حذف كوكي هاي انجمن و خروج

آيا ازحذف مجموعه کوکي هاي اين انجمن اطمينان داريد