درخواست كامپايل يك برنامه c و رفع اشكالات موجود

در اين بخش مي‌توانيد در مباحث مربوط به زبانهاي بر پايه C به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: athlon64x2, abbas.m.k, شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: پنج شنبه 2 اردیبهشت 1389, 3:56 pm

درخواست كامپايل يك برنامه c و رفع اشكالات موجود

پست توسط C0NSTANTINE » جمعه 10 اردیبهشت 1389, 9:59 pm

یکی اینو کامپایل کنه.فقط یه ارور میده.
هرچی گشتم نفهمیدم اررور از کجاش بود.
فوری فوری هستا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مار بازیه
کد:
#include<iostream>
#include<conio>
#include<graphics>
#include<dos>
#include<stdlib>
#include<stdio>
#include<time>
#include<string>
class Snake
{
int p1,p2,v1,v2,v3,e1,e2,prev,now,n,colr,dsp,cnt,dly,m;
int stp,egGen;
int xr,yr;
void caught();
public:
long scr;
int strtX,strtY,endX,endY;
int pos[100][2];
void show();
void init();
void egg();
void transpose();
void gnrtCond();
void gnrtUnCond();
void check();
void checkEgg();
void move();
void chngDir();
void sndEt();
void sndCgt();
int test();
void score();
Snake();
Snake(Snake*);
~Snake();
};
Snake::Snake()
{
}
Snake::~Snake()
{

}
void Snake::checkEgg()
{
if((e1 == p1) && (e2 == p2))
{sndEt();
egg();
dly--;
score();
n++;
}
}
void Snake::sndEt()
{nosound();
sound(2500);
delay(2);
nosound();
}
void Snake::sndCgt()
{nosound();
for(int x=1000;x>0;x--)
{sound(x);
delay(1);
}
nosound();
}
void Snake::score()
{ char *p;

ltoa(scr,p,10);
settextstyle(8,0,1);
setcolor(0);
outtextxy(585,40,p);
if(egGen != 1){
scr = scr + dly / 10;
}
ltoa(scr,p,10);
setcolor(10);
outtextxy(585,40,p);

}
void Snake::gnrtCond()
{if(n < 367)
{if(now == 8 && (prev != 8 && prev != 2))
{pos[0][0] = p1;
pos[0][1] = p2 - dsp;
prev = now;
}
if(now == 4 && (prev != 4 && prev != 1))
{pos[0][0] = p1 + dsp;
pos[0][1] = p2;
prev = now;
}
if(now == 2 && (prev != 8 && prev != 2))
{pos[0][0] = p1;
pos[0][1] = p2 + dsp;
prev = now;
}
if(now == 1 && (prev != 1 && prev != 4))
{pos[0][0] = p1 - dsp;
pos[0][1] = p2;
prev = now;
}
}
}
void Snake::gnrtUnCond()
{
if( prev == 8 )
{pos[0][0] = p1;
pos[0][1] = p2 - dsp;
}
if( prev == 4 )
{pos[0][0] = p1 + dsp;
pos[0][1] = p2;
}
if( prev == 2 )
{pos[0][0] = p1;
pos[0][1] = p2 + dsp;
}
if( prev == 1 )
{pos[0][0] = p1 - dsp;
pos[0][1] = p2;
}
p1 = pos[0][0];
p2 = pos[0][1];
}
void Snake::check()
{
if(p1 > endX)
{p1 = strtX;}
else if(p1 < strtX)
{p1 = endX;}

if(p2 > endY)
{p2 = strtY;}
else if(p2 < strtY)
{p2 = endY;}

pos[0][0] = p1;
pos[0][1] = p2;
for(int i = 1;i < n;i++)
{ if(p1 == pos[I][0] && p2 == pos[I][1])
{caught();
break;
}
}
}
void Snake::show()
{
int x = getcolor();
if(egGen != 1)
{
setcolor(getbkcolor());
setfillstyle(1,getbkcolor());
fillellipse(v1,v2,yr,yr);
}
else
egGen = 0;
if(egGen == 2)
egGen--;
setcolor(colr);
setfillstyle(1,9);
if(now == 8 || now == 2)
fillellipse(pos[0][0],pos[0][1],xr,yr);
else if(now == 4 || now == 1)
fillellipse(pos[0][0],pos[0][1],yr,xr);
setcolor(x);
}
void Snake::transpose()
{ int i,j,x,y;
p1 = pos[0][0];
p2 = pos[0][1];
if(!egGen){
v1 = pos[n-1][0];
v2 = pos[n-1][1];
}
else
egGen = 0;
for(i = n-1;i >= 1;i--)
{pos[I][0] = pos[i-1][0];
pos[I][1] = pos[i-1][1];
}
}
void Snake::move()
{ int st = 0;
do{
if(!kbhit())
{checkEgg();
if(!st)
show();
else
st = 0;
delay(dly/4);
transpose();
delay(dly/4);
gnrtUnCond();
delay(dly/4);
check();
delay(dly/4);
}
else if(stp){
chngDir();
gnrtCond();
check();
show();
st = 1;
}
}while(stp);
}
void Snake::init()
{time_t tm;
srand(time(&tm));
dsp = 20;
n = 5;
prev = 4;
for(int i = 4;i >= 0;i--)
{pos[I][0] = 201 + (n - i - 1) * dsp;
pos[I][1] = 301;
}
strtX = 21;
strtY = 21;
endX = 481;
endY = 361;
colr = 14;
now = prev;
dsp = 20;
stp = 111;
cnt = -1;
scr = 0;
dly = 150;
xr = 3;
yr = 9;
egg();
egGen = 1;
score();
int x = getcolor();
setlinestyle(0,1,3);
setcolor(15);
rectangle(strtX-15,strtY-15,endX+15,endY+15);
rectangle(endX+25,strtY-15,getmaxx()-15,endY+15);
rectangle(strtX-15,endY+25,getmaxx()-15,getmaxy()-5);
line(endX+25,strtY+75,getmaxx()-15,strtY+75);
line(endX+25,strtY+200,getmaxx()-15,strtY+200);
line(endX+25,strtY+275,getmaxx()-15,strtY+275);
setlinestyle(0,1,1);
settextstyle(8,0,1);
setcolor(11);
outtextxy(514,40,"SCORE");
setcolor(14);
settextstyle(11,0,5);
outtextxy(524,110," CONTROLS ");
outtextxy(522,135,"p = PAUSE");
outtextxy(522,155,"g = RESUME");
outtextxy(522,175,"e = EXIT");
outtextxy(513,195,"ARROWS");
outtextxy(512,205," -MOVEMENT");
setcolor(14);
settextstyle(4,0,9);
outtextxy(getmaxx()-500,getmaxy()-110,"SNAKE");
settextstyle(8,0,1);
setcolor(x);
}
void Snake::caught()
{
stp = 0;
sndCgt();
for(int i=0;i<=7;i++)
{if(i%2)
{setcolor(10);
outtextxy(512,250,"GAME OVER");
delay(900);
}
else
{setcolor(0);
outtextxy(512,250,"GAME OVER");
delay(500);
}
}
sleep(1);
}
void Snake::chngDir()
{int clr;
fillsettingstype *p;
char x = getch();
if(x == 72)
now = 8;
else if(x == 77)
now = 4;
else if(x == 80)
now = 2;
else if(x == 75)
now = 1;
else if(x == 'e')
caught();
else if(x == 'p')
{//int y = getcolor();
int twnkl = 1;
settextstyle(11,0,9);
while(1)
{if(kbhit())
{int c = getch();
if(c == 'g')
{clr = getcolor();
setcolor(0);
rectangle(endX+40,endY-10,getmaxx()-35,getmaxy()-160);
outtextxy(endX+60,endY-29,"PAUSE");
break;
}
}
else
{if(twnkl%2)
{clr = getcolor();
setcolor(10);
rectangle(endX+40,endY-10,getmaxx()-35,getmaxy()-160);
outtextxy(endX+60,endY-29,"PAUSE");
setcolor(clr);
delay(1000);
}
else
{
clr = getcolor();
setcolor(0);
rectangle(endX+40,endY-10,getmaxx()-35,getmaxy()-160);
outtextxy(endX+60,endY-29,"PAUSE");
delay(1000);
}
}
twnkl++;
}
settextstyle(8,0,1);
}
}
Snake::Snake(Snake *p)
{
*p=NULL;
}
void Snake::egg()
{ do
{e1 = (rand() % 100) * dsp + strtX;
e2 = (rand() % 100) * dsp + strtY;
}while(test());
int x = getcolor();
setcolor(7);
setfillstyle(1,random(15)+1);
fillellipse(e1,e2,xr+2,xr+2);
setcolor(x);
egGen = 2;
}
int Snake::test()
{ for(int i=0;i<n;i++)
{if(e1 == pos[I][0] && e2 == pos[I][1])
break;
if(v1 == e1 && v2 == e2)
break;
if((e1 >= endX+1) || (e2 >= endY+1))
break;
}
if(i != n)
return 1;
else
return 0;
}

void main()
{Snake snk;
int gd=DETECT,gm,i,j,k,x,y;
clrscr();
initgraph(&gd,&gm,"E:\Turboc3");
snk.init();
snk.move();

closegraph();
restorecrtmode();
}


کد رو خودتون چپ کنید.فقط لطفا سریعتر.همین امشب

ارسال پست

بازگشت به “C Base Programming”