تحليل:> دفاع هوائی عراق چگونه نابود شد؟

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با موشکهاي زمين به هوا به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, SAMAN, شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Commander
Commander
نمایه کاربر
پست: 2440
تاریخ عضویت: چهار شنبه 15 فروردین 1386, 6:23 pm
سپاس‌های ارسالی: 11143 بار
سپاس‌های دریافتی: 14943 بار

تحليل:> دفاع هوائی عراق چگونه نابود شد؟

پست توسط Shahryar » یک شنبه 27 خرداد 1386, 3:57 pm

 دفاع هوائی عراق چگونه نابود شد؟ 

 تصویر 
 ماهواره Landsat- دوم آوریل 2003- بغداد  

چيزی سری به حساب نمی آيد که يکی از اهداف مشارکت آمريکا درمناقشات نظامی منطقه ای در ده سال گذشته انجام آزمايشات نمونه های پرقابليت جنگ افزار در شرايط جنگ واقعی و تمرين استفاده از نحوه، روش و تاکتيک جديد به کار بردن نيروهای نظامی خود بوده است.

عمليات جنگی به نام 'نيروی قطع' که توسط ناتو بر عليه يوگسلاوی در سال 1999 انجام شده و عمليات جنگی به عنوان 'ضربه و لرزش' که توسط آمريکا و متحدين وی بر عليه عراق درماه مارس و آوريل سال 2003 به کار برده شد اين موضوع را اثبات می کند.

آناليز مقاله ها راجع به نتايج عمليات جنگی 'نيروی قطع 'نشان داده است که سيستمهای اکتشافی راديواِلکترونيکی فوق العاده دقيق و با توان عملی تشخيص مشخصات ايستگاه رادار نيروی ضد هوايی تابش کننده امواج راديويی در مدّت زمان معين و با دقّت ده ها متر نظريات جديد راجع به نابود کردن نيروی ضد هوايی در عراق به کار برده شده است.دفعه اول بطور گسترده توسط ناتو به کار برده شده است.

به عقيده ما استفاده کامل از سيستمهای اکتشافی مذکور و جنگ افزارهاي هوايی قابل هدايت مجهز به دستگاههای هوانوردی اينرسی و قابل اصلاح بر اساس اطلاعات دريافتی از سيستم هوانوردی فضايی 'نوستار' نشان داده است که در آمريکا نظريات سرکوب کردن سيستم ضد هوايی (اِس.ی.اِی.دی.) با نظريات جديد عملياتی به عنوان 'از بين بردن نيروهای ضد هوايی دشمن' (دی.ی.اِی.دی.) آغاز گرديد.

حالا می توان گفت که نظريات 'دی.ی.اِی.دی.' توسط آمريکا بر عليه نيروی ضد هوايی عراق در هنگام عمليات جنگی 'ضربه و لرزش' ماه مارس 2003 به کار برده شده است چرا که پس از ضربه های اول با موشک و بمب هيچ اطلاعاتی در مورد عمليات موفقيت آميز کمپلکسهای ضد هوايی عراق از قبيل 'اِس-75'، 'اِس-125'، 'کوادرات' و 'اُسا' دريافت نشده است.

نظريات جديد علاوه بر استفاده از موشکهای ضد رادار و وسايل سرکوب راديوالکترونيکی که قبلاً برای سرکوب کردن ايستگاه های رادار نيروی هوايی استفاده شده بود به کار بردن بمبهای هوايی قابل هدايت و نسبتاً ارزان و موشکهای قابل هدايت دارای هزینه نظريات جديد راجع به نابود کردن نيروی ضد هوايی در عراق به کار برده شده است.

دلايل واقعی تعويض نظريات قبلی با نظريات جديد کارآيی نامطلوب استفاده از موشکهای ضد رادار فعلی که به عقيده متخصصين آمريکايی در جنگ مشاهده شده است و مسئله حل نشده عدم امکان کنترل نتيجه ضربه موشک ضد رادار در مدّت زمان معين می باشد.

برای متخصصين آمريکايی ثابت شد که وزن خرج جنگی موشک ضد رادار قادر به نابود کردن تضمين شده ايستگاه رادار نبوده چرا که حتی در صورت اشتباهات کوچک در هدايت موشک وتشخيص وضعيت ايستگاه رادار پس از ضربه يعنی آيا اين ايستگاه رادار خاموش شده يا ضربه خورده است و در صورت خوردن ضربه تخريب آن به چه ميزانی است خيلی مشکل می باشد.

در حالی که استفاده در همين شرايط از بمب هوايی قابل هدايت از قبيل 'پِِيوی-3'، 'جيدام' و موشک قابل هدايت 'اِی.جی.اِم.-84اِيچ' يا 'اِی.جی.اِم.-130' که دارای خرج جنگی 25-10 برابر بيشتر نسبت به خرج جنگی موشک ضد رادار 'حارم' بوده، احتمال وارد کردن ضربه به ايستگاه رادار و ديگر تجهيزات مجموعهضد هوايی، به مراتب افزايش پيدا می کند.

در آمريکا پژوهشهايی مربوط به پرتاب بمب هوايی و موشک قابل هدايت بدون ورود هواپيمای جنگی به منطقه ی بطور دائم انجام می شد.

به عنوان مثال در هنگام پرتاب آزمايشی بمب هوايی قابل هدايت 'جييدام' که دارای بال تاشو از نوع 'ديامُند بِک' بوده بمب هوايی قابل هدايت به فاصله 75 کيلومتر سريدن کرد. در آينده به خاطر بهبود بخشيدن به دستگاه نيرويی موشک قابل هدايت 'اِی.جی.اِم.-158' (برنامه 'جيياسّم') برده پرتاب موشک از 350 کيلومتر به 500 کيلومتر افزايش پيدا خواهد کرد. مسافت کارآيی بخش در حدوده امواج رادار در مورد اين بمب و موشک قابل هدايت 3/0-1/0 متر مربع می باشد.

برنامه ريزی شده است که در آينده به خاطر طرّاحی سيستمهای ارزان هدايت و هدفيابی جنگ افزار در پايان پرواز و استفاده از اجزاي مهماّت جنگی هوايی مورد استفاده فعلی هزينه های اجرايي نظريات جديد کاهش پيدا می کند.

از آغاز عمليات جنگی 'نيروی قطعه' در يوگسلاوی ، مقامات ناتو تلاش کردند انتقال هواپيماهای اکتشافی مقدور به انجام اکتشافات بسيار دقيق منبع تابش امواج راديو به منطقه بالکان را پنهان کنند.

امّا تفاوت بين تاکتيک نيروی هوايی ناتو مورد استفاده برای سرکوب کردن نيروی ضد هوايی يوگسلاوی با تاکتيک عملياتی که توسط نيروهای بين الملل در هنگام عمليات 'طوفان در بيابان' يا 'شمشير در بيابان' استفاده شده است نشانگر استفاده از سيستمهای مخصوص اکتشافات راديوالکترونيکی در هنگام آن مناقشه می باشد.

بر مبناي اطلاعات مطبوعاتی نيروی ناتو دو ضربه هوايی- موشکی به مجموعه ضد هوايی يوگُسلاوی در شب حمله وارد کردند.

به هنگام ضربه اول به ايستگاه های رادار نيروی ضد هوايی که امواج راديويی تابش می کردند پرتاب موشکهای ضد رادار از قبيل 'خارم' انجام شد. بر اثر ضربه موشکی ايستگاه رادار يا نابود شد يا توسط خدمه آن خاموش شد. ضمناً زمان تابش امواج راديويی توسط ايستگاه رادار معمولاً بيش از 25-23 ثانيه نبود.

پس از گذشت مدّت کوتاه ضربه دوّم به ايستگاه رادار مجموعهضد هوايی وارد شد امّا اين دفعه با استفاده از بمبها و موشکهای قوی و قابل هدايت که منجر به از بين رفتن تجهيزات ضد هوايی می گرديد .

کارآيی نسبتاً خوب اقدامات ارتش يوگُسلاوی مربوط به استتار عملياتی و شرايط مشکل وضع جو در منطقه مناقشه کشف مجموعه ضد هوايی متحرّ ک که توسط تجهيزات اکتشافی مرئی ناتو صورت گرفت ، غير ممکن کرد. در اين ارتباط می توان فرض کرد که اکثراً کشف موضع مجموعه ضد هوايی متحرّک و تشخيص آنها و همچنين کشف مشخصات گردانهای ايستگاه های رادار يا واحدهای نيروی ضد هوايی با دقتی که اجازه می دهد جنگ افزار قابل هدايت بر ضد آنها به کار برده شود با استفاده از همه آن سيستمهای مخصوص اکتشافات راديوالکترونيکی دقيق انجام می شد.

در ضمن کشف موضع مجموعهضد هوايی بر اساس سيگنالهای وسايل راديو ضبط شده يا سيگنالهای ايستگاه رادار انجام شد و نوع معين مجموعهضد هوايی بر اساس آناليز پارامترهای عمده تابش امواج راديويی ايستگاه رادار مورد مقايسه با اطلاعات اساسی ثبت شده در کاتالوگ مخصوص ايستگاه رادار تشخيص داده شد.


 تصویر 


طبق اطلاعات خبر گزاريها در آغاز عمليات جنگی 'نيروی قطع' نيروی زمينی و نيروی هوايی آمريکا مجهز به دو تا سيستم مستقل اکتشاف راديويی بوده يعنی سيستم اکتشاف هوايی 'گاردرِيل کُمُّّن سِنسُر' هواپيما ' اِر.ِسی.-12کِی.' ارتش و سيستم 'آواکس' هواپيما دی.اِر.اِلُ.اُو.وای. ی-3اِی/بی/سی که تجديد تجهيزات آنها در چهارچوب پروژه بلُک 35/30 انجام گرديده است.

در سيستم'گاردرِيل کُمُّّن سِنسُر' اکتشاف بطور معمول توسط سه فروند هواپيما که در فاصله 100-40 کيلومتر از خط تماس نيروها و در ارتفاع 7000-3000 متر قرار گرفته انجام شد. در ضمن برد اکتشاف به 150-130 کيلومتر و دقّت تشخيص مشخصات ايستگاه رادار در فاصله 10 کيلومترر به 150-50 متر رسيده است.

به دليل عدم حضور اُپراتورهای مسئول آناليز اطلاعات در هواپيما تمام اطلاعات، کسب شده توسط هواپيما 'گاردرِِِِيل' به ايستگاه زمينی برای آناليز بعدی آن منتقل شد.

علاوه بر آن در پايان سال 1998 آزمايشات سيستم بسيار دقيق هدفيابی پی.اِس.تی.اِس. که برای انجام آناليز اطلاعات در مورد منبع تابش امواج راديويی دريافتی از هواپيماهای اکتشافی 'اِر.سی.-12کِی'، 'يو.-2اِس.'، ' اِر.سی.-135وی/دابل يو'، 'ريوِت جائينت'، 'ی.پی.-3'، 'پی.-3سی. اُريون' و وسايل اکتشاف راديويی فضايی که توسط قسمت پژوهشهای علمی نيروی دريايی آمريکا انجام می شد بطور سريع پايان داده شد.

ايستگاه های مستقل اکتشاف راديويی از قبيل ' اِی.اِن.اِی.وای.اِر-1' همچنين در هواپيما 'دی.اِر.اِل.اوُ.وای. ی.-3اِی./دی.' سيستم 'آواکس' متعلق به ناتو و انگليس نصب شد. شايان ذکر است که پس از اتمام عمليات مقامات فرانسه در مورد نصب سريع ايستگاه اکتشاف راديويی در همه هواپيماهای سيستم 'آواکس' مربوط به نيروی هوايی فرانسه تصميم گرفتند که اين مورد بطور ضمنی مورد استفاده گسترده و به احتمال زياد موفقيت آميز سيستم اکتشاف راديويی در هنگام مناقشه می باشد.

نيروی هوايی آمريکا برای طرّاحی سيستم اکتشاف راه ديگر را انتحاب کرده اند. تصميم گرفته شده است که فقط دو فروند هواپيما در ترکيب سيستم مذکور باشد. هواپيمای پيشرو برای انجام آناليز اساسی اطلاعات مربوط به اکتشافات راديويی استفاده شده در حالی که هواپيمای ديگر اطلاعات دريافتی راديويی، زمان دريافت سيگنال، مشخصّات خود و صورت پرواز به صورت ديجيتال از طريق کانال سرّی به هواپيمای اول ارسال نمود .

هر نوع هواپيما مربوط به هواپيمايی عملياتی که دارای ترمينال سيستم پخش اطلاعات و دستورات هدايتی از قبيل 'جييتيدس' و 2 کانتينر آويزان تجهيزات اکتشافی راديويی دقيق می توانست مورد استفاده قرار بگيرد.

طبق بعضی از اطلاعات دقّت تشخيص مشخصات منابع تابش تکانی، توسط سيستم اکتشافی راديويی دقيق که از روشهای مذکور استفاده می کند 02/0-01/0 درصد بوده و دقت تشخيص مشخصات منبع سيگنال پيوسته –05/0-03/0 درصد برد اکتشاف می باشد.

برنامه ريزی شده است حل مسايل تشخيص دقيق محل استقرار ايستگاه رادار به جای هواپيما مخصوص به هواپيماي عملياتی واگذار شود که امکان افزايش سرعت به کار بردن وسايل سرکوب اهداف متحرّک به خاطر لغو مرحله پخش دستورات به هواپيما ضربه ای فراهم آورد.

به عنوان مثال در چهارچوب برنامه 'اِی. تی. تی. تی..' در يکی از نمونه های هواپيما 'اِف/اِی-18 اِف' علاوه بر دستگاه های فعلی مخصوص سرکوب راديوالکترونيکی از قبيل 'اِی. اِن/اِی. اِل. کيو-99(وی)' و دو تا موشک ضد رادار 'حارم' در هواپيما نصب شده در نظر گرفته شده است دستگاه گيرنده ايستگاه اکتشافی راديويی جديد در دماغه و دم هواپيما 'اِل.اِر-700 ' برای کنترل اُتوماتيک حدود وسيع فرکانس ايستگاه های رادار نيروی ضد هوايی دشمن و تشخيص همزمان مشخصات جغرافيايی آنها طرّاحی شده است. اين مطلب نه فقط امکان سرکوب راديوالکترونيکی آنها و استفاده از موشکهای ضد رادار بر ضد آنها فراهم می آورد بلکه اجازه می دهد اهداف زمينی توسط جنگ افزار از درجه 'هوا- سطح' دارای سيستم توأم هدفيابی سرکوب شود. به جای حمل 5 تا کانتينر کمپلکس 'اِی. اِن/اِی. اِل. کيو-99(وی)' امکان استقرار 4 بمب هوايی قابل هدايت از قبيل 'جييدام' در هواپيماهای ضربه ای امکانپذير می باشد.در هنگام انجام آزمايشات نمونه آزمايشی ايستگاه 'اِل. اِر-700 ' در چهارچوب برنامه ' اِی. تی.تی.تی.' دقت تشخيص مشخصات ايستگاه رادار از فاصله 90 کيلومتري در ظرف 10 ثانيه به 50 متر رسيده است.

به اين ترتيب می توان استنباط کرد که قبل از سال 2002 مسايل علمی و فنی اجرای نظريات 'دی.ی.اِی.دی.' حل شده است.

برای به کار بردن بمب هوايی 'جييدام' تجديد تجهيزات هواپيماهای 'بی.-1بی.'، 'بی.-2اِی.'، بی.-52اِيچ.'، 'اِف.-117اِی.'، 'اِف.-16 سی.دی.'، 'اِف-18 سی.دی.'، 'اِف-15ی.'،'اِی.-10'، 'اِف.-14 ی./بی./دی.'، 'اِف./اِی.-18 ی./اِف.' انجام شود.

با استفاده از اصطلاحات شکاری می توان گفت که 'تفنگ شارژ شده و شليک کرد' در عراق در مارس 2003. خود آمريکاييها هم استفاده از نظريات جديد با اين که روسيه را متّهم به تحويل اِختلالات گذارهای ضد دستگاه های گيرنده سيستم راهنمايی راديويی فضايی 'ناوستار' به عراق کردند را تأييد نمودند.

اين سؤال پيش می آيد كه آيا چيزی هست که ضد نظريات جديد عملياتی 'دی.ی.اِی.دی.' آمريکا به عنوان 'از بين بردن سيستم نيروی ضد هوايی دشمن' می تواند به کار برده شود؟

آناليز نحوه عمل سی.بی.اِيچ در چهارچوب اجرای نظريات 'دی.ی.اِی.دی' ايجاب می کند مجموع اقدامات برای دفاع از وسايل نيروی ضد هوايی انجام شود.

به عقيده ما اقدامات سازماندهی و فنی به شرح زير می تواند از همه موثرتر باشد:


- تعويض موضع و انجام مانور دائم توسط وسايل نيروی ضد هوايی در محلهای استقرار خود
- عنايت دقيق مقررات خاموشی راديويی توسط ايستگاه های رادار تشکيلات نيروی ضد هوايی که از همه مهمتر است
- استفاده از توپخانه و موشک ضد هوايی با برد متوسط و برد زياد از قبيل 'اِس-300په.اِم.او1'، 'اِس.-300په.اِم.او.2 فاوريت'، 'تريومف' و همچنين از هواپيمايی شکاری قادر به بيرون کردن زُن برّاج هواپيماهای مخصوص اکتشاف راديوالکترونيکی دقيق از ميدان کاربرد معيثر آنها

- استفاده از وسايل برّاج راديوالکترونيکی در تشکيلات نيروی هوايی برای ايجاد پوشش اِختلا لاتی ايستگاه های رادار خود ضد عملياتی اکتشاف راديوالکترونيکی دقيق دشمن و سرکوب کردن دستگاه های گيرنده سيستم راهنمايی فضايی 'ناوستار'
- خبر جعلی به وسايل اکتشافات راديوالکترونيکی دشمن به وسيله استقرار مقلدهای مخابرات راديوالکترونيک در موضع های فريبنده
- استفاده از وسايل راديويی و اُپتيکال غير فعال به عنوان وسايل اطلاعاتی نيروی ضد هوايی
- از بين بردن بمبهای هوايی و موشکهای قابل هدايت در خط سير پرواز توسط مجموعه های توپخانه و موشک ضد هوايی.


 
 
يا علي گفتيم و عشق آغاز شد..

ارسال پست

بازگشت به “موشکهاي زمين به هوا”