در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد
Captain I

Captain Ino avatar
پست ها

1189

تشکر کرده: 1241 مرتبه
تشکر شده: 9589 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 23 دی 1386 23:13

آرشيو سپاس: 241 مرتبه در 33 پست

آخرین تحولات عربستان

توسط mpo » شنبه 9 خرداد 1394 12:47ﺩﻭﺟﻮﺍﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ... ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ دیرﻭﺯ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻡ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ..

ﺟﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﺯﺩﻩ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺠﻠﯿﻞ ﺟﻤﻌﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﻨﺪ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ

11 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Captain I

Captain Ino avatar
پست ها

1189

تشکر کرده: 1241 مرتبه
تشکر شده: 9589 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 23 دی 1386 23:13

آرشيو سپاس: 241 مرتبه در 33 پست

Re: آخرین تحولات عربستان

توسط mpo » يکشنبه 10 خرداد 1394 16:26ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﯾﭽﯿﺘﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺠﻠﯿﻞ ﺍﻻﺭﺑﺶ، "ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺷﺠﺎﻉ " ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺩﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳﯿﺪ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩ .
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﯾﭽﯿﺘﺎ، ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﺠﻠﯿﻞ ﺍﻻﺑﺮﺵ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ‏( ﻉ ‏) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﻌﻨﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻡ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ .
ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﺷﺖ : ﻋﺒﺪﺍﻟﺠﻠﯿﻞ ﺍﻻﺭﺑﺶ 22 ﺳﺎﻟﻪ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ؛ ﻭ ﺩﺭ ﺷُﺮﻑ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﺍﻫﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ .
ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﻻﺭﺑﺶ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ‏[ ﻉ ‏] ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻡ ﺷﺪ .

7 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Captain I

Captain Ino avatar
پست ها

1189

تشکر کرده: 1241 مرتبه
تشکر شده: 9589 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 23 دی 1386 23:13

آرشيو سپاس: 241 مرتبه در 33 پست

Re: آخرین تحولات عربستان

توسط mpo » يکشنبه 10 خرداد 1394 22:17

ﯾﮏ ﺗﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ ‏( ﻉ ‏) ﭘﯿﻮﺳﺖ .

ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﺘﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ ‏( ﻉ ‏) ﺩﺭ ﺷﻬﺮﮎ «ﺍﻟﻘﺪﯾﺢ ‏» ﻗﻄﯿﻒ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ، ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﭘﯿﻮﺳﺖ .

8 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Captain I

Captain Ino avatar
پست ها

1189

تشکر کرده: 1241 مرتبه
تشکر شده: 9589 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 23 دی 1386 23:13

آرشيو سپاس: 241 مرتبه در 33 پست

Re: آخرین تحولات عربستان

توسط mpo » پنج شنبه 14 خرداد 1394 12:34

ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻮﻫﺒﻲ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ، ﺧﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺭ ﻗﻄﯿﻒ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮﺩ .


6 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Major

Majorno avatar
پست ها

1844

تشکر کرده: 451 مرتبه
تشکر شده: 5518 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 1 آذر 1388 10:40

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: آخرین تحولات عربستان

توسط iron_man63 » شنبه 27 آذر 1395 15:28

دستگیری "زن جنجالی" در عربستان

حدود 10 روز پیش بود که انتشار عکس بدون حجاب از یک زن عربستانی، موجی از خشونت را در شبکه‌های اجتماعی این کشور به راه انداخت. پلیس عربستان اما حالا می‌گوید که این زن را دستگیر کرده است.

ملک الشِهری (Malak al-Shehri) عکسی مغایر با قوانین پوششی عربستان از خود در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد که انتقادات بسیاری را به همراه داشت. البته در این میان گروهی نیز به حمایت از او برخاستند.

پلیس عربستان حالا چهره آن زن جوان را شناسایی و دستگیر کرده است. خانم الشِهری در توییتر خود نوشته بود که دارد برای صرف صبحانه بدون حجاب به بیرون می‌رود و به سرعت هشتگ #ما_خواستار_به_زندان_افتادن_الشهری_متمرد_هستیم در فضای توییتری کاربران عربستانی چرخید.

روزنامه محلی الشرق عربستان گزارش داده که آن عکس در خیابان التحلیه در مرکز شهر ریاض گرفته شده بود که باعث شد شخصی علیه آن زن نزد پلیس مذهبی عربستان شکایت کند. سپس زن جنجالی عربستان توسط پلیس این کشور دستگیر شد.همچنین یک سخنگوی پلیس به روزنامه الشرق گفته که شهری به زندان منتقل شده است. علاوه بر آن، اتهام دیگر مرد شاکی به خانم شهری پیرامون "اظهارات علنی در مورد داشتن روابط ممنوعه با مردان نامربوط" است.

دستگیری

خانم الشهری پس از مشاهده انتقادات فراوان تندروها در فضای اجتماعی، آن عکس را حذف و سپس حساب توییتری‌اش را پاک کرد. در این بین، برخی وی را با «رُزا پارکس» مقایسه کردند.

رُزا پارکس (Rosa Parks) یک زن سیاه‌پوست آمریکاییِ آفریقایی‌تبار و از فعالان جنبش حقوق مدنی آمریکا بود که بعدا توسط کنگره آمریکا به عنوان «مادر جنبش آزادی» و «بانوی اول جنبش حقوق مدنی» شناخته شد. رزا پارکس به این خاطر مشهور شد که در روز یک دسامبر سال ۱۹۵۵ از دادن صندلی‌اش در اتوبوس به یک مرد سفیدپوست خودداری کرد و در نتیجه بازداشت و جریمه شد.

گفتنی است در ماه سپتامبر هزاران امضا برای حذف قانون سرپرستی جمع شد. زنان عربستانی بر اساس این قانون قادر نیستند بدون کسب اجازه از سرپرست مذکر خود در فعالیت‌های ابتدایی شرکت کنند. این در حالی است که بحث‌های زیادی از جمله از سوی شاهزاده‌های عربستانی نسبت به تصویب قانون رانندگی زنان در عربستان مطرح شده است.
راه سوریه از یمن میگذرد     «  اللهم ارزقنا زيارة الحجة بن الحسن  »    «   لعنة الله علی عدوک یا علی   »

آدرس کاتال تلگرامی اینجانب جنگ افزار پلاس با 14هزار عضو
warandgun@
https://t.me/barmabna

amirali1394 از این پست سپاسگزاري کرده است

Major

Majorno avatar
پست ها

1844

تشکر کرده: 451 مرتبه
تشکر شده: 5518 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 1 آذر 1388 10:40

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: آخرین تحولات عربستان

توسط iron_man63 » شنبه 27 آذر 1395 16:07

هنوز مدت کوتاهی از آغاز عملیات گسترده ارتش عراق و نیروهای بسیج مردمی و عشایر در استان صلاح الدین (تکریت) نگذشته است که رسانه‌های سعودی فعالیتهای تبلیغاتی جدیدی را به هدف تکفیر شیعیان و همسان دانستن نیروهای عراقی با "داعش" به راه انداخته‌اند.


رسانه‌های سعودی این روزها در تلاشند تا شیعیان و نیروهای عراقی را تکفیر کرده و به جای داعش به عنوان دشمن "اهل تسنن" عراق معرفی کنند. این درحالی است که عربستان سعودی از حامیان اصلی گروه‌های تروریستی در منطقه به شمار می‌آید به صورتیکه از آغاز بحران در سوریه و پس از آن عراق، انتشار خبرهایی در خصوص هلاکت تروریستهای سعودی در این دو کشور، و همچنین حمایت مبلغان سعودی از این جنایتها به مسأله‌ای روزمره تبدیل شده است.
رسانه‌های سعودی در همین راستا با توسل به فیلم‌هایی از اقدامات فردی برخی از نیروهای داوطلب عراقی در قتل تروریستهای داعش که به اسارت درآمده‌اند، مدعی می‌شوند که نیروهای بسیج مردمی و ارتش عراق در حال کشتار شهروندان سنی هستند.
این درحالی است که این اقدامات فردی برخی نیروهای عراقی برای نشان دادن نفرت وعصبانیت از تروریست‌های داعش که شمار قابل توجهی از آنان بیگانه هستند؛ کاملا برخلاف توصیه‌ها و تأکیدهای مکرر مراجع در عراق بویژه آیت الله سیستانی است.
سعودی‌ها همچنین با ایجاد هشتگی در شبکه‌های اجتماعی شبیه به شعار داعش تحت عنوان "تروریسم شیعی.. باقی است و ادامه دارد"، سعی می کنند شیعیان و داعش را نزد مخاطبان خود یکسان جلوه دهند.

آنان همچنین برای توجیه ادعاهای خود، شعارهای نیروهای بسیج مردمی را که ناشی از اعتقادات و علاقه آنان به اهل بیت (ع) است، شعارهای طایفه ای توصیف می کنند.
همزمان بودن دور جدید حملات رسانه‌ای سعودی علیه نیروهای عراقی، با آغاز عملیات گسترده این نیروها علیه داعش؛ سؤالات بسیار مهمی را به وجود می آورد.. و به نظر می‌آید این پروژه تبلیغاتی و تکفیر شیعیان زمانی شدت می‌گیرد که نیروهای عراقی موفقیتها و پیروزیهای بیشتری را در صحنه نبرد با تروریستهای داعش کسب می کنند.
روزنامه سعودی "عکاظ" در همین راستا در مطلبی به قلم "خلف الحربی" تحت عنوان "داعشی های شیعه خطرناکتر هستند" ادعا می کند که شیعیان عامل به وجود آمدن داعش هستند.
الحربی نوشت: "عملیات دولت عراق برای رهایی از گروه تروریستی داعش در تکریت و موصل و دیگر مناطق تحت کنترل این گروه را پیگیری می کنیم؛ نیروهای عراقی در رهایی از داعشی‌ها و تحت کنترل درآوردن آن مناطق موفق خواهند شد، ولی این امر به معنای آن نیست که گروه‌های تروریستی سنی جدیدی با نامی غیر از داعش ظاهر نشوند.. نیروهای عراقی امروز تحت فرماندهی ایران و با پشتیبانی باندهای مسلح متعصب شیعه به میدان نبرد می روند؛ اما مقاومت در مقابل هرکسی که بخواهد فرهنگ انسانها را پایمال و به اعتقادات آنان توهین کند، طبیعت انسان است. به همین دلیل این نبرد هیچگاه پایان نمی یابد، زیرا از دولت بغداد آغاز شد و نه خیابانهای موصل."
این نویسنده سعودی برای توجیه ادعای خود، به عنوان مثال به "فضل شاکر" خواننده لبنانی اشاره کرد و مدعی شد که وی با وجود آنکه سنی است به دلیل وجود حزب الله در لبنان به گروه‌های تروریستی و متعصب در این کشور پیوست.!!
راه سوریه از یمن میگذرد     «  اللهم ارزقنا زيارة الحجة بن الحسن  »    «   لعنة الله علی عدوک یا علی   »

آدرس کاتال تلگرامی اینجانب جنگ افزار پلاس با 14هزار عضو
warandgun@
https://t.me/barmabna

2 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Major

Majorno avatar
پست ها

1844

تشکر کرده: 451 مرتبه
تشکر شده: 5518 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 1 آذر 1388 10:40

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: آخرین تحولات عربستان

توسط iron_man63 » شنبه 27 آذر 1395 16:09

روزنامه آمریکائی وال استریت ژورنال نوشت: مقامات سعودی در حال بررسی مساله بیرون کشیدن سرمایه های خود از آمریکا در آینده نزدیک هستند.
روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه در مقاله ای نوشت: مقامات سعودی با توجه به تغییراتی که در وضعیت سیاسی آمریکا پدید آمده است، به بازنگری در سیاست سرمایه گذاری خود در آمریکا می پردازند.
بازنگری عربستان در سیاست سرمایه گذاری خود در آمریکا 2 علت دارد، نخست، موافقت کنگره با پیشنویس قانون امکان شکایت خانواده های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 از عربستان به دادگاه فدرال نیویورک و دوم حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از این قانون است.نصب پرچم عربستان در یکی از اتاق های پالایشگاه آرتور
وال استریت ژورنال به نقل از منبعی نزدیک به صندوق سرمایه گذاری عربستان گزارش داد: این صندوق سرمایه گذاری خود در اقتصاد آمریکا را تا روشن شدن سیاست واشنگتن در قبال عربستان به حال تعلیق درآورده است.
شرکت نفتی آرامکو عربستان نیز سال 2017 یا 2018 اولین مرحله از عرضۀ سهام خود را شاید بیرون از مرزهای آمریکا برگزار کند.
مقامات سعودی از این می ترسند که دادگاه های آمریکا حکم مصادره سرمایه های آنها را صادر کنند.
راه سوریه از یمن میگذرد     «  اللهم ارزقنا زيارة الحجة بن الحسن  »    «   لعنة الله علی عدوک یا علی   »

آدرس کاتال تلگرامی اینجانب جنگ افزار پلاس با 14هزار عضو
warandgun@
https://t.me/barmabna

4 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Fast Poster

Fast Posterno avatar
پست ها

259

تشکر کرده: 745 مرتبه
تشکر شده: 614 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 15 مهر 1395 16:46

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: آخرین تحولات عربستان

توسط amirali1394 » شنبه 27 آذر 1395 19:29

جان‌ کری برای نجات عربستان ازباتلاق  یمن،‌ فردا وارد ریاض می‌شود

وزیر خارجه آمریکا در خلال سفر خود به عربستان درباره تحولات منطقه به ویژه وضعیت یمن و تلاش‌ها برای حل بحران از طرق سیاسی با مقامات گفت‌و‌گو خواهد کرد.
سفر کری به عربستان در حالی انجام می‌شود که با پایان دوره ریاست‌جمهوری اوباما، عربستان کماکان نتوانسته از مخمصه یمن نجات یابد.

3 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Fast Poster

Fast Posterno avatar
پست ها

259

تشکر کرده: 745 مرتبه
تشکر شده: 614 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 15 مهر 1395 16:46

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: آخرین تحولات عربستان

توسط amirali1394 » شنبه 4 دی 1395 08:34

مصر به طوررسمی اعلام کرد واردات نفت ازال سعود را قطع کرده واز عراق نفت لازم را وارد خواهند کرد
فاصله بیشتر مصر از عربستان

4 کاربر از این پست سپاسگزاري کرده اند

Major

Majorno avatar
پست ها

1844

تشکر کرده: 451 مرتبه
تشکر شده: 5518 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 1 آذر 1388 10:40

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: آخرین تحولات عربستان

توسط iron_man63 » جمعه 24 دی 1395 10:33

روزنامه فایننشنال تایمز در مقاله‌ای به قلم "سایمون کر" در دبی با عنوان "عربستان درصدد لغو پروژه های میلیاردی برای کاهش هزینه ها است" نوشت: عربستان قصد دارد تا برای کاهش هزینه ها به منظور کم کردن کسری بودجه خود، اجرای یک سری از پروژه های اقتصادی به ارزش میلیاردها دلار را لغو کند.دولت عربستان درصدد است که کسری بودجه خود را به طور تدریجی کاهش دهد تا اینکه بتواند تا سال 2020 آن را به طور کامل جبران کند.

این نویسنده تصریح کرد: صرفه جویی ها در پروژه های سرمایه گذاری نظیر پروژه های زیربنایی خواهد بود. این امر در راستای تلاش ریاض برای پرهیز از هرگونه صرفه جویی در هزینه های دارای حساسیت سیاسی خواهد بود زیرا سیاست های ریاضت اقتصادی سال گذشته باعث نارضایتی مردمی شده است.

وی افزود: بازنگری در پروژه ها و لغو آنها شامل حال وزارتخانه های حمل و نقل و بهداشت و خدمات شهری خواهد شد.

این امر ضربه جدیدی به شرکت های ساخت و ساز و سایر شرکت هایی است که زیر فشار مالی قرار دارند.

این شرکت ها از زمان آغاز اقدام ریاض برای کاستن از هزینه ها در پی کاهش قیمت های نفت در نیمه سال 2014 میلادی، زیر فشار مالی هستند و شماری از آنها قادر به پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران خود نیستند و هزاران نفر از کارگران خود را نیز اخراج کرده اند.
راه سوریه از یمن میگذرد     «  اللهم ارزقنا زيارة الحجة بن الحسن  »    «   لعنة الله علی عدوک یا علی   »

آدرس کاتال تلگرامی اینجانب جنگ افزار پلاس با 14هزار عضو
warandgun@
https://t.me/barmabna

bamn از این پست سپاسگزاري کرده است

Colonel II

Colonel IIنماد کاربر
پست ها

3370

تشکر کرده: 2615 مرتبه
تشکر شده: 4437 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 12 اردیبهشت 1389 11:44

محل سکونت

KWT

آرشيو سپاس: 2956 مرتبه در 828 پست

Re: آخرین تحولات عربستان

توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » يکشنبه 26 آذر 1396 17:04

سلام
کلیپ ساخت عربستان
حمله ی قایقهای تندرو  ایران به کشتی باری سعودی
حمله سعودی و نابود کردن قایقها

بعدش حمله ی تمام عیار عربستان به ایران و نابودی نیروگاه بوشهر و پایگاه بدر و غیره

سپس اشغال تهران و استقبال مردم از نیروهای عربستان در میدان آزادی

دستگیری قاسم سلیمانی در حال ترس و لرز

http://www.google.com.kw/search?hl=en&i ... tnG=Search

این چیزها خنده نداره , گریه داره

بهای سنگینِ آتش افروزیهای این 2 آتش افروز رو مردم منطقه و مسلمانان جهان پرداخت میکنند

دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

Junior Poster

Junior Posterنماد کاربر
پست ها

119

تشکر کرده: 4 مرتبه
تشکر شده: 10 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 20 شهریور 1389 11:29

محل سکونت

مرکز انجمنهاي تخصصي

آرشيو سپاس: 395 مرتبه در 96 پست

Re: آخرین تحولات عربستان

توسط kimia 55 » دوشنبه 27 آذر 1396 00:35

این کلیپ رو کی‌ ساخته؟ تهیه کننده شخصیه یا کسی‌ از طرف حکومت عربستان درست کرده؟

هنوز ۳۰ و خورده‌ای سال از به خاک مالوندن پوزه گنده لاتشون نگذشته ! واقعاً چه زود فراموش کردن
بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن و ژرف بینی آنها را بررسی کنید. هر مرد و زن راه نیک و بد را شخصاً برگزینید  


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 10 مهمان