بزرگترین کلمه انگلیسی ای که تا به حال دیدید چی بوده؟

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با زبان انگليسي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: دوشنبه 29 آذر 1389, 5:33 pm
سپاس‌های دریافتی: 2 بار
تماس:

بزرگترین کلمه انگلیسی ای که تا به حال دیدید چی بوده؟

پست توسط sharifix »

سلام بچه ها،این اولین پست منه،بیاین با کمک هم انجمن زبان رو فعال تر و پویا تر کنیم.تصویر
هر کس بگه بزرگترین کلمه انگلیسی ای که تا به حال دیدید چی بوده؟
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 57
تاریخ عضویت: دوشنبه 18 آبان 1388, 8:11 pm
سپاس‌های ارسالی: 21 بار
سپاس‌های دریافتی: 78 بار

Re: بزرگترین کلمه انگلیسی ای که تا به حال دیدید چی بوده؟

پست توسط ALIMAMIZADE »

طولانی ترین کلمه زبان انگلیسی
طولانی ترین کلمه در میان تمام لغت نامه های انگلیسی لغت"pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis"می باشد که دارای 45 حرف است ونام یک بیماری ریوی میباشد
طولانی ترین کلمه ی غیر فنی انگلیسی کلمه ی "flocci­nauci­nihili­pili­fication"می باشد با 29 حرف که به معنای هیچ!!!!!میباشد(خدا رحم کرده هیچیه و الا چی میشد!)
طولانی ترین اسم مکان "Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungaho-
ronukupokaiwhenuakitanatahul" می باشد که اسم مکانی در نیوزیلند است
"acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminyl-
phenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyl-
aspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinyl-
threonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanyl-
glutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonyl-
glutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyl-
tryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalyl-
arginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyl-
arginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucyl-
threonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonyl-
arginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamyl-
asparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamyl-
threonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartyl-
alanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucyl-
asparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycyl-
threonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl-
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophyl-
threonylserylalanylprolylalanylserine"هم اسم یک پروتئین هست با 1185 حرف(هرکی حوصله داره بشینه بشمره من که حوصله ندارم)!!!!!
کدوم بیکاری اینو نامگذاری کرده؟
منبع:www.faryaadebisedaa.persianblog.ir
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 440
تاریخ عضویت: چهارشنبه 12 آبان 1389, 11:28 am
محل اقامت: کهکشان راه شیری پلاک 12
سپاس‌های ارسالی: 650 بار
سپاس‌های دریافتی: 1785 بار
تماس:

Re: بزرگترین کلمه انگلیسی ای که تا به حال دیدید چی بوده؟

پست توسط kalafe2006 »

فکر می کنم I هست . درسته ؟
آدمهای بزرگ، کسانیکه خود بسیارند، نیازی به هموطن ندارند.
کسانیکه خود آزادند از زندان به ستوه نمی‌آیند.

آدمهای حقیرند که به ازدحام محتاجند.

دکتر علی شریعتی
Major I
Major I
نمایه کاربر
پست: 420
تاریخ عضویت: دوشنبه 12 اردیبهشت 1390, 10:19 am
محل اقامت: Hell
سپاس‌های ارسالی: 1631 بار
سپاس‌های دریافتی: 1526 بار

Re: بزرگترین کلمه انگلیسی ای که تا به حال دیدید چی بوده؟

پست توسط X.Nima »

سلام.... تصویر تصویر
بزرگترین جمله انگلیسی که تنها با استفاده از یک کلمه ایجاد شده:


  buffalo, Buffalo bufallo buffalo, buffalo Buffalo buffalo.
 


کلمه buffalo دارای سه معنی متفاوت است:


1. شهر بوفالو
2. حیوان بوفالو (جمع این کلمه نیز همان buffalo است و es جمع نمی گیرد
3. فعل buffalo به معنای حمله کردن و هجوم بردن (که بی قاعده بوده و شکل pp آن نیز به همین صورت است)

(در جمله فوق Buffalo buffalo (جاهایی که بوفالو باB بزرگ نوشته شده و کلمه بوفالوی بعدی به معنای "بوفالوهای شهر بوفالو" است. حالا اگر عبارت بین کاماها را درنظر نگیریم معنی جمله این خواهد بود:
  buffalo , ............ , buffalo Buffalo  "(برخی از ) بوفالوهای شهر بوفالو به (برخی دیگر از ) بوفالوهای شهر بوفالو حمله کردند."


اون عبارت داخل کاماها (نقطه چین شده در بالا) هم میگه که دسته اول بوفالوهای جمله فوق ، قبلاً مورد هجوم بوفالوهای دیگری از شهر بوفالو قرار گرفته اند.

به این ترتیب معنی جمله فوق این است که:

(برخی از ) بوفالوهای شهر بوفالو ، (که قبلاً ) بوفالوهای شهر بوفالو به آنها حمله کرده بودند، به ( برخی ) بوفالوهای شهر بوفالو حمله کرده اند.

این جمله از نظر گرامری صحیح است و در سال 1972 توسط William J. Rapaport مورد استفاده قرار گرفت.
  ...Death to All who Oppose the Horde, We Shall NOT be Destroyed. Shall NOT   نقطه. سر خط.... !...We'll Charge when Satan Laughs
 
ارسال پست

بازگشت به “زبان انگليسي”