بنيادهاي كلاس java

در اين بخش مي‌توانيد در مباحث مربوط به برنامه نويسي جاوا به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: athlon64x2, abbas.m.k, شوراي نظارت, athlon64x2, abbas.m.k, شوراي نظارت

ارسال پست
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 15877
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 7:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 72624 بار
سپاس‌های دریافتی: 31662 بار
تماس:

بنيادهاي كلاس java

پست توسط Mahdi1944 » سه شنبه 22 فروردین 1385, 12:53 am

كلاسهاي توليد شده در بحثهاي گذشته فقط براي كپسول سازي روش ()main استفاده
مي شد ، كه براي نشان دادن اصول دستور زبان جاوا مناسب بودند . شايد بهترين
چيزي كه بايد درباره يك كلاس بدانيد اين است كه كلاس يك نوع جديد داده را تعريف
مي كند . هربار كه اين نوع تعريف شود ، مي توان از آن براي ايجاد اشيائي از
همان نوع استفاده نمود . بنابراين ، يك كلاس قالبي (template) براي يك شي ئ است
و يك شي ئ نمونه اي (instance) از يك كلاس است . چون شي ئ يك نمونه از يك كلاس است
غالبا" كلمات شي ئ (object) و نمونه (instance) را بصورت مترادف بكار مي بريم .

شكل عمومي يك كلاس
هنگاميكه يك كلاس را تعريف مي كنيد ، در حقيقت شكل و طبيعت دقيق آن كلاس را
اعلان مي كنيد . ابتكار را با توصيف داده هاي موجود در آن كلاس و كدهايي كه روي
آن داده ها عمل مي كنند ، انجام مي دهيد . در حاليكه كلاسها ممكن است خيلي ساده
فقط شامل داده يا فقط كد باشند، اكثر كلاسهاي واقعي هردو موضوع را دربرميگيرند.
بعدا" خواهيد ديد كه كد يك كلاس ، رابط آن به داده هاي همان كلاس را توصيف ميكند.
يك كلاس را با واژه كليدي class اعلان مي كنند . كلاسهايي كه تا بحال استفاده
شده اند ، نوع بسيار محدود از شكل كامل كلاسها بوده اند . خواهيد ديد كه كلاسها
مي توانند ( و معمولا" هم ) بسيار پيچيده تر باشند . شكل عمومي توصيف يك كلاس به
شرح زير است :

type methodname2(parameter-list ){
// body of method
}
//...
type methodnameN(parameter-list ){
// body of method
}
}

داده يا متغيرهايي كه داخل يك كلاس تعريف شده اند را متغيرهاي نمونه instance)
(variables مي نامند . كدها ، داخل روشها (methods) قرار مي گيرند . روشها و
متغيرهاي تعريف شده داخل يك كلاس را اعضائ (members) يك كلاس مي نامند . در اكثر
كلاسها ، متغيرهاي نمونه يا روي روشهاي تعريف شده براي آن كلاس عمل كرده يا توسط
اين روشها مورد دسترسي قرار مي گيرند . بنابراين ، روشها تعيين كننده چگونگي
استفاده از داده هاي يك كلاس هستند .
متغيرهاي تعريف شده داخل يك كلاس ، متغيرهاي نمونه خوانده شده زيرا هر نمونه
از كلاس ( يعني هر شي ئ يك كلاس ) شامل كپي خاص خودش از اين متغيرهاست . بنابراين
داده مربوط به يك شي ئ ، جدا و منحصر بفرد از داده مربوط به شي ئ ديگري است . ما
بزودي اين نكته را بررسي خواهيم نمود ، اما فعلا" بايد اين نكته بسيار مهم را
بياد داشته باشيد .
كليه روشها نظير()main همان شكل عمومي را دارند كه تاكنون استفاده كرده ايم .
اما ، اكثر روشها را بعنوان staticيا publicا توصيف نمي كنند . توجه داشته
باشيد كه شكل عمومي يك كلاس ، يك روش ()main را توصيف نمي كند . كلاسهاي جاوا
لزومي ندارد كه يك روش ()main داشته باشند . فقط اگر كلاس ، نقطه شروع برنامه
شما باشد ، بايد يك روش ()main را توصيف نماييد . علاوه بر اين ، ريز برنامه ها
(applets) اصولا" نيازي به روش ()main ندارند .
نكته : برنامه نويسان C++ آگاه باشند كه اعلان كلاس و پياده سازي روشها در يك
مكان ذخيره شده و بصورت جداگانه تعريف نمي شوند. اين حالت گاهي فايلهاي
خيلي بزرگ java ايجاد مي كند ، زيرا هر كلاس بايد كاملا" در يك فايل منبع
تكي تعريف شود . اين طرح در جاوا رعايت شد زيرا احساس مي شد كه در بلند
مدت ، در اختيار داشتن مشخصات ، اعلانها و پياده سازي در يك مكان ، امكان
دسترسي آسانتر كد را بوجود مي آورد .

يك كلاس ساده
بررسي خود را با يك نمونه ساده از كلاسها شروع مي كنيم . در اينجا كلاسي تحت
غنوان Box وجود دارد كه سه متغير نمونه را تعريف مي كند : width، height، و depth
و فعلا" ، كلاس Box دربرگيرنده روشها نيست .

+ class Box {
+ double width;
+ double height;
+ double depth;
+ }

قبلا" هم گفتيم كه يك كلاس نوع جديدي از داده را توصيف مي كند . در اين مثال
نوع جديد داده را Box ناميده ايم . از اين نام براي اعلان اشيائ از نوع Box
استفاده مي كنيد . نكته مهم اين است كه اعلان يك كلاس فقط يك الگو يا قالب را
ايجاد مي كند ، اما يك شي ئ واقعي بوجود نمي آورد . بنابراين ، كد قبلي ، شيئي
از نوع Box را بوجود نمي آورد .
براي اينكه واقعا" يك شي ئ Box را بوجود آوريد ، بايد از دستوري نظير مورد
زير استفاده نماييد :

+ Box mybox = new Box)(; // create a Box object called mybox

پس از اجراي اين دستور ، mybox نمونه اي از Box خواهد بود. و بدين ترتيب اين
شي ئ وجود فيزيكي و واقعي پيدا مي كند .
مجددا" بياد داشته باشيد كه هر بار يك نمونه از كلاسي ايجاد مي كنيد ، شيئي
ايجاد كرده ايد كه دربرگيرنده كپي ( نسخه خاص ) خود از هر متغير نمونه تعريف
شده توسط كلاس خواهد بود . بدين ترتيب ، هر شي ئ Box دربرگيرنده كپي هاي خود از
متغيرهاي نمونه width، heidht،و depthو مي باشد . براي دسترسي به اين متغيرها
از عملگر نقطه (.) استفاده مي كنيد . عملگر نقطه اي ، نام يك شي ئ را با نام يك
متغير نمونه پيوند مي دهد . بعنوان مثال ، براي منتسب كردن مقدار 100 به متغير width
در myboxر ، از دستور زير استفاده نماييد :

+ mybox.width = 100;

اين دستور به كامپايلر مي گويد كه كپي width كه داخل شي ئ mybox قرار گرفته
را معادل عدد 100 قرار دهد . بطور كلي ، از عملگر نقطه اي براي دسترسي هم به
متغيرهاي نمونه و هم به روشهاي موجود در يك شي ئ استفاده مي شود .
دراينجا يك برنامه كامل را مشاهده ميكنيد كه از كلاس Box استفاده كرده است :

+ /* A program that uses the Box class.
+
+ Call this file BoxDemo.java
+ /*
+ class Box {
+ double width;
+ double height;
+ double depth;
+ }
+
+ // This class declares an object of type Box.
+ class BoxDemo {
+ public static void main(String args[] ){
+ Box mybox = new Box)(;
+ double vol;
+
+ // assign values to mybox's instance variables
+ mybox.width = 10;
+ mybox.height = 20;
+ mybox.depth = 15;
+
+ // compute volume of box
+ vol = mybox.width * mybox.height * mybox.depth;
+
+ System.out.println("Volume is " + vol);
+ }
+ }

فايلي را كه دربرگيرنده اين برنامه است بايد با نام BoxDemo.java بخوانيد
زيرا روش ()main در كلاس BoxDemo و نه در كلاس Box قرار گرفته است . هنگاميكه اين
برنامه را كامپايل مي كنيد ، مي بينيد كه دو فايل class. ايجاد شده اند ، يكي
براي Box و ديگري براي BoxDemo . كامپايلر جاوا بطور خودكار هر كلاس را در فايل class
. مربوط به خودش قرار مي دهد . ضرورتي ندارد كه كلاس Boxو BoxDemoو هر دو
در يك فايل منبع قرار گيرند . مي توانيد هر كلاس را در فايل خاص خودش گذاشته و
آنها را بترتيب Box.javaو BoxDemo.javaو بناميد .
براي اجراي اين برنامه بايد BoxDemo.class را اجرا كنيد . پس از اينكار
حاصل زير را بدست مي آوريد :

Volume is 3000

قبلا" هم گفتيم كه هر شي ئ داراي كپي هاي خاص خودش از متغيرهاي نمونه است .
يعني اگر دو شي ئ Box داشته باشيد، هركدام بتنهايي كپي ( يا نسخه اي ) از lenght width
و heightو خواهند داشت . مهم است بدانيد كه تغييرات در متغيرهاي نمونه يك
شي ئ تاثيري روي متغيرهاي نمونه كلاس ديگر نخواهد داشت . بعنوان مثال ، برنامه
بعدي دو شي ئ Box را اعلان مي كند :

+ // This program declares two Box objects.
+
+ class Box {
+ double width;
+ double height;
+ double depth;
+ }
+
+ class BoxDemo2 {
+ public static void main(String args[] ){
+
+ Box mybox1 = new Box)(;
+ Box mybox2 = new Box)(;
+ double vol;
+
+ // assign values to mybox1's instance variables
+ mybox1.width = 10;
+ mybox1.height = 20;
+ mybox1.depth = 15;
+
+ /* assign different values to mybox2's
+ instance variables */
+ mybox2.width = 3;
+ mybox2.height = 6;
+ mybox2.depth = 9;
+
+ // compute volume of first box
+ vol = mybox1.width * mybox1.height * mybox1.depth;
+ System.out.println("Volume is " + vol);
+
+ // compute volume of second box
+ vol = mybox2.width * mybox2.height * mybox2.depth;
+ System.out.println("Volume is " + vol);
+ }
+ }

خروجي توليد شده توسط اين برنامه بقرار زير مي باشد :

Volume is 3000
Volume is 162

لينک مقاله [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] :منبع
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد


[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | مجله الکترونيکي سنترال کلابز

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

لطفا سوالات فني را فقط در خود انجمن مطرح بفرماييد، به اين سوالات در PM پاسخ داده نخواهد شد

Novice Poster
Novice Poster
پست: 64
تاریخ عضویت: پنج شنبه 10 آبان 1386, 10:34 am
سپاس‌های ارسالی: 12 بار
سپاس‌های دریافتی: 4 بار

پست توسط Zahra1365 » یک شنبه 22 اردیبهشت 1387, 12:00 pm

سلام
خسته نباشيد ببخشيد اگر بخواهيم يه کارکتر رو از ورودي بگيريم با کدوم نوع داده اي اين کار انجام ميگره؟

ارسال پست

بازگشت به “Java Programming”