قوم ثمود

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث مرتبط با تاريخ جهان به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, رونین, شوراي نظارت

ارسال پست
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 207
تاریخ عضویت: جمعه 20 مهر 1386, 9:40 pm
سپاس‌های ارسالی: 168 بار
سپاس‌های دریافتی: 225 بار

قوم ثمود

پست توسط AMIR-Z » پنج شنبه 6 دی 1386, 12:25 am

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

23.قوم ثمود هشداردهندگان را دروغزن شمردند24.و گفتند ايا از ميان خود از انساني تك و تنها پيروي كنيم ما در ان صورت دچار گمراهي و سردرگمي خواهيم بود25.ايا از ميان همه ما كتاب اسماني بر او فرود امده است نه بلكه او دروغزن خودپسند است26.زودا فردا بدانند كه دروغزن خودپسند كيست(قمر)


قوم ثمود هم مثل قوم عاد حرف هايي كه پيامبرشان ميزد ناديده گرفتند و در نتيجه بوسيله خدا نابود شدند بر اساس پژوهشگران كه به جستجوي قوم ثمود پرداختند و جايي كه ان ها زندگي ، ساختمان ها ر پيدا كرده اند قوم ثمودي كه قران از ان حرف به ميان مي اورد بوسيله پژوهشگران و مورخان وجودش اثبات شده است قبل از اين كه به بررسي تطابق تمام اطاعات قران و اطلاعات ثابت شده علمي بپردازيم اول بايد به بررسي قصه فوم ثمود در قران بپردازيم و سختي هايي كه اين قوم براي پيامبرشان ايجاد كرده بپردازيم زيرا قران تنها كتابي است كه در هر زمان با زمان خود تطبيق دارد و قوم ثمود عبرتي بايد براي ما باشد.

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

تبليغ حضرت صالح

در قران پيامبري كه براي قوم ثمود انتخاب شده حضرت صالح است ايشان يك فرد معروف در بين قوم ثمود بود وقتي حضرت صالح شروع به تبليغ كرد با تعجب مردم همراه بود حالا داستان را از زبان قران مي خوانيم:

61.و به سوي قوم ثمود برادرشان صالح را ففرستاديم گفت اي قوم من خدايي را كه خدايي جز او نداريد بپرستيد او شما را از زمين پديد اورد و شما را به ابادگري در ان وا داشت پس از او امرزش بخواهيد و به درگاه او توبه كنيد كه بيگمان پروردگار من نزديك و اجابتگر است62.گفتند اي صالح پيش از اين در ميان ما مايه ايدواري بودي ايا ما را باز مي داري كه چيزي را كه پدرانمان پرستيده اند بپرستيم؟ما از چيزي كه به ان دعوتمان مي كني سخت در شكيم(هود)

به صداي حضرت صالح تنها كمي از مردم ايمان اوردند و بيشترشان انكار كردند مخصوصا افرادي كه بزرگ قبيله محسوب مي شدن به شدت انكار كردند و حضرت صاح و ايمان اورندگان را مسخره و روز به روز فشار بر انها زياد مي كردند و حضرت صالح هر روز به تبليغ وحدانيت و ايمان به خدا را انجام مي داد در واقع انكار كردن مخصوص قوم ثمود نبود قبل از ان ها قوم نوح و عاد هم پيامبرشان را انكار مي كردند خداوند درباره اين سه قوم اينطور مي فرمايد:


9.ايا خبر كساني چون قوم نوح و عاد و ثمود كه پيش از شما بودند و كساني كه پيش از انان بودند به شما نرسيده است كه هيچكس جز خداوند انان را نمي شناسد كه پيامبرانشان براي انان معجزاتي اوردند انگاه انان دست هايشان را بر دهانشان بردند(كه خاموش!) و گفتند ما رسالت شما را نمي پذيريم و ما از انچه ما را بدان مي خوانيد سخت در شكييم(ابراهيم)

با اينكه حضرت صالح به تبليغاتش ادامه ميداد اما باز هم قوم ثمود درباره خدا شك مي ورزيدند اما گروه كوچكي كه به حضرت صالح ايمان اورده بودن از عذابي كه خدا بر سر اين قوم اورد در امان ماندند و بزرگان قوم باز هم ايمان اورندگان و حضرت صالح با دشمني برخورد مي كردند:


75.بزرگان قومش كه استبكار مي ورزيدند به مونان مستضعف گفتند ايا مطمئنيد كه صالح از سوي پروردگارشبه پيامبري فرستاده شده است؟مي گفتند ما به رسالت او مومن هستيم76.استكبار پيشگان مي گفتند ما به انچه شما ايمان داريد اعتقادي نداريم(اعراف)

ديگر قوم ثمود شروع به انكار اشكار حضرت صالح كرده و بوسيله اسم خدا نقشه قتل حضرت صالح را مي كشيدند:


47.گفتند ما به تو و همراهانت فال بد زده ايم گفت فال بد شما با خداست بلكه شما قومي هستيد كه در معرض ازمونيد48. و در شهر نه تن بودند كه در ان سرزمين به فساد مي پرداختند و هيچ كار شايسته اي نمي كردند49.گفتند به خدا همقسم شويد بر او و خانواده اش شبيخون مي زنيم سپس به خونخواهش مي گوييم كه ما در كشتارخانواده اش حاضر و ناضر نبود هايم و ما راستگوييم50. و سخت مكر ورزيدند و ما نيز سخت مكر در ميان اورديم و انان در نمي يافتند(نمل)

حضرت صالح ديگر اخرين امتحان را بر قومش خواهد كرد و ان اين است كه:

141.قوم ثمود پيامبران را دروغگو انگاشتند142.چنين بود كه برادرشان صالح به انان گفت ايا از شرك پروا نمي كنيد143.من براي شما پيامبري امينم144.پس از خداوند پروا و از من پيروي كنيد145. و براي ان از شما پاداشي نمي طلبم پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيست146.ايا شما را به حالتي كه در اينجا هست در امن و امان رها مي كنند؟147.در باغهاچشمه سارها148.و كشتزارها و خرما بناني كه ميوه انه لطيف است149.و از كوها ماهرانه خانه هايي مي تراشيد150.پس ازخداوند پروا و از من پيروي كنيد151. و از فرمان گزافكاران اطاعت مكنيد152.كساني كه در اين سرزمين فتنه و فساد مي كننددر اصلاح نمي كوشند153.گفتند جز اين نيست كه تو از جادوزدگاني154.تو جز بشري همانند ما نيستي اگر راست مي گويي معجزه اي بياور155.گفت اين ماده شتري است كه ابشخوري معين براي او و ابشخور روزي معين براي شماست156. و به ان اسيبي نرسانيد كه عذاب روز سهمگين گريبانگيتن خواهد شد157.انگاه ان را پي كردند و سپس پشيمان شدند(شعرا)

بعد از اينكه شتر را كشتند بخاطر اينكه عذابي براي انها پيش نيامد از پيش بيشتر شروع به ازار و اذيت مومنان و انكار خداوند واحد كردند:


77.انگاه شتر را پي كردند و از فرمان پروردگارشان سرپيچيدند و گفتند اي صالح اگر از پيامبراني انچه از عذاب به ما وعده مي دهي بياور(اعراف)

ديگر همه تبليغات حضرت صالح تمام شده بود كار به تمام رسيده بود فهميده بود كه ديگر به جز اين گروه ايمان اورنده هيچ شخصي ايمان خواهد اورد پس به انها گفت تا سه روز ديگر هلاك و نابودخواهند شد:

65.....صالح گفت سه روز در خانه هايتان (از زندگي) برخوردار باشيد كه اين وعده بي دروغ است(هود)

و وعده حضرت صالح وعده خدا بود وعده انجام گرفت و قوم صالح پس از سه روز هلاك و نابود شد:


67.و ستم پيشگان را بانگ مرگبار فروگرفت و در خانه و كاشانه اشان از پا در امدند68.گويي كه در ان نبودن بدانيد كه قوم ثمود به پروردگارشان كفر ورزيدند هان نفرين بر ثمود باد(هود)

با توجه به پيشرفت علم قوم ثمود در بين قوم هايي قرار دارد كه بشر اطاعاتي زيادي درباره اين قوم دارد قديميترين سندي كه از اين قوم است مربوط به پيروزي هاي پادشاه بابل بر اين قوم كه در دفتر ها ثبت شده است و يوناني ها هم با اين قوم ارتباط داشتند در نوشته هاي Batlamyus و Plinay از اين قوم نام برده اند و فبل از پيامبر اسلام تمام اطلاعات اين قوم كه پژوهشگران و تاريخگران هم تاييد مي كنند اثري از اين قوم نمانده و هيچ اطلاعي در دسرس نود(400-600 ب.م)قران هميشه اسم هاي قوم عاد و ثمود را با هم مي اورد و اين نشانگر ايناست كه قوم ثود دراره قوم عاد اطاعاتي را دارند:


73.و به سوي قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم كه به انان گفت اي قوم من كه خداود را كه خدايي جز او نداريد بپرستيد و به راستي كه پديده اي از سوي پروردگارتان به شما امده است اينماده شتر خداست كه معجزه اي براي شماست پس رهايش كنيد كه در زمين خدا بخورد و به او اسيبي نرسانيد كه عذابي دردناك گريبانگيرتان خواهد شد74.و ياد كنيد كه شما را پس از قوم عاد جانشين قرار داد و در اين سرزمين جاي داد كه در بخشهاي هموار و هامونش قصرهايي مي ساختيد و از كوهها خانه هايي مي تراشيديد پس نعمت هاي الهي را ياد كنيد و در اين سرزمين فتنه و فساد برپا نكنيد(اعراف)


همانطور كه از ايات در مي يابيم بين قوم عاد و ثمود ارتباطي وجود دارد حضرت صالح براي عبرت گرفتن مردم از قونم عاد سخن گفته است و قوم عاد هم از قوم نوح عبرت گرفته اند قوم عاد براي قوم ثمود يك ارزش تاريخي دارد همانطور كه قوم نوح براي قوم عاد ارزش تاريخي دارد اين قوم ها از هم خبردار هستند و ممكن است از يك نسل باشند اما از لحاظ جغرافايي اين دو قوم عاد و ثمود از هم بسيار دور هستند در ظاهر بين اين دو قوم ارتباطي وجود ندارد پس چرا در ايه به قوم ثمود گفته مي شود كه قوم عاد را از ياد نبرند؟جواب بوسيله پژوهشگران داده شده است و چونكه اين دو قوم 90 درصد از يك نژاد بودند خانم Ana Britannica در زير عبارت ثمودها از اين قوم اينطور حرف ميزند:

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]در عربستان قديم قبيله ها و قوم ه از اهميت زيادي برخوردار بود بيشتتر اين قوم ها از جنوب به طرف عربستان شمالي مهاجرت كردهاند و در كنار كوه اسلب ساكن شده اند قوم ثمودكه بين حجاز و شما زندگي مي كنند با اسم اصحاب حجر هم شناخته مي شد در كاوش هاي اخر تعداد زيادي عكس كشيده در صخرهاو نوشته هاي پيدا شده است

ثمودها براي خود خطي اختراع كرده بودند( اين خط را الف باي ثمود مي نامند) اين خط خيلي شبيه به خطي كه در حجاز و عربستان جنوبي وجود داشت بود اين الفبا اولين بار در يمن پيدا شده است كه در كنارش روستاي ثود در حال حاضر وجو دارد عاد قومي بود كه در جنوب عربستان زندگي مي كرد ونوه هاي قوم عاد كه هادراميها زندگي مي كنند در انجا اثرهايي از قوم ثود پيد شده كه خيلي مهم است و نشان دهنده زندگي اول قوم ثمود اول در جنوب عربستان و مهاجرت انها به شمال و ارتباط اها با قوم ثمود است كه اول قران به اين ارتباط قوم عاد و ثمود(اعراف 73 و 74 ) اشاره كرده و بعد علم ثابت كرده است مختصرا قوم ثمود كه پيش از نزول قران تمام اطاعاتش حذف شده بود بوسيله تنها كسي كه مي توانست اين واقعه را به ما بگويد گفته شد و ان جز خدا نبود اين مط[/quote]لب معجزه بودن و حقانيت قران را اثبات مي كند

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[HIGHLIGHT=#E36C09] تنها آنان که می دانند کجا را نگاه کنند می بینند .   

Commander
Commander
پست: 3324
تاریخ عضویت: چهار شنبه 3 اسفند 1384, 2:15 am
سپاس‌های ارسالی: 941 بار
سپاس‌های دریافتی: 1472 بار
تماس:

پست توسط Mohsen1001 » پنج شنبه 6 دی 1386, 2:48 am

AMIR-Z عزیز

لطفا اگر مقالات را از جایی تهیه میکنید منبع را نیز ذکر فرمایید.

با تشکر :D :razz:

Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 207
تاریخ عضویت: جمعه 20 مهر 1386, 9:40 pm
سپاس‌های ارسالی: 168 بار
سپاس‌های دریافتی: 225 بار

پست توسط AMIR-Z » پنج شنبه 6 دی 1386, 11:28 pm

دوست عزیز - مقالات قوم ثمود و قوم سبا از سایت " اسلام واقعی " ، بهشت شداد از سایت " عجایب خلقت " ، باغهای معلق بابل از سایت " شگفتیهای هفتگانه دنیای باستان " و خشایار شا شاه بزرگ ایران زمین از سایت " تاریخ با شکوه ایران زمین" انتخاب شده بودند .
موفق باشید
[HIGHLIGHT=#E36C09] تنها آنان که می دانند کجا را نگاه کنند می بینند .   

ارسال پست

بازگشت به “تاريخ جهان”