشود و دنده معكوس نیز باهمان منفى شكل مىگیرد و اما عقربههاى كیلومتر و دور موتور شمار!: داراى ۳عدد محفظه عقربه مىباشد كه عقربهها به صورت جالبى صفر مىشوند. براى مثالهنگامى كه اتومبیل در حال خاموشى به سر مىبرد عقربه به روى عدد صفر دربالاترین مكان خود مىباشد. واقعا به نظر من دسته فرمان كمرى ۲۰۰۷ از فرماناین اتومبیل زیباتر است. حداكثر امكانات این خودرو ر وى جا گیربكساتومبیلهاى معمولى قرار دارد كه آن هم به صورت لمسى. فقط مورد قابل توجهىكه بر روى جلو داشبرت وجود دارد یك آرم جاگوار است كه روى بدنه حك شدهاست. كه اگر به نظر من به جاى آن پلاكى از طلا یا نقره مىریختند بسیارزیبا تر جلوه مىنمود. قابل ملاحظه ترین قسمت داخلى، صندلىها مىباشد كه بهنحو استثنایىاى راحت هستند كه همه قسمتهاى مختلف كمر را در بر مىگیرد! كهباز با بیرون خودرو هماهنگى لازم را دارا نمىباشد. فراموش نكنید نظرتانقبل از نتیجه گیرى بر نتیجه آزمایش تاثیر فراوان دارد. من فردى هستم كه باطراحى اتومبیلهاى آینده مخالف مىباشم!
موتور و قدرت خودرو:
قدرت اینهیولا از یك موتور هشت سیلندرى حاصل مىشود! البته با سوپر شارژر! یكى ازمهمترین اصالتهاى جاگوار در مورد موتور این بوده است كه به نحوى بتوان باصداى موتور سرنشینان را ترساند در این مدل هم به سبب فقدان عایقبندى اینمورد تا حد والایى ارج نهاده شده است به صورتى كه در هنگام استارت زدن همهاز جا مىپرند! براى این كه هرگز در سرعتهاى بالا فرمان نزند (اصطلاح)بهترین نوع تایرهاى پیرلى كلاسكه زرین ما را همراهى مىكنند. در مجلههاىخارجى ۴۲۰ اسب بخار قدرت این اتومبیل به ۴۲۰ قلاده یوزپلنگ وحشى تمثیل شدهاست. در مورد موتور هیچ حرفى براى گفتن باقى نمانده است. چرا كه قدرتهمراه با زیبایى آرمیده است. دقیقا دو فاكتورى كه هیچ وقت زیر یك پتو باهم نرفتهاند!
تا توانی دلی به دست اور           دل شکستن هنر نمی باشد                     موفق باشید

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب goshi bazz تشکر کرده اند:
hamid-p51, Sami 1993, A.P.H hamid, Mahdi1944, SadafG, CAPTAIN PILOT, noora, soheyl jami

Captain

Captainنماد کاربر
پست ها

3805

تشکر کرده: 24 مرتبه
تشکر شده: 1266 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 7 شهریور 1388 02:26

محل سکونت

جمهوری اسلامی ایران

آرشيو سپاس: 23503 مرتبه در 3364 پست

Re: JAGUAR C-XF Concept ببینید|||| با عکس

توسط Sami 1993 » چهارشنبه 4 آذر 1388 01:38

با سلام
ممنون از عکسهای عالیت دوست دارم :-*


گرگ ها خوب بدانند در این ایل غریب

گر پدر رفت، تفنگ پدری هست هنوز

گرچه نیکان به مرور بار سفر بر بستند


شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد                                                          لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد                                                  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد                                                                             لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Sami 1993 تشکر کرده اند:
hamid-p51

Administrator

Administratorنماد کاربر
پست ها

15468

تشکر کرده: 10189 مرتبه
تشکر شده: 3927 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 19:51

آرشيو سپاس: 30251 مرتبه در 5981 پست

Re: JAGUAR C-XF Concept ببینید|||| با عکس

توسط Mahdi1944 » چهارشنبه 4 آذر 1388 02:48

saman azizi,  
براي سپاسگزاري صرفا از کليد سپاس استفاده کنيد
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست     هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست     خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

لطفا سوالات فني را فقط در خود انجمن مطرح بفرماييد، به اين سوالات در PM پاسخ داده نخواهد شد

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Mahdi1944 تشکر کرده اند:
SadafG, azeRilA, CAPTAIN PILOT, noora, goshi bazz, Sami 1993


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 3 مهمان