بازتابموفقيت فضايي ايران

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با دستاوردها و اخبار نيروي هوايي ايران به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 436
تاریخ عضویت: جمعه 11 اسفند 1385, 9:12 pm
سپاس‌های ارسالی: 484 بار
سپاس‌های دریافتی: 517 بار

بازتابموفقيت فضايي ايران

پست توسط vaispard »

خبرگزاري فارس :دستاوردجديدكشورمان درعرصه هوافضابازتابهاي
گستردهاي رادررسانههاي جهان درپي داشت .
به گزارش فارس خبرافتتاح پايگاه پرتاب ماهواره وپرتاب موشك ماهوارهبر
كشورمان بازتاب گستردهاي رادررسانههاي جهان به ويژه رسانههاي غربي
داشت .
خبرگزاري آسوشيتدپرس باپوشش خبرافتتاح اولين پايگاه فضايي ايران وپرتا
موشك ماهوارهبر"سفير"نوشت كه ايران به جمع 11 كشورداراي فناوري هوافضا
كه ميتوانندماهواره بسازندوبه فضابفرستندپيوست .
آسوشيتدپرس بااشاره به بخشي ازرياست جمهوري كشورمان هدف ازپرتاب
"اميد"راانجام تحقيقات وكاوشهانوشت امادرمدعي شد:برخي از
كارشناسان غربي هدف ايران ازبرنامه جديدفضايي راپيشرفت درزمينه
موشكهاي بالستيك نظامي ميدانند.
ريانووستي بااعلا م خبرآزمايش موفقيتآميزموشك ماهوارهبرايران آن را
گام روبه جلوديگربراي ايران دركناربرنامه هستهاي عنوان كرد.
رويترزنيزدرگزارشي خبرپرتاب موشك ماهوارهبرايراني رااعلا م كردو
نوشت :توانايي پرتاب ماهواره به مدارنشانگرپيشرفت چشمگيرايران در
فنآوري موشكي است .
درادامه اين گزارش آمده است :پيشرفت ايران ميتواندهشداري براي برخي
قدرتهاغربي كه ازبرنامهاي هستهاي ايران نگرانندباشد.
رويترزدرادامه بخشي ازسخنان امروزرئيس جمهورراكه به حضورفعال و
موثردرفضااشاره داردآورده است .
خبرگزاري فرانسه نيزاعلا م كردكه ايران اولين پايگاه فضايي بومي راكه به
عنوان پايگاهي براي پرتاب ماهوارههاي كاوشي به فضابكارگرفته خواهدشد
افتتاح كرد.
اين خبرگزاري بااشاره به پيشرفت ايران درزمينه هوافضانوشت كه ماهواره
"اميد"درسال آينده به فضاپرتاب خواهدشد.
روزنامه فرامنطقهاي هرالدتريبيون آمريكانيزباپوشش خبرامروزوبا
اعتراف به موفقيت جديدديگرايران مدعي شدكه برخي تحليلگران پيشتردربار
ادعاي ايران مبني برپيشرفت درعرصه هوافضاابرازترديدكردهاند.
سايت صهيونيستي واي نت نيزنوشت :ايران اولين موشك ماهوارهبربومي خودرا
آزمايش كرد.
اين سايت درادامه اين دستاوردبزرگ براي ايران راحاصل تحقيقات و
تلا شهاي متخصصان ودانشمندان بومي ايران عنوان كرد.
واي نت همچنين به اظهارات فرمانده نيروي هوايي رژيم صهيونيستي اشاره كرد
كه ازوجودتهديداتي عليه ماهواره اسرائيلي كه قبلا به فضاپرتاب شدخبر
داده بود.
اين روزنامه بااشاره به پيشرفت ايران درزمينه فناوري موشكي ماهواره
"اميد"راماهواره تحقيقاتي عنوان كردامامدعي شدكه ممكن است ايران از
اين ماهواره براي اهداف ديگرازقبيل جاسوسي ياعكسبرداري ماهوارهاي
استفاده كند.
منابع خبري شينهواخبرگزاري آلمان وگلف نيوزدهيندوسيدني مورنينگ
هرالدنيزخبرموفقيت ايران درزمينه هوافضارابلا فاصله پس ازانجام
آزمايش وافتتاح پايگاه فضايي انعكاس دادند.
ارسال پست

بازگشت به “دستاوردها و اخبار نيروي هوايي”