" نظامنامه اخلاق حرفه اي روان شناسان و مشاوران"

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث مرتبط با بهداشت و روان به بحث بپردازيد.

مدیران انجمن: Dr.Akhavan, mahshid-banoo, شوراي نظارت, Dr.Akhavan, mahshid-banoo, شوراي نظارت

ارسال پست
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 486
تاریخ عضویت: جمعه 27 مرداد 1385, 3:58 am
محل اقامت: تهران
سپاس‌های ارسالی: 4873 بار
سپاس‌های دریافتی: 2877 بار

" نظامنامه اخلاق حرفه اي روان شناسان و مشاوران"

پست توسط mahshid-banoo » شنبه 22 مهر 1391, 3:58 pm

 
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
" نظامنامه اخلاق حرفه اي روان شناسان و مشاوران"

 
مقدمه:
قانون تشكيل سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران در ماده 2، حمايت از حقوق مراجعان و حقوق صنفي روان شناسان و مشاوران را از جمله اهداف سازمان دانسته است . ماده 12 اين قانون يكي از وظايف شوراي مركزي را تشكيل هيات رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي روان شناسي و مشاوره برشمرده و در تبصره يك ماده 19 نيز يكي از تخلفاتي را كه موجب محكوميت اعضاي سازمان مي شود، تخلف از شئون حرفه اي و صنفي؛ به معناي عدول از اصول نظامنامه اخلاق حرفه اي روان شناسي و مشاوره قلمداد نموده است.
نظامنامه اخلاق حرفه اي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران با ارج نهادن به زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و با الهام از تعاليم ديني و با توجه به تنوع فرهنگ ها و گستردگي خدمات روان شناختي و مشاوره اي، و با در نظر گرفتن دست آوردهاي علمي و تخصصي روان شناسان و مشاوران در ايران، جهان و به منظور تأ مين حقوق مراجعان و استفاده كنندگان از خدمات روان شناسي و مشاوره و ه م چنين براي تأ مين حقوق روان شناسان و مشاوران، و ح فظ شئون حرفه اي و منزلت اجتماعي ايشان تدوين شده است . هدف اين نظام نامه، تعيين استانداردها و ضوابط اخلاقي براي فعالي ت هاي حرفه اي روان شناسان و مشاوران ، تصريح حقوق مراجعان يا استفاده كنندگان از خدمات روان شناسي و مشاوره و متخصصان مي باشد. اين نظامنامه شامل دو بخش به شرح زير مي باشد:
1- اصول عمومي اخلاق حرفه اي
2-استانداردها و ضوابط اخلاق حرف هاي

الف: اصول عمومي اخلاق حرف هاي
اصول عمومي شامل اصول كلي و ارزشهاي فراگير اخلاقي و انساني است كه زير بناي استاندارد ها و ضوابط اخلاق حرف ه اي است و انتظار مي رود روان شناسان و مشاوران در كليه رفتارهاي حرفه اي خود، همواره آن ها را مد نظر داشته و براي رعايت بهينه آن ها تمامي تلاش خود را به كار گيرند. اصول عمومي نظامنامه اخلاق حرفه اي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
1-اصل احترام به شأن و آزادي انسان و تكريم شخصيت مراجعان
2- اصل وظيفه شناسي و مسئوليت پذيري
3- اصل ارائه خدمات مؤثر و اجتناب از آسيب رساني اجتماعي
4- اصل عدم تبعيض
5- اصل توجه به رفاه ديگران
6- اصل توجه به نظام ارزش هاي جامعه

ب: استانداردها و ضوابط اخلاق حرفه اي
استانداردها و ضوابط اخلاق حرفه اي شامل مجموع ه اي از مقررات و ضوابط ايجابي و سلبي است كه با تمركز بر شرايط خاص حرف ه اي، روان شناسان و مشاوران را ملزم به انجام دادن رفتار يا رفتارهايي معين، و يا اجتناب از رفتار يا رفتارهايي خاص مي سازد. اين استانداردها عبارتند از:

1- صلاحيت
1-1-روان شناسان و مشاوران در حيط ههايي به ارايه خدمات حرفه اي، پژوهشي و آموزشي مي پردازند كه صلاحيت لازم براي انجام دادن آن ها را احراز كرده اند.
2-1-روان شناسان و مشاوران براي معرفي خود فقط از مدارج تخصصي و مدارك علمي كه از دانشگا ههاي معتبر دريافت كرده اند استفاده مي كنند و حق استفاده از عناويني را كه احراز نكرده اند، ندارند.
3-1-روان شناسان و مشاوران فقط رو ش هاي درماني و مشاور ه اي را كه براي آن ها آموزش ديده و در آ ن ها تجربه پيد ا كرده اند، به كار مي گيرند و از به كار بستن روش هايي كه در آن ها تجربه ندارند، خودداري مي كنند.
4-1- روان شناسان و مشاوران در جريان ارايه خدمات و تحقيقات، به نقش و تاثير عوامل فرهنگي، قومي، نژادي، جنسيتي، ديني، مذهبي در چارچوبي كه با كار آن ها ارتباط پيدا مي كند، توجه دارند.
5-1- روان شناسان و مشاوران همواره براي توسعه، روزآمد كردن صلاحيت و توانايي هاي حرفه اي خود تلاش م يكنند.
6-1- روان شناسان و مشاوران هنگامي كه وظايفي را به عهده كارمندان، كارآموزان يا دستياران آموزشي يا پژوهشي خود مي سپارند و يا در مواردي كه از خدمات ديگران استفاده مي كنند (مانند اجرا و تفسير آزمون هاي شناختي)، بايد اطمينان حاصل نمايند كه اين افراد:
الف) از توانايي و تجربه لازم براي انجام آن كار برخوردارند.
ب) خدمات مورد نظر را به طور كامل و صحيح انجام مي دهند.
7-1- روان شناسان و مشاوران از كار كردن در موقعيت ها يا زمينه هايي كه احتمال مي دهند مشكلات شخصي آن ها در انجام وظايفشان خلل وارد مي سازد، اجتناب مي كنند.
8-1- روان شناسان و مشاوران خدماتي كه صلاحيت ارائه آن را ندارند، به همكاران واجد صلاحيت خود ارجاع م يدهند.
9-1- روان شناسان و مشاوران در موقعيت هاي اضطراري و بحراني، به كمك رساني و ارايه خدمات روان شناختي مورد نياز اقدام مي كنند.

2-مسئوليت
1-2- روان شناسان و مشاوران بايد تمامي تلاش خود را براي رعايت استانداردها و مقررات حرفه خود به كار گيرند و در قبال رفتار و گفتار خود قبول مسئوليت كنند .
2-2- روان شناسان و مشاوران در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور فعاليت م ي كنند. بر همين اساس لازم است با قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود آشنايي كامل داشته باشند.
3-2- روان شناسان و مشاوران وظيفه خود مي دانند از هر گونه سوء استفاده از يافته هاي پژوهشي پرهيز كنند.
4-3- روان شناسان و مشاورا ن مسئوليت رفاه و بهزيستي مراجعان و تمامي افرادي كه از اقدام ها و تصمي مهاي آن ها تأثير مي گيرند را در چارچوب خدمات درماني و مشاوره اي بر عهده دارند، به حقوق افراد و گروه هايي كه با آن ها كار م يكنند احترام مي گذارند و تمام تلاش خود را در جهت حفظ منافع آن ها به كار مي گيرند.
5-2- روان شناسان و مشاوران قبل از شروع درمان، اطلاعات لازم در ارتباط با مسايل مالي را در اختيار مراجعين قرار مي دهند و توافق آگاهانه آن ه ا را به دست مي آورند.
6-2- روان شناسان و مشاوران تنها اعتبار و پيامد كارهايي را كه خودشان انجام داده اند، مي پذيرند.

3-روابط حرف هاي
1-3- روان شناسان و مشاوران از اعمال هرگونه بي عدالتي و تبعيض نسبت به مراجعان و دريافت كنندگان خدمات اجتناب مي كنند.
2-3- روان شناسان و مشاوران از هرگونه مزاحمت هاي اخلاقي و رفتاري اجتناب مي كنند و در صورت آگاهي از فعالي تهاي خلاف اخلاق دستياران و همكاران خود، نسبت به جلوگيري آن از طريق مشورت يا تذكر دادن به آنان و در صورت لزوم از طريق اطلاع به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات سازمان نظام روان شناسي و مشاوره اقدام مي نمايند.
3-3- روان شناسان و مشاوران از ايجاد هرگونه ارتباط غير حرف هاي با مراجعان خود و كاركناني كه زير نظر آنان فعاليت مي كنند، اجتناب مي نمايند.
4-3- روان شناسان و مشاوران ا ز هرگونه آسيب رسانيدن به مراجعان، دانشجويان، كارآموزان، شركت كنندگان در پژوهش و كساني كه با آنان كار مي كنند، اجتناب مي نمايند و براي به حداقل رسانيدن آسيب، در مواقعي كه غيرقابل پيش بيني يا غيرقابل اجتناب است، اقدام هاي لازم را معمول مي دارند.
5-3- روان شناسان و مشاوران در مواقعي كه تعارضي بين منافع شخصي و ايفاي نقش حرفه اي به وجود بيايد، از پذيرش نقش حرفه اي خود اجتناب نمي كنند.
6-3- روان شناسان و مشاوران از هرگونه سوء استفاده از روابط حرف هاي خود پرهيز مي نمايند.
7-3- روان شناسان و مشاوران در مواقع ضروري يا در مواردي كه به لحاظ حرف ه اي لازم باشد، به منظور تأمين خدمات متناسب و مؤ ثر براي مراج عان خود، با ساير متخصصان، مشورت و همكاري مي كنند و در صورت نياز، مراجعان خود را به آنان ارجاع مي دهند.
8-3- روان شناسان و مشاوران براي اجراي پژوهش، سنجش، درمان، راهنمايي و مشاوره با اشخاص، با استفاده از زباني كه براي آنان قابل درك باشد، توافق آگاهانه آنان را كسب مي كنند.
9-3- در مواردي كه روان شناس و مشاور به علت وضعيت حاد رواني يا صغر سن مراجع نتواند رضايت آگاهانه وي را جلب نمايد مي بايست رضايت قيم قانوني يا ولي وي را با حفظ شأن و منزلت مراجع به دست آورد.
9-4- روان شناسان و مشاوران به منظور تكريم مراجعان خود در محاورات ف يمابين، تشكيل پرونده و مكاتبات حرفه اي از به كار بردن واژه هاي بيماري، بيمار، مريض و مرض و نظاير آن اجتناب نموده و به جاي آن از واژه هاي مراجع يا مراجعان استفاده م ينمايند.

4-رازداري
-1-4 روان شناسان و مشاوران براي محافظت از اطلاعات محرمانه به دست آمده در حوزه فعاليت هاي حرف هاي خود اقدام هاي احتياطي لازم را به عمل مي آورند.
-2-4 روان شناسان و مشاوران براي ارزيابي، تشخيص، درمان و پژوهش فقط به جم ع آوري اطلاعات مورد نياز مي پردازند و از هرگونه دريافت اطلاعات اضافي
اجتناب مي كنند.
-3-4 روان شناسان و مشاوران در ثبت و گزارش اطلاعات به گون هاي عمل مي كنند كه امكان سوء استفاده از آن وجود نداشته باشد.
-4-4 روان شناسان و مشاوران قبل از ضبط صوتي يا تصويري جلسات، از مراجعان يا نمايندگان قانوني آن ها رضايت نامه كتبي دريافت مي كنند.
-5-4 روان شناسان و مشاوران صرفا در موارد زير مي توانند رازداري را نقض كنند:
-1-5-4 بنا به درخواست و رضايت مراجع يا قيم قانوني او، مشروط به اينكه افشاي اطلاعات منافع مراجع را به خطر نيندازد.
-2-5-4 وجود خطر جاني براي مراجع يا ديگران
-3-5-4 اختلال مسري كشنده مانندHIV و ايدز
-4-5-4 در صورتي كه به وسيله قانون يا مراجع قانوني حكم شده باشد.
تبصره: در صورت نقض رازداري براساس موارد فوق، روان شناسان و مشاوران براي حفظ منافع مراجعان تمامي تلاش خود را به كار مي بندند و افشاي اطلاعات را در حداقل ممكن نگاه مي دارند و حتي المقدور مراجع را در جريان افشاي اطلاعات قرار مي دهند.

5-سنجش، ارزيابي و تفسير آزمون هاي روان شناختي
-1-5 روان شناسان و مشاوران از آزمون هاي روان شناختي معتبر استفاده مي كنند.
-2-5 روان شناسان و مشاوران فقط آزمون هايي را به كار مي برند كه قبلاً صلاحيت هاي لازم براي استفاده از آن ها را كسب كرده باشند.
-3-5 روان شناسان و مشاوران از آزمو ن هاي روا ن شناختي به صور ت هدفمند و متناسب با نياز و صرف اً در چارچوب تشخيص، درمان، راهنمايي، مشاوره و تحقيق استفاده مي كنند.
-4-5 روان شناسان و مشاوران اجازه نم ي دهند كه آزمو ن هاي روان شناختي توسط افراد فاقد صلاحيت اجرا، نمره گذاري و تفسير ش ود و يا از نتايج آزمون ها سوءاستفاده گردد.
-5-5 روان شناسان و مشاوران نتايج آزمون ها را فقط به درخواست كتبي مراجع، قيم قانوني و يا دادگاه، با رعايت منافع و مصلحت مراجع، در اختيار آن ها قرار مي دهند، مگر در مواردي كه تشخيص دهند انجام اين كار باعث آسيب به مراجع يا سوءاستفاده از نتايج آزمون ها شود.
-6-5 روان شناسان و مشاوران صرفاً در صورتي براي طراحي، تهيه، استاندارد نمودن و تعيين اعتبار و پايايي آزمون هاي روا ن شناختي اقدام م ينمايند كه از دانش و تخصص لازم برخوردار بوده، و با اصول علمي و روزآمد روان سنجي آشنا باشند.
-7-5 روان شناسان و مشاوران در تفسير نتايج آزمو ن ها، اهداف ارزيابي و عوامل مختلف مرتبط با آن را ، كه ممكن است در قضاوت آزمو ن گر و تفسير نتايج آزمون تاثيرگذار باشد (از قبيل توانايي انجام آزمون، ويژگي هاي مراجع، موقعيت اجراي آزمون، تفاوت هاي زباني و فرهنگي)، در نظر مي گيرند.

6-مداخله هاي روان شناختي
-1-6 روان شناسان و مشاوران رضايت آگاهانه مراجع، يا قيم قانوني وي را قبل از هرگونه مداخله روان شناختي كسب مي كنند.
-2-6 در مواردي كه روا نشناس يا مشاور در دوره آموزش باشد، اين موضوع را قبل از گرفتن رضايت آگاهانه به اطلاع مراجع مي رساند.
-3-6 اگر روا ن شناس يا مشاور ب خواهد روشي را كه پشتوانه پژوهشي كافي ندارد، در مورد مراجع به كار ببرد، قبلا وي را در جريان روش مزبور قرار داده و موافقت كتبي او را جلب كند.
-4-6 روان شناسان و مشاوران پرونده مراجعان را به شكلي كاملا ايمن بايگاني نموده و كليه سوابق پرونده را حداقل براي 5 سال بعد از خاتمه مداخله و در مورد كودكان و نوجوانان تا رسيدن به سن قانوني نگهداري مي كنند.
-5-6 روان شناسان و مشاوران در روابطي كه با نقش حرفه اي آنان تعارض داشته باشد، وارد نمي شوند.
-6-6 روان شناسان و مشاوران از درگير شدن در هر گونه رابطه جنسي با مراجعان خود اجتناب مي كنند.
-7-6 روان شناسان و مشاوران با مراجعان خود ازدواج نمي كنند، مگر آن كه حداقل 2 سال از اتمام يا توقف مداخله حرفه اي آنان گذشته باشد.
-8-6 روان شناسان و مشاوران وقتي كه با زوج يا خانواده اي كار مي كنند، به عنوان شاهد يكي از آنان برعليه ديگري در دادگاه شهادت نمي دهند.
-9-6 روان شناسان و مشاوران حق ا لزحمه خدمات روا ن شناختي و مشاور ه اي خود را طبق تعرفه هاي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند و از دريافت وجه ديگري از مراجعان اجتناب مي كنند.

7- آموزش، كارورزي و نظارت
7-1-روان شناسان و مشاوران تنها برنامه هاي آموزشي، كارآموزي و كارورزي را بر عهده مي گيرند كه دانش و تجربه لازم را براي اجراي آن ها داشته باشند.
-2-7 روان شناسان و مشاوران، دانشجويان، كارآموزان و كارورزان را از سرفصل، محتوي و فرايند برنامه آموزشي آگاه مي كنند.
-3-7 محتوي و برنامه هاي آموزشي، كارآموزي و كارورزي كه توسط روان شناسان و مشاوران ارايه مي شود، بايد مرتبط، علمي، دقيق و به روز باشد.
-4-7 روان شناسان و مشاوران در برنامه هاي آموزشي، كارآموزي و كارورزي خود، اهداف، انتظارات، محتوي آموزشي و نحوه ارزشيابي برنامه را مشخص مي كنند.
-5-7 روان شناسان و مشاوران بر نحوه اجراي كارورز ي هايي كه مسئوليت آن ها را بر عهده گرفته اند، نظارت كامل داشته و بازخوردهاي لازم را به كارورزان ارائه مي دهند.
-6-7 روان شناسان و مشاوران با ارزيابي مداوم، از قابليت ها و محدوديت هاي شخصي و علمي كارآموزان و كارورزان آگاه مي گردند و در صورتي كه محدوديت ها مانع تحقق اهداف كارآموزي و كارورزي باشد، در رفع آن اقدام م يكنند.
-7-7 روان شناسان و مشاوران به دانشجويان، كارآموزان و كارورزان خود خدمات درماني يا مشاوره اي ارايه نمي دهند و در صورت لز وم آنان را به متخصصان واجد شرايط ارجاع مي دهند.
-8-7 روان شناسان و مشاوران دانشجويان، كارآموزان و كارورزان را به پيروي از اصول اخلاق حرفه اي روان شناسي و مشاوره ترغيب مي نمايند.
-9-7 روان شناسان و مشاوران مرزه اي اخلاقي، حرفه اي و اجتماعي را با دانشجويان، كارآموزان و كارورزان خود، مشخص و رعايت نموده و از هر نوع رابطه اي كه منجر به سوءاستفاده شود، اجتناب مي كنند.
-10-7 روان شناسان و مشاوران در طول دوره آموزش و كارورزي، با حفظ حرمت دانشجويان، كارآمو زان و كارورزان ، از ورود به حيط ه هاي زندگي شخصي آنان خودداري مي كنند.
-11-7 روان شناسان و مشاوران، كاركنان، كارمندان و بستگان نزديك خود را به عنوان كارآموز و كارورز نمي پذيرند.
-12-7 روان شناسان و مشاوران در برنامه هاي آموزشي ، زمينه مناسب براي آشنايي و كسب تجربه دانشجو يان، كارآموزان و كارورزان را درباره ديدگاه ها و فنون مختلف روا نشناختي و مشاوره اي فراهم نموده و آن ها را به توسعه تجربه هاي علمي و عملي خود ترغيب مي كنند.
-13-7 روان شناسان و مشاوران صرفا در چارچوب صلاحيت ها و توانايي هاي واقعي افراد و براساس شناخت شخصي خود نسبت به ارايه توصيه نامه هاي علمي براي آنان اقدام مي كنند.

8-پژوهش و انتشار
-1-8 روان شناسان و مشاوران از منطبق بودن پژوهش خود با اصول علمي و اجراي درست آن اطمينان حاصل مي كنند.
-2-8 روان شناسان و مشاوران در برنامه ريزي و اجراي پژوه شهاي خود اطمينان حاصل مي نمايند كه پروژه پژوهشي آنان با اصول اخلاق حرفه اي منطبق مي باشد.
-3-8 در صورتي كه روان شناسان و مشاوران نسبت به انطباق طرح پژوهشي خود با اصول اخلاق حرفه اي ترديد داشته باشند، قبل از اجراي طرح پژوهشي، آن را به تصويب كميته اخلاق حرفه اي دانشگاه يا سازمان محل خدمت خود مي رسانند. در صورتي كه كميته اخلاقي در دانشگاه يا سازمان مذكور وجود نداشته باشد ، مي توانند از كميته اخلاق حرفه اي ديگر دانشگا هها و يا سازمان نظام روان شناسي و مشاوره استعلام كنند.
-4-8 روان شناسان و مشاوران م ي پذيرند كه شركت در هرگونه تحقيق ر وان شناختي داوطلبانه بوده و عدم تمايل افراد به همكاري نبايد هيچ گونه تبعات منفي براي آنان داشته باشد.
-5-8 روان شناسان و مشاوران قبل از انجام پژوهش، با استفاده از زباني قابل فهم، رضايت آگاهانه شركت كنندگان در تحقيق يا قيم قانوني آنان را به صورت كتبي كسب مي نمايند. رضايت آگاهانه شامل اطلاعات زير مي باشد:
8-5-1-داوطلبانه بودن شركت در تحقيق
-2-5-8 نوع فعاليتي كه شركت كنندگان بايد انجام دهند
-3-5-8 توضيح منافع و خطرات احتمالي شركت در تحقيق
-4-5-8 حق انصراف شركت كنندگان از ادامه همكاري در هر زمان
-5-5-8 توضيح روشهاي حفظ راز داري و محدوديت هاي احتمالي در اين زمينه
-6-5-8 آدرس و شماره تلفن محقق و سازمان مجري تحقيق.
-6-8 روان شناسان و مشاوران فقط زماني مي توانند از پنهان كاري در پژوهش استفاده كنند كه اولا منافع تحقيق بيشتر از ضرر احتمالي آن باشد، و ثانيا انجام تحقيق به روش هاي ديگر امكان پذير نباشد.
-7-8 روان شناسان و مشاوران صرفاً در مواردي كه پژوهش متضمن هيچ گونه استرس، درگيري و آسيب نباشد، مي توانند از كسب توافق آگاهانه صرفنظر نمايند.
-8-8 روان شناسان و مشاوران نسبت به رفاه، آسايش و ايمني آزمودني ها و شركت ك نندگان در تحقيق خود مسئول هستند و تمام ي احتيا ط هاي لازم را براي پيشگيري از هرگونه آسيب فيزيكي، رواني و اجتماعي به آنان در تحقيق به عمل مي آورند.
-9-8 روان شناسان و مشاوران اطمينان حاصل مي كنند كه تمامي اطلاعات مربوط به آزمودني ها و شركت كنندگان در پژوهش به صورت محرمانه نگهداري شده و گزارش تحقيق به گونه اي تهيه و ارايه مي شود كه شناسايي شركت كنندگان ممكن نباشد.
-10-8 روان شناسان فقط زماني روي حيوانات تحقيق مي كنند كه انجام چنين تحقيقي ضروري بوده و نتايج حاصل در جهت پيشرفت و ارتقاء دانش روان شناسي و بهبود كيفيت زندگي انسان ها موثر باشد.
-11-8 روان شناسان در تحقيق با حيوانات، اطمينان مي يابند كه حيوان در معرض رنج يا آسيب غيرضروري قرار نگيرد و اگر پس از پايان تحقيق لازم باشد به زندگي حيوان پايان داده شود، بايد مطمئن شوند كه اين عمل در سريع ترين زمان و با كمترين زجر ممكن انجام مي گيرد.
-12-8 مسئوليت علمي و اخلاقي پژوهش بر عهده مجري طرح است، در عين حال تمام افرادي كه به نوعي درگير انجام اين پژوهش هستند، نيز به سهم خود در قبال اعمال و وظايف پژوهشي خود مسئول هستند.
-13-8 روان شناسان و مشاوران در ارايه نتايج پژوه ش هاي علمي و تفسير آن ها، صداقت و امانت داري را به طور كامل رعايت و از ارائه اطلاعات غير واقعي و ساختگي پرهيز مي كنند.
-14-8 روان شناسان و مشاوران از ارايه و انتشار داده ها و پژوهش هاي قديمي به عنوان داده ها يا پژوهش هاي جديد، اجتناب مي كنند.
-15-8 روان شناسان و مشاوران وظيفه دارند اقدام هاي لازم را به منظور حفظ حقوق شهروندان و جلوگيري از سوء تعبير و سوء استفاده از نتايج گزار ش ها و پژوهش هاي خود، انجام دهند و اطمينان حاصل كنند كه اين نتايج در جهت ايجاد تبعيض بين گروه هاي نژادي، قومي، فرهنگي، ديني و جنسيتي مورد سوء استفاده قرار نخواهد گرفت.
-16-8 چنان چه روان شناسان و مشاوران در اطلاعات منتشر شده خود دچار خطا يا اشتباهي شوند، بايد به نحو مقتضي و مناسب نسبت به تصحيح آن اقدام كنند.
-17-8 روان شناسان و مشا وران مي پذيرند كه حقوق مادي و معنوي تحقيقات و تاليفات، تماما متعلق به پژوهشگران و مولفان آن ها بوده و در كليه فعاليت هاي علمي، پژوهشي و حرفه اي خود حقوق آنان را رعايت مي كنند.
-18-8 روان شناسان و مشاوران مسئوليت و امتياز كارهايي را كه انجام نداده اند، يا هيچ نوع نقش و نظارتي در اجراي آن ها نداشته اند، نمي پذيرند.
8- 19-در مقاله هاي استخراج شده از پايان نامه هاي دانشجويي، نام دانشجو به عنوان مولف اول مقاله مي آيد، مگر آنكه دانشجو نقشي در استخراج مقاله از پايان نامه خود نداشته باشد.

9- تبليغات و خدمات عمومي
-1-9 روان شناسان و مشاوران از هرگونه اظهارات غيرواقعي و نادرست در زمينه آموزش هاي تخصصي، تجارب حرف ه اي، شايستگي ها، درجات ت حصيلي، مدارك، وابستگي هاي سازماني يا انجمني، خدمات، علمي و باليني، تأليفات و تحقيقات خود اجتناب مي نمايند.
-2-9 روان شناسان و مشاوراني كه از طريق كتاب ، مجلات، روزنامه ها، اينترنت، راديو، تلويزيون و ديگر ابزارهاي ارتباط جمعي، براي عموم مردم پيشنهاد يا توصيه ارايه مي كنند، بايد اطمينان حاصل نمايند كه اظهارات ارايه شده واجد شرايط زير باشد:
-1-2-9 بر پايه دانش روزآمد روان شناختي و تجرب ههاي حرفه اي آنان استوار باشد.
-2-2-9 با مشخصه هاي اخلاق حرفه اي روان شناسان و مشاوران منطبق باشد.
-3-2-9 دلالت بر آن نداشته باشد كه رابطه حرف هاي با مخاطبان برقرار شده است.
-3-9 روان شناسان و مشاوران در مواردي كه رسانه هاي جمعي، انجمن ها، گروه ها و افراد در خصوص مدارك، تخصص، تواناي يها، خدمات و اظهارات آن ها اطلاعات نادرستي را ارايه مي دهند، بايد در اسرع وقت و به نحو مقتضي براي تصحيح آن اقدام مي كنند.
-4-9 هنگامي كه روان شناسان و مشاوران از فرد، افراد يا سازمان ي براي تبليغ خدمات تخصصي خود استفاده مي كنند ، بايد از صحت مطالب ارايه شده توسط آنان اطمينان حاصل كنند، بر فرايند تبليغات نظارت نمايند و مسئوليت آن را بر عهده بگيرند.
-5-9 روان شناسان و مشاوران در ارايه آموزش هاي عمومي بايد نسبت به كارآمدي، موثر بودن ، روزآمدي و صحت آموز شهاي ارائه شده اطمينان حاصل نمايند.
-6-9 روان شناسان و مشاوران در چارچوب حوزه تخصصي و در حد توان خود، در فعاليت هاي اجتماعي مرتبط با توسعه و بهبود رفاه اجتماعي و حفظ و گسترش منافع عمومي (از جمله سياست گزاري هاي اجتماعي، اصلاح قوانين و مقررات، و مانند آن) مشاركت مي كنند.
-7-9 روان شناسان و مشاوران بخشي از زمان خود را به ارائه خدمات تخصصي عام المنفعه به افراد و گروه هاي نيازمند اختصاص مي دهند.
-8-9 روان شناسان و مشاوران به صورت داوطلبانه نسبت به ارائه خدمات تخصصي روان شناختي و مشاوره اي در شرايط بحران و اضطرار (از جمله بلاياي طبيعي مثل زلزله، سيل و مانند آن) اقدام مي كنند.

10- حل و فصل مسايل و تعارض هاي اخلاقي
-1-10 وقتي تعارضي بين دو يا چند اصل اخلاقي به وجود مي آيد، روان شناسان و مشاوران ضمن بررسي و ارزيابي دقيق موقعيت و راه حل هاي ممكن، تمام تلاش خود را براي حل تعارض مذكور به كار مي گيرند. چنان چه تعارض حل نشود، با يادآوري تعهد خود به رعايت ضوابط اخلاق حرفه اي، راه حلي را برمي گزينند كه بيشترين پيامد مثبت و كمترين پيامد منفي را براي فرد يا افرادي كه از آن تأثير مي پذيرند، داشته باشد.
-2-10 روان شناسان و مشاوران در مواردي كه بين ضوابط اخلاق حرفه اي و قانون تعارض وجود داشته باشد، پس از انجام اقدام هاي منطقي براي حل تعارض، در صورتي كه با رعايت ضوابط و اخلاق حرفه اي، تعارض قابل حل نباشد، ملزم به رعايت قانون مي باشند.
-3-10 روان شناسان و مشاوران در صورتي كه بين ضوابط اخلاق حرفه اي و مقررات سازماني كه در آن كار مي كنند، ت عارضي پيش بيايد، از ضوابط اخلاق حرفه اي پيروي مي كنند.
10- 4-در صورتي كه روان شناسان و مشاوران اطلاع حاصل نمايند كه يكي از همكاران آنان ضوابط اخلاق حرف ه اي را ناديده گرفته و بر خلاف آن عمل مي كند ابتدا سعي خواهند كرد كه با تذكر به آن همكار از ادامه تخلف جلوگيري كنند. در صورتي كه اين اقدام مؤثر واقع نشود، بايد مراتب را به مسئول بالاتر اطلاع دهند و در صورت تكرار تخلف، موضوع را به كميسيون رسيدگي به تخلفات حرفه اي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره گزارش نمايند.
-5-10 روان شناسان و مش اوران در جريان رسيدگي به پروند ه متخلفان، با كميسيون رسيدگي به تخلفات حرف ه اي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره همكاري مي كنند.
-6-10 روان شناسان و مشاوره همواره سعي و تلاش لازم را براي صيانت از شئونات حرفه اي و رشد و اعتلاي دانش روان شناسي و مشاوره مبذول مي دارند.

 نظام نامه اخلاق حرفه اي روان شناسان و مشاوران در شصت و هشتمين جلسه شوراي مركزي سازمان كه در مورخه
86/6/5 برگزار شد، مورد بازنگري قرار گرفت و به تصويب رسيد.
   
آشنایان ره عشق درین بحر عمیق
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

ارسال پست

بازگشت به “روانشناسي و روان پزشكي”