در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با علم و تكنولوژي به بحث بپردازيد
Major I

Major Iنماد کاربر
پست ها

5234

تشکر کرده: 17 مرتبه
تشکر شده: 353 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 25 خرداد 1385 14:47

محل سکونت

http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php

آرشيو سپاس: 4023 مرتبه در 1451 پست

مفا‌هيم ‌پا‌يه فن‌آوري ‌اطلا‌عات

توسط ganjineh » چهارشنبه 9 آبان 1386 19:09

مفا‌هيم‌پا‌يه فن‌آوري‌اطلا‌عات

فهميدن مفا‌هيم پا‌يه ‌سخت‌افزار. نرم‌افزار و فن‌آوري اطلا‌عات
كا‌مپيو‌تر در زبان‌فا‌رسي به‌را‌يا‌نه‌تر‌جمه‌ شده ‌است و در‌نگاه‌ اول به‌دو‌قسمت سخت‌افزار و نرم‌افزار تقسيم‌ مي‌شود

‌ 1-سخت‌افزار :منظور وسا‌يل جا‌نبي، قطعا‌ت فيزيكي ، مدار‌ها ،ديود‌ها،
2-نرم‌افزار : منظور‌بر‌نا‌مه‌هايي است كه ‌سخت‌افزار‌را‌به‌كار‌مي‌اندازد.

در‌يك‌ نگاه مقد‌ما‌تي به‌سخت‌افزار مي‌توان‌ آن‌را شا‌مل 5 قسمت ‌دانست:

1-Main Memory “ حا‌فظه اصلي “
2- secondary Memory “ حا‌فظه‌جا‌نبي “
سخت‌افزار 3-Input Devices “ دستگاه‌هاي ورودي “
4-Centeral Processing Unit “ وا‌حد پردا‌زشگر‌مر‌كزي “
5-Output Devices “ دستگاه‌هاي خروجي”

data : يا داده‌ها چنين مسيري را طي مي‌كنند:
داده‌ها از طريق دستگاه‌هاي ورودي به‌منظور پر‌دازش وارد مي‌شوند و در حا‌فظه اصلي قرار مي‌گيرند اگر قرار است داده‌ها به‌مدت طو‌لا‌ني در سيستم بما‌ند تا نو‌بت پر‌دازش آن بر‌سد در حا‌فظه جا‌نبي ذ‌خيره مي‌شود.سپس وقتي نو‌بت پر‌دازش ‌آن رسيد وارد حا‌فظه اصلي شده و از طريق پردازشگر، مورد پردازش قرار مي‌گيرد. نتيجه وارد حا‌فظه اصلي شده و در صورتيكه لازم با‌شد مد‌تي در سيستم بما‌ند تا نو‌بت نما‌يش آن در خروجي بر‌سد در حا‌فظه جا‌نبي ذخيره مي‌شود..وقتي نو‌بت نما‌يش آن رسيد به حا‌فظه اصلي منتقل شده و در خروجي نما‌يش داده مي‌شود.

مقا‌يسه كار كامپيوتر با بدن انسان:
انسان با حواس پنج‌گانه اطلا‌عات را دريا‌فت مي‌نما‌يد.(دستگاه ورودي)
آنرا در حا‌فظه خود ذخيره مي‌نمايد.(حا‌فظه اصلي)
اگر بخوا‌هد آنرا در مدت طو‌لا‌ني نگاه دارد در دفتر‌چه ياد‌داشت مي‌نويسد(حا‌فظه جا‌نبي)
موقع استفا‌ده از دفتر‌چه ياد‌داشت، مجددا‍ً در حا‌فظه مي‌آورد.
مغز آنرا تجزيه و تحليل مي‌كند و تصميم منا‌سب مي‌گيرد.(واحد پر‌دازش مركزي)
تصميم مغز به اعضا ء بدن انسان ابلاغ مي‌شود و انسان عكس‌العمل نشان مي‌دهد..
(دستگاه خروجي)
دو اصطلاح داده و اطلا‌عات را در علم كامپيوتر زياد مي‌شنويم:
data يا داده:به كاراكتر‌ها ، علايم ، اشكا‌لي مي‌گويند كه هيچ معني خا‌صي به مخا‌طب خود ارائه نمي‌دهد مثل عدد 021
information يا اطلا‌عا‌ت : به داده‌اي گفته مي‌شود كه داراي توصيف ، معناي تعريف شده‌اي با‌شد مثلاً كد بين شهري تهران = 021

فن‌آوري اطلا‌عات technology” “ information
تمام جنبه‌هاي مديريت و پردازش اطلا‌عات مخصوصاً در داخل يك سازمان يا كمپاني موضوع وسيع it را تشكيل مي‌دهد.. مركزيت مديريت اطلا‌عات با كامپيو‌ترها‌ست. به‌همين دليل در مفا‌هيم پايه فن‌آوري اطلا‌عات كامپيوتر را نيز مطا‌لعه مي‌كنيم.
انفورما‌تيك: واژه‌اي فرانسوي است كه از تركيب دو كلمه انفور‌ما‌سيون و اتو‌ماتيك به‌وجود آمده اسنت. در مورد كاربرد اين واژه اتفاق نظر كامل نيست. ولي در كشور‌هاي غربي بيشتر به‌معني “ علوم آگاهي “ يا “ علوم كاربردي كامپيوتر”‌ به‌كار مي‌رود. و معادل آمريكايي آن it است.
فن‌اوري اطلا‌عات، با طيفي از تعا‌بير گسترده مواجه است كه گاهي حوزه به‌كارگيري آن بسار جزئي است و گاهي به‌صورت ها له‌اي كليه فعا‌ليت‌هاي بشري را در بر مي‌گيرد.

تعا‌ريف رايج از انفور‌ماتيك در ايران:
انفورما‌تيك از تقا‌طع سه تكنو‌لژي ، كامپيو‌تر ، اطلا‌عات ، ارتبا‌طات بهره‌گيري مي‌كند.
هدف از به‌كار بردن فن انفورما‌تيك آماده ساختن و پرورش حجمي از اطلا‌عات است، به‌طوريكه اين اطلا‌عات در جاي درست و در زمان درست و در اختيار افراد مناسب قرار گيرد.
-4 تكنو‌لژي اصلي و اوليه جهان صنعتي براي تو‌ليد كا‌لا و ارائه خدمات عبارت است از:
مواد اوليه، كارگر ، انرژي ، انفورماتيك. تكنو‌لژي چهارم در واقع از سه تكنولژي اول خلق شده و براي كمك به‌آنها استفاده مي‌شود.
-انجمن انفور‌ماتيك ايران واژه انفورما‌تيك را” خود‌كاري آگا‌ها‌نه “ تعريف كرده است
-خود‌كاري : جمع‌آوري ، دسته‌بندي ، ذخيره‌سازي، دست‌يابي و استخراج اطلا‌عات به‌طوريكه حد‌اقل نيروي انسا‌ني ممكن به‌كار گر‌فته‌شود.
1-micro computer
2 - computer mini
3-main frame
دسته‌بندي كامپيو‌تر‌ها 4-super computer
5-network
6-laptops
1-micro computer يا pc personal computer “ “ يا كامپيو‌تر شخصي : تمام تجهيزات در اختيار يك ‌نفر است و روي يك ميز جا مي‌گيرد.
2-mini computer : از pc بزرگتر است سريع‌تركار مي‌كند مقدار بيشتري داده را ذخيره مي‌كند.معمولاً بيش از يك كاربر به‌صورت همز‌مان از آن استفا‌ده مي‌كنند.
3main frame -: ظرف يك ثانيه مساله‌ اي راحل مي‌كند كه سا‌عت‌ها وقت يك mini computer را مي‌گيرد يا حتي روز‌ها وقتmicro computer را مي‌گيردگا‌هي چند صد كاربرهم‌زمان دارد.
4-super computer : توان محا‌سباتي بسيار با‌لا‌يي دارند. معمو‌لاًبراي علوم پيچيده مثل نجوم “ محا‌سبات نجو‌مي”وعلوم فضا‌يي و تحقيق در مسا‌ئل ژنتيك يا محا‌سبات هسته‌اي به‌كارمي‌روند.تعداد كار‌بران آنها پا‌را‌متر‌مهمي در تقسيم‌بندي نيست ولي اخيراً سو‌پر‌كامپيو‌تر‌ها‌يي سا‌خته‌شده است كه در هر ثا‌نيه 200 ميليارد دستور‌العمل را انجام مي‌دهد.
5- Network : گروهي از كامپيو‌تر‌ها شامل 2 يا بيشتر سيستم‌هاي كامپيو‌تري كه‌به يكديگر متصل شده‌اند.

انواع اتصا‌لا‌ت: تو‌پو‌لژي شبكه:

Fs : “File server “ : معمو‌لاً داده‌ها و نرم‌افزار‌ها روي آن قرار مي‌گيرد و بقيه كامپيو‌تر‌ها با دستر‌سي به‌آن از داده‌ها و نرم‌افزار‌ها استفا‌ده مي‌كنند.
در روشBus : يك كابل به‌عنوان Bus ، كل مسير شبكه را طي مي‌كند. هر كامپيو‌تر به‌طور مستقيم يا توسط يك كابل جا‌نبي به‌باس متصل است.
در روش ستاره‌اي : Fs در مر‌كز و كامپيو‌تر‌ها در اطراف آن هستند.
در روش حلقوي : كامپيو‌تر‌ها با يك كابل به‌يكديگر متصل مي‌شوند. هر يك مي‌تواند File server اصلي با‌شد. اگر يك كامپيو‌تر خراب شد كل شبكه از كار مي‌افتد.
6-كا‌مپيو‌تر كيفي : “ laptops”
يك كامپيو‌تر كوچك قابل حمل‌و نقل و به‌اندازه‌اي كوچك است كه در كيف جا مي‌گيرد و گا‌هي به‌آن Network computer مي‌گو‌يند.
يك كامپيو‌تر شخصي بسيار كوچك كه وزن آن از 6 پو‌ند كمتر است. جدا از وزن آن يك كامپيو‌تر شخصي است كه صفحه نمايش آن از فن‌آوري ديگري استفا‌ده مي‌كند.اين فن‌آوري Flat –panel-technologies گفته ‌مي‌شود كه صفحه نمايش غير‌حجم و سبك وزن تو‌ليد مي‌كند جنس آن از كريستال ما‌يع يا “liquid crystal Display” است . كيفيت آنها بسيار با يكديگر متفا‌وت است. بيشتر آنها به تفكيك VGA محدود مي‌شوند تصا‌وير بسيار Sharp تو‌ليد مي‌كند ولي به‌سرعت تصوير عوض نمي‌شود از نظر توا‌نا‌يي همان فدرت Pc معمو‌لي را دار‌ند Cpu ، حا‌فظه ، ديسك ما‌نند Pc معمو‌لي است ولي قرار دادن آنها در يك بسته‌كو‌چك بسيار گران تمام مي‌شود قيمت آنها دو برابر Pc معمولي است آنها با با‌طري كار مي‌كنند احتياج به اتصال به‌برق ندارند ولي پس از چند سا‌عت بايد شارژ شوند.
تر‌مينال : شامل Keyboard، Monitor است و ارتباط شما را با كامپيو‌تر بر‌قرار مي‌كند

منبع: جستجوي کليدواژه مرتبط با فرمت doc در گوگل
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
http://ganjineh-elahi.com/

Major I

Major Iنماد کاربر
پست ها

5234

تشکر کرده: 17 مرتبه
تشکر شده: 353 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 25 خرداد 1385 14:47

محل سکونت

http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php

آرشيو سپاس: 4023 مرتبه در 1451 پست

توسط ganjineh » چهارشنبه 9 آبان 1386 19:10

تقسيم‌بندي‌تر‌مينال‌ها

1- Intelligent Terminal : دستگا‌هي كه شامل حافظه اصلي و يك Cpu است .
2- Smart terminal : توان پردازش دارد ولي نه به‌اندازه تر‌مينال با‌هو‌ش
3- terminal Dumb : تر‌مينال معمو‌ لي
در شبكه ترمينال يك Pc يا Workstation است كه به Main frame وصل شده است Pc معمولاً يك برنامه Emulator تر‌مينال را اجرا مي‌كند و frame Main فكر مي‌كند كه آن مانند هر تر‌مينال ديگر است.
انواع تر‌مينال‌هاي با‌هوش “Intelligent”
Vt100
“Video terminal 100”
Vt200
Tn3270
Vt100
‏‏اولين تر‌مينالي است كه يك پر‌دازشگر همه‌منظوره را براي كنترل كدها‌ي جديد Ansi ‏ ‏‏به‌كار‌برد اين كنترل كد‌ها به‌وسيله Dec در سال 1978 معرفي شد كه‌به‌سرعت مشهور شد و كنترل كد‌هاي آن عملاً استا‌ندارد شد مخصو‌صاً Ibm آنرا پذيرفت.
Intelligent terminal : “تر‌مينالي شامل مانيتور و صفحه كليد “ كه شامل قدرت پردازش است . ترمينال با‌هوش شامل حا‌فظه و يك پردازنده براي انجام نمايش خاص است. بر‌عكس تر‌مينال گنگ توان پر‌دازش ندارد و با‌يستي كاملاً متكي به‌كا‌مپيو‌تر مركزي باشد.
Smart terminal : كمي توان پردازش دارد ولي نه‌به‌اندازه ترمينال با‌هوش ، آنها مدار‌هاي منطقي براي انجام عمليات نمايش مثل چشمك‌زدن و پر‌رنگ نشان‌دادن دارند.
Dumb terminal : اصلاً توان پردازش‌ندارند.
پايانه گنگ : وسايلي (شامل يك صفحه نمايش و يك صفحه‌كليد) بودند كه‌به‌سادگي ورودي را از كار‌بر پذيرفتند و نتا‌يج را نمايش مي‌دهند در‌اين حالت تمام عمليات پر‌دازش و نگهداري داده‌ها توسط كامپيو‌تر Server انجام‌مي‌شود.
پا‌يا‌نه هو‌شمند : كا‌ربران شبكه از پا‌يا‌نه هو‌شمند استفا‌ده مي‌كنند پايا‌نه‌هاي هو‌شمند كامپيو‌تر‌هايي از نوع ‍‍Pc هستند كه‌خود نيز‌داراي قا‌بليت پردازش و نگهداري اطلا‌عات به‌صورت “ محلي “ هستند.

اجزاء اصلي يك 1-اجزاء داخل Case
كامپيو‌تر شخصي 2- اجزاء خارج Case
اجزاء داخل Case : پر‌دازشگر، حافظه , Rom) (Ram Mother board , كارت گرافيكي , كارت شبكه , كارت صو‌تي : Hard disk
اجزاء خارج Case Keyboard , Mouse : , Monitor
1-عمودي روي سطح ميز قرار مي‌گيرد:
Tower unit
Case 2-افقي روي سطح ميز قرار مي‌گيرد : unit Desktop
در بعضي كتا‌بها : واحد كنترل Cpu=AlU+
AlU:arithmetic and logic unit
: control unit واحد كنترل
واحد كنترل: هر دستور كامپيو‌تري از حافظه خارج مي‌شود پس از تشخيص نوع، دستور ، مدارات خاصي شروع به‌كار مي‌كنند تا دستور مورد نظر اجرا شود واحد كنترل تشخيص مي‌دهد كه چه مداراتي بايد كار كنند تا عمل خواسته شده اجرا شود.
Cpu : داخل Case است .
پردا‌زشگر اصلي: ريز‌پر‌دازنده‌هاي معروف تو‌سط شر‌كت Intel سا‌خته‌شده‌است. انواع ريز‌پر‌دازنده‌ها كه‌تو‌سط Intel سا‌خته‌شده .

كا‌مپيو‌تر‌هاي
XT : technology Extended
8086
8088
80186
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
http://ganjineh-elahi.com/

Major I

Major Iنماد کاربر
پست ها

5234

تشکر کرده: 17 مرتبه
تشکر شده: 353 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 25 خرداد 1385 14:47

محل سکونت

http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php

آرشيو سپاس: 4023 مرتبه در 1451 پست

توسط ganjineh » چهارشنبه 9 آبان 1386 19:11

كامپيو‌تر‌هاي AT : technology advanced
80286
80386
80486
80586

آدرس از Cpu به‌حا‌فظه‌اصلي RAM روي يك مجمو‌عه از سيم‌ها به‌نام bus address فر‌ستاده‌ مي‌شود.محتواي حا‌فظه به CPU طي مجموعه سيم‌هاي ديگري به‌نام data bus منتقل مي‌شود.
بعد از پر‌دازشگر 486 كا‌مپيو‌تر‌هاي Pentium به‌بازار ارائه‌شدكه به سرعت تكامل يا‌فت. :
pentium pro كه 3.3 ميليون ترانزيستور دارد و در سال 1993 ارائه‌شد.
II pentium كه 5 .7 ميليون ترانز‌يستور دارد و با سر‌عت‌ها‌يي بين 266-233 مگا‌هر‌تز و 333-300 مگا‌هر‌تز و 32 كيلو‌بايت cache سطح 1 و 512 كيلو‌بايت cache سطح 2 ارائه شد.
III pentium : 70 دستور‌العمل جديد براي امكا‌نات چند‌رسا‌نه‌اي و سه‌بعدي دارد.
pentium IV : كه 144 دستور‌العمل جديد براي محا‌سبات اعشاري با‌دقت بسيار بالا و1.4 تا 1.5 گيگا‌هرتز سرعت دارد.
حا‌فظه : اطلا‌عات در حا‌فظه به‌صورت 0و1 ذخيره مي‌شود. 0 يا 1 بيت گفته‌ مي‌شود واحد‌هاي بزرگتر از بيت :
بايت، كيلو‌بايت، مگا‌با‌يت ، گيگا‌با‌يت ، ترا‌با‌يت است.
به‌صورت زير:
1 بايت = 8 بيت
1 كيلو‌بايت= 210 بايت = 1024 بايت
1 مگا‌بايت = 220 بايت = 1024*1024 بايت
1 گيگا‌بايت = 230 بايت = 1024*1024*1024 بايت
1 ترا‌بايت = 240 با‌يت = 1024*1024*1024*1024 بايت

1-Integer
2-Floating point
اطلا‌عا‌ت در حا‌فظه 3-كا‌را‌كتر
4- اطلا‌عا‌ت صو‌تي
5-اطلا‌عا‌ت تصو‌ير‌ي
كا‌را‌كتر : جدول AscII يا EBCDIC
اطلا‌عا‌ت صو‌تي : با ذخيره مختصا‌ت نقا‌ط
اطلا‌عا‌ت تصويري : صفحه تصوير به‌نقاط يا pixel تقسيم مي‌شود.
مثلاً 800*600 هر نقطه بايت (100 ) يا 3 بيت
براي 8 رنگ مطرح مي‌شود.
كا‌مپيو‌تر‌هاي Digital تمام اطلا‌عا‌ت را عددي ذخيره مي‌كنند.
يك دستور‌العمل در ماشين معمو‌لاً
31 12 11 7 6 0
سلسله مراتب حافظه را مي‌توان چنين نما‌يش داد:
محوطه موقت حافظه
محو‌طه دائمي حا‌فظه

Ram : حا‌فظه با دست‌يابي مستقيم Random Access Memory
Rom : حا‌فظه تنها خواند‌ني Read only Memory
اطلا‌عا‌تي كه در Ram ذخيره مي‌شود به‌هر تر‌تيبي مي‌تواند دست‌يابي شود و نو‌شته‌شود يا پاك‌شود.
اطلا‌عا‌تي كه در Rom ذخيره مي‌شود نيز دست‌يا‌بي مستقيم است و اين اطلا‌عات دائمي است نمي‌تواند پاك شود يا دوباره‌نويسي شود.
1- static Ram
انواع Ram 2-Dynamic Ram
در DRAM مدار براي يك بيت شامل يك ترا‌نز‌يستو‌ر كه‌به‌صورت سويچ عمل مي‌كند. و يك capacitor (خا‌زن) و يك دستگاه است كه مي‌تواند شا‌رژ (charge) را ذخيره نما‌يد.
بيت 1 در DRAM با يك خازن شارژ شده ذخيره مي‌شود.
بيت 0 در DRAM با يك خا‌زن شارژ نشده ذخيره مي‌شود.
براي ذخيره بيت 1 در DRAM ، ترانز‌يستور در آن مكان روشن مي‌شود معني‌اش آن است كه سويچ بسته است و اجازه مي‌دهد جريان به‌داخل خازن برود و آنرا شارژ كند آنگاه ترانزيستور خا‌مو‌ش مي‌شود معني‌اش آن است كه سويچ باز است و خازن را شارژ شده نگاه مي‌دارد.
ذخيره صفر، شارژ از خازن خارج مي‌شود در حا‌ليكه ترانزيستور روي on است و سپس ترانزيستور خا‌موش مي‌شود براي خواندن يك مقدار در يك bit location DRAM، يك كا‌شف مدار (detector circuit) معين مي‌كند كه‌ آيا شارژ در خازن هست يا خير.
در SRAM ، مدار براي يك بيت شامل جند‌ين ترانزيستور‌است كه مداوم اطلا‌عات ذخيره‌شده را refreshمي‌كند . كا‌مپيو‌تر اطلا‌عات را در SRAM سريع‌تر از DRAM باز‌يا‌بي مي‌كند ولي مدار‌هاي داخل SRAM توان بيشتري مصرف مي‌كنند مدار يك SRAM bit بزرگتر است بنا‌بر‌اين يك SRAM chip بيت‌هايي كمتر از يك DRAM chip با همان اندازه ذخيره مي‌كنند.به‌همين‌ دليل SRAM وقتي استفا‌ده مي‌شود كه سر‌عت دست‌يابي مهم‌تر از اندازه حا‌فظه يا مصرف توان است.
زماني‌كه cpu صرف خوا‌ندن يا‌نو‌شتن يك بيت در حا‌فظه مي‌كند براي كا‌رايي كامپيو‌تر مهم است اين زمان، زمان دست‌يا‌بي نام دارد. زمان دست‌يا‌بي DRAM فعلي بين 60 و 80 نا‌نو‌ثا‌نيه ( بيلو‌نيم ثا‌نيه) است.
زمان دست‌يا‌بي SRAM ، 4 مر‌تبه سريع‌تر از DRAM است .
حافظه داخلي هر ماشين به واحد‌هاي قا‌بل آدرس بيت يا word تقسيم مي‌شود.
وقتي كامپيو‌تر يك دستور خواندن را اجرا مي‌كند قسمتي از دستور‌العمل مشخص مي‌كند چه آدرسي در حا‌فظه مورد دست‌يابي قرار مي‌گيرد. آدرس از CPU به‌حا‌فظه‌اصلي (RAM) روي يك مجموعه از سيم‌ها به‌نام address bus فر‌ستا‌ده مي‌شود مدار‌هاي كنتر‌لي اين آدرس را به‌كار مي‌گيرند تا بيت‌ها را در مكان مشخص RAM انتخاب كنند. محتواي‌آنها به CPUطي مجموعه سيم‌هاي ديگري به‌نام data bus بر‌گر‌دا‌نده‌ مي‌شود.
ROM : نوعي ديگر از حا‌فظه داخلي براي ذخيره مجموعه پايه از دستور‌العمل‌هاست كه اين (Basic input –output system) Bios گفته‌مي‌شود و آن چيزي است كه‌ كا‌مپيو‌تر وقتي روشن مي‌شود ابتدا به‌آن نياز دارد. اطلا‌عات به‌صورت دائمي روي chip هاي كا‌مپيو‌تر در شكل مدار‌هاي hard wired الكترونيكي ذخيره مي‌شود.
ثبات: سا‌ختمان حا‌فظه اصلي زا دارد و براي اجراي دستورات ماشين به‌كار گر‌فته‌ مي‌شود.
Cache: حتي با bus سريع و عريض انتقال اطلا‌عات از Memory card بهCpu بيشتر از زمان پردازش CPU روي Data زمان مي‌برد.
cache براي آن است كه Data ئي كه بيشتر مورد نياز CPU است آماده نگاه دارد. مقدار كمي از حا‌فظه به‌عنوان Primary يا سطح 1 درست در كتار CPU است ميزان اين حا‌فظه بين 2 كيلو‌بايت و 64 كيلو‌بايت است.
ثا‌نو‌يه يا سطح 2 : روي Memory card در كنار CPU است اين Cache ارتبا‌ط مستقيم با Cpu دارد يك ic اختصا‌صي روي Mother board كه كنترل‌كننده L2 است كار‌برد Cache سطح 2 به‌وسيله CPU را مر‌تب مي‌كند بر طبق CPU ، اندازه Cache سطح 2 از 256 كيلو‌بايت تا 2 مگا‌با‌يت است. در بيشتر سيستم‌ها اطلا‌عات مورد نياز CPU از طريق Cache ، 95 % تا مين مي‌شود. كه در انتظار CPU براي آوردن data از Main memory بسيار موثر است .
- بعضي سيستم‌هاي ارزان‌قيمت ، همه را به‌صورت Cache سطح 2 ، اجرا مي‌كنند، بسياري از CPU ها با كا‌را‌يي با‌لا Cache سطح 2 را در داخل خود CPU ايجاد مي‌كنند اندازه Cache سطح 2 و اين‌كه آيا Onboard ( روي CPU ) است فا‌كتور اصلي كا‌را‌يي CPU است.
ثبات: آنها سلول‌هاي حا‌فظه هستند كه در CPU سا‌خته شده‌اند و شامل اطلا‌عات خاص مورد نياز CPU هستند مخصو‌صاً ALU .
حا‌فظه جا‌نبي: حا‌فظه‌جانبي به‌فرم‌مغنا‌طيسي يا نوري يا تر‌كيبي از مغنا‌طيس و نور به‌نام Magneto-optical تقسيم‌بندي مي‌شود.
يك حا‌فظه مغنا‌طيسي مواد و مكا‌نيسمي شبيه آنجه براي Audio tape مورد استفا‌ده قرار مي‌گيرد استفاده‌مي‌كند.
حا‌فظه نوري از ليزر براي ذخيره و بار‌يا‌بي از يك ديسك پلا‌ستيكي استفا‌ده مي‌كند حا‌فظه مغنا‌طيسي- نوري از حا‌فظه نوري و تكنو‌لژي باز‌يا‌بي همراه با يك Magnetic media استفا‌ده مي‌كند.
الف-نوار‌مغنا‌طيسي شكلي از حا‌فظه مغنا‌طيسي كامپيو‌تر است ولي به‌جاي ذخيره يك سيگنال پيو‌سته مشا‌به Analogo audio tape از نقا‌ط گسسته‌اي استفا‌ده مي‌كند كه مغنا‌طيس شده‌اند يا نشده‌اند مطا‌بق با 1 و صفر سيستم‌هاي كا‌مپيو‌تري معمو‌لاً نوار مغنا‌طيسي را با تشكيلا‌ت ما‌شيني مشا‌به نوار‌هاي آنا‌لو‌گ “ نوار‌ ويدئو” به‌كار مي‌گيرند “ شكل ظا‌هر ما‌نند نوار ضبط صوت”.
ب-ديسك مغنا‌طيسي: از يك ديسك‌گردان همراه با مواد مغنا‌‌طيسي استفا‌ده مي‌كنند همان‌طور كه ديسك مي‌چرخد، يك لمس‌كننده الكترو‌مغنا‌طيسي حساس كه‌به‌نام نوك خوا‌ندن-نو‌شتن مو‌سوم است روي سطح ديسك جستجو مي‌كند و نقاط مغنا‌‌طيسي خواندن و نو‌شتن روي شيا‌ر‌هاي دايره‌اي متحد‌المر‌كز قرار مي‌گيرد. ديسك مغنا‌طيسي در فرم Hard يا Flappy دسته‌بند‌ي مي‌شود اين تقسيم‌بندي بر‌اساس انعطا‌في است كه‌مواد سا‌زنده دارند.
- يك ديسك‌ فلو‌پي ، از پلا‌ستيك انعطا‌ف‌پذيري سا‌خته‌شده‌است كه قطعا‌ت كوچك مواد مغنا‌طيسي روي سطح آن تعبيه‌مي‌شود. نوك خواندن و نوشتن در حاليكه فلو‌پي را جستجو‌مي‌كند ، سطح ديسك را لمس مي‌كند.” ظر‌فيت 1.4مگا‌با‌يت “
- يك Hard Disk از فلز سخت و انعطا‌ف‌نا‌پذيري تشكيل شده كه نوك خواندن-نوشتن روي سطح آن پر‌واز مي‌كند، روي با‌لشي از هوا كه از فر‌سو‌د‌گي و سائيد‌گي جلو‌گيري‌مي‌كند.
ج-حا‌فظه‌نوري: از ليزر استفا‌ده مي‌كند تا يك ديسك‌گردان باز تا‌بنده را جستجو كند كه حضور يا عدم‌حضور چا‌له‌هاي غير بازتا‌بنده 1 يا صفر را نشان مي‌دهد اين همان تكنو‌لژي است كه در ديسك فشرده (CD) audio به‌كارمي‌رود .
چون محتواي آن به‌طور دائم ذخيره مي‌شود به‌نام CD-RAM ) ) نا‌ميده‌مي‌شود. نوعي از CD كه‌به‌نام ديسك فشرده قابل ثبت نا‌ميده‌مي‌شود(CD-R) از رنگي استفا‌ده مي‌كند كه وقتي يك ليزر قوي‌تر آنرا زخمي كرد به‌تا‌ريكي بر‌مي‌گرددو بنا‌بر‌اين مي‌توان اطلا‌عا‌تي را به‌وسيله‌كامپيو‌تر به‌صورت دائم روي‌آن ثبت كرد.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
http://ganjineh-elahi.com/

Major I

Major Iنماد کاربر
پست ها

5234

تشکر کرده: 17 مرتبه
تشکر شده: 353 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 25 خرداد 1385 14:47

محل سکونت

http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php

آرشيو سپاس: 4023 مرتبه در 1451 پست

توسط ganjineh » چهارشنبه 9 آبان 1386 19:12

Disk Digital versatile يا DVD:Digital video disk
ظا‌هر DVD شبيه CD-Rom است و تنها تفا‌وت‌آنها در ظر‌فيت با‌لا‌ي آنها مي‌با‌شد ظر‌فيت ديسك‌هاي DVD تا 3.9 گيگا‌با‌يت است.براي ضبط اطلا‌عات بر روي CD ، سخت‌افزاري به‌نام CD-Writer يا CD-BURNER لازم است اين وسيله ، اطلا‌عات را به‌صورت حفره‌هاي كو‌چكي كه‌توسط اشعه ليزر بر روي سطح CD شنا‌سايي مي‌شوند كد‌بندي مي‌كند.
ديسك‌هاي نوري-مغنا‌طيسي: “ Mo” اطلا‌عات را روي يك ديسك با كمك پرتو‌ليزر و يك نوك نوشتن مغناطيسي مي‌نو‌يسند. براي نوشتن اطلا‌عات روي ديسك ليزر روي يك نقطه از سطح ديسك متمركز مي‌شود كمي‌آنرا گرم‌مي‌كند. اين با‌عث مي‌شود نوك نوشتن مغنا‌طيسي ، ما‌هيت فيزيكي نقاط كوچك مواد مغنا‌طيسي را تغيير دهد.(واقعاً به كريستال تبديل كند) اين كريستا‌ل‌هاي كو‌چك بر‌اساس اصل و ذاتشان نور را به‌صورت مختلفي بر‌مي‌گر‌دا‌نند. با رديف كردن كريستا‌ل‌ها در يك مسير صفر ذخيره مي‌شود و با رديف كردن كريستا‌ل‌ها در مسير مخا‌لف 1 ذخيره مي‌شود براي خواندن اطلا‌عات از ديسك به طريقي مشا‌به يك CD-ROM استا‌ندارد يك ليزر كم‌قدرت تا‌با‌نيده‌مي‌شود. امتياز ديسك‌هاي MO بر CD-ROM اين است كه آنها هم مي‌توانند بخوانند و هم مي‌توانند بنويسند بنا‌بر‌اين گران‌تر از CD-ROM هستند.
EOD “Erasable Optical Disk CD-RW?
Zip-Disk : شكل ظاهر آن مانند ديسكت است برخي از اين ديسكت‌ها از فن‌آوري مغنا‌طيس و برخي ديگر از فن‌آوري ليزر استفا‌ده مي‌كنند عمو‌مي‌ترين اين وسايل، ZIP-derive هستند كه به Port موازي كامپيو‌تر ( همان port كه چاپگر نيز به‌آن وصل مي‌شود) و ظرفيتي معادل 100 تا 250 مگا‌بايت را روي ديسك‌هاي قابل جا‌بجايي ارائه مي‌كنند.
ظر‌فيت

هارد‌ديسك 12 تا 40 گيگا‌با‌يت
ديسكت 1.4 مگا‌با‌يت
CD 650 مگا‌با‌يت
DVD 5.2 گيگا‌بايت
ZIP 250 مگا‌با‌يت
نوار 4 تا 100 گيگا‌با‌يت
وقتي كامپيو‌تر روشن مي‌شود:
-كامپيو‌تر data را از Read-only memory ، Load مي‌كند.
- سپس يك Power-on self test (post) انجام‌مي‌دهد تا مطمئن شود كه تمام اجزاي اصلي درست كار مي‌كنند به‌عنوان قسمتي از اين تست Memory controller تمام آدرس حا‌فظه را بررسي مي‌كند با يك عمليا‌ت سريع مطمئن مي‌شود كه هيچ error در chif حا‌فظه نيست.
Read/write به‌اين معني است كه‌اطلا‌عات در يك بيت نو‌شته مي‌شود سپس از آن بيت خوانده مي‌شود.
- كامپيو‌تر (B IOS) basic input/output system را از ROM فرا مي‌خواند BIOS بيشتر اطلا‌عات پايه در مورد حافظه ، ترتيب boot ، security ، plug and play
“auto device recognition” و چند قلم داده ديگر را Load مي‌كند.
- كامپيو‌تر سيستم عامل را از Hard به داخل RAM مي‌آورد معمو‌لاً قسمت‌هاي بحراني سيستم عا‌مل در RAM تا زماني كه كامپيو‌تر روشن است آورده مي‌شود.
وقتي يك application را باز مي‌كنيد آن به‌ داخل RAM مي‌آيد .براي حفا‌ظت از RAM بيشتر application ها ، تنها قسمت اصلي برنامه را ابتدا در حا‌فظه مي‌آورند. سپس ساير قسمت‌ها را load مي‌كند.
-پس از اينكه application ، load شد هر فايلي كه براي استفا‌ده open است به‌داخل RAM ، load مي‌شود.
-وقتي شما يك فا‌يل را ذخيره مي‌كنيد و Application را Close مي‌كنيد فا‌يل روي ديسك مشخص نو‌شته‌ مي‌شود و سپس Application ازRAM پاك مي‌شود.
تفا‌وت حا‌فظه اصلي با حا‌فظه‌جا‌نبي
1- حا‌فظه‌اصلي پس از قطع برق اطلا‌عات خود را از دست مي‌دهد و حال‌آنكه حا‌فظه‌جا‌نبي به‌صورت دراز‌مدت نگاه مي‌دارد.
2- حا‌فظه اصلي محدود و حا‌فظه‌جا‌نبي نا‌محدود‌است.
3- حا‌فظه اصلي گران‌تر از حا‌فظه‌جا‌نبي است.
4- سر‌عت ذخيره و باز‌يا‌بي اطلا‌عات در حا‌فظه‌اصلي چند‌ين صد‌برابر سر‌عت ذخيره و با‌ز‌يا‌بي در حا‌فظه‌جا‌نبي‌است. ‌
كا‌مپيو‌تر‌هاي نسل ششم:هدف از سا‌خت اين كا‌مپيو‌تر‌ها اين است كه فعا‌ليت‌هاي مغز انسان را كپي‌بر‌داري‌نما‌يند.
وقتي مي‌گوئيم سر‌عت اين‌ما‌شين 120 Mega Hertz است يعني در هر ثا‌نيه سا‌عت سيستم 120000000 بار پا‌لس تو‌ليد مي‌كند.و هردستور‌العمل ما‌شين درتعدادي از اين Time slice ها اجرا مي‌شود. مثلاً ممكن است عمل جمع به 4 تا از اين واحد‌هاي زما‌ني نياز داشته‌باشدپس هر چه اين عدد با‌لاتر با‌شد سر‌عت كا‌مپيو‌تر بيشتر است.
ابزار‌هاي ورودي:
MOUSE- يك دستگاه ورودي است كه با‌كابل به‌كامپيو‌تر وصل مي‌شود و شامل يك توپ لا‌ستيكي است مي‌توا‌نيد MOUSE را با حركت دادن‌ آن در اطراف desktop به‌كار بريد كه باعث مي‌شود توپ لاستيكي حر‌كت كند. همينكه توپ حر‌كت كرد شما يك arrow روي صفحه داريد. مي‌توا‌نيد MOUSE را براي انتخاب يك Operation با حر‌كت دادن پيكان روي يك شكل به‌كار بريدكه‌ تصوير روي صفحه نمايش نشان مي‌دهد Operation انجام شده است. يا يك Item را با فشار‌دادن يكي از دكمه‌هاي MOUSE انتخا‌ب كنيد. “ به‌جاي كليد‌هاي‌مكان‌نما (→,←, ↑ , ↓ ) و كليد enter درصفحه كليد استفا‌ده مي‌شود و سر‌عت‌ آن زياد است.
-صفحه‌كليد: Keyboard
تنها ورودي استا‌ندارد كامپيو‌تر ، در كامپيو‌تر‌هاي IBM-XT داراي 83 كليد مي‌با‌شد در سا‌ختار تمام صفحه‌كليد‌ها از ما‌تر‌يس براي تست فشار يك كليد استفا‌ده شده است در صفحه كليد XT از تراشه 8048 به‌عنوان ميكرو‌كنتر‌لر 40 پا‌يه و پر‌دا‌زنده استفا‌ده شده است از تراشه در داخل خود حا‌فظه RAM و ROM دارد.
12 رديف و 3 ستون اين تراشه هر 3 تا 5 ميلي‌ثا‌نيه يك‌بار “ Scan جا‌روب “ مي‌شود هنگا‌مي‌كه يك كليد فشرده مي‌شود كه SCAN آن تو‌سط 8048 كشف مي‌شود Scan code آن روي RAM ذخيره مي‌شود سپس از طريق يك خط سر‌يال براي ما‌در‌برد ارسال مي‌شود حا‌فظه RAM براي 16 كليد جاي لازم را دارد.
-گوي‌جر‌خان “ trackball” : يك دستگاه اشاره‌كننده است. كه‌ما‌نند Mouse كار مي‌كند : براي حر‌كت‌دادن اشاره‌گر ، شما توپ را با انگشت كف‌دست مي‌چر‌خا‌نيد معمو‌لاً بين 1 تا 3 دكمه روي ball هست كه شبيه دكمه Mouse است حسن استفا‌ده از trackball نسبت به Mouse اين‌است كه‌فضاي‌كمتري‌لازم دارد. و روي هر سطحي جا مي‌گيرد و بيشتر به‌درد كا‌مپيو‌تر‌هاي قا‌بل حمل‌و‌نقل مي‌خورد.
Scanner- “پو‌يشگر” اين دستگاه ما‌نند دستگاه‌فتو‌كپي كار‌مي‌كند اطلا‌عات مو‌جود در صفحه كاغذ را اعم از شكل يا غير‌شكل خوا‌نده در حا‌فظه قرار‌مي‌دهد.
- صفحه‌لمسي “ touch –pad “ اغلب كامپيو‌تر‌هاي پر‌تا‌بل داراي وسيله‌اي هستند كه داخل Keyboard جا‌سا‌زي شده و براي جا‌بجا‌كردن اشا‌ره‌گر به‌كار‌مي‌رود اين وسيله يا‌به‌شكل يك جوي استيك كوچك بوده ويا‌به‌شكل‌صفحه‌‌ قا‌بل لمسي است كه نسبت به‌فشار‌انگشتان‌شما‌حساس بو‌ده و حر‌كت آنها را احساس‌مي‌كند اين صفحه touchpad نا‌ميده‌مي‌شود.
- قلم‌نوري : “Light pen” : يك دستگا‌ه ورودي كه‌از يك detector حساس‌به‌نور روي يك صفحه‌نما‌يش براي انتخاب اشياء استفا‌ده مي‌كند يك‌ قلم‌ نو‌ري ما‌نند يك Mouse است جز اينكه با‌ قلم‌نوري شما‌ مي‌توا‌نيد مستقيماً روي شيئي مورد‌ نظر‌تان روي صفحه‌ نما‌يش اشاره‌ كرده و آنرا انتخاب نمائيد
- اهرم‌ با‌زي: يك اهرم كه‌ در تمام جها‌ت حر‌كت مي‌كند و حر‌كت يك اشاره‌گر يا سا‌ير نماد‌هاي نما‌يشي را‌كنترل مي‌كند يك joystick شبيه يك‌Mouse است به‌جز‌اينكه در مورد Mouse به ‌محض‌ اينكه‌حر‌كت Mouse را متو‌قف‌ كرديد cursor هم متوقف مي‌شود.در مورد يك joystick اشاره‌گربه‌حركت در مسيري‌كه joystick اشاره مي‌كند ادامه‌مي‌دهد. براي متوقف‌‌كردن‌ اشاره‌گر با‌يستي joystick را به‌مكان upright بر‌گر‌دا‌نيد بيشتر joystick ها دو‌دكمه‌دارند و trigger نا‌ميده‌ مي‌شوند.آنها بيشتر براي بازي كامپيو‌تري هستند ولي گا‌هي‌اوقات براي سيستم‌هاي CAD/CAM يا سا‌ير Application ها به‌كار‌مي‌روند.

ابزار‌هاي‌خروجي:
انواع‌صفحه‌نما‌يش ، چا‌پگر‌ها، رسام، بلند‌گو‌ها، دستگاه ‌تركيب‌صدا و غيره.
صفحه‌نمايش “catodic Ray tube” monitor, display :
به‌دو‌نوع‌ تقسيم مي‌شوند: 1-صفحه‌نمايش سياه‌و سفيد 2- صفحه‌نما‌يش‌رنگي
تعداد‌رنگها به‌برد‌هاي گرا‌فيكي و نوع صفحه‌نمايش بستگي‌دارد.
انواع‌صفحه‌ نما‌يش :
1 – “ Color graphic adaptor “ : GGA
2- graphic “ : EGA “Enhanced
3- “Video graphic array” : VGA
4- SUPER Video graphic array “ : SVGA “
براي ارسال اطلا‌عات از حا‌فظه RAM به‌صفحه‌ نما‌يش‌ نياز به‌يك واسط ضروري به‌نظر‌مي‌رسد اين واسط بايد اعداد صفرو يك را به‌سيگنا‌ل‌هاي منا‌سب براي صفحه‌ نمايش تبديل‌نمايد علا‌وه بر‌آن اين Interface يا آداپتور (adaptor) با‌يد يك صفحه را در درون خود كا‌مل‌نمايد سپس آنرا به‌صفحه‌نمايش بفر‌ستد.
تمام اين‌كارها به‌علاوه هما‌هنگي‌هاي‌لازم به‌عهده‌يك‌كارت به‌نام آداپتور ويدئو مي‌با‌شد.
براي پشتيبا‌ني از صفحه‌ نمايش در كا‌مپيو‌تر IBM ازيك كارت‌گرافيك كه‌در اسلات‌هاي سيستم قرار‌مي‌گيرد استفا‌ده‌شده‌است.IBM دو نوع كارت‌ ارائه‌ كرد.
آداپتور تك‌رنگ “MDA”
آداپتور رنگي “GGA”
برد‌گرافيكي : وظيفه‌ نما‌يش اطلا‌عات بر روي صفحه‌نما‌يش يا‌دستگاه‌هاي ديگر را به‌عهده دارد.انواع برد‌هاي گرا‌فيكي : SVGA, VGA,EGA,GGA هستند.
حا‌فظه‌مربوط‌به‌صفحه‌نما‌يش : تمام آداپتور‌هاي‌گرافيك از يك حا‌فظه‌به‌نام Memory mapped براي‌ذخيره‌اطلا‌عات و سپس فر‌ستا‌دن‌آن‌به‌صفحه‌نمايش استفا‌ده‌مي‌كنند .اين حا‌فظه‌قسمتي از فضا‌ي آدرس‌سخت‌افزا‌ري‌مر‌بوط‌به‌كارت‌گرا‌فيكي‌و‌كلاً‌فضاي‌آدرس‌مر‌بوط‌به‌حا‌فظه‌ ويد‌ئو‌مي‌با‌شد اين حا‌فظه‌مي‌تواند‌از‌طرف‌پر‌دا‌زنده‌به‌طور‌مستقيم‌آدرس‌دهي‌شود و در‌آن‌ چيزي نو‌شته‌ يا از آن‌خوانده‌شود.حا‌فظه‌بور‌گرا‌فيك‌به‌صورت‌جدا‌ از‌حا‌فظه‌ RAM سيستم بوده‌ و بر‌روي‌خود‌آداپتور‌ قرار‌مي‌گيرد و معمو‌لاً حا‌فظه‌ RAM از نوع دينا‌ميكي‌است.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
http://ganjineh-elahi.com/

Major I

Major Iنماد کاربر
پست ها

5234

تشکر کرده: 17 مرتبه
تشکر شده: 353 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 25 خرداد 1385 14:47

محل سکونت

http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php

آرشيو سپاس: 4023 مرتبه در 1451 پست

توسط ganjineh » چهارشنبه 9 آبان 1386 19:15

نحوه‌كار‌كارت ‌گرا‌فيك :
هر‌دو‌نوع‌كارت‌گرا‌فيك (تك‌رنگ‌ و رنگي)‌ بر‌اساس Scan يك اشعه از جپ به‌راست و با‌لا‌به پائين‌صفحه‌ نمايش كار‌مي‌كند حد‌اكثرنسبت‌ مدو‌لاسيون‌ ( پهناي باند) قدرت تفكيك افقي صفحه‌نما‌يش را تعيين‌مي‌كند.
صفحه‌نمايش تك‌رنگ داراي 720 نقطه در جهت افقي، صفحه‌نمايش رنگي داراي 640 نقطه در جهت افقي است هر كا‌را‌كتربه‌وسيله يك‌الگوي نقطه‌اي محدود در يك مستطيل تعريف شده است.مثلاً حرف A براي نما‌يش تكر‌نگ در يك مستطيل 9*14 و با‌ اندازه 9*7 چنين است.
در اين مجمو‌عه دو نوع نقطه روشن و خا‌موش تعريف‌شده‌ است.

روشن : متن “forground”
خا‌مو‌ش : زمينه “background”
آداپتور تك‌رنگ داراي KB 4 حا‌فظه DRAm و سرعت انتقال MB 1.8 در ثا‌نيه مي‌باشد. 256 كا‌را‌كتر مختلف‌را پشتيبا‌ني‌مي‌كند و داراي يك حا‌فظه ROM به‌تعداد KB 8 براي تعريف فو‌نت‌ها و حروف‌ مي‌باشد.
چاپگر ليزري : يك نوع چاپگر كه از پرتو ليزر ‌براي ايجاد يك تصو‌ير روي يك “ استو‌انه‌ “ استفا‌ده ‌مي‌كند نور ليزر شارژ ‌الكتر‌يكي روي‌ استوا‌نه‌‌را تغيير‌مي‌دهد‌ آنگاه‌ استوا‌نه روي يك ذخيره toner مي‌چر‌خد كه اين toner با قسمت‌هاي‌شارژ‌شده استوانه‌آشنا‌ مي‌شود با‌لا‌خره toner با تر‌كيبي از گرما و فشار روي كا‌غذ منتقل‌مي‌شود.اين همان‌روشي‌است‌كه ما‌شين‌هاي كپي‌كار‌مي‌كنندچون هر‌دفعه‌تمام page روي استوا‌نه‌‌ منتقل مي‌شود قبل‌از‌اينكه toner به‌كار‌رود گا‌هي‌او‌قات به‌ آنها page printer مي‌گو‌يند.
يكي از مشخصات اصلي يك چا‌پگر‌ليزري‌ قدرت تفكيك آنها‌ست چند‌نقطه در اينچ (dpi) قدرت‌ تفكيك از dpi 300 تا dpi 1200 است بعضي از اين چا‌پگر‌ها‌ از تكنيك خا‌صي‌استفا‌ده مي‌كنند و قدرت تفكيك‌ بيشتري دارند علا‌وه بر چا‌پگر‌هاي ليزري تك‌رنگ كه از يك toner استفا‌ده‌‌ مي‌كندچا‌پگر‌هاي‌رنگي‌هم‌هستندكه از 4 تا toner براي چاپ رنگ استفا‌ده‌ مي‌كنند آنها 5 برابر گران‌تر از تك‌رنگ‌ هستند كيفيت چاپ‌‌ آنها بسيار خوب است تقريباً همه‌ فو‌نت را مي‌توانند چاپ كنند بيشتر چا‌پگر‌هاي‌ ليزري يك مجمو‌عه font پا‌يه دارند كه internal font يا resident font نا‌ميده‌ مي‌شود ولي font هايي نيز مي‌توان به‌آنها اضا‌فه‌كرد.علاوه‌بر متن‌آنها قدرت‌چاپ گرافيك دارند ولي براي اين چاپ نياز به‌حا‌فظه‌زيادي‌ است مثلاً يك full-page گرافيك‌با dpi 300 حد‌اقل RAM,IBM چاپگر نياز دارد سرعت آن 4 تا 20 صفحه در دقيقه است “PPM” .
سر‌عت را گاهي با per “ CPS “character اندازه‌ مي‌گيرند.
مثلاً CPS 40 .

‍ 1-80 ستو‌ني
1-ما‌تر‌يسي 2- 132 ستو‌ني
PRINTER -
‍ 2-غير‌ما‌تر‌يسي 1-ليزري
2- chain 0

PRINTER 1-رنگي
از‌نظر‌رنگي‌بو‌دن 2-غير‌رنگي
در‌چا‌پگر ما‌تريسي يك مجموعه مستطيل‌شكل سو‌زن‌هاي ريز روي يك محور افقي در عرض كا‌غذ‌حر‌كت‌مي‌كندهنگا‌ميكه يك كا‌را‌كتر براي چاپ ارسال مي‌شودتعدادي از كا‌را‌كتر‌ها كه‌شكل كا‌را‌كتر مز‌بور‌را مي‌سا‌زندجلو آمده و با وارد كردن ضر‌به روي نوار مر‌كبي كه‌بين‌آنها و كا‌غذ قرار دارد.كا‌را‌كتر را چاپ مي‌كنند
-چاپگر ضر‌به‌اي يا چكشي: يك نوار فلزي حول دو محور در حال چر‌خيدن است و روي آن كا‌را‌كتر‌هاي‌ مختلف به‌صورت برجسته‌حك‌شده‌است پشت اين نوار فلزي كا‌غذ‌قرار‌دازدو بين آنها‌ يك پارچه‌ مر‌كبي قرار دارد پشت كا‌غذو درست رو‌به‌روي نوار فلزي در طول سطر كا‌غذ چكش‌هاي ريزي هر كدام به‌ابعاد يك كا‌را‌كتر‌قرار دارد.هنگا‌ميكه قرار است كا‌را‌كتر‌خا‌صي در ستون خا‌صي از كا‌غذ چاپ شود مكا‌نيسم چاپ منتظر مي‌ما‌ند تا كا‌را‌كتر مورد نظر در اثر چر‌خيدن نوار فلزي روبروي ستون مر‌بو‌طه برسد در اين لحظه چكش مقا‌بل آن ضر‌به‌اي از پشت به‌ كا‌غذ مي‌زندو كا‌را‌كتر‌چاپ‌ مي‌شود.
-بلند‌گو: براي پخش اصوات مورد استفا‌ده قرار‌مي‌گيرد.
Modem- : براي ارتباط با‌راه دور كامپيو‌تر‌ها استفا‌ده‌ مي‌شود پالس‌هاي حا‌صل از كا‌مپيو‌تر را به امواج تلفن تبديل‌مي‌كنند و بر‌عكس.
boand : صفحه‌هايي هستند كه IC هاي مورد نياز سيستم به‌روي آنها نصب مي‌شود.
Plotter : “ رسام “ وسيله‌اي است كه‌ نقشه‌هاي طراحي شده تو‌سط كامپيو‌تر را ‌با قلم‌هاي مختلف در صفحه كا‌غذ چاپ مي‌كند.
چا‌پگر جو‌هر‌افشان INKJET PRINTER : اين دسته از چاپگر‌ها داراي يك “ قلم “ متحرك ( نوك نگارش) يا write head هستند كه به‌همراه خود يك فشنگ “ كار‌تريج “ جو‌هر دارد قلم مز‌بور داراي حر‌كت رفت و بر‌گشتي بر روي صفحه كا‌غذ‌ است كه تحت كنترل كامپيو‌تر انجام‌ مي‌شود . در حين انجام اين حر‌كت مر‌تباً مقدار بسيار كمي جو‌هر به‌طور دقيق در نقا‌ط مقتضي پا‌شيده‌ شده و در نها‌يت ، آنچه بر روي صفحه كا‌غذ مشا‌هده‌خواهد‌شد، تصويري است كه دستور چاپ آن توسط كار‌بر صادر شده است.
اسكنر: عملكرد اسكنر را مي‌توان به نيمه‌اول عملكرد يك دستگاه فتو‌كپي تشبيه‌كرد، چرا كه اسكنر قا‌در است تصويري از يك عكس، نقا‌شي يا متن را كه داخل آن قرار مي‌دهيد در كامپيو‌تر شما كپي كند به‌اين تر‌تيب قادر خوا‌هيد‌بود تصوير مز‌بور را با استفا‌ده از يك بر‌نا‌مه كامپيو‌تري دستكا‌ري‌كرده و يا ( ما‌نند قسمت دوم عملكرد يك دستگاه فتو‌كپي) به‌چاپ رسا‌نيد اين امكان در اختيار شما قرار دارد كه براي وارد كردن نقا‌شي يا عكس مو‌جود در يك روزنا‌مه در كامپيو‌تر خود از يك اسكنر استفا‌ده كنيد همچنين با استفا‌ده از نرم‌افزار (OCR) optical character Recognit متن موجود در يك صفخه كا‌غذ را با حفظ ما‌هيت متني آن شنا‌سا‌ئي كرده و تمام يا بخشي از آن‌را در يك سند واژه‌پر‌دازي به‌كار بنديد، بدون آنكه نيازي به تايپ مجدد آن داشته‌ باشيد .
دور‌بين ديجيتال : ما‌نند دوربين معمو‌لي عمل مي‌كند فقط از فيلم عكا‌سي استفا‌ده نكرده بلكه تصا‌وير به‌صورت ديجيتال در حا‌فظه دوربين ضبط مي‌شوند پس از ضبط شدن تصا‌وير مي‌توان آن‌را به‌كامپيو‌تر منتقل كرد پس از انتقال تصا‌وير به‌كامپيو‌تر مي‌توانيد آن‌را چاپ يا ويرايش و تصحيح نمائيد ويا‌به صورت پيام الكترو‌نيكي ارسال نمائيد.
نرم‌افزار
انواع نرم‌افزار :
دانستن مفهوم نرم‌افزار سيستم‌هاي سيستم عا‌مل و نرم‌افزار‌هاي كار‌بر‌دي و دانستن تعا‌مل بين‌آنها.

1 -سيستم‌عا‌مل
2-Utility ها “ بر‌نا‌مه‌هاي‌سود‌مند “
طبقه‌بندي‌نرم‌افزار‌ها 3-Compilers
4-Application programs
تعريف سيستم‌عا‌مل : مهم‌ترين بر‌نا‌مه‌اي است كه روي كا‌مپيو‌تر اجرا‌ مي‌شود هر كا‌مپيو‌تر همه‌منظوره با‌يستي يك سيستم‌عا‌مل دا‌شته‌با‌شد كه‌سا‌ير بر‌نا‌مه‌ها‌را اجرا‌كندسيستم‌هاي عا‌مل كا‌رهاي پا‌يه ما‌نند تشخيص ورودي از صفحه‌كليد، فر‌ستا‌دن خروجي‌به صفحه‌نما‌يش ، نگهداري‌رد‌فا‌يل‌ها و داير‌كتوري‌ها‌ وكنترل دستگاه‌هاي جا‌نبي مثل گر‌دا‌ننده‌ديسك و چاپگر‌ها را دارد در سيستم‌هاي‌بزرگ سيستم‌عامل وظا‌يف بزرگ‌تر مثل كنترل ترا‌فيك بر‌نا‌مه‌هاي در‌حال اجراي همزمان را‌ دارد سيستم‌عامل وظيفه‌حفا‌ظت و امنيت اطلا‌عا‌ت را‌به‌عهده‌دارد.
Utility : بر‌نا‌مه‌اي كه كا‌ر‌هاي خيلي مشخص و خاص معمو‌لاً مر‌بو‌ط به‌ مد‌ير‌يت منا‌بع سيستم را انجام‌ مي‌دهد سيستم‌عا‌مل‌ها معمو‌لاً تعدادي Utility براي مديريت Disk drive چا‌پگر و سا‌ير دستگاه‌ها دارند. Utility ها با Application ها در اندازه و پيچيد‌گي وظيفه تفا‌وت دارند واژه‌پر‌داز‌ها، صفحه‌گستر‌ده‌ها، با‌نك‌هاي‌اطلا‌عا‌تي را به‌عنوان Application در نظر مي‌گيريم زيرا آنها وظايف متغيير و متفا‌وتي دارند كه مستقيماً مربوط به‌مديريت منا‌بع نيست اين بر‌نا‌مه‌ها اغلب در حا‌فظه Resident مي‌شوند
كامپايلر: بر‌نا‌مه‌ها‌ي نوشته‌شده به‌زبان‌سطح‌ با‌لا را به‌زبان ماشين يا اسمبلي تر‌جمه‌مي‌كنند: زبان‌ها اهداف مختلف دارند. مثلاً:
-زبان فرترن 90 براي محا‌سبا‌ت علمي و مهند‌سي
-زبان‌ كوبل براي محا‌سبات‌ تجاري
-زبان C براي بر‌نا‌مه‌نويسي سيستم
زبان‌ پاسكال : براي كار‌برد‌هاي ‌آمو‌زشي
زبان پي‌ال‌وان : همه‌منظوره
زبان جا‌وا: برنا‌مه‌نويسي روي ‌شبكه
بر‌نا‌مه‌هاي‌كار‌بر‌دي: كا‌ربران براي انجام عمليات مورد نياز خود بر‌نا‌مه‌‌هاي‌ كار‌بر‌دي‌را تهيه‌مي‌كنند.
Matlab : براي محا‌سبات‌مهندسي
زبان‌ماشين : دستور‌العمل‌هاي اصلي ما‌شين است كه با 0 و 1 نو‌شته مي‌شود.

31 12 11 7 6 0
زبان اسمبلي : همان زبان‌ ماشين است كه‌ به‌ صورت سمبليك نو‌شته ‌مي‌شود.
GUI : Graphical User Interface خو‌انده‌ مي‌شود
يك‌ بر‌نا‌مه وا‌سطه‌كه‌ از توا‌نايي گرا‌فيكي كا‌مپيو‌تر كمك مي‌گيرد تا بر‌نا‌مه را براي استفا‌ده سا‌ده‌تر‌نما‌يد GUIوقتي درست طراحي‌شود كار‌بر را از فرا‌گيري‌ فرامين پيچيده خلاص مي‌كند گرچه گا‌هي كار‌بران با واسط‌هاي Command-driven بهتر كار‌مي‌كنند مخصوصاً اگر قبلاً با‌آن آشنا باشند GUI مانند سيستم‌عامل Apple Macintosh, Windows از اجزاي اصلي زير استفا‌ده مي‌كنند.
1-pointer سمبلي است كه در صفخه نمايش ظا‌هر‌مي‌شود و حركت مي‌كند و شيئ را انتخاب مي‌كند معمو‌لاً به‌صورت يك پيكان ظا‌هر‌مي‌شود واژه‌پرداز‌ها از اشاره‌گزي به‌صورت I استفا‌ده مي‌كنند.
2-Pointer device دستگا‌هي مانند Mouse يا ‏Track ball.
3- Icon تصاويركو‌چكي كه‌ معرف دستور، فايل‌ها يا پنجره‌ها هستند.
4- desktop محو‌طه‌اي روي صفحه‌نما‌يش كه‌Icon ها در آن گروه شده‌اند.اغلب به‌عنوان desktop شنا‌خته‌ مي‌شوند زيرا قصد دارند اشياء واقعي را روي يك ميز واقعي نما‌يش دهند.
5- Windows اندازه صفحه‌نما‌يش را مي‌توان به‌محو‌طه‌ها‌ي مختلف تقسيم كرد. و در هر Window بر‌نا‌مه‌هاي مختلف اجرا كرد يا فايل‌هاي مختلف نشان‌داد. مي‌توانيد Window را روي صفحه‌نمايش حركت دهيد يا اندازه و شكل آن را تغيير‌دهيد
6- Menus. بيشتر GUI ها اجازه مي‌دهند شما فرا‌مين را از يك Menu اجرا كنيد.
بر‌نا‌مه‌هاي كا‌ر‌بردي: واژه‌پر‌دا‌زها، مديريت پايگاه‌داده‌ها، صفحه‌گستر‌ده، نشر‌رو‌ميزي، حسا‌بداري‌و پر‌داخت حقوق، ما‌لي، بازي‌هاي‌كامپيو‌تري، يك واژه‌پرداز، برنا‌مه‌اي‌است داراي ويژگي‌هاي قو‌مي كه‌به‌شما امكان اين را مي‌دهدكه اسناد خود را به صو‌رتي موثر و كار‌آمد‌تر از آنجه با يك ماشين تحرير انجام‌ مي‌داديد، ايجاد، ويراستاري، سا‌ز‌مان‌دهي‌كنيد .حا‌شيه، جدول‌بندي، انتخاب فا‌صله بين خطوط، قرار دادن منن در وسط، جدا‌سا‌زي كلمات، و شماره‌گذاري صفحات، تنها چند نمونه از تصميما‌تي است كه با‌يستي به‌هنگام تهيه سند‌گرفته‌شوند.با يك برنامه واژه‌پرداز تمام اين كارها و بسياري ديگر تنها با فشار چند كليد ميسر مي‌شوند نرم‌افزار Word و زر‌نگار از اين جمله هستند. ويراستاري كه اغلب با يك ما‌شين‌تحرير كار دشواري است با يك واژه‌پرداز كه‌به‌شما امكان تغيير تمام سندرا قبل از چاپ هر صفحه مي‌دهد، بسيار ساده‌تر است. شما‌مي‌توانيد هر اندازه از متن‌‌نا‌خوا‌سته ، از يك حرف تا تعداد‌زيادي از صفحا‌ت، را حذف‌نموده و به‌جاي‌آن متن جديد جايگرين كنيدبا فشار چند كليد مي‌توانيد هر اندازه از متن را انتخاب و آن‌را به‌جاي‌ديگري در همان سند يا سند ديگري كپي نموده يا انتقال دهيد.مي‌توانيدصفحات منتخب خود يا تمام سند را چاپ كنيد همچنين در اكثر موارد، مي‌توانيد شكلي را كه سند بعد از چاپ خواهد داشت بر صفحه مشا‌هده نمائيد. اين ويژ‌گي‌ها تنها چند امكان از امكا‌نات وسيعي است كه واژه‌پرداز‌ها عر‌ضه‌مي‌كنند.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
http://ganjineh-elahi.com/

Major I

Major Iنماد کاربر
پست ها

5234

تشکر کرده: 17 مرتبه
تشکر شده: 353 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 25 خرداد 1385 14:47

محل سکونت

http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php

آرشيو سپاس: 4023 مرتبه در 1451 پست

توسط ganjineh » چهارشنبه 9 آبان 1386 19:16

صفحه‌گستر‌ده : “ Spreadsheet”
اگر كار شما تهيه بودجه، گزارشات حساب‌هاي در‌يا‌فتي و پرداختي، گزارشات تحليل انبار، صورت در‌آمد،زمان‌بندي‌توليدو كار‌هاي مشابه را در بر مي‌گيرد. برنا‌مه‌هاي كار‌بردي‌صفحه گسترده،كمك‌با‌ارزشي‌هستند هر پروژه‌اي را كه نياز به ليست‌هاي عددي دارد مي‌توان بر يك صفحه گسترده انجام داد.بعد از تكميل اين ليست‌ها بر‌نامه به شما امكان انجام توابع ريا‌ضي بر اعداد از جمله جمع، تفريق، ضرب، تقسيم ، عمليات مثلثا‌تي و آماري و محا‌سبات تجاري را مي‌دهد.قابليت‌هاي موجوددر بيشتر بر‌نا‌مه‌هاي كاربردي صفحه‌گسترده بيشتر از آن هستند كه بتوان آنها را اينجا‌‌بر‌شمرد.اما از مهيج‌ترين‌آنها قا‌بلييتي است كه به شما امكان پر‌سيدن سوال اگر بودجه “ What if “ را مي‌دهد.اگر حقوق‌ها را بالا ببرم اين چه تاءثيري بر سود خالص شركت خواهد داشت؟اگر قيمت اين قلم را بالا ببرم و قلم ديگري را به‌فروش بگذارم چه؟ به‌محض‌آنكه ‌شما صفخه‌گسترده براي نشان‌دادن وضعيت موجود بخش يا بخش‌هايي از يك شركت را تهيه كرديد، آنگاه مي‌توانيد ارزشها را بر مبناي يك مو‌قعيت فرضي تغيير‌دهيد و برنامه ارزش‌هاي قبلي شما را با توجه به ورودي جديد باز محا‌سبه كرده و با‌ آن تطبيق خواهد داد.اين امكان وقتي در حال تو‌سعه استرا‌تژي‌هايي براي برنا‌مه‌هاي آتي شركت هستيد بسيار مفيد است.
Lotus 1-2-3 پر‌فروش‌ترين برنامه صفحه گسترده است . EXCEL
مد‌يريت بانك‌هاي اطلا‌عاتي : Data Base Mangement
بانك‌اطلا‌عاتي مجمو‌عه‌اي از اطلا‌عات است كه‌به‌منظور دست‌يابي سريع به‌صورت سيستما‌تيك سا‌زمان‌دهي شدهاند.يك بانك‌اطلا‌عا‌تي‌كوچك ممكن است دفتر شخصي‌تلفن و يك با‌نك اطلا‌عا‌تي بزرگ ممكن است ليست‌كتا‌بهاي مو‌جود در‌آمريكا باشد.با يك بر‌نامه مديريت بانك‌هاي اطلا‌عا‌تي ، شما مي‌توانيد بانك اطلا‌عا‌تي ايجاد و اديت نموده در آن اطلا‌عات را يافته و به اشكال گونا‌گون نمايش داده ، محاسبا‌ت رياضي بر بانك اطلا‌عا‌تي عددي انجام داده و نتايج را چاپ كنيد.. AccEss , Faxpro
پر‌داخت حقوق و حسا‌بداري: بسياري از شركت‌ها مخصوصاً شركت‌هاي كوچك قادر به‌داشتن بخش حسا‌بداري جدا‌گا‌نه نيستند سپردن امورحسا‌بداري و انجام امور حسابداري به رئيس يا يك منشي با كمي تجر‌به در حسا‌بداري‌محول‌ مي‌شود اين افراد اغلب وظا‌يف ديگري به‌عهده‌دارند و رسيد‌گي به‌حساب‌ها مي‌تواند كار بسيار وقت‌گيري با‌شد.يك برنا‌مه كار‌بردي حسابداري و پر‌دا‌خت حقو‌ق‌ مي‌تواندبراي انجام اين بخش از فعا‌ليت پاسخ منا‌سبي ارائه دهد يك برنامه حسا‌بداري خوب توانايي انجام كار‌هايي مانند حساب‌هاي دريا‌فتي و پر‌دا‌ختي سفا‌رشات فروش .ماليات‌ها زمان‌بندي و صدور صورت‌حساب و سفار‌شا‌ت‌خريد را دارد. اين برنا‌مه‌ها معمو‌لاً با‌ سيستم‌هاي صفحه‌گسترده بانك‌هاي‌اطلا‌عا‌تي كار‌مي‌كنند.
نشر‌رو‌ميزي: “ Desktop publishing ”
بر‌نا‌مه‌هاي نشر‌روميزي شما را در حد‌حروف‌چين‌ها و چاپ‌خا‌نه‌هاي حر‌فه‌اي قرار‌مي‌دهد اگر نياز به تهيه خبر‌نا‌مه ، ايجاد فرم، قرار‌دادن گرا‌فيك‌در‌يك ‌سند تهيه اسناد چند‌ستو‌نه داريد يا بر هر پروژه‌اي كه نياز‌مند به‌كار‌گيري‌يك جاي‌واژه‌پردازي گرافيك ، حروف‌چيني،صفحه‌بندي‌ است كار‌مي‌كنيد اين برنا‌مه‌ها جواب‌گو‌هستند.
بعضي‌بر‌نا‌مه‌ها‌ي پيش‌رفته‌ واژه‌پر‌داز مثل Word بسياري از قا‌بليت‌هاي نشر‌رو‌ميزي را دارا‌ مي‌با‌شند اين‌گو‌نه بر‌نا‌مه‌ها‌به‌شما امكان وارد‌كردن گرافيك‌از بسياري‌از منا‌‌بع ، طرا‌حي در بسياري از وا‌حد‌هاي اندازه‌گيري ، انتخاب از مجمو‌عه‌بزرگي از انواع حروف‌ ونما‌يش نتا‌يج بر صفخه‌ عيناً به‌صو‌ر‌تي كه ‌سندبرچا‌پگر‌نمو‌دار خواهد‌شد را‌ مي‌دهند
اگر‌كار‌شما به‌صفحه‌بندي‌وطرا‌حي‌نياز‌دارد يكي‌از‌بر‌نا‌مه‌ها‌ي نشر‌رو‌ميزي:Ventura Publisher يا Page Maker كه‌رايج‌تر‌ين هستند.مورد استفا‌ده‌شما‌مي‌با‌شند.
-ابزار‌هاي‌ارائه: Power point
-كار‌بر‌د‌هاي چند‌رسا‌نه‌اي: Multi media- -
نرم‌افزار‌هايي كه براي تبديل اطلا‌عات داخل يك فايل به تصوير و صدا مورد استفا‌ده قرار مي‌گيرد “ Windows ” Media player :
Real player “ نما‌يش فيلم “ در زمان واقعي
كاربرد‌هاي چند‌رسا‌نه‌اي:
چند‌رسا‌نه‌اي: Multi media شا‌مل خرو‌جي‌هاي صدا و تصوير و فيلم‌است. نرم‌افزار‌ها‌يي براي تبديل اطلا‌عات ديجيتال‌ به اطلا‌عات صوتي تصويري مو‌جود است.مثل Media player يك فايل موجود را تبديل به‌خروجي صو‌تي و تصويري‌ مي‌كند .براي پخش فيلم همز‌مان با‌اجرا در زمان حقيقي real player است اين نرم‌افزار براي نما‌يش فيلم‌هاي‌تلويز‌يو‌ن مورد‌استفا‌ده‌قرار‌مي‌گيرد.
ابزار‌هاي‌ ارائه: power point
براي ايجاد صفحا‌ت اسلا‌يد، اضا‌فه‌نمودن “ Audio Clip مو‌ضوع صو‌تي “ Video clip “ مو‌ضوع فيلم ” براي ارائه مطا‌لب و كنفرانس‌هاست.نرم‌افزار Power point ابزار بسيار توان‌‌مندي براي ارائه “presentation” مقا‌له ، گزارشات، كنفرانس‌ها ، بروشور‌ها و تبليغات است‌و از ويژ‌گي‌هاي زير برخوردار است:
1-ايجاد برنا‌مه‌هاي نما‌يشي‌به‌روشهاي گو‌نا‌گون
2-ايجاد اسلايددر برنامه نما‌يشي
3-ايجاد متن با فرم‌هاي گو‌نا‌گون
4-روشهاي گو‌نا‌گون نما‌يش بر‌نا‌مه ايجاد‌شده
5-استفاده‌از نمو‌دار
6-استفاده‌از‌جدول
7-ايجاد اشكال
8-درج فايل تصويري
9-ارتباط با نرم‌افزار Excel,Word
10-ايجاد دكمه‌هاي عمليا‌تي
11-درج يك مو‌ضوع‌صو‌تي ازCD در‌بر‌نا‌مه
12-اضا‌فه‌كردن جلوه‌هاي صو‌تي
13-درجه AUDIO CLIP
14-درج VIDEO CLIP
15-ايجاد‌ياد‌داشت‌هاي‌صو‌تي
16-زمان‌بندي اجراي‌نما‌يش
17-جلوه‌هاي‌نما‌يشي گو‌نا‌گون
تو‌سعه‌سيستم‌ها:
1-تعيين نياز‌هاي‌سيستم “ شنا‌خت “ تحليل‌گر و كار‌بران به‌طور مشترك سعي در تعريف و تعيين مشكل‌يا مساله‌دارند و سيستم را امكان‌سنجي‌مي‌كنند
1-اقتصا‌دي
2-فني: تكنو‌لژي‌مورد نياز در دسترس هست؟
امكان‌سنجي 3-عمليات‌(سا‌ز‌ما‌ني): سا‌ز‌مان توانايي به‌كار‌گيري‌سيستم
جديد از نظر ملا‌حظا‌ت حقو‌قي و قا‌نو‌ني را‌دارد؟
2-تحليل
شا‌مل تحليل ورودي‌ها و خروجي‌هاي سيستم
تعيين سخت‌افزار نحوه‌به‌كار‌گيري، محتواي‌پايگاه‌داده‌ ورودي ، محتواي پا‌يگاه‌داده خروجي
ابزار‌هايي كه براي حل مسا‌له نياز داريم مثل‌فر‌مول‌ها‌و روابط بين ورودي‌ها و خرو‌جي‌ها

1-نو‌شتن‌الگو‌ريتم
3-تبديل‌به‌بر‌نا‌مه 2-تبديل‌به‌فلو‌چارت
3-تبديل‌به‌بر‌نا‌مه
4-تست‌ بر‌نا‌مه : با داده‌هاي غير‌واقعي و به‌روش‌هاي مختلف بر‌نا‌مه‌ها تست مي‌شوندتا از صحت آنها اطمينا‌ن به‌عمل‌آيد.
5-تبد‌يل‌سيستم : 1-يكباره “ زمان‌ كو‌تاه هز‌ينه ‌كمتر ريسك‌ بيشتر
به‌صو‌رت‌هاي‌‌مختلف 2-موازي‌ يا‌ همز‌مان
سيستم‌جديد‌جايگزين 3- پخشي“ سيستم را به‌بخش‌هاي فر‌عي تقسيم كرده
مي‌شود. بعضي‌را‌موازي بعضي‌را‌يكباره‌‌ جا‌يگزيين‌مي‌كنند”

6-به‌كار‌گيري‌و نگا‌هداري:
& Maintenance “ Operation “
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
http://ganjineh-elahi.com/

Major I

Major Iنماد کاربر
پست ها

5234

تشکر کرده: 17 مرتبه
تشکر شده: 353 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 25 خرداد 1385 14:47

محل سکونت

http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php

آرشيو سپاس: 4023 مرتبه در 1451 پست

توسط ganjineh » چهارشنبه 9 آبان 1386 19:18

شبكه‌هاي‌اطلا‌عا‌تي
گروهي شامل دو‌يا بيشتر سيستم‌هاي كا‌مپيو‌تري‌كه‌به يكديگر‌ Link شده‌اندرا‌شبكه‌گويند .انواع‌معروف‌شبكه:
1-LAN (كامپيو‌تر‌هايي كه‌از نظر‌جغرا‌فيايي به‌يكديگر نزديك‌هستند)‌ آنها در يك سا‌ختما‌ن هستند.
2-MAN : از ارتبا‌ط چند‌شبكه‌محلي‌به‌وجود‌مي‌آيدو محدوده‌جغرافيا‌يي‌آن‌به‌وسعت شهر، استان كشور‌است.
3-WAN: (كامپيو‌تر‌ها‌يي كه از يكديگر دور هستند و با خط‌تلفن‌يا‌امواج‌راديويي به‌يكديگر مربوط هستند. Wide Area NEtwork “ “
سه‌مشخصه‌شبكه‌ها‌را از يكديگرمتما‌يز‌مي‌كند.
1-تو‌پو‌لژي 2-پروتكل 3-معما‌ري
تو‌پو‌لژي: تر‌تيب‌ هندسي يك سيستم‌كامپيو‌تري تو‌پو‌لژي‌هاي متداول عبا‌رتند‌از:
, Star , busحلقه
2-پروتكل: يك‌ مجمو‌عه‌ مشترك قوانين و علائم كه كامپيو‌تر‌ها روي شبكه براي ارتباط به‌كار‌مي‌برند. يكي‌از‌معروف‌ترين پروتكل‌ها ‌براي LAN, Etherenet نا‌ميده ‌مي‌شود .يك پروتكل‌معروف ‌ديگر براي PC ها‌ي IBM : toKen-ring است.
3-معماري: شبكه‌ها ممكن است‌از معما‌ري Peer-to-peer يا Client / server استفا‌ده كنند.
كا‌مپيو‌تر‌هاي روي يك شبكه را كاهي node مي‌نا‌مند كامپيو‌تر و device هايي كه منا‌بع را براي يك شبكه اختصا‌ص مي‌دهند server مي‌نا‌مند
معماري Client / server :
معماري Client /server معماري است كه هر كامپيو‌تر يا Process روي شبكه يا Client يا sever است .server كامپيو‌تر‌هاي پر‌قدرت ياPracess ها به‌مديريت disk drive ها (file-server)
چا‌پگر‌ها “ print-server ” يا ترافيك‌شبكه . ( network-server) اختصاص‌داده‌ مي‌شوند Client ها PC يا Workstation كه‌ كار‌بران برنا‌مه‌هاي‌خود را اجرا مي‌كنند.Client ها براي منا‌بع مثل فا‌يل، device و حتي قدرت پر‌دا‌زش روي rely , server مي‌كند.
يك نوع معما‌ري ديگر شبكه peer-to-peer است زيرا تمام ند‌ها مسئوليت معا‌دل دارند هر دو معماري به‌كار مي‌رود و هر يك منا‌فع و مشكلات خود را دارند.
سه‌نوع توپو‌لژي معروف عبا‌رتند از :
توپولژي حلقوي: در اين توپولژي يكي كه خراب شود كل شبكه از كار‌مي‌افتد.

توپولژي تركيبي.ستا‌ره و دايره.

توپولژي ستا‌ره‌اي:
اساس‌كار‌يك شبكه با نصب Adaptor يا‌كارت شبكه در يك اسلا‌ت خا‌لي كا‌مپيوتر شروع مي‌شود.به‌سيستم‌مادركه بايد مديريت شبكه را به‌عهده‌گيرد و به‌استفاده‌كننده‌هاي ديگر سرويس بدهد”file –server” به‌سيستم‌هاي ديگر كه به file-server ازطريق Interface فوق و كا‌بل‌ها ارتباط بر‌قرار‌ مي‌كنند واز‌امكا‌نات file-server استفا‌ده مي‌كنند Workstation مي‌گو‌يندمعمو‌لاً در داخل فايل سرور جهت را در زمان بالا‌تر كارت Interface قوي‌تر :
(NIK) Network Interface card وامكا‌نات بالاترو در داخل Workstation كارت ضعيف‌تر و ارزان‌تر قرار مي‌دهند.
LAN : يك Lan مي‌تواندبه‌Lan هاي ديگري با هر فاصله‌اي از طريق خطوط تلفن و امواج راديويي متصل شود.يك سيستم از Lan ها كه‌به اين طريق به يكديگر وصل مي‌شوندWAN مي‌گويند.
در LAN هرند CPU خودش را دارد كه برنامه‌ها را اجرا مي‌كند ولي‌همچنين قا‌درند به data وdevice ها در هر قسمت LAN دستر‌سي داشته‌ باشند.و اين به‌معني‌آن است كه بسياري‌كاربران دستگاه‌هاي گران‌قيمت مثل printer Laser وdata را شريك مي‌شوند.
كار‌بران با فرستا‌دن e-mail يا با chat-session با يكديگر مي‌توانند ارتباط داشته‌باشند انواع مختلفي از LAN ها وجود دارند كه معمول‌ترين آنها Ethernet براي PC هاست.
مشخصا‌ت زير يك LAN را از ديگري متما‌يز مي‌كند:
1-توپولژي 2-پروتكل 3-Media “ رسا‌نه “
دستگاه‌ها ممكن است با سيم‌هاي “ كابل دولاتاب Twisted-pair wire ‏ “
يا سيم‌هاي “ كابل دولايه Coaxial “
يا سيم‌هاي كابل‌هاي فيبر نوري به‌يكديگر وصل مي‌شوند.
“ Mediaرسا‌نه “
1-كا‌بل‌هاي‌جفت‌خوابيده Twisted-pair wire
براي كار‌برد‌هايي است كه نياز به‌اتصال پيو‌سته است قديمي‌ترين رسا‌نه انتقال است جفت‌تابيده متشكل از دو سيم مسي عايق‌دار است كه‌ ضخامت آنها 1 ميلي‌ليتر است و به‌صورت مارپيچ به‌هم تا‌بيده‌اند دو سيم موازي تشكيل آنتن‌مي‌دهند اما سيم جفت جفت‌تابيده چنين نيست. متداول‌ترين كار‌برد جفت‌تا‌بيده ، سيستم تلفن است جفت‌هاي‌ تابيده تا چندين كيلو‌متر نياز به‌تقو‌يت ندارند ولي در فا‌صله‌هاي طو‌لا ني نياز به تكرارگر دارد.
2-كا‌بل هم‌محور Coaxial “با‌ند‌پا‌يه”
محا‌فظ‌آن بهتر از جفت‌تا‌بيده است لذا در فواصل طو‌لا‌ني‌تر با سرعت‌هاي بيشتر كار مي‌كند.دو نوع كابل هم‌محور به‌كار‌مي‌رود يك كا‌بل 50 اهمي معمو‌لاً براي انتقال ديجيتال نوع ديگر كابل 75 اهمي براي انتقال آنالوگ.سا‌ختمان كابل هم‌محور سيم مسي با پوشش عايق است .عايق توسط رساناي استوا‌نه‌اي پوشانده مي‌شود.سپس پوشش محا‌فظ پلاستيكي‌دارد.

3-كابل هم‌محور پهن‌باند
نوع ديگر از سيستم كابل هم‌محور، از انتقال آنالوگ بر‌روي كابل‌هاي استا‌ندارد تلويزيون استفا‌ده مي‌كند سيستم‌هاي پهن‌باند به كا‌نالهاي چند‌گانه تقسيم مي‌شوند اغلب كا‌نالهاي 6 مگا‌هر‌تز براي پخش تلويز‌يو‌ن به‌كار‌مي‌رود.
4-فيبر‌نوري: سيستم انتقال نوري سه مولفه دارد: منبع نور، رسانه‌انتقال، آشكار‌ساز پا‌لسي از نور نشان‌دهنده بيت 1 عدم وجود نور نشان‌دهنده بيت صفر‌است. رسا‌نه انتقال فيبر بسيار نا‌زكي از شيشه است وقتي نور به‌آشكار‌ساز مي‌تا‌بدپالس الكتر‌يكي توسط‌آن تو‌ليد‌مي‌شود با وصل كردن منبع نور و آشكار‌ساز به‌طرف‌ديگر سيستم انتقال داده يكسر‌يه ايجاد‌مي‌گردد كه سيگنال الكتريكي را پذيرفته با پا‌لس نوري آنرا تبديل مي‌كند و انتقال مي‌دهددر طرف ديگر گير‌نده آن‌را تبديل به سيگنال الكتر‌يكي‌مي‌كند.

5-امواج راديويي : تو‌ليد امواج راديويي بسيار ساده است مسا‌فت‌هاي زيادي را طي مي‌كند به‌راحتي در ساختمانها نفوذ مي‌كند هم براي ارتباط در داخل و هم خارج سا‌ختمان مورد‌استفا‌ده قرار مي‌گيرد امواج راديو چند‌سويه‌ است يعني از منبع به‌تمام جهات منتشر‌مي‌شود به‌طوريكه نياز نيست فر‌ستنده و گيرنده از نظر فيزيكي خودشان را تنظيم كنند امواج راديويي وقتي به يون كره مي‌رسند( لايه‌اي از ذرات باردار در ارتفاع 100 تا 500 كيلو‌متري زمين ) شكست پيدا مي‌كنندو به‌زمين بر‌مي‌گر‌دندپس به‌راحتي قا‌بل دريافت هستند.

6-انتقال Microwave :
امواج با بيش از Megahz 100 خط مستقيم طي مي‌كنند لذا به‌سختي كا‌نو‌ني‌مي‌شوند با متمر‌كز كردن انرژي‌ها در يك پرتو كوچك توسط آنتن سهمي‌گون “ بشقاب تلوبز‌يون ما‌هواره” نسبت سيگنال به‌اختلال با‌لا‌تر‌است اما آنتن‌هاي فر‌ستنده و گير‌نده بايد دقيقاً با يكديگر تنظيم شده باشند در مجموع اين جهت‌يا‌بي مو‌جب‌ مي شودچند فر‌ستنده‌اي كه‌در يك رديف قرار دارند بدون تداخل ، با چند‌ين گير‌نده‌اي كه در رديف ديگر قرار‌دارند ارتباط‌ برقرار كنند قبل از فيبر نوري، ماكروويو قلب سيستم انتقال تلفن در مسا‌فت طو‌لاني بود.چون مايكروويوخط مستقيم را طي مي‌كند اگر برجها خيلي‌بلند با‌شند در مسير زمين حر‌كت مي‌كند در نتيجه نياز به تكرار‌گر‌هاست ارتباط مايكروويو براي ارتبا‌‌ط تلفني مسير‌هاي بسيار دور تلفن‌هاي معمو‌لي تو‌زيع تلويز‌يو‌ني و ساير كار‌برد‌ها كار‌برد وسيعي‌دارند امتياز زيا‌دي نسبت به‌فيبر نوري دارد امتياز اصلي آن اين‌ است كه نياز به مسير مستقيم ندارد. مايكرو ويو نسبتاً ارزان است نصب دو برج سا‌ده و آنتن‌هايي بر‌آن از اجاره فيبر نوري ارزان‌تر است.
امواج راديويي براي انتقال تقو‌يت‌مي‌شوند:
Ferquency Modulation Amplitude Modulation
‍Phase Modulation

7-ارتباط ماهواره‌اي: ما‌هواره ارتبا‌طي را‌مي‌توان مانند تكرار‌گر مايكروويو در آسمان تصور كرد.اين‌گو‌نه ارتباط از طريق دريا‌فت اطلا‌عات و امواج راديويي كه از يك ما‌هواره پخش مي‌شود امواج و اطلا‌عات به‌وسيله يك آنتن ماهواره به‌نام Dish دريا‌فت و در نها‌يت به‌يك كارت سخت‌افزاري به‌نام Direc PC كه در رايانه server نصب گرديده يا از طريق گيرنده امواج ما‌هواره (reciever) انتقال مي‌يا‌بد.
Direcpc حدود 15 مرتبه سريع‌تر از يك Kbps 28.8 مودم و 4 برابر سريع‌تر از يك ISDN است.
دلايل استفا‌ده از شبكه:
1-اشتراك منا‌بع
2-ارتباط كا‌ر‌بران با‌يكديگر 3- با‌لا بردن سر‌عت تبا‌دل اطلا‌عات
4-كا‌هش هزينه
Modem: Demodulator, Modulator
يك مدم دستگاه‌ يا بر‌نا‌مه‌اي‌است كه به‌كامپيو‌تر‌امكا‌ن مي‌دهد Data را روي خط‌ تلفن يا‌ كا‌بل منتقل‌نمايد.اطلا‌عا‌ت‌ كا‌مپيو‌ترDigital است در‌صو‌رتي‌كه اطلا‌عا‌ت منتقل شده به فرم‌‌ امواج آنالوگ‌است مدم ‌اين‌دو‌را به‌يكديگر‌تبديل‌مي‌كند مدم ممكن است خا‌رجي‌باشد پس هر مدم خا‌رجي به‌كامپيو‌تري‌كه Ps-232 port دارد مي‌تواند متصل شود مدم‌ها‌يي هم‌هستند كه‌به‌صورت داخلي‌در‌يك‌اسلات كامپيو‌تر‌قرار‌ مي‌گيرند.سر‌عت‌ انتقا‌ل‌ مدم را با bps “bitper second “ اندازه‌ مي‌گيرند.
سر‌عت‌هاي‌كم : 2400 bps
با‌لا‌ترين‌سر عت‌ : bps 57600
ISDN:Integrated services Digital network
از اوايل قرن بيست‌ويكم سيستم جديد ISDNكه هدفش مجتمع خد‌مات صو‌تي و غير‌صو‌تي است عرضه‌ شد.
ISDN يك استا‌ندارد بين‌المللي براي فر‌ستا‌دن صدا، data , Video روي خطو‌ط تلفن digital يا سيم تلفن معمو‌لي است. ISDN نسبت انتقال 64kbps دارد دو نوع ISDN داريم:
به‌صورت تمام Digital از مبدا به‌ مقصد منتقل‌مي‌كند: Basic Rate ISDN شامل دوتا 64Kbps,B-channel و يك D-channel براي فر‌ستا‌دن اطلا‌عات كنترلي.

‍Primary Rate ISDN:
يك +D-channel 23 تا B-channel (آمريكا (
يك D-channel + 30 تا B-channel (اروپا)
معمولاً B-ISDN از كابل‌هاي فيبر‌نوري استفا‌ده‌ مي‌كندو‌به‌صو‌رت گسترده استفا‌ده‌ نمي شود.
خد‌ما‌ت مهم ISDN در مورد صوت است گر‌چه ويژ‌گي‌هاي ديگري‌هم‌ دارد مثلاً بسياري‌از شر‌كت‌ها “ مد‌يران “ بر‌روي تلفن خود دكمه‌اي دارند كه بلا‌فا صله منشي را خبر مي‌كند يك ويژ‌گي ISDN تلفن با‌چند دكمه است كه بلا‌فا‌صله با تلفن هاي مورد نياز در سراسر دنيا تماس حا‌صل‌مي‌كند ويژ‌گي ديگر تلفن‌هايي‌است كه هنگام برقراري تماس تلفني شماره تلفن نام‌و آدرس گير‌نده را بر روي صفحه‌نما‌يش ظا‌هر‌مي‌كند نسخه پيچيده‌تري از اين ويژگي موجب مي‌شود تلفن شما به‌كامپيو‌تر وصل‌شود در نتيجه ركورد با‌نك اطلا‌عا‌تي گيرنده شماره در صفحه‌نمايش ظا‌هر‌گردد.
خد‌مات صو‌تي ديگر حا‌وي ارائه صوت و كنفرانس جها‌ني است خد‌مات غير‌صوتي پيشر‌فته عبا‌رتند‌از: خواندن‌كنتور‌برق، آژير‌هاي‌ پز‌شكي، سر‌قت و دود كه‌به‌طور خود‌كار يا‌بيما‌رستان ، اداره پليس، سا‌زمان آتش‌نشا‌ني تماس‌حاصل‌ مي‌كند.
معما‌ري ISDN
هدف ISDN مجراي بيتي ديجيتال است. مجراي فر‌ضي بين كا‌مپيو‌تر و‌حا‌مل بيت‌ها از طريق آن جر‌يان مي‌يا‌بند . مهم نيست كه‌بيت‌ها از تلفن‌ديجيتال ، پا‌يا‌نه ديجيتال، ما‌شين پست تصو‌يري جر‌يان يا‌بند يا از هر دستگاهي‌غير‌از‌اين‌ها. مهم‌اين است‌كه‌ اين‌ها بتوا‌نند در مجراي ارتبا‌طي در هر دو جهت‌حركت كنند.
استا‌ندارد‌ها با‌پهناي‌كم براي كا‌ربرد‌هاي‌خا‌نگي
استا‌ندارد‌ها با‌پهناي بيشتر براي كار‌بر‌هاي تجا‌ري NETWORK terminal :

وقتي تعداد محا‌وره‌هاي‌همزمان زياد‌است مدل 1 كا‌في نيست و از مدل 2 استفا‌ده مي‌شود 8 نوع كا‌نال استاندارد‌شده‌اند:
A : تلفن آنالوگ 4 كيلو‌هرتز
B : كا‌نا‌ل پي‌سي‌ام ديجيتال براي صدا و داده‌ها Key bit “ 64 “
C : كا‌نا‌ل ديجيتال 8 تا 16 كيلو‌بيت در ثا‌نيه
D : كا‌نا‌ل ديجيتال 16 كيلو بيت در ثا‌نيه براي سيگنال‌دهي خارج‌از باند.
E : كا‌نا‌ل ديجيتا‌ل 64 كيلو‌بيت‌در‌ثا‌نيه براي سيگنال‌دهي ISDN داخلي
H : كا‌نال ديجيتال 384 ، 1536 ، 1920 كيلو‌بيت در ثا‌نيه

جمعاً Mbps 155 قدرت‌انتقال 64+1520 = 64 * 30 p=
اصطلا‌ح : PSDN
‍ Packet Switched data network
يك شبكه ار‌تبا‌طي است كه‌بر‌اساس Packet switching كار مي‌كند بر‌عكس Circuit switching كه درشبكه‌هاي تلفن عمو‌مي استفا‌ده مي‌شود.Packet switching ارتبا‌ط فيزيكي كا‌نا‌ل‌ها را ايجاد‌ نمي‌كند در حا‌ليكه Circuit switching ارتباط‌فيز‌يكي كا‌نا‌لي بين دستگا‌ه‌هاي‌ارتبا‌طي را برقرار مي‌كند در عوض سيگنال‌ها به‌صورت بسته‌هايي با طول ثا‌بت شكل‌مي‌گيرند و همراه با‌ آن ، آدرس فرستنده و گيرنده و جزئيات Packet ordering است آنگاه بسته‌ها متكي به router “ مسير‌ياب “ شبكه هستند كه‌آدرس data را بخواند و بسته را در شبكه به مقصد‌برساند وقتي بسته‌ها به‌دستگاه دريا‌فت‌كننده رسيد Packet ordering آن data براي بر‌گر‌دان به‌اصل data مورد استفا‌ده قرار مي‌گيرد يك منفعت packet-switching اين است كه بسته‌هايي كه از منا‌بع مختلف مي‌آيند و به‌مقا‌صد مختلف مي‌روند مي‌توانند مسير‌هاي مشترك را شريك شوند.
دور‌نگار : fax : ما‌شين Fax دستگا‌هي است كه مي‌تواند تصوير و متن را روي يك خط تلفن‌بفر‌ستد يا دريا‌فت نمايد.ما‌شين‌هاي Fax با ديجيتاراز Digitizing يك تصوير و تقسيم آن به يك شبكه از نقا‌ط كار مي‌كند هر نقطه به صورت off,on است بر حسب‌آنكه سفيد يا سياه است .به‌صورت الكترو‌نيكي هر نقطه با يك بيت نما‌يش داده‌ مي شود كه ارزش .(off) و ارزش 1 (on) را دارد.به‌اين تر‌تيب ما‌شين Fax تصوير را به‌يك سزي صفر و يك كه Bitmap نا‌ميده‌ مي‌شود ترجمه‌ مي‌كند كه مي‌تواند ما‌نند data معمو‌لي كامپيو‌تر منتقل شود.
در طرف دريا‌فت‌كننده ما‌شين Fax ، اطلا‌عات وارده را مي‌خواند و صفر و يك‌ها را به‌نقاط سياه و سفيد بر‌مي‌گر‌دا‌ند و تصو‌ير را چاپ مي‌كند.اين دستگاه با قبول پرو‌تكل استا‌ندارد
bps 9600 درسال 1980 به‌نام Fax معروف شد. اين استا‌ندارد به‌وسيله سا‌ز‌مان CCITT معر‌في شد و به‌نام گروه 3 استا‌ندارد شنا‌خته شد فعلاً در تمام ادارات يا‌فت‌ مي‌شود و دست‌نوشته‌ها و دستور‌العمل‌ها را با قيمت ارزان و مطمئن منتقل مي‌كند.
ما‌شين Fax شامل يكOptical scanner (پو‌يشگر‌نوري) براي Digitizing تصا‌وير روي كا‌غذ است يك چاپگر براي چاپ پيغام‌هاي وارده Fax ، يك تلفن براي ارتباط
معمولاً Optical Scanner ها همان قدرت تفكيك Scanner هاي Stand-alone را ندارند بعضي Printer هاي روي ماشين Fax تر‌مينا‌ل‌هايي هستند كه نوع خاصي كا‌غذ نياز دارند. يك پروتكل جديد به‌نام گروه 4 داريم كه خط ISDN نياز دارد پرو‌تكل گروه 3 دو كلاس از تفكيكdpi 203*98 و dpi 196*203 را فرا‌هم‌مي‌كند.
از تكنيك فشردگي اطلا‌عات استفا‌ده مي‌كندسرعت bps 9600 دارد نكا‌تي كه Fax را از ديگري متمايز مي‌كند. سر‌عت ، نوع چاپگر اندازه كاغذ و غيره است مي‌توان صدا، Video و هر نوع حر‌كتي را Digitize نمود.
تلكس : همان FAX است منتهي اطلا‌عات روي آن Type مي‌شود.
پست‌الكترو‌نيك :
انتقال پيام‌ها روي شبكه ارتبا‌طي را گو‌يند پيام‌ها ممكن است ياد‌داشت‌هايي با‌شد كه از Keyboard وارد شده‌اند يا فايل هايي با شند كه روي ديسك ذخيره‌شده‌اند بيشتر
Main frame ها ميني‌كامپيو‌تر‌ها و شبكه‌هاي كامپيو‌تري يك سيستم e-mail دارند بعضي سييتم‌هاي پست الكترو‌نيكي محدود به‌يك سيستم‌كامپيو‌تري مشخص يا شبكه مشخص هستند ولي بعضي ديگر Gateway (دروازه) براي ساير سيستم‌هاي كامپيو‌تري دارند و به كا‌ربر توانايي مي‌دهند كه نامه‌الكترونيكي را به‌هر جاي دنيا بفر‌يتد. كمپا‌ني‌هايي كه كاملاً كامپيو‌تري هستند استفا‌ده گسترده‌اي از پست الكترو‌نيك مي‌كنند . زيرا سريع، انعطاف‌پذير و قابل اعتماد است.
بيشتر‌سيستم‌هاي پست‌الكترو‌نيك شا‌مل Text editor “ واژه‌پرداز “ براي‌ ايجاد‌ پيغا‌م‌ها هستند ولي بسيا‌ري از‌آنها اجا‌زه‌ مي‌دهند شما هر editor دلخو‌اهي را به‌كار‌بريد شما مي‌توانيد يك پيغا‌م را همز‌مان به‌چندين‌كا ربر‌بفر‌ستيد كه‌به‌ اين broad casting “ سخن‌پراكني و انتشار‌ مي‌گو‌يند.” پيغام‌فرستا‌ده شده در جعبه‌پستي‌الكترونيك‌‌‌ذخيره‌ مي‌شود تا دريا‌فت‌كننده آنها را Fetch نما‌يد شما‌براي اينكه بدا‌نيد آيا نا‌مه‌پستي داريد با‌يستي متناوباً جعبه‌پستي‌خود‌ را بررسي‌نمائيد وقتي‌نا‌مه خود‌را خوا‌ند‌يد مي‌توانيد‌آن‌را در‌يك فا‌يل متني‌ ذخيره‌ نمائيد آن‌را براي ديگز كار‌بران بفر‌ستيد يا‌كپي‌هايي از پيغام‌ها را‌روي‌چاپگر چا‌پ‌كنيد .همه‌ سرويس‌دهنده‌هاي online و ISP ها . “Internet service provider” ها امكا‌نات پست‌الكترو‌نيك را ارائه‌مي‌دهند و از Gate way “ دروازه‌ها “ براي ار‌سال‌نا‌مه به‌ساير سيستم‌ها استفا‌ده‌ مي كنند گر‌چه سيستم‌هاي e-Mail مختلف از فر‌مت‌‌ مختلف استفا‌ده مي‌كنند ولي همه‌ آنها استا‌ندارد‌هايي دارند كه‌امكان‌ مبا‌دله پيا‌م با‌تمام كا‌ربران را فراهم‌مي‌كند.
ميز‌بان 1 مي‌خواهد با ميز‌بان 2 صحبت‌كند ميز‌بان 1 با قرار‌داد Tcp/IP RFc822 صحبت‌ مي‌كند ميز‌با‌ن 2 با x-400 OSITP در اينجا‌بايد از دروازه‌بست‌الكترو‌نيكي استفا‌ده‌كرد.
منبع: جستجوي کليدواژه مرتبط با فرمت doc در گوگل
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
http://ganjineh-elahi.com/

Major I

Major Iنماد کاربر
پست ها

5234

تشکر کرده: 17 مرتبه
تشکر شده: 353 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 25 خرداد 1385 14:47

محل سکونت

http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php

آرشيو سپاس: 4023 مرتبه در 1451 پست

توسط ganjineh » چهارشنبه 9 آبان 1386 19:20

ICDL - INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE
PART 1
پودمان 1- مفاهيم اوليه فن‌آوری اطلاعات
مهندس محمّد ابوالقاسمی
http://www.shimen.dk
mailto:shimen@shimen.dk


1 مقدمه 4
2 کامپيوتر 4
تاريخچه استفاده از كامپيوتر 4
2.1 واحد پردازش مرکزي 5
2.2 سخت افزار 6
2.3 نرم افزار 6
3 انواع کامپيوتر 6
3.1 سوپر کامپيوتر ، ابر کامپيوتر 7
3.2 کامپيوتر شخصي 8
3.3 LAPTOP کامپيوتر 8
سير تکاملی کامپيوترهای Laptop 9
3.4 کامپيوتر آنالوگ 9
4 سيستم عامل 9
4.1 DOS سيستم عامل 11
4.2 سيستم مديريت پایگاه داده 11
4.3 سيستم پشتيباني تصميم گيري 11
4.4 سيستم عامل شبکه 11
5 حافظه 12
5.1 RAM 13
5.2 ROM 14
6 RAM انواع 15
CREDIT CARD MEMORY 16
PCMCIA MEMORY CARD 17
7 هارد ديسک 17
مبانی هارد ديسک 18
ميزان داده (Data rate) 19
زمان جستجو (Seek Time) 19
8 مفهوم بيت و بايت 19
8.1 بيت نت 21
9 ديسک 22
9.1 فلاپي ديسک - FLOPPY DISK 22
9.2 CD PLAYER 22
10 وسايل جانبي 23
10.1 ماوس-MOUSE 23
روند شکل گيری موس 23
11 صفحه کليد 24
12 صفحه نمايش 25
13 چاپگر 26
ليزر 28
چاپگرهای رنگی 29
14 مودم 29
15 MULTI MEDIA 31
16 اسکنر 32
اسکنرهای مسطح 32
اسکنرهای SHEET-FED 32
اسکنرهای HANDHELD 32
اسکنرهای استوانه ای 32
17 دوربين ديجيتالي 35
دوربين WEB 35
18 بلندگو ها 36
19 ميکروفن 36
20 نرم افزار هاي کاربردي 36
21 نرم افزار هاي مجاز 37
22 نرم افزار هاي رايگان 37
23 SHARE WARE نرم افزار هاي 37
24 BACK UP 37
25 ويروسهاي کامپيوتري 37
انواع آلودگی 38
کرم چيست ؟ 39
26 ويندوز 43
26.1 ويندوز NT 43
26.2 پنتيوم 43

1 مقدمه
دوره ی آموزشی مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات، اولین مهارت از هفت مهارت استاندارد ICDL می باشد . در ابتدا لازم است بدانیم ICDL چیست و استانداردی که از آن بعنوان استاندارد ICDL یاد می شود چه مباحثی را در بر می گیرد .
در بیشتر کشورهای توسعه یافته و صاحب فناوری و در بعضی کشورهای در حال توسعه آموزش علوم کامپیوتری و فراگیری دانش IT – Information Technology جزو برنامه های اصلی مدارس ، دبیرستانها و دانشگاهها به شمار می آید .

2 کامپيوتر
تاريخچه استفاده از كامپيوتر

بشر از دير باز سرگرم اموري نظير شمارش ‌، اندازه گيري و ضبط كردن اشياء و نيز گزارش دادن اطلاعات در مورد اشياء به همنوعان خود بوده است . واژه ( اشياء ) مي تواند دلالت بر تعداد گوسفندان يك گله ، وزن يك كودك ، ابعاد يك زمين ، مدت زمان طي شده از آخرين خشكسالي يا شدت يك زمين لرزه را داشته باشد .
در مقابل كلمه ي Computer در دائره المعارفها نوشته شده است : محاسبه كردن ، تخمين زدن ، حساب كردن، و ما Computer را به نام ماشين محاسبه گر مي خوانيم .
كامپيوتر آخرين زنجير از حلقه ماشين هاي محاسبه گر و ذخيره كننده اطلاعات مي باشد . البته چيزي كه كامپيوتر را از ديگر ماشينهاي محاسبه گر جدا كرده است ، در واقع سرعت ، دقت و اطمينان بالا در انجام كارهاست .
كامپيوترهاي امروزي در مقياس ميليونها عمليات در ثانيه اندازه گيري مي شود . هر چند ممكن است اين عمليات ساده باشد ، اما تركيب آنها به روشهاي مختلف ، منجر به ظهور آرايش عظيمي از عملكردهاي مفيد مي گردد . اين موضوع تقريبا تمام اتفاقي است كه طي سه چهار دهه اخير ( كه معادل است با كل تاريخ كامپيوترهاي تجاري ) به وقوع پيوسته است .
كامپيوترهاي امروزي بسيار كوچكتر طراحي شده اند . به طوري كه به راحتي بر روي يك ميز جا مي گيرند . چيزي كه قبلا يك اتاق بزرگ را به طور كامل اشغال مي كرد ، امروزه در يك جعبه كوچك جا مي شود . در عين حال كه كامپيوترهاي امروزي توانايي ذخيره اطلاعات بيشتر و سرعت بيشتر در محاسبه را دارند .
کامپيوتر ماشيني است که سه کار انجام ميدهد : ورودي ساخت يافته را ميپذيرد، آن را بر طبق قوانين از پيش تعريف شده اي پردازش ميکند، و نتايج را به عنوان خروجي نمايش ميدهد.

2.1 واحد پردازش مرکزي
مدت زمان انجام يك كار بوسيله كامپيوتر، به عوامل متعددي بستگي دارد كه اولين آنها ، سرعت پردازشگر (Processor) كامپيوتر است . پردازشگر، يك تراشه الكترونيكي كوچك در قلب كامپيوتر بوده و سرعت آن بر حسب مگاهرتزMHZ سنجيده مي شود . هر چه مقدار اين پارامتر بيشتر باشد ، پردازشگر سريعتر خواهد بود و در نتيجه قادر خواهد بود ، محاسبات بيشتري را در هر ثانيه انجام دهد . سرعت پردازشگر به عنوان يكي از مشخصه هاي يك كامپيوتر به قدري در تعيين كارآيي آن اهميت دارد كه معمولا به عنوان يكي از اجزاي تشكيل دهنده نام كامپيوتر از آن ياد مي شود . تراشه پردازشگر و اجزاي الكترونيكي كه آن را پشتيباني مي كنند ، مجموعا به عنوان واحد پردازش مركزي يا CPU شناخته مي شوند .

واحد پردازش مرکزي با حروف اختصاري CPU -Central Processing Unit واحد محاسباتي و کنترلي کامپيوتر است که دستورالعمل ها را تفسير و اجرا ميکند. کامپيوترهاي بزرگ و ميني کامپيوتر هاي قديمي بردهايي پر از مدارهاي مجتمع داشته اند که عمل واحد پردازش مرکزي را انجام داده است. واحدهاي پردازش مرکزي ، تراشه هايي که ريز پردازنده ناميده ميشوند ، امکان ساخت کامپيوترهاي شخصي و ايستگاههاي کاري را ميسر ساخته اند. در اصطلاح عاميانه CPU به عنوان مغز کامپيوتر شناخته ميشود.

2.2 سخت افزار
هنگاميكه به قصد خريد يك كامپيوتر وارد بازار مي شويد ، بلافاصله با انتخابهاي بسيار متعددي مواجه مي شويد . اين انتخابها ، حتي افرادي را كه در به كارگيري كامپيوتر داراي تجربه هستند ، دچار سردرگمي مي كنند . در نتيجه ، براي اتخاذ يك تصميم معقول لازم است با عملكرد اجزاي اصلي يك سيستم كامپيوتري و معيارهايي كه بايد بر اساس آنها تصميم بگيريد ، آشنا باشيد وگر نه قطعا در انتخاب يك سيستم كامپيوتري كه نياز شما را پاسخگو باشد دچار مشكل خواهيد شد . همانطور كه مي دانيد كامپيوتر كاربردهاي فراواني دارد و مقدار حافظۀ آن مي بايستي متناسب با نوع كاري كاربر تنظيم گردد تا بتواند از لحاظ سرعت ، امنيت، مقدار ذخيره سازي اطلاعات و ديگر تجهيزات پاسخگو باشد . حال آنكه در خريد يك سيستم كامپيوتري وجود برخي از قطعات لازم و اجباري و برخي ديگر حالت اختياري دارد. به عنوان مثال اگر يك Pc داراي كارت گرافيكي نباشد قطعا استفاده از آن غير ممكن خواهد بود اما اگر همان سيستم قلم نوري نداشته باشد شايد كاربر با مشكل چنداني مواجه نشود . پس مهمترين مساله در انتخاب قطعات سخت افزاري، نياز كاري كاربر مي باشد .
سخت افزار عبارتست از تجهيزات فيزيکي که سيستم کامپيوتري را تشکيل ميدهند از جمله نمايشگر ( مونيتور )، چاپگر ، صفحه کليد ، کابلها و غيره . سخت افزار به همراه نرم افزار براي انجام وظايف بر روي کامپيوتر کار ميکند. سخت افزار از تعدادي قطعات تشکيل ميشود که هر کدام کاربرد مشخصي دارند.

2.3 نرم افزار
نرم افزار وجه غير قابل لمس به كارگيري كامپيوتر مي باشد . نرم افزار يك نام عام است كه به تمام برنامه ها ( كه خود مجموعه اي از دستورالعملها مي باشند ) اطلاق شده و نحوه رفتار كامپيوتر را تعيين مي كنند . هنگاميكه سخن از نرم افزار به ميان مي آيد منظور مجموعه اي از صفر و يك هايي است كه براي سخت افزار قابل خواندن باشد اما براي يك برنامه نويس لازم نيست كه با زبان برنامه نويسي ماشين آشنا باشد اكثر نرم افزارهايي كه شايد خود شما هم نام آنها را شنيده باشيد اين قابليت را دارند كه دستورالعملها را به زبان ماشين تبديل نمايند( مانند زبان C ) . ضمن اينكه هر نرم افزار قابليت هاي خاص خود را دارد كه كار كردن با آنها را سخت يا آسان مي كند . برخي از نرم افزارها هم الزاما به زبان ماشين نوشته مي شوند( مانند زبان اسمبلي ). به طور كلي هر نرم افزار به يكي از دو دسته نرم افزارهاي سيستمي و نرم افزارهاي كاربردي تعلق دارد .

نرم افزار (Soft ware ) يا برنامه هاي کامپيوتري دستور العملهايي هستند که باعث کار کردن سخت افزار (Hardware) ميشوند. نرم افزار سيستم ( سيستمهاي عامل ) که کار کامپيوتر را کنترل ميکنند و برنامه هاي کاربردي مانند برنامه هاي واژه پردازي صفحه گسترده ها ، پايگاه داده ها که وظايف را براي کاربران کامپيوتر انجام ميدهند ، دو نوع اصلي نرم افزار هستند. نرم افزار شبکه که باعث ارتباط گروهي از کامپيوتر ها ميشود و نرم افزار برنامه نويسي که ابزار هايي را براي نوشتن برنامه ها در اختيار برنامه نويسان قرار ميدهد دو گروه اضافي ديگر هستند.

3 انواع کامپيوتر
كامپيوترها در گروههاي مختلفي دسته بندي مي شوند ، هر چند مرز اين گروهها هميشه كاملا واضح نبوده و مي توان آنها را به صورت طيفي يا تغيير تدريجي در نظر گرفت . در يك سوي اين طيف ، كامپيوترهاي Main Frame قرار دارند .
از خصوصيات اين كامپيوترها مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1- بزرگ و گران قيمت هستند .
2- مورد استفاده آن در شركتهاي بزرگ ، سازمانهاي دولتي و موسسه هاي علمي– تحقيقاتي است.
3- از آنها مي توان بصورت پيوسته در 24 ساعت روز و 365 روز سال استفاده كرد .
4- توانايي پردازش تعداد عظيمي كار و محاسبات بسيار پيچيده را دارند .

در انتهاي ديگر اين طيف ، كامپيوترهايي قرار دارند كه اغلب ما با آنها آشنا هستيم ، اين كامپيوترها را كامپيوترهاي شخصي يا PCمي نامند كه البته قبلا با عنوان ميكرو كامپيوتر شناخته مي شدند .
از خصوصيات اين كامپيوترها مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1- نسبت به كامپيوترهاي Main Frame ارزان هستند .
2- تنوع زيادي در شكل و كاربرد آنها وجود دارد .
يكي از اشكال كامپيوترهاي PC ، كامپيوترهاي روميزي هستند .
كامپيوترهاي روميزي معمولا حاوي اجزاي جداگانه اي شامل يك واحد سيستم ، يك صفحه نمايش و يك صفحه كليد هستند . نوع ديگري از كامپيوترهاي شخصي ، كامپيوترهاي لپ تاپ Lap-Top Notebook هستند كه امكان جابه جا كردن آنها بيشتر بوده و داراي يك صفحه نمايش تخت از نوع كريستال مايع يا LCD مي باشند . در اين نوع كامپيوترها ، صفحه كليد و واحد سيستم بوسيله يك لولا به يكديگر متصل مي شوند . در عين حال ، كامپيوترهاي لپ تاپ قدري گرانتز از PC ها هستند .
اما بين دو انتهاي طيفي كه انواع كامپيوترها را دسته بندي مي كند ، ميني كامپيوترها قرار دارند . از خصوصيات اين نوع كامپيوترها مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1- مورد استفاده در شركتهايي با توانايي متوسط
2- داراي توان پردازشي بالا ، ظرفيت ذخيره سازي و اطمينان بيشتر نسبت به PC ها .
در انتهاي اين قسمت لازم است به نوع ديگري از كامپيوترها اشاره كرد :
كامپيوترهاي شبكه ( سرورهاي شبكه ) كامپيوترهايي هستند كه يك شبكه كامپيوتري را مديريت ، پشتيباني و از نظر امنيتي محافظت مي كنند . كاربران شبكه مي توانند از منابع ( شامل داده ها ، نرم افزارها و سخت افزارها ي ) موجود در سرور شبكه استفاده كنند . در گذشته اين كاربران تنها از پايانه هاي گنگ استفاده مي كردند ، پايانه هاي گنگ وسايلي ( شامل تنها يك صفحه نمايش و يك صفحه كليد ) بودند كه به سادگي ورودي را از كاربر پذيرفته و نتايج را نمايش مي دادند . در اين حالت ، تمام عمليات پردازش و نگهداري داده ها توسط كامپيوتر سرور انجام مي شود .
اما امروزه اكثر كاربران شبكه از پايانه هاي هوشمند سود مي جويند . پايانه هاي هوشمند كامپيوترهايي از نوع PC هستند كه خود نيز داراي قابليت پردازش و نگهداري اطلاعات به صورت محلي هستند .

کامپيوتر ها را به صورت سوپر کامپيوتر ، کامپيوترهاي بزرگ ، سوپر ميني کامپيوتر ، ميني کامپيوترها، ايستگاههاي کاري و ريز کامپيوترها رده بندي ميکنند.
3.1 سوپر کامپيوتر ، ابر کامپيوتر
سوپر کامپيوتر عبارتست از يک کامپيوتر بزرگ فوق العاده سريع و گران قيمت که براي انجام محاسبات پيچيده و پيشرفته مورد استفاده قرار میگيرد. به عنوان مثال اين نوع کامپيوتر ميتواند تعداد محاسبات بي شماري را براي رسم و حرکت دادن يک سفينه فضايي در يک تصوير متحرک انجام دهد. ابر کامپيوتر ها در مواردي چون پيش بيني وضع هوا ، مدل سازي و شبيه سازي علمي و کشف منابع
نفتي و .... مورد استفاده قرار ميگيرد .

3.2 کامپيوتر شخصي
اغلب مردم زمانيکه با واژه " تکنولوژی " برخورد می نمايند ، بی اختيار "کامپيوتر" برای آنها تداعی می گردد. امروزه کامپيوتر در موارد متعددی بخدمت گرفته می شود. برخی از تجهيزات موجود در منازل ، دارای نوع خاصی از " ريزپردازنده" می باشند. حتی اتومبيل های جديد نيز دارای نوعی کامپيوتر خاص می باشند. کامپيوترهای شخصی ، اولين تصوير از انواع کامپيوترهائی است که در ذهن هر شخص نقش پيدا می کند. بدون شک مطرح شدن اين نوع از کامپيوترها در سطح جهان، باعث عموميت کامپيوتر در عرصه های متفاوت بوده است . کامپيوتر شخصی وسيله ای "همه منظوره " بوده که توان عملياتی خود را مديون يک ريزپردازنده است. اين نوع از کا مپيوترها دارای بخش های متعددی نظير : حافظه ، هارد ديسک، مودم و... بوده که حضور آنها در کنار يکديگر به منظور انجام عمليات مورد نظر است . علت استفاده از واژه " همه منظوره " بدين دليل است که می توان بکمک اين نوع از کامپيوترها عمليات متفاوتی ( تايپ يک نامه ، ارسال يک نامه الکترونيکی، طراحی و نقشه کشی و ...) را انجام داد .

کامپيوتر شخصي ( Personal Computer ) ، با علامت اختصاري PC کامپيوتري است که براي استفاده اشخاص طراحي شده است. کامپيوتر هاي شخصي نيازي به اشتراک گذاري منابع پردازشي ، ديسک و چاپگر با کامپيوترهاي ديگر ندارند. ايده و فکر کامپيوتر شخصي حداقل بطور اوليه آزاد کردن افراد از وابستگي به منافع شديداً کنترل شونده کامپيوتر هاي بزرگ و کوچک بوده است. مثلاً در يک سازمان يا شرکت ، مديران داده پردازي داراي اختيار بلا منازع در انتخاب برنامه ها و قالب داده هايي بودند که افراد بايد مورد استفاده قرار ميدادند.
3.3 Laptop کامپيوتر
Laptop يکی از انواع متفاوت کامپيوترهای موجود است. اين نوع از کامپيوترها دارای قدرت محاسباتی و عملياتی نظير کامپيوترهای شخصی می باشند. با توجه به ويژگی های متعدد اين نوع از کامپيوترها
خصوصا" قابليت حمل، می توان آنها را در موارد متفاوت و بصورت فرامکانی استفاده کرد .

سير تکاملی کامپيوترهای Laptop
اولين مرتبه ايده ايجاد يک کامپيوتر Laptop ، توسط شخصی با نام "Allen Key" در سال 1970 مطرح گرديد. در سال 1979 اولين کامپيوتر Laptop توسط "William Moggridge" طراحی گرديد. کامپيوتر فوق دارای 340 کيلوبايت حافظه بود. در سال 1983 ، توسط " Gavilan Compute " يک Laptop با مشخصات زير توليد گرديد :
64 کيلوبايت حافظه RAM ( امکان ارتقاء آن تا 128 کيلوبايت وجود داشت )
از سيستم عامل اختصاصی شرکت Gavilan استفاده می کرد( قابليت استفاده از MS-DOS نيز وجود داشت ).
ريزپردازنده 8080
موس touchpad
چاپگر قابل حمل
وزن آن 4 کيلوگرم و بهمراه چاپگر 6/4 کيلوگرم
کامپيوتر فوق دارای يک فلاپی درايو بود که با ساير فلاپی درايوهای موجود ، سازگار نبود.
در سال 1984 ، شرکت "اپل " مدل Apple II را معرفی کرد. کامپيوتر فوق از لحاظ اندازه نظير يک کامپيوتر notebook بود. سيستم فوق دارای يک ريزپردازنده 65 C02 يکصد وبيست و هشت کيلوبايت حافظه ، يک فلاپی درايو 5.25 ، دو پورت سريال ، يک پورت موس ، يک کارت مودم و منبع تغذيه خارجی ، بود. وزن کامپيوتربدون در نظر گرفتن مانيتور، 5 کيلوگرم بود. در کامپيوتر فوق از يک مانيتور نه اينچ تک رنگ و يا يک پانل اختياری LCD استفاده می شد. . در ادامه و در سال 1986 ، شرکت IBM نمونه محصول خود را در اين زمينه عرضه کرد. در سيستم فوق از ريزپردازنده 8080 ، 256 کيلوبايت حافظه ، دو عدد فلاپی درايو 3.5 اينچ ، يک LCD ، پورت های سريال و موازی و يک محل خاص برای يک مودم خارجی ، استفاده می گرديد. کامپيوتر فوق بهمراه نرم افزارهای اختصاصی نظير واژه پرداز ، دفترچه تلفن و ... عرضه گرديد. وزن سيستم فوق 5.4 کيلوگرم و به قيمت 3500 دلار فروخته می گرديد.
در ادامه شرکت های متعدد اقدام به توليد کامپيوترهای Laptop نمودند. امروزه اين نوع از کامپيوترها دارای قابليت ها ی فراوانی بوده که استفاده کنندگان مربوطه را در تمام سطوح راضی می نمايد .

کامپيوتر Laptop، کامپيوتري کوچک و قابل حمل ميباشد که داراي صفحه تصوير مسطح و صفحه کليدي است که روي هم تا ميشوند . کامپيوتر هاي Laptop که با باتري کار ميکنند اغلب داراي يک صفحه تصوير LCD ( نمايشگر کريستال مايع ) ميباشند. بعضي از مدلها ميتوانند با يک ايستگاه جفت شوند و به عنوان يک سيستم روميزي کامل در دفتر عمل کنند. در بعضي از کامپيوتر هاي Laptop مجموعه اي از برنامه هاي کاربردي تجاري در ROM تعبيه شده است.

3.4 کامپيوتر آنالوگ
کامپيوتر قياسي يا آنالوگ کامپيوتري است که بجاي اطلاعات کد دهي شده رقمي مانند اعداد در مبناي دو داده هاي دائمي در حال تغيير و پيوسته مانند تغييرات ولتاژ را مورد پردازش قرار ميدهد. کامپيوترهاي ديجيتالي ( رقمي ) مقادير را با سيگنالهاي گسسته بيان ميکند. ريز پردازنده ، ديجيتالي ( رقمي ) است اما میتواند با کمک يک مبدل قياسي به رقمي از اطلاعات قياسي استفاده کند و همچنين با کمک يک مبدل رقمي به قياسي ،اطلاعات رقمي را به قياسي تبديل کند.

4 سيستم عامل
سيستم عامل بدون شک مهمترين نرم افزار در کامپيوتر است . پس از روشن کردن کامپيوتر اولين نرم افزاری که مشاهده می گردد سيستم عامل بوده و آخرين نرم افزاری که قبل از خاموش کردن کامپيوتر مشاهده خواهد شد، نيز سيستم عامل است . سيستم عامل نرم افزاری است که امکان اجرای تمامی برنامه های کامپيوتری را فراهم می آورد. سيستم عامل با سازماندهی ، مديريت و کنترل منابع سخت افزاری امکان استفاده بهينه و هدفمند آنها را فراهم می آورد. سيستم عامل فلسفه بودن سخت افزار را بدرستی تفسير و در اين راستا امکانات متعدد و ضروری جهت حيات ساير برنامه های کامپيوتری را فراهم می آورد.
تمام کامپيوترها از سيستم عامل استفاده نمی نمايند. مثلا" اجاق های مايکروويو که در آشپزخانه استفاده شده دارای نوع خاصی از کامپيوتر بوده که از سيستم عامل استفاده نمی نمايند. در اين نوع سيستم ها بدليل انجام عمليات محدود و ساده، نيازی به وجود سيستم عامل نخواهد بود. اطلاعات ورودی و خروجی با استفاده از دستگاههائی نظير صفحه کليد و نمايشگرهای LCD ، در اختيار سيستم گذاشته می شوند. ماهيت عمليات انجام شده در يک اجاق گاز مايکروويو بسيار محدود و مختصر است، بنابراين همواره يک برنامه در تمام حالات و اوقات اجراء خواهد شد.
برای سيستم های کامپيوتری که دارای عملکردی بمراتب پيچيده تر از اجاق گاز مايکروويو می باشند، بخدمت گرفتن يک سيستم عامل باعث افزايش کارآئی سيستم و تسهيل در امر پياده سازی برنامه های کامپيوتری می گردد. تمام کامپيوترهای شخصی دارای سيستم عامل می باشند. ويندوز يکی از متداولترين سيستم های عامل است . يونيکس يکی ديگر از سيستم های عامل مهم در اين زمينه است . صدها نوع سيستم عامل تاکنون با توجه به اهداف متفاوت طراحی و عرضه شده است. سيستم های عامل مختص کامپيوترهای بزرگ، سيستم های روبوتيک، سيستم های کنترلی بلادرنگ ، نمونه هائی در اين زمينه می باشند.
سيستم عامل با ساده ترين تحليل و بررسی دو عمليات اساسی را در کامپيوتر انجام می دهد :
- مديريت منابع نرم افزاری و سخت افزاری يک سِستم کامپيوتری را برعهده دارد. پردازنده ، حافظه، فضای ذخيره سازی نمونه هائی از منابع اشاره شده می باشند .
- روشی پايدار و يکسان برای دستيابی و استفاده از سخت افزار بدو ن نياز از جزئيات عملکرد هر يک از سخت افزارهای موجود را برای برنامه های کامپيوتری فراهم می نمايد.
اولين وظيفه يک سيستم عامل، مديريت منابع سخت افزاری و نرم افزاری است . برنامه های متفاوت برای دستيابی به منابع سخت افزاری نظير: پردازنده ، حافظه، دستگاههای ورودی و خروجی، حافظه های جانبی، در رقابتی سخت شرکت خواهند کرد. سيستم های عامل بعنوان يک مدير عادل و مطمئن زمينه استفاده بهينه از منابع موجود را برای هر يک از برنامه های کامپيوتری فراهم می نمايند.
وظيفه دوم يک سيستم عامل ارائه يک رابط ( اينترفيس ) يکسان برای ساير برنامه های کامپيوتری است . در اين حالت زمينه استفاده بيش از يک نوع کامپيوتر از سيستم عامل فراهم شده و در صورت بروز تغييرات در سخت افزار سيستم های کامپيوتری نگرانی خاصی از جهت اجرای برنامه وجود نخواهد داشت، چراکه سيستم عامل بعنوان ميانجی بين برنامه های کامپيوتری و سخت افزار ايفای وظيفه کرده و مسئوليت مديريت منابع سخت افزاری به وی سپرده شده است .برنامه نويسان کامپيوتر نيز با استفاده از نقش سيستم عامل بعنوان يک ميانجی براحتی برنامه های خود را طراحی و پياده سازی کرده و در رابطه با اجرای برنامه های نوشته شده بر روی ساير کامپيوترهای مشابه نگرانی نخواهند داشت . ( حتی اگر ميزان حافظه موجود در دو کامپيوتر مشابه نباشد ) . در صورتيکه سخت افزار يک کامپيوتر بهبود و ارتقاء يابد، سيستم عامل اين تضمين را ايجاد خواهد کرد که برنامه ها، در ادامه بدون بروز اشکال قادر به ادامه حيات وسرويس دهی خود باشند. مسئوليت مديريت منابع سخت افزاری برعهده سيستم عامل خواهد بود نه برنامه های کامپيوتری، بنابراين در زمان ارتقای سخت افزار يک کامپيوتر مسئوليت سيستم عامل در اين راستا اولويت خواهد داشت . ويندوز XP يکی از بهترين نمونه ها در اين زمينه است . سيستم عامل فوق بر روی سخت افزارهای متعدد توليد شده توسط توليدکنندگان متفاوت اجراء می گردد. ويندوز XP قادر به مديريت و استفاده از هزاران نوع چاپگر ديسک و ساير تجهيزات جانبی است .

سيستم عامل ( Operating System ) با حروف اختصاري OS نرم افزاري است که مسئول کنترل و بکار گيري منابع سخت افزاري مانند حافظه ، واحد پردازش مرکزي ( CPU) فضاي ذخيره سازي ديسک و تجهيزات جانبي ميباشد. سيستم عامل مبنايي است که برنامه هاي کاربردي مانند برنامه هاي واژه پردازي و صفحه گسترده ها بر اساس آن ساخته ميشود. متداولترين سيستم عامل تا کنون Unix, Windows, OS/2 Mac OS, MS-DOS بوده اند.

4.1 DOS سيستم عامل
MS-DOS - Microsoft Disk Operating System سيستم عامل تک کاربره با خط فرماني که در سال 1981 براي کامپيوترهاي شخصي آي بي ام و سازگار با آن توسط مایکروسافت منتشر شد. نسخه اصلي DOS توسط يک شرکت کوچک در سياتل به منظور کارهاي آزمايشگاهي ايجاد شده بود. از آنجا که مایکروسافت قرار بود سيستم عاملي براي IBM تهيه کند لذا آن نسخه را خريداري نمود و برنامه را تهيه کرد. مايکروسافت بعدها نگارشهاي بالاتري از MS-DOS ارائه نمود. MS-DOS تا مدتها يکي از گسترده ترين سيستمهاي عامل محسوب ميشد.

4.2 سيستم مديريت پایگاه داده
سيستم مديريت پايگاه داده ها (Data base Management System ) با حروف اختصاري DBMS يک لايه نرم افزاري بين پايگاه داده ها و کاربر است. اين سيستم تمام درخواستهاي کاربر نسبت به پايگاه داده ها را کنترل ميکند. بنابراين کاربر الزامي به پيگيري جزئيات فيزيکي محل فايلها و قالبها ، طراحي شاخص دهي و غيره نخواهد داشت. علاوه بر اين DBMS کنترل تمرکز يافته مربوط به حفاظت داده ها را نيز ميسر ميسازد. از معروفترين سيستمهاي مديريت پايگاه داده ميتوان به دي بيس، فاکس پرو، پارادکس، اکسس، اينفورميکس و اوراکل اشاره کرد.

4.3 سيستم پشتيباني تصميم گيري
DSS - Decision Support System مجموعه اي از برنامه ها و داده هاي مرتبط است که مدير را در تحليل و تصميم گيري ياري ميسازد. کمک اين گونه سيستمها در تصميم گيري بيش از سيستمهاي اطلاعات مديريت (MIS ) يا سيستمهاي اطلاعاتي اجرايي (EIS ) است. اين سيستمها داراي يک بانک اطلاعاتي ، متشکل از مجموعه دانش موجود درباره يک زبان ، که براي فرموله کردن مسائل و پرسش بکار ميرود و يک برنامه مدل سازي براي آزمايش تصميمات ممکن است.

4.4 سيستم عامل شبکه
سيستم عامل شبکه سر نام عبارت ( Network Operating System ) و مخفف آن NOS ميباشد. در شبکه هاي محلي معماري سرويس گيرنده سرويس دهنده NOS شامل دو بخش است. بزرگترين و پيچيده ترين بخش نرم افزار سيستم ، در حال اجرا بر روي سرويس دهنده است. اين نرم افزار سيستم ، اعمال بسياري شامل اطلاعات حسابهاي کاربردي و دستيابي به شبکه ، امنيت ، به اشتراک گذاري منابع ، اعمال سرپرستي ، نظارت بر UPS و توان مصرفي ، حفاظت داده ها و کشف و کنترل خطا را هماهنگ ميسازد. در شبکه هاي نظير به نظير بخشي از NOS بر روي هر PC يا ايستگاه کاري متصل به شبکه نصب و در بالاي سيستم عامل PC اجرا ميگردد.

5 حافظه
حافظه با هدف ذخيره سازی اطلاعات ( دائم ، موقت ) در کامپيوتر استفاده می گردد. از انواع متفاوتی حافظه درکامپيوتر استفاده می گردد .
RAM
ROM
Cache
Dynamic RAM
Static RAM
Flash Memory
Virtual Memory
Video Memory
BIOS
استفاده از حافظه صرفا" محدود به کامپيوترهای شخصی نبوده و در دستگاههای متفاوتی نظير: تلفن های سلولی، PDA ، راديوهای اتومبيل ، VCR ، تلويزيون و ... نيز در ابعاد وسيعی از آنها استفاده بعمل می آيد.هر يک از دستگاههای فوق مدل های متفاوتی از حافظه را استفاده می نمايند.

مبانی اوليه حافظه
با اينکه می توان واژه " حافظه " را بر هر نوع وسيله ذخيره سازی الکترونيکی اطلاق کرد، ولی اغلب از واژه فوق برای مشخص نمودن حافظه های سريع با قابليت ذخيره سازی موقت استفاده بعمل می آيد. در صورتيکه پردازنده مجبور باشد برای بازيابی اطلاعات مورد نياز خود بصورت دائم از هارد ديسک استفاده نمايد، قطعا" سرعت عمليات پردازنده ( با آن سرعت بالا) کند خواهد گرديد. زمانيکه اطلاعات مورد نياز پردازنده در حافظه ذخيره گردند، سرعت عمليات پردازنده از بعد دستيابی به داده های مورد نياز بيشتر خواهد گرديد. از حافظه های متعددی بمنظور نگهداری موقت اطلاعات استفاده می گردد.
مجموعه متنوعی ازانواع حافظه ها وجود دارد . پردازنده با توجه به ساختار سلسله مراتبی فوق به آنها دستيابی پيدا خواهد کرد. زمانيکه در سطح حافظه های دائمی نظير هارد و يا حافظه دستگاههائی نظير صفحه کليد، اطلاعاتی موجود باشد که پردازنده قصد استفاده از آنان را داشته باشد ، می بايست اطلاعات فوق از طريق حافظه RAM در اختيار پردازنده قرار گيرند. در ادامه پردازنده اطلاعات و داده های مورد نياز خود را در حافظه Cache و دستورالعمل های خاص عملياتی خود را در رجيسترها ذخيره می نمايد.
تمام عناصر سخت افزاری ( پردازنده، هارد ديسک ، حافظه و ...) و عناصر نرم افزاری ( سيستم عامل و...) بصورت يک گروه عملياتی بکمک يکديگر وظايف محوله را انجام می دهند . بدون شک در اين گروه " حافظه " دارای جايگاهی خاص است . از زمانيکه کامپيوتر روشن تا زمانيکه خاموش می گردد ، پردازنده بصورت پيوسته و دائم از حافظه استفاده می نمايد. بلافاصله پس از روشن نمودن کامپيوتر اطلاعات اوليه ( برنامه POST) از حافظه ROM فعال شده و در ادامه وضعيت حافظه از نظر سالم بودن بررسی می گردد ( عمليات سريع خواندن ، نوشتن ) .در مرحله بعد کامپيوتر BIOS را ازطريق ROM فعال خواهد کرد. BIOS اطلاعات اوليه و ضروری در رابطه با دستگاههای ذخيره سازی، وضعيت درايوی که می بايست فرآيند بوت از آنجا آغاز گردد، امنيت و ... را مشخص می نمايد. در مرحله بعد سيستم عامل از هارد به درون حافظه RAM استقرار خواهد يافت . بخش های مهم و حياتی سيستم عامل تا زمانيکه سيستم روشن است در حافظه ماندگار خواهند بود. در ادامه و زمانيکه يک برنامه توسط کاربر فعال می گردد، برنامه فوق در حافظه RAM مستقر خواهد شد. پس از استقرار يک برنامه در حافظه و آغاز سرويس دهی توسط برنامه مورد نظر در صورت ضرورت فايل های مورد نياز برنامه فوق، در حافظه مستقر خواهند شد.و در نهايت زمانيکه به حيات يک برنامه خاتمه داده می شود (Close) و يا يک فايل ذخيره می گردد ، اطلاعات بر روی يک رسانه ذخيره سازی دائم ذخيره و نهايتا" حافظه از وجود برنامه و فايل های مرتبط ، پاکسازی ! می گردد.
همانگونه که اشاره گرديد در هر زمان که اطلاعاتی ، مورد نياز پردازنده باشد، می بايست اطلاعات درخواستی در حافظه RAM مستقر تا زمينه استفاده از آنان توسط پردازنده فراهم گردد. چرخه درخواست اطلاعات موجود درRAM توسط پردازنده ، پردازش اطلاعات توسط پردازنده و نوشتن اطلاعات جديد در حافظه يک سيکل کاملا" پيوسته بوده و در اکثر کامپيوترها سيکل فوق ممکن است در هر ثانيه ميليون ها مرتبه تکرار گردد.
به محل ذخيره کردن محاسباتي که توسط کامپيوتر انجام ميگيرد حافظه گويند. در کامپيوتر ها دو نوع متداول حافظه وجود دارد. در واقع حافظه اصلي کامپيوتر شامل دو بخش است : حافظه فقط خواندني (ROM) و حافظه با دسترسي تصادفي (RAM)

5.1 RAM
RAM ((Random Access Memory شناخته ترين نوع حافظه در دنيای کامپيوتر است. روش دستيابی به اين نوع از حافظه ها تصادفی است. چون می توان به هر سلول حافظه مستقيما" دستيابی پيدا کرد. در مقابل حافظه های RAM ، حافظه های SAM ((Serial Access Memory وجود دارند. حافظه های SAM اطلاعات را در مجموعه ای از سلول های حافظه ذخيره و صرفا" امکان دستيابی به آنها بصورت ترتيبی وجود خواهد داشت. ( نظير نوار کاست ) در صورتيکه داده مورد نظر در محل جاری نباشد هر يک از سلول های حافظه به ترتيب بررسی شده تا داده مورد نظر پيدا گردد. حافظه های SAM در موارديکه پردازش داده ها الزاما" بصورت ترتيبی خواهد بود مفيد می باشند ( نظير حافظه موجود بر روی کارت های گرافيک ). داده های ذخيره شده در حافظه RAM با هر اولويت دلخواه قابل دستيابی خواهند بود.

مبانی حافظه های RAM
حافظه RAM ، يک تراشه مدار مجتمع ( IC) بوده که از ميليون ها ترانزيستور و خازن تشکيل شده است .در اغلب حافظه ها با استفاده و بکارگيری يک خازن و يک ترانزيستور می توان يک سلول را ايجاد کرد. سلول فوق قادر به نگهداری يک بيت داده خواهد بود. خازن اطلاعات مربوط به بيت را که يک و يا صفر است ، در خود نگهداری خواهد کرد.عملکرد ترانزيستور مشابه يک سوييچ بوده که امکان کنترل مدارات موجود بر روی تراشه حافظه را بمنظور خواندن مقدار ذخيره شده در خازن و يا تغيير وضعيت مربوط به آن ، فراهم می نمايد.خازن مشابه يک ظرف (سطل) بوده که قادر به نگهداری الکترون ها است . بمنظور ذخيره سازی مقدار" يک" در حافظه، ظرف فوق می بايست از الکترونها پر گردد. برای ذخيره سازی مقدار صفر، می بايست ظرف فوق خالی گردد.مسئله مهم در رابطه با خازن، نشت اطلاعات است ( وجود سوراخ در ظرف ) بدين ترتيب پس از گذشت چندين ميلی ثانيه يک ظرف مملو از الکترون تخليه می گردد. بنابراين بمنظور اينکه حافظه بصورت پويا اطلاعات خود را نگهداری نمايد ، می بايست پردازنده و يا " کنترل کننده حافظه " قبل از تخليه شدن خازن، مکلف به شارژ مجدد آن بمنظور نگهداری مقدار "يک" باشند.بدين منظور کنترل کننده حافظه اطلاعات حافظه را خوانده و مجددا" اطلاعات را بازنويسی می نمايد.عمليات فوق ( Refresh)، هزاران مرتبه در يک ثانيه تکرار خواهد شد.علت نامگذاری DRAM بدين دليل است که اين نوع حافظه ها مجبور به بازخوانی اطلاعات بصورت پويا خواهند بود. فرآيند تکراری " بازخوانی / بازنويسی اطلاعات" در اين نوع حافظه ها باعث می شود که زمان تلف و سرعت حافظه کند گردد.
سلول های حافظه بر روی يک تراشه سيليکون و بصورت آرايه ای مشتمل از ستون ها ( خطوط بيت ) و سطرها ( خطوط کلمات) تشکيل می گردند. نقطه تلاقی يک سطر و ستون بيانگر آدرس سلول حافظه است .
حافظه های DRAM با ارسال يک شارژ به ستون مورد نظر باعث فعال شدن ترانزيستور در هر بيت ستون، خواهند شد.در زمان نوشتن خطوط سطر شامل وضعيتی خواهند شد که خازن می بايست به آن وضعيت تبديل گردد. در زمان خواندن Sense-amplifier ، سطح شارژ موجود در خازن را اندازه گيری می نمايد. در صورتيکه سطح فوق بيش از پنجاه درصد باشد مقدار "يک" خوانده شده و در غيراينصورت مقدار "صفر" خوانده خواهد شد. مدت زمان انجام عمليات فوق بسيار کوتاه بوده و بر حسب نانوثانيه ( يک ميلياردم ثانيه ) اندازه گيری می گردد. تراشه حافظه ای که دارای سرعت 70 نانوثانيه است ، 70 نانو ثانيه طول خواهد کشيد تا عمليات خواندن و بازنويسی هر سلول را انجام دهد.
سلول های حافظه در صورتيکه از روش هائی بمنظور اخذ اطلاعات موجود در سلول ها استفاده ننمايند، بتنهائی فاقد ارزش خواهند بود. بنابراين لازم است سلول های حافظه دارای يک زيرساخت کامل حمايتی از مدارات خاص ديگر باشند.مدارات فوق عمليات زير را انجام خواهند داد :
مشخص نمودن هر سطر و ستون (انتخاب آدرس سطر و انتخاب آدرس ستون )
نگهداری وضعيت بازخوانی و باز نويسی داده ها ( شمارنده )
خواندن و برگرداندن سيگنال از يک سلول ( Sense amplifier)
اعلام خبر به يک سلول که می بايست شارژ گردد و يا ضرورتی به شارژ وجود ندارد (Write enable )
ساير عمليات مربوط به "کنترل کننده حافظه" شامل مواردی نظير : مشخص نمودن نوع سرعت ، ميزان حافظه و بررسی خطاء است .
حافظه های SRAM دارای يک تکنولوژی کاملا" متفاوت می باشند. در اين نوع از حافظه ها از فليپ فلاپ برای ذخيره سازی هر بيت حافظه استفاده می گردد. يک فليپ فلاپ برای يک سلول حافظه، از چهار تا شش ترانزيستور استفاده می کند . حافظه های SRAM نيازمند بازخوانی / بازنويسی اطلاعات نخواهند بود، بنابراين سرعت اين نوع از حافظه ها بمراتب از حافظه های DRAM بيشتر است .با توجه به اينکه حافظه های SRAM از بخش های متعددی تشکيل می گردد، فضای استفاده شده آنها بر روی يک تراشه بمراتب بيشتر از يک سلول حافظه از نوع DRAM خواهد بود. در چنين مواردی ميزان حافظه بر روی يک تراشه کاهش پيدا کرده و همين امر می تواند باعث افزايش قيمت اين نوع از حافظه ها گردد. بنابراين حافظه های SRAM سريع و گران و حافظه های DRAM ارزان و کند می باشند . با توجه به موضوع فوق ، از حافظه های SRAM بمنظور افزايش سرعت پردازنده ( استفاده از Cache) و از حافظه های DRAM برای فضای حافظه RAM در کامپيوتر استفاده می گردد.
RAM به مفهوم حافظه با دستيابي مستقيم يا دستيابي تصادفي ، محلي است که دستورالعمل ها و داده هاي برنامه در آن ذخيره ميشوند. بطوري که مستقيماً براي واحد پردازش مرکزي (CPU) قابل دستيابي باشند. RAM حافظه خواندني / نوشتني نيز ناميده ميشود. لازم به ذکر است که با قطع ناگهاني برق تمام اطلاعات اين حافظه از بين خواهد رفت .

5.2 ROM
حافظه ROM يک نوع مدار مجتمع (IC) است که در زمان ساخت داده هائی در آن ذخيره می گردد. اين نوع از حافظه ها علاوه بر استفاده در کامپيوترهای شخصی در ساير دستگاههای الکترونيکی نيز بخدمت گرفته می شوند. حافظه های ROM از لحاظ تکنولوژی استفاده شده، دارای انواع زير می باشند:
ROM
PROM
EPROM
EEPROM
Flash Memory
هر يک از مدل های فوق دارای ويژگی های منحصربفرد خود می باشند . حافظه های فوق در موارد زيردارای ويژگی مشابه می باشند:
داده های ذخيره شده در اين نوع تراشه ها " غير فرار " بوده و پس از خاموش شدن منبع تامين انرژی اطلاعات خود را از دست نمی دهند.
داده های ذخيره شده در اين نوع از حافظه ها غير قابل تغيير بوده و يا اعمال تغييرات در آنها مستلزم انجام عمليات خاصی است.
منبع: جستجوي کليد واژه مرتبط با فرمت doc در گوگل
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
http://www.ganjineh-danesh.com/forum.php
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
http://ganjineh-elahi.com/


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان