در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد
Major II

Major IIنماد کاربر
پست ها

189

تشکر کرده: 2 مرتبه
تشکر شده: 9 مرتبه
تاريخ عضويت

دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 22:31

آرشيو سپاس: 734 مرتبه در 183 پست

بزرگترین خرید تسلیحاتی تاریخ کره جنوبی

توسط shahab313 » دوشنبه 14 مرداد 1392 15:21
یک ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻣﺮوز )دوﺷﻨﺒﻪ( اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ را درﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ارزش 3 / 8ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن "ون" )4 / 7 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ 60 ﺟﺖ ﺟﻨﮕﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮارداد واردات ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ

:ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ، ﯾﮏ ﻣﻘﺎم دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی "اداره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت دﻓﺎﻋﯽ" ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ اوت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ‌ﺷﻮد

ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ اﯾﮕﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ "ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ" و F-15 ،"ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ "ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ F-35 ﺳﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺟﻨﮕﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺖ رادار ﮔﺮﯾﺰ .ﯾﻮروﻓﺎﯾﺘﺮ ﺗﺮآﻧﭻ 3 ﺗﺎﯾﻔﻮن" ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﻓﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه‌ااست

ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اداره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ: ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﭘﺮوژه از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮد. وی اﺷﺎره ﮐﺮد ﻫﻤﻪ. ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺟﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ که قرار است خریداری گردد محتمل است. این خرید به صورت قسطی و افزایش بودجه دولت ممکن خواهد بود.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب shahab313 تشکر کرده اند:
coops, امام قلي خان, rasols, reza4087, nima-rad, كيارش, kayvan6079, samsun, Mohammad 1985, CAPTAIN PILOT, Mahdi1944, kaarabar, Lord_Jason, mogtaba-pilot, Ghost Rider, Shahbaz

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 3 مهمان