معجزه بسم الله

در اين بخش ميتوانيد درباره موضوعاتي كه در انجمن براي آنها بخشي وجود ندارد به بحث و گفتگو بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, رونین, Shahbaz, شوراي نظارت

ارسال پست
Captain I
Captain I
نمایه کاربر
پست: 1929
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 24 فروردین 1389, 9:01 pm
محل اقامت: IRAN
سپاس‌های ارسالی: 2144 بار
سپاس‌های دریافتی: 7629 بار
تماس:

معجزه بسم الله

پست توسط HORLIKAN »

چهار كلمه و 19 حرف ( بسم الله الرحمن الرحيم ) چنان با يكديگر، بنابر يك سيستم رياضي متشكل گرديده است كه با دانش و احساس بشری غير قابل انجام ميباشد. اين سيستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی اين حروف بدست ميايد كه اطلاعات مورد نياز برای شرح آن بطور خلاصه در زير نشان داده شده است.چهار كلمه ”بسم الله الرحمن الرحيم“ شماره حروف عربی هر كلمه و ارزشهای ابجدی آنها:

1- بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف است.


2- اگر شماره ترتيب هر كلمه را بنويسيم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنويسيم


عدد 13243646 بدست ميايد كه قابل قسمت به 19 است.


(شماره ترتيب هر كلمه برای تشخيص بهتر قرمز نوشته شده):


19 X 19 X 36686 = 132436463- اگر ترتيب كلمات را با شماره آن از آخر بنويسيم باز ضريب 19 دارد:46362413 = 19 X 2440127


4- اگر بجای تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتيب آن بگذاريم باز قابل قسمت به 19 است:


110226633294289 = 19 X 5801401752331


5- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتيب كلمه بگذاريم، باز قابل قسمت به 19 است:


1260402130305313020084050413020081040 =


19 X 6633695412659542210 9686863843162160


6- اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه حاصل جمع تعداد حروف هر كلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن كلمه بگذاريم


باز ضريب 19 دارد. يعنی:


110527033354295 = 19 X 5817212281805


(3 + 102 = 105), (4 + 66 = 70), (6 + 329 = 335), (6 + 289 = 295)

7ـ اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه تعداد حروف هر كلمه را به اضافه مجموع حروف كلمات قبل از آن بگذاريم باز ضريب 19 دارد


1327313419 = 19 X 69858601


(0 + 3 = 3), (3 + 4 = 7), (3 + 4 + 6 = 13), (3 + 4 + 6 + 6 = 19)

8- اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر كلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاريم


باز ضريب 19 دارد يعنی:


1102216834974786 = 19 X 58011412367094


چون (102 + 66 + 329 + 289 = 786), (102 + 66 + 329 = 497), (102 + 66 = 168)


ميباشد.

9- اگر ارزش ابجدی هر حرف از 19 حرف (بسم الله الرحمن الرحيم) را قبل از شماره ترتيب آن حرف بگذاريم


( عدد 62 رقمی بدست ميايد) باز ضريب 19 دارد يعنی:


21602403 1430530657 183092001081140125013 11430152001681710184019 =


19 X 113696858647 ...)


زير اعداد مربوط به هر يك از چهار كلمه )بسم الله الرحمن الرحيم( خط كشيده شده است. اين خط ‌کشی برای درك نكات بعد مفيد ميباشد.

10- اگر شماره ترتيب هر كلمه (4 و 3 و 2 و1) را در آخر هر عددی كه زير آن خط‌ كشيده شده است اضافه كنيم


عدد جديدی بدست ميآيد (عدد 66 رقمی) كه باز هم ضريب 19 دارد.


216024031 14305306572 1830920010811401250 133 1143015200168171018 40194 =


19 X 113696855849 …)

11- اگر پس از هر كلمه بجای شماره ترتيب (1 و2 و 3 و 4) مجموع ارزش‌های ابجدی هر كلمه (102 و 66 و 329 و 289) را بگذاريم،


يك عدد 73 رقمی بدست خواهد آمد كه باز هم ضريب 19 دارد.


216024031021430530657661830920010811401250 133291143015200168171018 4019289 =


19 X 111369685843 …)

12- در اين مرحله ارزش‌های ابجدی هر كلمه 102 و 66 و 329 و 289 را در ابتدای هر كلمه ميگذاريم، باز هم عدد 73 رقمی جديدی بوجود ميآيد كه ضريبی از 19 است.


102216024036614305306573291830920010811401250 132891143015200168171018 4019 =


19 X 5379790738 …)

13- برای هركلمه (بسم الله الرحمن الرحيم) نكات زير را مينويسيم:


1- تعداد حروف هركلمه، مثلاً كلمه " بسم " از 3 حرف تشكيل شده (برای تشخيص برنگ قرمز نوشته شده).


2- جمع ارزش ابجدی هر كلمه، مثلاً كلمه " بسم " جمع ارزش حروف آن 102 ميباشد.


3- ارزش ابجدی هر حرف در هر كلمه، مثلاً كلمه " بسم " از حروف (ب، س، م) تشكيل گرديده


كه ارزش هر حرف به ترتيب ( 2 و 60 و 40 ) ميباشد.
اگر پس از تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی هر كلمه و بعد ارزش ابجدی هر حرف آن كلمه را بگذاريم


يك عدد 48 رقمی بوجود ميآيد كه باز ضريب 19 دارد.


310226040466130305632913020084050628913020081040 =


19 X 1632768634 …)

14- در اين مرحله پس از تعداد حروف هر كلمه ارزش هر حرف آن كلمه و بعد جمع ارزش حروف آن را مينويسم


كه اين بار هم عدد 48 رقمی بدست می آيد كه باز هم ضريبي از 19 ميباشد.


326040102413030566613020084050329613020081040289 =


19 X 1716000539 …)

15- اگر شماره ترتيب حروف هركلمه را با شماره ترتيب حروف كلمه‌‌‌‌‌های بعد جمع كنيم


عددی 12 رقمی بدست ميآيد كه باز هم ضريبی از 19 ميباشد.


123 + 4567 + 8910111213 + 141516171819 =


150426287722 =


19 X 7917173038

16- اگر شماره ترتيب هر كلمه را پس از شماره ترتيب حروف هر كلمه بگذاريم عدد 23 رقمی بدست ميآيد


كه باز هم ضريبی از 19 ميباشد


123145672891011121331415161718194 =


19 X 648135120479 …)

17- اگر تعداد كلمات "بسم الله الرحمن الرحيم" (4) را اول بنويسيم و تعداد حروف (19) آن را بعد از آن بنويسم


و بعد حاصل جمع ارزش ابجدی (786) آن را بنويسيم عدد 6 رقمی بوجود ميايد كه ضريبی از 19 ميباشد.


(برای تشخيص زير آن اعداد خط كشيده شده است).


4 19 786 = 19 X 22094

18- اگر رقم های رابطه 17 را برعکس بنويسيم ضريب 19 خواهد داشت.


36206 x 19 = 4 91 687

19- اگر شماره آيه )بسم الله الرحمن الرحيم( كه اولين آيه قرآن است بنويسيم و بعد تعداد حروف آن (19) را بنويسم


و بعد تعداد حروف هر كلمه را بنويسيم باز ضريبی از 19 ميباشد.


174 X 19 X 19 X 19 = 3466 19 1


بايد توجه داشت که هر يکی از اين رقمها اگر بخواهد درست سر جای خود قرار گيرد احتمال آن يک به 10 ميباشد.


چون احتمال بين صفر تا 9 را دارد.


برای مثال: در شماره 4 عدد 102 شامل رقم های 1 و 0 و 2 می باشد و عدد 66 شامل رقم های 6 و 6 می باشد


و عدد 329 شامل رقم های 3 و 2 و 9 می باشد و عدد 289 شامل رقم های 2 و 8 و 9 می باشد، لذا امکان


درست کردن آن يک ميليون ميليارديم يعنی ( 10 به توان 15 - ) يعنی 1000000000000000 / 1 می باشد.


اگر چهار کلمه ای که در "بسم الله الرحمن الرحيم" وجود دارد برای اينکه ارقامش مطابق حساب ابجد 19 بار قابل تقسيم به 19 باشد،


امکان آن 19 بار 19 / 1 ضرب در 19 / 1 است.


يعنی 3758997345754595819 3355601 / 1
بزرگ ترين گناه ترس است .

امام علي (عليه السلام)

________________________ 
 
ارسال پست

بازگشت به “ساير گفتگوها”