در اين بخش شما ميتوانيد درباره سخت افزار كامپيوتر به بحث و تبادل نظر بپردازيد
Incredible Poster

Incredible Posterنماد کاربر
پست ها

3047

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 30 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 21:41

آرشيو سپاس: 408 مرتبه در 218 پست

توضيحات کامل در موردسخت افزار

توسط Farhad3614 » پنج شنبه 4 اسفند 1384 23:36

با سلام البته همه خودتون استادین و میدونین اما برای اون دسته از دوستان که میخوان بیشتر بدونن یک سری توضیحات راجب سخت افزار کامپیوتر براتون میزارم

واحد پردازش مركزيCPU

اين بخش يك مدار الكترونيكي گسترده وپيچيده است كه به انجام دستورات بر نامه هاي ذخيره شده مي پردازد داراي دو بخش است كه عبارتند از
واحد كنترل و واحد محاسبه ومنطق
ازچهار بخش ذخيره سازي موقت براي ذخيرهء دستورها و يا داده ها استفاده ميكند اين مناطق حافظهء موقتcpu
نام دارندRegister
ثباتهاي مختلف وظايف متفاوتي را انجام مي دهند براي مثال ثبات آدرس مكان ذخيره شدن يك دستور ويا معمولآ نتايج محاسبات را (Accumulator)يك قطعه دادهاي را در حافظه دنبال مي كند وثبات انباشتگر
جمع آوري مي نمايد

واحد كنترل

اين بخش تمام سيستم كامپيوتر را به نحوي هدايت مي كند كه دستورات بر نامه هاي ذخيره شده را انجام دهند
اين بخش بايد بتواند با دو بخش واحد محاسبه ومنطق وحافظه ارتباط برقرار كند

واحد محاسبه ومنطق (Alu)

كار اين بخش انجام توابع حسابي مقايسه اي ومنطقي است توابع حسابي شامل جمع، تفريق ، ضرب وتقسيم مي شوند عمليات منطقي به مقايسهء اعداد ، حروف وخصوصيات ويژه مي پردازد اين عمليات سه نوع شرايط را مورد آزمايش قرار مي دهد

شرايط مساوي:
در اين شرايط دو مقداربا هم برابر هستند
شرايط كوچكتر:
در اين شرايط يك مقداراز مقدار ديگر كمتر است
شرايط بزرگتر:
در اين شرايط يك مقدار از يك مقدار ديگر بيشتر است
براي توصيف توابع مقايسه اي استفاده مي كند(=،<،>)از علايم Aluواحد

:توجه
واحد پردازش مركزي را كه بر روي تنها يك تراشه قرار دارد به طور مختصر ريز پردازنده و يا

PII-333 - 486-DX ريز تراشه مي نامند مانند ريز پردازنده هاي

وقتي از يك ريز پردازنده براي كنترل وسايل بخصوصي مانند سيستم هاي سوختي موجود در يك -
Intel 8096 ماشين استفاده مي شود به آن تراشهء منطقي ويا ميكرو كنترلر هاي

توانايي معماري پردازنده هاي پنتيوم شركت اينتل را بهبود بخشيده(Multimedia extensions) MMXتراشهء
و عملكرد بر نامه هاي كاربردي چند رسانه اي و مخابراتي كه داراي ويژگيهاي گرافيكي ، تصويري وصوتي را افزايش ميدهد

حافظه
حافظه بخشي از كامپيوتر است كه داده هاودستورات را براي پردازش شدن نگه ميدارد اگر چه عملكردحافظه حافظه دارد اما از اين واحد مجزا ميباشدCPUارتباط نزديكي با
اگر از نظر تاريخي نگاهي به حافظه داشته باشيم مي بينيم حافظه هاي اوليه كه به صورت لامپ هاي خلآ
بودند تحول وتكامل يافته و به صورت نيمه رساناهاي جديد امروزي درآمده اند

حافظه ءنيمه رسانا

بسياري از كامپينتر هاي جديد از حافظه هاي نيمه رسانا استفاده مي كنند و علت آن هم مزاياي چندي است
كه اين نوع حافظه ها دارند از جملهء اين مزايا مي توان به قابل اطمينان بودن ، فشردگي ، ارزاني و مصرف كم انرژي اشاره كرد
ارزاني اين نوع حافظه ها به خاطر توليدانبوه آن مي باشد كه موجب كاهش قيمت اين نوع حافظه ها شده است
عيب اين نوع حافظه هابي ثباتي آنهاست چون اين حافظه هاي نيمه رسانا براي ارايهءداده ها به جريان الكتريسيتهء پيوسته اي نيازدارند اگر جريان الكتريسيته قطع شود داده ها نيز از دست مي روند
حافظه ء نيمه رسانا از هزاران مدار كوچك كه مسيرهايي براي عبور جريان الكتريسيته هستند ساخته شده است
اين مدارها بر روي يك تراشه از جنس سيليكون قرار گرفته اند يك نوع شناخته شده از طراحي نيمه نام وNيكي از نوع MOSFETدارد در اين فن آوري نيمه رسانا از دو ترانزيستور نيمه هاديCMOSرسانا
استفاده شده است كه بر روي يك تراشهء سيليكون واحد جاي مي گيرند اينگونه از طراحيPوديگري نوع
حافظه انرژي آنها بسيار اندك است و از اين رو براي كامپيوتر هاي قابل حمل مناسب مي باشند

RAM ROM

يا حافظه دستيابي تصادفي تمام دستورات وداده هاي مربوط به بر نامه اي كه در حال اجرا هستند را نگهداري مي كندRAM

مي تواند توسط نرم افزارهاي كامپيوتر پاك و يا رو نويسي شود RAM
موجود بر روي كامپيوتر هاي شخصي را مي توان با استفاده از تراشه هاي حافظه خارجي و يا با RAM
افزايش داد SIMM نصب حافظهء
:داراي دو نوع استRAMبرد مدار كوچكي است كه محتوي تراشه هاي حافظه اي است معمولآSIMM
استاتيكRAM: SRAM
ديناميكRAM:DRAM
به طور پيوسته باز سازي شود والا محتوي خود را از دست مي دهدو به همين CPUپويا بايد توسط RAM
پويا يا ديناميك گفته مي شود RAMدليل است كه به اين نوع
ديناميك بخاطر كوچكي و RAMاستاتيك سريع تر است اما در كامپيوترهاي شخصي از RAMاگر چه
ارزان تر بودن آن بيشتر استفاده ميشود

ROM(حافظهء فقط خواندني)

اين حافظه شامل برنامه هاو داده هايي است كه توسط شركت سازنده به طور دايمي در آن نوشته شده است اين
حافظهROMداده ها مي توانند خوانده ويا استفاده شونداما كاربر نمي تواند آنها را تغيير دهد در حقيقت
نامتغيير است

نام دارند ميتوان دستورات موجود در داخل برخي ROM BURNERS البته با ابزار ويژه اي كه
را تغيير دادROMاز تراشه هاي

مي نامندتراشه هاي حافظهاي فقط خواندني با قابليت بر نامه ريزي شدنPROMاين تراشه هاي تغيير دادني را

حافظهء پنهان

حافظه پنهان مقدار كوچكي از حافظه بسيار سريع است كه براي مقاصد بخصوصي چون افزايش سرعت داخلي داده ها و دستورات نرم افزاري طراحي شده است
اين سيستم فرعي حافظه از مقادير دادهاي پر استفاده نسخه بردازي ني كند تا براي دسترسيسريع آماده باشند
كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند را ذخيره نموده و RAMحافظه ء پنهان محتويات مكانهايي از
و جاهايي را كه اين اقلام داده اي ذخيره مي شوند را آدرس دهي مي كنند
وقتي پردازنده به آدرسي در حافظه ارجاع مي كند حافظه پنهان وارسي مي كند كه آيا چنين آدرسي را دارد يا نه اگر آدرسي داشته باشد داده به پردازنده برگشت داده مي شودو اگر چنين آدرسي نداشته باشد يك دسترسي به حافظهء عادي اتفاق مي افتد حافظه پنهاني داراي دو نوع داخلي و خارجي است حافظه پنهاني داخلي بر روي معماري خود پردازنده تعبيه شده است در حالي كه خافظه پنهاني خارجي بر روي يك تراشه مجزا قرار دارد

سرعت و قدرت يك كامپيوتر

سرعت يكي از ويژگيهايي است كه هنگام انتخاب كامپيوتر به آن توجه مي شود البته قدرت نيز مشتق از سرعت و بسياري از عوامل ديگر مانند اندازهء حافظه است

سرعت پردازش كامپيوتر

كامپيوتر هاي مختلف داراي سرعتهاي پردازش متفاوتي هستند گاهي انجام يك دستور معين در يك كامپيوتر كند يك هزارم ثانيه طول مي كشد در صورتي كه همين دستور در كامپيوترهاي سريع مي تواند در يك ميلينيوم ثانيه يا يك بيلينيوم ثانيه انجام شود و حتي در انواع خيلي سريعتر در يك تريليونيم ثانيه انجام شود
سرعت ريز پردازنده ها را معمولآ بر اساس مگا هرتز نشان مي دهندو منظور از آن تعداد دوري است كه يك وسيله مي توانددر ثانيه بچرخد يكي از واحدهاي ديگري كه براي سنجش سرعت كامپيوتر استفاده مي استMIPSشود
معادل يك ميليون دستور در ثانيه است سومين واحدي كه براي سنجش سرعت استفاده مي شود MIPSهر
مگا فلاپ استو منظور از آن يك ميليون عمل اعشاري در ثانيه مي باشد از اين واحد براي سنجش توانايي كامپيوتر در انجام عمليات پيچيده رياضي استفاده مي شود

خطوط گذرگاهي
هر خط گذر گاهي مجموعه اي از مسيرهاي الكترونيكي موازي است كه به طور داخلي داده ها دا درون سيستم از يك مكان به مكان ديگري مي برد مقدار دادهاي كه در هر بار مي تواند حمل شود پهناي گذر گاه نام دارد پهناي گذر گاه نشان دهندهءتعداد مسيرهاي الكترونيكي است
هر چه پهناي گذر گاه بيشتر باشد در نتيجه كامپيوتر قوي تر است وجود پهناي گذر گاه بزرگ مي تواند مفاهيم زير را به همراه داشته باشد
كامپيوتر در يك زمان معين مي تواند داده هاي بيشتري را منتقل كند كه اين موجب بالا رفتن سرعت كامپيوتر مي شودكامپيوتر مي تواند از دستورات متنوع بيشترو بزرگتري پشتيباني كند

امیدوارم مفید بوده باشه.

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Farhad3614 تشکر کرده اند:
حسن قزل

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

627

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 8 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 12 بهمن 1384 10:59

محل سکونت

15616

آرشيو سپاس: 72 مرتبه در 51 پست

توسط Ali Singer » جمعه 5 اسفند 1384 00:06

توضيحات بسيار جامع و کامل بود :smile:
اگر در مورد سخت افزار خاصي سوال داشتين يا قيمت روز هر قطعه رو خواستين بگين و همچنين در مورد performance قطعاتي مثل VGA CPU Motherborard RAM که تاثير زيادي در سرعت و قدرت يک کامپيوتر دارن

موفق باشين :-)
آشنايي يك اتفاق است...جدايي يك قانون....دل به اتفاق نبند كه قانون اجرا مي شود.....!

New Memberno avatar
پست ها

3

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 5 آذر 1385 00:06

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

توسط چنگيز » يکشنبه 5 آذر 1385 14:12

معلم من به من گفته در باره ي تمام قطعه هاي روي مادربورد تحقيق بنويسم که دوروبر 100 صفحه بايد باشه اگه کمکم کني ممنون ميشم :razz:  :AA:  :o  :smile:

Incredible Poster

Incredible Posterنماد کاربر
پست ها

3047

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 30 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 21:41

آرشيو سپاس: 408 مرتبه در 218 پست

توسط Farhad3614 » يکشنبه 5 آذر 1385 15:37

چنگيز جان در اين ضمينه مطالبي در خود بخش وجود داره که تعدادي را براتون به صورت لينک سريع ميزارم . معمولا تحقيقات سخت افزار در مورد ( CPU,RAM.H.D.D,VGA,Power,Mainboard,Slots,انواع گزرگاه ها,مقايسه سرعتهاي پردازش, چاپگرها . اسکنر.....) است  :-)

خطوط انتقال داده موازي و سريال
http://www.centralclubs.com/viewtopic.php?p=49076#49076

گذرگاه USB چگونه كار مي‌كند؟
http://www.centralclubs.com/viewtopic.php?p=53668#53668

همه چیز در باره Serial ATA
http://www.centralclubs.com/viewtopic.php?p=50110#50110

درباره IDE ها بیشتر بدانیم...
http://www.centralclubs.com/viewtopic.php?t=12793

http://www.centralclubs.com/viewtopic.php?t=319

آموزش سخت افزار (کامل)
http://www.centralclubs.com/viewtopic.php?t=769

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب Farhad3614 تشکر کرده اند:
keshvarian

Administrator

Administratorنماد کاربر
پست ها

15486

تشکر کرده: 10219 مرتبه
تشکر شده: 3979 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 19:51

آرشيو سپاس: 30251 مرتبه در 5981 پست

توسط Mahdi1944 » يکشنبه 5 آذر 1385 15:56

چنگيز جان
شما در چه سطحي تحصيل مي‌کنيد؟
شما تحقيق خودتون رو انجام بديد؛ اگر جايي نياز به کمک و يا رفع ابهامي داشتيد اعلام کنيد حتما به شما کمک خواهيم کرد  :D
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست     هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست     خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد


 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد  |  لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 


لطفا سوالات فني را فقط در خود انجمن مطرح بفرماييد، به اين سوالات در PM پاسخ داده نخواهد شد

Novice Poster

Novice Posterno avatar
پست ها

64

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 28 بهمن 1385 16:39

آرشيو سپاس: 17 مرتبه در 11 پست

توسط B2 Spirit » يکشنبه 26 فروردین 1386 15:02

ali singerجان
مي شود يك مادربرد abit خوب را معرفي و قيمتش را هم بگويي؟

Old Moderator

Old Moderatorنماد کاربر
پست ها

627

تشکر کرده: 4 مرتبه
تشکر شده: 3 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 8 مهر 1385 10:58

محل سکونت

ناوگان منطقه دوم

آرشيو سپاس: 315 مرتبه در 152 پست

توسط Yasser » يکشنبه 26 فروردین 1386 17:51

B2 Spirit عزیز

بهتر بود که کاربرد خودتون رو می نوشتین تا بر مبنای اون بهتر بشه پیشنهاد کرد.

به هر حال الان در بازار مادربردهای خوبی از طرف Abit عرضه میشن و اگر ترکیب قیمت و کارایی رو در نظر بگیریم انتخاب از سری KN9 میتونه خیلی خوب باشه.
KN9 Ultra به عنوان مدل خوب این سری و KN9 SLI به عنوان قدرتمندتری که امکان استفاده از تکنولوژی SLI رو در پردازش گرافیکی برای شما فراهم میکنه.
خصوصیات اصلی هر دو شامل این موارد هستند :
- پشتیبانی از رم DDR2 تا 8GB و با سرعت باس  800 و به صورت DualChannel با استفاده از 4 اسلات رم
- دو عدد پورت شبکه گیگابیت
- صدای 8 کانال
- پورتهای SATA با سرعت 3Gb/s به تعداد 6 عدد
و مهمتر از همه :
- قابلیت پشتیبانی از CPU های قدرتمند AMD سری Athlon 64 FX 62

KN9 Ultra  رو در بازار میتونید با قیمت حدود 110 هزار تومان و مدل KN9 SLI اون رو حدوداً 130 هزار تومان پیدا کنید.
موفق باشید.
با تقدیم احترامات شایسته نظامی
ICT Admiral

Novice Poster

Novice Posterno avatar
پست ها

64

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 10 آبان 1386 10:34

آرشيو سپاس: 4 مرتبه در 4 پست

توسط Zahra1365 » يکشنبه 13 آبان 1386 16:18

لطفا يکي به سوئال من جواب بده Rom shadowing چيست؟

Incredible Poster

Incredible Posterنماد کاربر
پست ها

3047

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 30 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 21:41

آرشيو سپاس: 408 مرتبه در 218 پست

توسط Farhad3614 » دوشنبه 14 آبان 1386 10:20

zahra angoran خانم.
لطفا سوال خودتون را تکرار نفرماييد. (حتما به شما پاسخ داده خواهد شد)

ROM Shadowing:
چيپهاي RAM طبيعتا در مقابل چيپهاي DRAM ها کند مي باشند ، زيرا زمان دستيابي به ROM 150 نانوثانيه است، اما زمان دستيابي DRAM ها 50 نانوثانيه مي باشد .
به همين دليل در بسياري از سيستمها ROM ها به صورت پنهان (Shadowing) هستند، بدين معني که ROMها در ابتداي راه اندازي يسيتم در چيپهاي DRAM کپي مي شوند که اين باعث دسترسي و اجراي سريعتر عمليات مي شود .
زيربرنامه ها و روالهايي که به روالهاي پنهاني (Shoadowing Procedure) محتويات ROM را در RAM کپي مي کنند و آدرس آن را به عنوان ROM معرفي مي کنند و ROM واقعي ار غير فعال مي کنند ،که اين باعث مي شود که به نظر برسد که سيستم با سرعت 60 نانوثانيه کار مي کند.
استفاده از اين روش هنگامي مفيد است که از يک سيستم عامل 16 بيتي مانند ِDOS و يا WIN3.1 لستفاده مي کنيم ..و اگر از سيستم عامل 32 بيتي مانند WIN 98,WIN95,WIN NT استفاده مي کنيد ، اين روش تقريبا بي حاصل است زيرا اين سيستم عاملها هنگامي که بر روي سيستم اجرا مي شوند از کد 16 بيتي ROM استفاده نمي کنند.
اما در عوض از گرداننده هاي 32 بيتي که در طول راه اندازي سيستم عامل در حافظه RAM بارگذاري مي کنند ، استفاده مينمايند.

چهار نوع چيپ ROM وجود دارد :
* ROM
* PROM
*EPROM
EEPROM * که نيز Flash ROM نيز مي نامند.

موفق باشيد./

Novice Poster

Novice Posterno avatar
پست ها

64

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 10 آبان 1386 10:34

آرشيو سپاس: 4 مرتبه در 4 پست

توسط Zahra1365 » دوشنبه 21 آبان 1386 09:19

با عرض سلام به حضور همه کاربران گرامي ؛
کسي مي تونه به من يه کتاب خوب و جامع در مورد سخت افزار کامپيوتر معرفي کنه ؟

Incredible Poster

Incredible Posterنماد کاربر
پست ها

3047

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 30 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 7 بهمن 1384 21:41

آرشيو سپاس: 408 مرتبه در 218 پست

توسط Farhad3614 » سه شنبه 22 آبان 1386 16:30

خانم zahra angoran

کتابهاي جامع در مورد سخت افزار زياد هستند ولي من به شما از سري کتابهاي 'انتشارات ناقوس' و' ديباگران تهران' را پيشنهاد ميکنم .

موفق باشيد./
آخرين ويرايش توسط Farhad3614 on دوشنبه 28 آبان 1386 15:44, ويرايش شده در 2.

Novice Poster

Novice Posterno avatar
پست ها

64

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 10 آبان 1386 10:34

آرشيو سپاس: 4 مرتبه در 4 پست

توسط Zahra1365 » دوشنبه 28 آبان 1386 15:41

سلام آقاي فرهاد3614  ميشه بهم بگي اسکازي چيه ؟چيکار ميکنه و چند نوع اسکازي داريم(scsi)

بعدي

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان