قوانين 18 گانه در فوتسال

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 2597
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 11 بهمن 1384, 12:27 pm
سپاس‌های دریافتی: 155 بار
تماس:

قوانين 18 گانه در فوتسال

پست توسط Kingman_62 »

1. قانون زمين فوتسال

زمين بازي؛ كه خلاصه مشخصات و نكات قابل توجه با رسم شكل توضيح داده خواهد شد.
تذكر: ورود و خروج بازيكنان در موقع تعويض بايستي از محدوده مشخص شده انجام گيرد.

2.قانون توپ فوتسال

توپ؛ محيط آن حداقل 62 و حداكثر 64 سانتيمتر وزن توپ 390 الي 430 گرم (توپ نمره 4) شناسايي استاندارد هنگامي كه توپ از ارتفاع 2 متري به زمين رها مي شود نبايد بيشتر از 65 و كمتر از 55 سانتيمتر از زمين مسابقه جهش نمايد.

3.قانون تعداد بازيکنان فوتسال

تعداد بازيكنان يك مسابقه با شركت دو تيم نبايد بيش از 5 بازيكن باشد كه يكي از آنها دروازه بان با لباس مشخص است در شروع مسابقه حداقل بازيكن بايد 5 نفر باشد در صورت اخراج بازيكن هر تيم كمتر از دو نفر مسابقه بايد تعطيل شود.
1- حداكثر بازيكن ذخيره 7 نفر مي باشد.
2- تعداد تعويض سيار نامحدود است حتي دروازه بان (رنگ لباس دروازه بان متمايز از بازيكنان)
3- عمل تعويض زماني خاتمه مي يابد كه بازيكن جانشين وارد زمين شود 4- چنانچه در جريان بازي تعويض سيار بازيكن جانشين قبل از اينكه بازيكن تعويضي كامل زمين را ترك كند وارد زمين شود. داور بازي را قطع (با رعايت آوانتاژ به تيم حريف) بازيكن تعويضي را بيرون بفرستد به بازيكن جانشين اخطار و بازي با يك ضربه آزاد غير مستقيم به نفع تيم مقابل از محل توقف توپ زده مي شود.

4. قانون وسایل بازيکنان فوتسال

وسايل بازيكن؛ استفاده از كفش براي بازيكن اجباري است - نقص اين قانون بازيكن خاطي از زمين خارج فرستاده با تكميل وسايل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف بازي وارد زمين شود.

5. قانون داور فوتسال

براي اداره بازي يك داور اصلي يا سرداور؛ تعيين مي گردد. قدرت او كه قانون به او تفويض نموده است از موقع ورود به محل بازي در آن واقع شده تا خروج آنجا پايان مي يابد هر مورد مرتبط با بازي نتيجه نهايي تصميم با اوست در صورت عدم حضور وقت نگهدار اين مسؤوليت به عهده اوست.

6. قانون کمک داوران فوتسال

كمك داور (داور دوم)؛ بايستي براي هر مسابقه تعيين شود طرف مقابل داور اصلي انجام وظيفه مي كند همان قدرت اجرايي را دارد به جز (همه وقايعي را كه قبل در حين يا بعد از بازي مي افتد ثبت و گزارش كند) در صورت نبودن وقت نگهدار وظيفه دارد دو دقيقه اخراجي بازيكنان و تايم يك دقيقه را محاسبه نمايد و تعويض سيار صحيح انجام گرفته است. در صورت دخالت بي مورد از جانب كمك داور، داور اصلي بايستي او را از وظيفه آن معاف شخصي ديگري جانشين وي موضوع را گزارش كند.
تذكر: در صورت وجود اختلاف نظر بين داور اصلي و كمك داور سرداور (داور اصلي) حاكم خواهد بود.

7. قانون وقت نگهدار فوتسال

وقت نگهدار؛ در خارج از بازي در امتداد خط مياني در منطقه تعويض بازيكنان قرار گيرد. وظايف او نگهداري وقت بازي 2 دقيقه اخراجي يادداشت تايم اوت ها و دادن علامت تايم اوت به داوران اعلام زمان بازي با صوت به داوران و يادداشت 5 خطاي اول هر تيم در هر نيمه كه توسط داوران اعلام شده - ثبت شماره گلزنان و بازيكنان اخراجي و اخطاري و تايم اوت ها آن ها مي باشد.

8. قانون مدت بازی فوتسال

مدت بازي؛ مدت بازي دو وقت 20 دقيقه اي و زمان بين دو نيمه استراحت 15 دقيقه اي مي باشد - هر تيم مي تواند در هر نيمه يك تايم درخواست كند (در بازي هاي حذفي در وقت اضافي تايم اوت وجود ندارد).

9. قانون شروع بازی فوتسال

شروع بازي، برنده قرعه اختيار انتخاب زمين و بازنده قرعه ضربه شروع بازي را مي زند. ضربه شروع به داخل زمين حريف با علامت داور اصلي خواهد بود كه فاصله بازيكن مقابل با توپ 3 متر خواهد بود - از ضربه شروع مستقيماً گل به دست نمي آيد.

10. قانون توپ داخل و خارج فوتسال

توپ در بازي و خارج از بازي؛ وقتي توپ خارج از بازي به طور كامل از خط طولي يا عرضي چه از هوا و زمين گذشته باشد. برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روي خط طولي نزديكتر مي باشد كه توسط حريف زده مي شود.

11. قانون گل فوتسال

روش به دست آمدن گل؛ تمام توپ از خط دروازه بين تيرهاي عمودي و افقي عبور كرده به شرطي كه بازيكن مهاجم توپ را با دست يا بازو و پرتاب حمل يا هل نداده باشد.

12. قانون خطاهای فوتسال

خطاها و رفتارهاي ناشايست؛ هرگاه بازيكني سهواً يا از روي بي احتياطي يا نيروي نامتعادل يا بيش از اندازه 11 خطاي زير را مرتكب شود يك ضربه آزاد مستقيم -يك ضربه پنالتي- به نفع تيم مقابل (اگر داخل محوطه جريمه باشد) گرفته مي شود: لگد زدن -پشت پا زدن - پريدن روي حريف - تنه شديد و خطرناك - تنه از پشت به حريف - تف انداختن - زدن حريف - گرفتن حريف - هل دادن حريف - با شانه به حريف حمله كردن - تكل كردن.

هفت خطاي منجر به اخطار:
1 - مرتكب رفتار غير ورزشي
2- با گفتار و كردار به تصميم داور اعتراض نمايد.
3- مكرراً قوانين بازي را نقص نمايد.
4- شروع مجدد بازي را به تأخير اندازد.
5- هنگام شروع مجدد بازي، ضربه آزاد و ضربه كرنر فاصله لازم رعايت نكند.
6- بدون اجازه داور وارد زمين شود.
7- بدون اجازه داور زمين را ترك كند.

هفت خطاي منجر به اخراج:
1- مرتكب خطاي شديد بازي شود.
2- مرتكب برخورد با زننده شود.
3- روي حريف يا هر فرد ديگر تف بيندازد.
4- عمداً با دست زدن به توپ، حريف را از يك گل يا موقعيت گل محروم نمايد.
5- موقعيت آشكار گل حريف به سمت دروازه در داخل پيشروي با خطاي آزاد مستقيم سلب نمايد.
6- كلمات توهين آميز بر زبان بياورد.
7- در يك مسابقه اخطار دوم بگيرد.

تذكر مهم: بازيكني كه اخراج مي گردد توسط داور بازي حتماً بايد به رختكن هدايت شود و بعد از 2 دقيقه تيم مي تواند بازيكن ديگر جايگزين نمايد.

13. قانون ضربه آزاد فوتسال

ضربه آزاد؛ تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقيم و ضربه آزاد غير مستقيم مي باشد. در ضربه آزاد مستقيم مي توان مستقيماً به حريف گل زد.

14. قانون خطاهای جمع شده فوتسال

خطاهاي جمع شده؛ در صورتي كه خطاهاي يك تيم در هر نيمه به 5 رسيده (از خطاهاي 11 گانه آزاد مستقيم)، (كليه خطاها قانون 12) از آن به بعد اگر يكي از خطاي قانون 12 را مرتكب شود خطاي ششم يك ضربه آزاد مستقيم (از نقطه پنالتي دوم) يا محل وقوع خطا (اگر محل خطا بين نقطه پنالتي دوم و دروازده حريف باشد) بدون تشكيل ديوار دفاعي به صورت مستقيم زده مي شود. مهاجمين و مدافعين بايد فاصله 5 متر را رعايت كنند. (خط فرضي نقطه پنالتي فاصله رعايت گردد).
تذكر: اگر خطاي ششم عقبتر از نقطه پنالتي دوم بود، مستقيم به نقطه پنالتي دوم منتقل شده ضربه زده مي شود (حق پاس دادن را ندارد).

15. قانون پنالتی فوتسال

ضربه پنالتي؛ از نقطه پنالتي زده مي شود. زننده ضربه بايد مشخص باشد. ضربه حتماً بايد به طرف جلو (دروازه حريف) زده شود.

16. قانون اوت فوتسال

ضربه اوت؛ هرگاه تمام توپ از خط طولي چه از روي زمين چه از هوا بگذرد توپ بايداز محلي كه خارج شد توسط تيم مقابل با پا به داخل زمين زده شود. زننده ضربه توپ ساكن روي خط طولي يا خارج از زمين خط طولي باشد بازيكنان تيم مقابل حداقل 5 متر از محله ضربه بايد فاصله داشته باشد از ضربه اوت نمي توان مستقيم گل زد.

17. قانون پرتاب اوت دروازه پرتاب فوتسال

پرتاب اوت دروازه پرتاب؛ پرتاب اوت دروازه مادامي در بازي است كه توپ توسط دروازه بان با دست بيرون از محوطه جريمه قرار گيرد. پرتاب اوت دروازه خطاي 4 ثانيه ندارد. برگشت اوت دروازه دوباره به دروازه بان توسط مدافع (با دست لمس كردن يا كنترل) يك ضربه آزاد غير مستقيم از محل 6 متري انجام مي گيرد. با پرتاب اوت دروازه نمي توان مستقيم گل زد.

18. قانون کرنر فوتسال

ضربه كرنر؛ از ضربه كرنر مي توان مستقيم گل زد. 4 ثانيه دارد، اگر ضربه كرنر به طور صحيح زده نشود ضربه تكرار خواهد شد. در موقع زدن خطاها توپ بايد ساكن باشد.
همشه برنده قرعه سكه صاحب زمين بازي يا زننده پنالتي يا انتخاب رنگ پيراهن مي باشد.
تيمي مي تواند تايم استراحت بگيرد كه صاحب توپ باشد مثل ضربه كرنر، پرتاب اوت، .......
دروازه بان مي تواند در زمين حريف بيش از 4 ثانيه بازي كند. دروازه بان نمي تواند در جريان بازي مستقيم توپ را با دست وارد دروازه حريف كند (از روي هوا)، جز اينكه توپ قبل از ورود به دروازه حريف به زمين بازي برخورد كند که گل قبول است. پاس عقب مادامي محسوب مي شود كه توپ از ضربه مچ پا به پايين زده شود (فقط از ناحيه كفش).
 تصویر

تصویر
 
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”