درباره ترور بوتو

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار و حوادث روز به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 436
تاریخ عضویت: جمعه 11 اسفند 1385, 9:12 pm
سپاس‌های ارسالی: 484 بار
سپاس‌های دریافتی: 517 بار

درباره ترور بوتو

پست توسط vaispard »

سفارت انگليس درپاكستان :تحقيقات اسكاتلنديارددرباره بوتوپايان يافت :shock: :shock: :shock: :shock:
سفارت انگليس دراسلا م آبادپايتخت پاكستان روزيكشنبه دربيانيه اي اع ـلا م كردكه تحقيقات دومين گروه اعزامي پليس انگليس (اسكاتلنديارد)به پاكستان درباره ترور"بي نظيربوتو"پايان يافت واعضاي اين گروه اسلا م آبادراب ـــه مقصدلندن ترك كردندبه گزارش ايرنا;سفارت انگليس دراين بيانيه اعلا م كرده كه گروه اسكاتلندياردبزودي براي ارايه گزارش تحقيقات خودبه پاكستان بازمي گردد"بي نظيربوتو"روزپنجشنبه 27 دسامبر(ششم دي )سال 2007 ميلا دي در"لياقت باغ "شهرراولپندي ايالت پنجاب پاكستان براثرشليك گلوله افرادن ـــاشناس كشته شدبعدازتروررهبرفقيدحزب مردم ;پرويزمشرف رييس جمهوري پاكست ـــان از"گوردون براون "نخست وزيرانگليس درخواست كردتابراي رفع ابهامات م ـوجودرباره نحوه ترورخانم بوتوگروهي ازمتخصصان نيروي پليس انگليس راب ـــه اين كشوراعزام كندگروه اول )شش نفره (اسكاتلندياردروزجمعه چهارم ژانويه 14 (دي )س ـــال 2008 ميلا دي براي تحقيق درباره تروربي نظيربوتوواردپاكستان شده بوداين گروه پس ازانجام تحقيقات درباره ترورخانم بوتو;گزارش محرمانه اي رادردهم ژانويه 20 )دي (به پرويزمشرف ارايه كرداين گروه روزدوشنبه 14 ژانويه 242008 (دي ) 86 پاكستان رابه مقص ــــدلندن ترك كرددوتن ازدومين گروه )چهارنفره (اعزامي اسكاتلندياردكه نهم ژانوي ـــه 19 )دي (واردپ ـاكستان شده بودند;كارشناس ارزيابي صداقت (اظهارات )محسوب مي شدندباوجودتحقيقات انجام شده توسطاسكاتلنديارددرباره ترورخانم بوت ـو;حزب مردم پاكستان چهارشنبه گذشته دراطلا عيه اي اعلا م كردكه باارسال نامه اي ب ـــه "بان كي مون "دبيركل سازمان ملل متحد;بطوررسم ــــي خواستارتشكيكميسيوني ويژه براي تحقيق درباره تروربي نظيربوتوشده است دراين اطلا عيه آمده بودكه اين نامه توسط"آصف علي زرداري "معاون رهبري حزب مردم واعضاي شوراي مركزي حزب امضاشده است دراين اطلا عيه آمده است كه حزب مردم به دليل كوتاهي دولت پاكست ـــان درتحقيق كامل ومعرفي عوامل اصلي تروربي نظيربوتو;نامه اي رابه دبي ـــركل سازمان ملل متحدارسال كرده تاكميته اي ويژه ومستقل دراين خصوص تشكي ــشودبراساس اين اطلا عيه ;رونوشت اين نامه براي پنج عضودايم شوراي امني ــــت سازمان ملل متحدنيزارسال شده است پرويزمشرف رييس جمهوري پاكستان درخواست حزب مردم براي انجام تحقيق ــات مستقل سازمان ملل متحددرباره تروربي نظيربوتوراردكرده بودرييس جمهوري پاكستان اظهارداشته كه اسكاتلندياردوپليس پاكستان ب ـــاكمك يكديگربه روشن شدن زواياي پنهان اين تروركمك مي كنندوبه تحقي ـــــق سازمان ملل نيازي نيست :shock: :shock: :shock:
ارسال پست

بازگشت به “اخبار و حوادث”