در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد
Captain I

Captain Ino avatar
پست ها

1189

تشکر کرده: 1241 مرتبه
تشکر شده: 9589 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 23 دی 1386 23:13

آرشيو سپاس: 241 مرتبه در 33 پست

ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ؟

توسط mpo » سه شنبه 25 فروردین 1394 14:39

ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛
ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ
؟

ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺮﮎ ﻫﺎﯼ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ 1915 ﺗﺎ 1923 ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﻓﺠﯿﻊ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺠﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺁﺗﺎﺗﻮﺭﮎ ﭘﺪﺭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺭ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻓﺠﯿﻊ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺩﺧﯿﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻠﻮﮐﺎﺳﺖ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻋﻤﺪﯼ ﻭ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﺷﺪﻩ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦﻫﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ ‏( ۱۹۱۵ ﺗﺎ ۱۹۱۷ ﻣﯿﻼﺩﯼ ‏) ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻗﯿﺎﻡ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺸﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻌﯿﺪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻣﺮﮒ ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﭘﺎﭖ ﻓﺮﺍﻧﺴﯿﺲ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻥ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎﺩﺑﻮﺩ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺍﺭﻣﻨﯽﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺭﺍ ‏« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ﻗﺮﻥ ﺑﯿﺴﺘﻢ ‏» ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮﺩ . ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﭘﺎﭖ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ، ﺁﻧﮑﺎﺭﺍ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﮏ
ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .  ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﻔﯿﺮ ﻭﺍﺗﯿﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻧﮑﺎﺭﺍ ﺭﺍ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﻔﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻡ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺗﺮﮎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺍﺯﺍﺭﺩﻣﺮﮒ ﮐﻮﺩﮎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﻭﺍﻥﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ

11 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

120

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 8 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 15 تیر 1389 16:31

آرشيو سپاس: 299 مرتبه در 92 پست

Re: ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ

توسط mortaza-iri » سه شنبه 25 فروردین 1394 17:43

ضمن محکوم کردن این جنایت ،
خواهشا کشتار مردم مسلمان اذربایجان ایران توسط ارامنه هم بازخوانی بشه.
بطوری که هنوز در منطقه آذربایجان غربی هر نوع قتل عامی را با مثال کشتار مسلمانان ارومیه و حومه اش توسط ارامنه شناخته میشه.
با تشکر.
رهبر انقلاب: عاملان جنایت اخیر(شهادت شهید مصطفی احمدی روشن) را مجازات خواهیم کرد...
انشاءالله.

7 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Novice Poster

Novice Posterno avatar
پست ها

52

تشکر کرده: 397 مرتبه
تشکر شده: 162 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 6 دی 1393 11:36

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ

توسط مهرداد نسیم » شنبه 29 فروردین 1394 14:48

با سلام.
تصور 1.5 میلیون انسان خودش کار سختیه حال تصور قتل آم 1.5 ملیون انسان دیگه خیلی سختره.
لطفا از جزئیات این نسل کشی بیشتر توضیح بدین.
اینکه این اتفاق چه مدت طول کشیده؟
اینکه به چه صورت بوده یعنی چه حجمی از این جمعیت را از دم تیغ گذروندن و چه تعداد رو مجبور به تبعید کردن؟
حالا این تبعیدگاه که باعث مرگ اونها می شده کجا بوده؟

3 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Captain I

Captain Iنماد کاربر
پست ها

1747

تشکر کرده: 3595 مرتبه
تشکر شده: 4373 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 23 بهمن 1392 11:40

آرشيو سپاس: 338 مرتبه در 72 پست

Re: ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ

توسط bamn » شنبه 5 اردیبهشت 1394 10:38

دیروز روز جهانی گرامیداشت قربانیان جنگ جهانی اول بود. در بسیاری از کشورهای جهان برنامه ها و مراسم مختلفی به مناسبت این روز برگزار گردید و بویژه برنامه های سه کشور ارمنستان ، ترکیه و فرانسه بیش از همه رسانه ای شد .
اما آیا در ایران هم کسی به فکر گرامیداشت این روز بود؟ آیا بجز هموطنان ارامنه که دیروز در کلیساهای کشور یاد هم کیششان کشته شده خود را گرامی داشتند ، هیچکس دیگری به فکر این روز بود؟ آیا هیچکس به فکر شش ملیون ایرانی که در جریان جنگ جهانی اول بر اثر قحطی ، شیوع وبا و آنفلوآنزا و لشکرکشی های غیر موجه روسیه و انگلیس و عثمانی در خاک بی طرف ایران از بین رفتند بود؟ آیا کسی به یاد دلیرمردانی که در شمال و جنوب کشور جلوی متجاوزان ایستادند و دست خالی و بدون حمایت دولت مرکزی مردانه جنگیدند و به شهادت رسیدند بود؟ آیا برای رسانه های جهان مرگ شش ملیون ایرانی (یک سوم جمعیت آن زمان کشور) به اندازه مرگ 1.5 یا 2 ملیون ارامنه اهمیت نداشت؟ برای رسانه های خودمان چه؟ آیا نشریاتی که امروز در بین صفحات خود به مراسمات ارامنه و ترک ها اشاره کرده اند بجای بحث سر اینکه حق با کدام طرف است یادی از کشتار ایرانی ها هم کرده اند؟ آیا در اروپا هیچ نویسنده ای بخاطر انکار مرگ شش ملیون ایرانی در جنگ جهانی اول محاکمه شده است؟ آیا اصلاً در اروپا کسی به خودش زحمت داده است که کتابی مستقل در این خصوص بنویسد؟ و صدها آیای دیگر . خوب فکر کنید و سال بعد که به چنین روزی رسیدیم به فکر آن شش ملیون نفر هم باشید .

5 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Captain

Captainno avatar
پست ها

1227

تشکر کرده: 950 مرتبه
تشکر شده: 1633 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 4 شهریور 1389 20:14

آرشيو سپاس: 3493 مرتبه در 664 پست

Re: ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ

توسط shafagh 2 » شنبه 5 اردیبهشت 1394 11:37

هر نوع جنایت و جرمی علیه هر ملت و قومی با هر دین و مذهب و زبانی محکوم است و عوامل ان بایست شناسایی و محاکمه شوند. متاسفانه اینگونه اعمال دیوسیرتانه چه در مورد ارامنه و چه در مورد مسلمانان که در قدیم صورت میگرفته و حتی امروز نمونه قربانیان مسلمان ان در بوسنی و هرزگوین، غزه ، یمن و میانمار و غیره مشاهده  شد کار خودخواهان قدرت طلب است که عوامل اصلی اینگونه قتل و عام های دد منشانه محسوب می شوند. نژاد پرستان بی دینی که فقط به منافع و ریاست خود می اندیشند و نسبت به بشریت و حقوق بشر کمال جفا را دارند.
من بعنوان یک مسلمان در مورد این جنایت که اینگونه نسبت به این مردم بیدفاع و غیر نظامی ارمنی روا رفته و همچنین مردم مسلمانی که بدست اینگونه جنایتکاران تاریخی نظیر اسراییل و سران عرب  مظلومانه قتل عام شده و در خاک و خون غلطیدند اظهار تاسف و تاثر می نمایم و باز اعلان میکنم که اگر بهر طریقی امکان دستگیری و محاکمه عاملان این جنایت ها می بود و می باشد انها بایست در دادگاه های عدل محاکمه و بر طبق قانون و بنا بر میزان جنایتشان به سزای اعمال غیر انسانی و دد منشانه خود برسند. البته دادگاه بزرگ و اصلی در قیامت است زمانی که فوج ملائکه خداوند عادل دادگر صحرای قیامت را محاصره می کنند و ندا می اید "امروز اگر کسی می تواند فرار کند" و انگاه است که این جنایتکاران بنا بر محاسبه ای دقیق منطبق بر عدل برای هر لحظه از جنایتشان علیه مردم مستضعف محاکمه شده و قصاص ابدی اعمال خود را دریافت خواهند نمود.
در مورد وخامت و بدی عاقبت ظلم و رعایت عدل امیر مومنان علی (ع) می فرمایند : " بخدا سوگند که اگر تمام این جهان را به من بدهند که دانه ای را به ستم از دهان مورچه ای بگیرم هرگز چنین کاری نخواهم کرد."

همچنین در مورد رافت و رحمت اسلامی نسبت به عامه بشریت از جمله مردم سایر ادیان داستانی حقیقی است که عرض می نمایم

روزی حجت خداوند علی ( ع) زمانی که زمام امور مسلمانان را در اختیار داشتند همراه با عده ای از اصحاب از محلی عبور می کردند. پیرمردی فرتوت در گوشه ای نشسته بود و گدایی می کرد. حضرت از اصحاب پرسیدند این پیرمرد کیست که با این سن فقیری می کند؟ یکی از اصحاب گفت ای ابوالحسن او پیرمردی یهودیست که تمام عمر خود را کار میکرده اما حالا که پیر و ناتوان شده و نمی تواند کار کند ناچار به گدایی روی اورده. امام (ع) گریستند و گفتند : " سزاوار نیست کسی که عمرخود را به کار و کسب گذرانده امروز بر اثر ناتوانی فقیری کند. از امروز به بعد از بیت المال مسلمانان برای او مقرری تعیین کنید تا از سائلی بی نیاز شود." یکی دیگر از اصحاب گفت : " یا علی، ولی او یهودی است و از بیت المال سهمی نمی برد." امام که علوم الهی و مظهریت عدل الهی در او متجلی بود محکم و قاطع فرمودند : " انچه را که گفتم بجا اورید." از ان به بعد مسئولین امور بیت المال مسلمین برای ان پیرمرد تا زمانی که زنده بود حقوق کافی تعیین کردند.

4 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Captain I

Captain Ino avatar
پست ها

820

تشکر کرده: 189 مرتبه
تشکر شده: 43 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 18 مرداد 1386 23:58

آرشيو سپاس: 2263 مرتبه در 462 پست

Re: ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ

توسط حسن2568 » شنبه 5 اردیبهشت 1394 21:01

متاسفانه تقریبا تمام ملتهای جهان در گذشته برگه های سیاهی از تاریخ را به خود اختصاص داده اند.و البته برخی هم با اهداف خاص تنها بخشی از تاریخ را میخوانند و آنجا که مورد ستم بوده اند بزرگنمائی میکنند.
اسپانیائیها تنها در قاره امریکا75 ملیون سرخ پوست را قتل عام کردند.
روسها که سنبل آدم کشی هستند هیچوقت منصفانه تاریخشان را مطالعه نمیکنند تا ببینند چه کرده اند.همین ژاپنیهای چشم قشنگ و مودب در جنگ دوم 20 ملیون نفر را در آسیا قتل عام کردند.استالین و لنین هرکدام افتخار! قتل عام 20ملیون نفر از مردم بی گناه را یدک میکشند.
مائو در چین 74 ملیون نفر را کشت.اعراب هم که خود میدانید.مغول ها که نیاز به معرفی ندارند.فرانسویها فقط در الجزایر 1/5 ملیون نفر راکشتند.جالب خیلیها راسربریدند.
انگلیسیهاکه از اول هم دزد دریائی بوده ونیازی به معرفی ندارند ترکهای جوان نژاد پرست عثمانی هم جنایات فجیعی مرتکب شدند.
و البته برخی پادشاهان ایرانی هم چندان مهربان نبودند.
فقط یک مورد عرض کنم که آقامحمد خان قاجار بعد از فتح کرمان چشمهای 70000 نفر را ازحدقه بیرون کشید.
درسالهای 1904 و 1905 که روسیه به دلیل شکست در جنگ با ژاپن اوضاع خوبی نداشت جهت کنترل اوضاع داخلی به سیاست تفرقه بنداز حکومت کن روی آورد و در قفقاز اجازه داد تاگرجیها و ارمنیها دست به سلاح برده و نسل آذریهای مقیم این دو جمهوری را منقرض کنند.درحالیکه بخش زیادی از جمعیت اروان هم آذری بودند.تنها درگرجستان 300 روستای آذریهای مسلمان نابود شد.
گروه داشناکها در آذربایجان غربی هم با حمایت روسها دست به کشتار مردم مسلمان آذری زدند (به مدت8 سال)و تنها دریک روز 12000 نفر را کشتند.مقامات حکومت ناتوان قاجاری از عثمانیها درخواست کمک کردند و این ارتش عثمانی بود که داناکهای ارمنی را سرجایشان نشاند.
در قره باغ یک گروه پان ترک به یک روستای ارمنی حمله میکنند 45 نفر را با اره سرمیبرند و به زنان تجاوز میکنند چون نژاد خود را برتر میدانند وارمنیها هم کشتارهای قره باغ و خوجالی و.... را برای تلافی به راه می اندازند.
جنایت توسط هر گروهی و نژادی و به دستور هرشخصی و با هرعقیده و ایده ئولوژی که باشد قابل توجیه نیست.به چه حقی بشر جان شیرین دیگران را بی ارزش میشمارد .جالبترین نکته آنکه همه کسان و ملتهائی که سابقه کشتار دیگران را دارندخود را در اوج تمدن میدانند.
باآزمايش hla وثبت نام در پايگاه پيوند مغز استخوان كشور در بيمارستان شريعتي شانس زندگي را در بيماران سرطان خون و... افزايش دهيد    لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

5 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 7 مهمان