تابع هاي مثلثاتي در ويژوال بيسيک

در اين بخش مي‌توانيد به مباحث مربوط به انواع زبان هاي برنامه نويسي بپردازيد

مدیران انجمن: athlon64x2, abbas.m.k, شوراي نظارت

ارسال پست
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 57
تاریخ عضویت: شنبه 20 اسفند 1384, 12:23 pm
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 12 بار
تماس:

تابع هاي مثلثاتي در ويژوال بيسيک

پست توسط ORZ » سه شنبه 22 فروردین 1385, 12:25 am

:ویژوال بیسیک /محیط های مبتنی بر زبان بیسیک

در این زبان امکان arctan/Sin/cos/tan/موجود می باشد


برای استفاده از بقیه فرمولها توابعی به صورت زیر تعریف کنیدتوجه کنید عبارت بعد از کتیشن کامنت است و دلخواه است وبرای توضیح استفاده میشود.
کتانژانت:

Public Function Cotan(ByVal x As Double) As Double
' Cotangent
Cotan = 1 / Tan(x)

End Function

-___________________________________

سکانت :
Public

Function Sec(ByVal x As Double) As Double

Secant Sec = 1 / Cos(x)
End Function


________________________________________________


کسکانت:Public Function Cosec(ByVal x As Double) As Double' Cosecant
Cosec = 1 / Sin(x(
End Function
ارک سینوس:
Public Function Arcsin(ByVal x As Double) As Double
'Inverse Sine
If Abs(x) = 1 Then
Arcsin = Atn(1) * Sgn(x) * 2
Else
Arcsin = Atn(x / Sqr(-x * x + 1))
End If
End Function

_______________________________________________________

ارک کسینوس:
Public Function Arccos(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Cosine
If Abs(x) = 1 Then
Arccos = Atn(1) * (1 - Sgn(x)) * 4
Else
Arccos = Atn(-x / Sqr(-x * x + 1)) + 2 * Atn(1)
End If
End Function
________________________________________________________

ارک سکانت:

Public Function Arcsec(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Secant
If Abs(x) = 1 Then
Arcsec = Atn(1) * Sgn(x) * 4
Else
Arcsec = Atn(x / Sqr(x * x - 1)) + Sgn((x) - 1) * (2 * Atn(1))
End If
End Function

_____________________________________________________


ارک کسکانت:
Public Function Arccosec(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Cosecant
If Abs(x) = 1 Then
Arccosec = Atn(1) * (Sgn(x) * 4 - 2) Else

Arccosec = Atn(x / Sqr(x * x - 1)) + (Sgn(x) - 1) * (2 * Atn(1))
End If
End Function

______________________________________________________________

ارک کتانژانت:

Public Function Arccotan(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Cotangent
Arccotan = Atn(x) + 2 * Atn(1)
End Function______________________________________________________________________


در این قسمت به تعریف توابع ها یپر بولیک میپردازیمHyperbolic Trigonometric Functions


سینوس هایپر بولیک:


Public Function HSin(ByVal x As Double) As Double
' Hyperbolic Sine
HSin = (Exp(x) - Exp(-x)) / 2
End Function
کسینوس هایپر بولیک:Public Function HCos(ByVal x As Double) As Double
' Hyperbolic Cosine
HCos = (Exp(x) + Exp(-x)) / 2
End Function
تانژانت هایپر بولیک:

Public Function HTan(ByVal x As Double) As Double
' Hyperbolic Tangent
HTan = (Exp(x) - Exp(-x)) / (Exp(x) + Exp(-x))
End Function


سکانت هایپر بولیک:
Public Function HSec(ByVal x As Double) As Double
' Hyperbolic Secant
HSec = 2 / (Exp(x) + Exp(-x))
End Function

کسکانت هایپر بولیک:

Public Function HCosec(ByVal x As Double) As Double
' Hyperbolic Cosecant
HCosec = 2 / (Exp(x) - Exp(-x))
End Functionکتانژانت هایپر بولیک:
Public Function HCotan(ByVal x As Double) As Double
' Hyperbolic Cotangent
HCotan = (Exp(x) + Exp(-x)) / (Exp(x) - Exp(-x))
End Function

ارک سینوس هایپر بولیک:
Public Function HArcsin(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Hyperbolic Sine
HArcsin = Log(x + Sqr(x * x + 1))
End Function


ارک کسینوس هایپر بولیک:

Public Function HArccos(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Hyperbolic Cosine
HArccos = Log(x + Sqr(x * x - 1))
End Function

ارک تانژانت هایپر بولیک:

Public Function HArctan(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Hyperbolic Tangent
HArctan = Log((1 + x) / (1 - x)) / 2
End Functionارک کتانژانت هایپر بولیک:

Public Function HArccotan(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Hyperbolic Cotangent
HArccotan = Log((x + 1) / (x - 1)) / 2
End Function
ارک سکانت هایپر بولیک:

Public Function HArcsec(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Hyperbolic Secant
HArcsec = Log((Sqr(-x * x + 1) + 1) / x)
End Functionارک کسکانت هایپر بولیک:

Public Function HArccosec(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Hyperbolic Cosecant
HArccosec = Log((Sgn(x) * Sqr(x * x + 1) + 1) / x)
End Function
کسي را دوست داشته باش که قلب بزرگي داشته باشد
تا مجبور نباشي براي اينکه در قلب او جاي بگيري خودت را کوچک کني.

ارسال پست

بازگشت به “برنامه نويسي”