مرکز انجمنهای تخصصی - ثبت نام

شما براي ثبت نام در سايت مي بايست قوانين ما را بپذيريد. در صورتي که قوانين زير را نپذيريد اجازه عضويت در “مرکز انجمنهاي تخصصي” را نخواهيد داشت.

شما بايد بپذيريد که پست هاي شما داراي لغات توهين آميز, مستهجن, رکيک, بدگويانه, کينه ورزي, تهديد آميز, جنسي و هر چيزي وابسته با مسائل جنسي ارسال نکنيد. در صورتي که قوانين را نقض کنيد کشوري که هاست سايت “مرکز انجمنهاي تخصصي” را تامين مي کند مجاز به تعقيب قانوني شما مي باشد. در صورتي که قوانين را زير پا بگذاريد شما را از طريق تامين کننده اينترنتتان شناسايي خواهيم کرد. در ضمن تمام IP ها در همه پست ها براي پشتيباني از اين مسئله ضبط مي شوند. در صورتي که اين مسئله را قبول داريد “مرکز انجمنهاي تخصصي” حق ويرايش ، حذف ، انتقال يا بستن هر موضوعي در هر زماني را داراست .