در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار و حوادث روز به بحث بپردازيد
Captain II

Captain IIنماد کاربر
پست ها

965

تشکر کرده: 1 مرتبه
تشکر شده: 7 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 10 تیر 1388 07:47

آرشيو سپاس: 3923 مرتبه در 763 پست

پرواز دختر نوجوان بسيجي با هواپيماي فوق سبك

توسط victory67 » دوشنبه 1 آذر 1389 18:33

پرواز دختر نوجوان بسيجي با هواپيماي فوق سبك
گزارش تصويري :

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست/ هر کسی نغمه خود خواندو از صحنه رود
                     صحنه پیوسته بجاست /خرم آن نغمه که بسپارند به یاد


کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب victory67 تشکر کرده اند:
oweiys, achachi98, كيارش, Mahdi1944

Captain II

Captain IIنماد کاربر
پست ها

965

تشکر کرده: 1 مرتبه
تشکر شده: 7 مرتبه
تاريخ عضويت

چهارشنبه 10 تیر 1388 07:47

آرشيو سپاس: 3923 مرتبه در 763 پست

Re: پرواز دختر نوجوان بسيجي با هواپيماي فوق سبك

توسط victory67 » دوشنبه 1 آذر 1389 18:35

گفت‌وگويي با اولين دختر خلبان بسيجي؛
حجاب چادر لذت پرواز را دوچندان مي كند
خبرگزاري فارس: حجاب باعث ايجاد مصونيت براي خانم ها در اجتماع مي شود و حريمي را براي آنها ايجاد مي كند كه كسي اجازه ورود به آن را به خود نمي دهد.به گزارش گروه "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس به نقل از جوان آنلاين، فاطمه فتحي نژاد كه 17 سال بيشتر ندارد اولين دختر خلبان بسيجي است كه پس از 14 ساعت آموزش توانسته است با جايروكوپتر به تنهايي پرواز كند كه اين موضوع در نوع خود بي نظير است. اين دختر بسيجي دوشنبه يكم آذرماه با دو پرنده پالگرد و هواپيماي فوق سبك براي نخستين بار پرواز عملياتي باشگاه هوايي سپاه تهران بزرگ ( جايگزين يگان هوايي) را در آسمان تهران به نمايش گذاشت. آن چه در پي مي آيد ماحصل گفت و گوي خبرنگار اجتماعي "جوان " با فاطمه فتحي نژاد است.

*خانم فتحي نژاد! در چه رشته اي تحصيل مي كنيد و چه مراحلي را براي خلبان شدن طي كرديد؟
رشته رياضي هستم مقطع پيش دانشگاهي. از همان ابتدا كه يگان هوايي بسيج در فرودگاه سپهر تأسيس شد با نحوه فعاليت آن آشنايي داشتم. ولي تا به امسال، مجوز براي آموزش خانم ها وجود نداشت. امسال با پيگيري مسئولان يگان هوايي، مجوز آموزش خانم ها نيز دريافت شد. من هم كه علاقه زيادي به تجربه كردن كارهاي هيجان انگيز داشتم به اين يگان مراجعه كرده و آموزش پرواز را آغاز كردم.

*در دانشگاه مايليد در چه رشته اي ادامه تحصيل بدهيد؟
به رشته معماري علاقمندم. از رشته هاي مرتبط با خلباني رشته هوافضا بيشتر در خصوص موشك است و رشته هوانوري تا مقطع كارداني ادامه دارد. به همين دليل با ادامه تحصيل در رشته معماري، مي خواهم روي ماكت هاي پرواز كار كنم.

*ارتفاع و پرواز هميشه همراه با ترس و اضطراب همراه است؛ چطور بر اين استرس غلبه كرديد؟
از كودكي به ورزش هاي هيجان انگيز علاقه زيادي داشتم و ورزش هايي مثل كارتينگ، اسكيت و دوچرخه سواري را تجربه كرده ام. در هنگام پرواز هيچ ترس و استرسي نداشتم و بسيار آرام و راحت بودم. براي پرواز تمركز حواس براي كنترل هواپيما نقش اساسي دارد و جايي براي ترس باقي نمي ماند.

*در اولين پرواز چه حسي داشتيد؟
اولين پروازي كه در جلوي وسيله نشسته بودم، حس بسيار زيبا و غيرقابل وصفي بود. پس از 14 ساعت آموزش خلباني، توانستم به تنهايي پرواز كنم.

*حس معنويت چه نقشي در يك پرواز موفقيت آميز دارد؟
در هنگام پرواز همواره به ياد خدا هستم و با توكل به او پرواز را آغاز مي كنم. هميشه به خدا مي گويم تو مرا بالا مي بري و برمي گرداني. آرامشم را در پرواز مديون خدا هستم.

*تا چه ارتفاعي فراز داشته ايد؟
من تا ارتفاع 12 پايي در سطح دريا با جايروكوپتر پرواز كرده ام. اما بالاتر از اين به علت باز بودن سقف جايروكوپتر ممكن نيست.

*بعد از اولين پرواز وقتي خلبان فرود مي آيد، يك سطل آب بر روي او مي ريزند تا دچار غرور نشود. شما در آن لحظه چه احساسي داشتيد؟
روزي كه اولين پروازم را انجام دادم هوا بسيار سرد بود. پارچ آبي كه روي من ريختند آب گرم بود كه يخ نكنم. اين داستان آب ريختن بعد از اولين پرواز انفرادي يك قانون بين المللي است كه در همه دنيا اجرا مي شود.

*اگر بخواهيد خلباني را به زبان ساده توصيف كنيد چه مي گوييد؟
خلباني شايد از جهاتي شبيه به رانندگي باشد. در رانندگي ما سعي مي كنيم خيلي از عوامل را با هم هماهنگ كنيم تا رانندگي موفقي داشته باشيم. در هوانوردي با سه بعد سروكار داريم چون بعد ارتفاع نيز اضافه مي شود.

*از چه سالي به عضويت بسيج درآمديد؟
از سه سال پيش كه يگان هوايي بسيج در فرودگاه سپهر ايجاد شد، من به عضويت بسيج درآمدم.

*بسيجي بودن چه تأثيري بر روحيات و رفتار شما داشته؟
بسيجي بودن باعث شده است حضورم در اجتماع پر رنگ تر شود و نحوه زندگيم زير نظر ولايت قرار گيرد. احساس مسئوليتم نيز بيشتر شده است.

*عوامل موفقيتت از نظر خودت چيست؟
اول اعتماد به نفس و پشتكار بالايي كه در وجود من است. و ديگر اين كه، با تكيه به فرموده هاي رهبري سعي كرده ام در عرصه هايي كه تا به امروز از دسترس خانم ها دور بوده، حاضر باشم.

*تعريف حجاب از نظر شما؟
حجاب باعث ايجاد مصونيت براي خانم ها در اجتماع مي شود و حريمي را براي آنها ايجاد مي كند كه كسي اجازه ورود به آن را به خود نمي دهد.

*شما با چادر پرواز مي كنيد؛ از اين كار به دنبال القاي مفهومي هستيد؟
خيلي ها معتقدند چادر مانع پرواز است ولي من با پرواز با چادر مهر باطل بر اين عقيده زدم. دختر ايراني با حجاب برتر نيز قادر به پرواز است. چادر يك اعتقاد است كه خاطر حضور در عرصه هاي خاص اجتماعي نبايد كنار گذاشته شود. حجاب چادر لذت پرواز را دوچندان مي كند.

*به نظر شما يك دختر جوان و مسلمان ايراني براي موفقيت چه نكاتي را بايد رعايت كند؟
دختران جوان بايد با ايمان و توكل به خدا، طبق گفته مقام معظم رهبري مبني بر لزوم حضور خانم ها در تمام عرصه ها، سعي كنند در جايگاه هاي مختلف اجتماعي حضور داشته باشند. پشتكار و اميد نيز آنها را در حصول اهدافشان ياري مي كند.
انتهاي پيام/ك
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست/ هر کسی نغمه خود خواندو از صحنه رود
                     صحنه پیوسته بجاست /خرم آن نغمه که بسپارند به یاد


کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب victory67 تشکر کرده اند:
oweiys, achachi98, كيارش, Mahdi1944

Major II

Major IIno avatar
پست ها

465

تشکر کرده: 33 مرتبه
تشکر شده: 43 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 3 مرداد 1387 20:29

آرشيو سپاس: 817 مرتبه در 250 پست

Re: پرواز دختر نوجوان بسيجي با هواپيماي فوق سبك

توسط shadro » سه شنبه 2 آذر 1389 11:39

خدا خیرش بده چون شهامت میخواد ولی منم خیلی دوست داشتم خلبان بشم ولی وقتی رفتم دنبالش گفتن باید چهل میلیون تومن پول داشته باشی :shock: آخه از کجام بیارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :?  :?  :?  :lol:  :lol:  :lol:

Major I

Major Iنماد کاربر
پست ها

686

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 3 مرتبه
تاريخ عضويت

پنج شنبه 22 مهر 1389 19:24

آرشيو سپاس: 1839 مرتبه در 485 پست

Re: پرواز دختر نوجوان بسيجي با هواپيماي فوق سبك

توسط saeedjiji » سه شنبه 2 آذر 1389 11:50

این جایرو کوپترها هم چیزای جالبی هستن ها!

قسمت پنل مدیریت خلبان رو که نشون میداد جز یه دسته و چندتا عقربه هیچ چیز نداشت

خیلی حال میده آدم یه دونه از اینا داشته باشه بعضی وقت آ یه دوری باهاش بزنه (البته اگه CNG بخوره  :grin: )


نمیدونی که قبل از رفتن من , چه مردایی که رفتن برنگشتن

                چشای خیلیا از عشق تر شد  , دلهاشون به خدا نزدیکتر شد

کاربران زیر از شما کاربر محترم جناب saeedjiji تشکر کرده اند:
كيارش


 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 3 مهمان