اسرائيلي ها و بحران قبرس

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار و حوادث روز به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 436
تاریخ عضویت: جمعه 11 اسفند 1385, 9:12 pm
سپاس‌های ارسالی: 484 بار
سپاس‌های دریافتی: 517 بار

اسرائيلي ها و بحران قبرس

پست توسط vaispard »

درگيري داخلي بين قبرسي ها يعني قبرسي هاي يونان (مسيحي هاي ارتدكس ) از يك سو و قبرسي هاي ترك (مسلمانان ) از سوي ديگر تبديل كنند و بدين ترتيب انگليس درداخل قبرس درگيري ميان يوناني ها و تركهاي داخل و در خارج از مرز نيز درگيري بين يونان طرفدار قبرسي هاي يونان و تركيه طرفدار ترك هاي قبرس را رهبري مي كردكه بعدها به آغاز درگيري منطقه اي بين تركيه و يونان تبديل شد.پس ازآن انگليس از قبرس خارج شد و با ايجاد دو پايگاه نظامي دراين جزيره يكي دربخش جنوبي در منطقه اكروتيري كه اكثريت آن يوناني هابودند وديگري دربخش شمالي در منطقه ديكيليا كه اكثريت آنان ترك بودند اين دومنطقه را تحت حاكميت خوداعلا م كرد.سرانجام درگيري تركها و يوناني هاي داخل قبرس به فروپاشي قانون اساسي انجاميدكه زمينه سازآن هجوم ارتش تركيه به اين جزيره درسال 1974 براي حمايت از تركها بودكه 78 درصد جمعيت قبرس را در مقابل 18 درصد يوناني هائي كه از سوي يونان و اروپا حمايت مي شد تشكيل مي دادند. به دنبال اين هجوم تركهاي قبرس تشكيل جمهوري ترك قبرس شمالي رااعلا م كردند و بخش جنوبي نيزبه عنوان جمهوري قبرس براي يوناني هاي ساكن آن باقي ماند.اما مشكل جمهوري تازه تاسيس قبرس ترك شمالي برسميت شناخته شدن ازسوي اروپا بود و به دليل جانبداري كشورهاي غربي ازيونان ، شناسائي بين المللي نصيب جمهوري قبرس يوناني شد و جمهوري قبرس ترك شمالي در حالت انزواي منطقه اي و بين المللي باقي ماند.پيدايش اين شكاف و چنددستگي در ميان قبرسي ها منجر به حضور بيشترطرفهاي سوم در پرونده قبرس شدكه در ابتدا تركيه ، يونان، انگليس ،آمريكا و سازمان ملل را شامل مي شدكه اخيرا اتحاديه اروپا نيز خود را وارد اين موضوع كرده است . امارژيم صهيونيستي كه همواره به دنبال سوء استفاده و بهره برداري ازدرگيري هابه نفع خود است فضاي بحراني بوجود آمده را براي دخالت دراين پرونده بسيار مناسب ديد.اين رژيم در ابتدا سعي كرد با نوعي تظاهر به بي طرفي در رابطه با اين بحران، به ظاهر رابطه خود را باتركيه حفظ كند و درباطن جانب يونان را بگيرد. رژيم صهيونيستي از اين جو سياسي بوجود آمده درقبرس براي موارد زيربهره برداركرد: تاسيس بزرگترين پايگاه سازمان موساد درخاورميانه ، استفاده ازقبرس به عنوان شاهراه عبور جاسوسان به خاورميانه بويژه لبنان ، بهره برداري از بنادر و تسهيلا ت دريائي قبرس در عمليات قاچاق ، استفاده از شركتهاي قبرسي به عنوان پوششي براي شركتهاي اسرائيلي ، استفاده ازموسسات مالي قبرس براي پولشوئي كشورهاي خاورميانه به دليل سوئ استفاده بيش ازحدرژيم صهيونيستي ازقبرس بسيارمتضررشده انددرحاليكه قبرس درطول تاريخ روابط بسيارمستحكمي با كشورهاي عربي منطقه داشته است .اين جزيره كوچك اكنون به صحنه بزرگترين عمليات سري و جاسوسي موسادعليه كشورهاي عربي تبديل شده است .روزنامه صهيونيستي درشماره 10 مارس 2008 با چاپ گزارشي ازباراك رافيد تحت عنوان "جمهوري ترك قبرس شمالي در اسرائيل دفترتجاري افتتاح مي كند" به نكات زيراشاره كرده است : جمهوري ترك قبرس شمالي تا چند هفته آينده دفترتجاري دراسرائيل افتتاح مي كند، افتتاح اين دفتر با كمك دفترحقوقي وابسته به داوفايسگلا س رئيس دفترآريل شارون نخست وزيرسابق اسرائيل صورت خواهدگرفت ، اين دفترهيچگونه وجه ديپلماتيك ندارد، هدف ازتاسيس اين دفتر تقويت معاملا ت اقتصادي بين اسرائيل وقبرس شمالي، موافقت اسرائيل با افتتاح اين دفتر و اظهارات وزارت خارجه اسرائيل دراين رابطه تماما به گونه اي بوده است كه مشكلي در رابطه با جمهوري يوناني قبرس با اسرائيل و اتحاديه اروپا بوجود نيآيد .تصميم اسرائيل براي اعطاي مجوز افتتاح اين دفتردر اسرائيل به آغاز مذاكرات بين دولت تركيه با شيمون پرزرئيس رژيم صهيونيستي در سفراخيرش نوامبر 2007 به اين كشور برمي گردد .علت نفي وجه ديپلماتيك گشايش اين دفترآن است كه اسرائيل مي خواهد براساس تصميم سازمان ملل و دستگاههاي بين المللي كه جمهوري ترك قبرس شمالي را برسميت نشناخته اند تعامل داشته باشد .اسرائيلي ها تاكيدكرده اند كه در اسرائيل هيچ قانوني مبني بر ممنوعيت گشايش دفتر تجاري قبرس شمالي وجود ندارد .اسرائيل فعاليتهاي زيادي درقبرس شمالي دارد و هم اكنون اسرائيلي هادرزمينه هاي سرمايه گذاري املاك وگردشگري دراين جمهوري فعاليت دارند. باتوجه به اين موارد مشكل قبرس هرگزدرآينده نزديك حل نخواهدشد و دليل آن هم يونان، تركيه و يا تركها و يوناني هاي اين جزيره نيست بلكه مشكل اين است كه آمريكا ، اسرائيل ، پيمان ناتو ، انگليس و اتحاديه اروپا تا زمانيكه منافع خود را در وجود اين بحران مي بينند تمايلي به حل آن ندارند . به عبارت ديگر ادامه بحران قبرس به معني ادامه مواردزيراست 1ابقاي پايگاههاي نظامي انگليس كه هم اكنون نيروهاي آمريكائي و نيروهاي ناتو ازآن استفاده مي كنند ، 2استمرار نفوذآمريكا و اسرائيل درقبرس ،زيرا تا زماينكه بحران درميان يونان و تركيه وجود داشته باشد هريك از كشورها سعي مي كنندبه حمايت آمريكا دست پيداكنند، جزيره قبرس درمنطقه خاورميانه واقع شده است و اين بدين معني است كه يك نوع توافق استراتژيك بين اسرائيل وآمريكا وجود دارد بدين ترتيب كه رويكردهاي سياست خارجي آمريكا در قبال پرونده قبرس به گونه اي است كه همواره تل آويو را نيزدر اين پرونده درنظرمي گيرد. تحليلگران و كارشناسان معتقدندكه اتحاديه اروپا و آمريكا نقش خود را در رابطه با پرونده قبرس تقسيم كرده اند ، به اين ترتيب كه اتحاديه اروپا قبرس جنوبي (يوناني ) و آمريكا نيزتقريبا از قبرس شمالي حمايت مي كند و بر اين اساس فرصتي براي تل آويو و واشنگتن براي بهره برداري از پرونده قبرس در روابط باآنكارا بوجودآورده است . منبع :پايگاه اينترنتي الجمل
ارسال پست

بازگشت به “اخبار و حوادث”