گزیده احادیث معصومین (ع)

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با دانش عمومي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

101.برای پادشاه دارويی را توصيف نکن ، زيرا اگر آن دارو به حالش سودمند باشد از تو
سپاسگزاری نخواهد کرد، اما اگر زيانی از آن ببيند تو را متهم خواهد ساخت .
���� ������ѡ � ,78 � (127)


102.جمعی نزد آن حضرت از عذرخواهی عبدالله بن عمرو بن عاص از شرکت در جنگ صفين
ياد مي کردند که حضرت فرمود: چه بسا گناهانی که بهتر است از عذرخواهی نسبت به
آن .
���� ������ѡ � ,78 � (128)


103.ثروتی را که داری اگر به مصرف خودت نرسانی ثروت مال تو نيست ، تو از آن ثروت
هستي ، بنابر اين به ثروت خودت امان مده و گرنه او به تو امان نخواهد داد
و پيش از آنکه ثروت ، تو را به مصرف خود برساند تو آن را به مصرف خويشتن
برسان .
���� ������ѡ � ,78 � (127)


104.هر کس عطای تو را بپذيرد، در کرم و سخاوت ياريت نموده است .
���� ������ѡ � ,78 � (127)


105.راستگويی موجب سرافرازی است .
���ي� ي����ي � � 2� � (246)


106 .دروغگويی نشانه عجز و ناتوانی است .
���ي� ي����ي � � 2� � (246)


107.اسرار ديگران نزد شما امانت است .
���ي� ي����ي � � 2� � (246)


108.همسايگی نوعی قرابت و خويشاوندی است .
���ي� ي����ي � � 2� � (246)


109.کمک به ديگران نشانه صداقت است .
���ي� ي����ي � � 2� � (246)


110.کار به انسان تجربه مي آموزد .
���ي� ي����ي � � 2� � (246)


111.اخلاق نيکو عبادت شمرده مي شود .
���ي� ي����ي � � 2� � (246)


112.سکوت زينت بخش آدمی است .
���ي� ي����ي � � 2� � (246)


113.حرص و آز نوعی فقر روانی است .
���ي� ي����ي � � 2� � (246)


114.سخاوت و بخشش نوعی بي نيازی است .
���ي� ي����ي � � 2� � (246)


115.مدارا با ديگران از خردمندی است .
���ي� ي����ي � � 2� � (246)


116.روزی حضرت اين نصيحت را به ابن عباس فرمودند: درباره چيزی که برايت اهميت
ندارد سخن مگو زيرا در اثر سخن بيهوده مي ترسم به گناه بيفتي ، و نيز بيمورد سخن
مگو مگر آنکه بدانی سخن گفتن بجاست ، زيرا چه بسيار گوينده ای که سخن حق مي گويد
اما چون در جای خود نگفته است سخنش را عيب شمارند .
���� ������ѡ � ,78 � (127)


117.هرگز با دو کس به گفتگو و مجادله مپرداز: يکی با افراد حليم و بردبار، ديگری با
افراد نادان و سفيه ، زيرا افراد حليم با حلم و بردباری بر تو چيره گردند و افراد
سفيه آزارت خواهند داد .
���� ������ѡ � ,78 � (127)


118.. درباره برادر مؤمنت پشت سر سخنی بگو که دوست داری او پشت سر تو بگويد .
���� ������ѡ � ,78 � (127)

119.مرگ با عزت بهتر است از زندگی با ذلت .
���� ������ѡ � ,44 � (192)


120.تجربيات مداوم بر عقل و شرف و تقوای انسان بيفزايد .
���� ������ѡ � ,78 � (128)


121.قناعت موجب آسايش بدنها است .
���� ������ѡ � ,78 � (128)


122.از حضرت پرسيدند چرا خداوند روزه را بر بندگانش واجب فرموده است ؟ فرمودند:
" برای آنکه ثروتمند طعم گرسنگی را بچشد و نسبت به مستمندان بخشش نمايد " .
����� �� ��ي ���� ��� ��� ���� � � 4� � (68)


123.از حضرتش پرسيدند: فضيلت چيست ؟ فرمودند: " عنان زبان در کف اختيار داشتن و
بذل نيکی ". از حضرتش پرسيدند نقصان کدام است ؟ فرمودند: " خويشتن را در کار
بيهوده به زحمت افکندن ".
����ј �����ي� � � 9� � (24)


124.از حضرتش پرسيدند که آيا جهاد سنت است يا فريضه ؟ فرمودند: جهاد بر چهار گونه
است ، دو نوع آن فريضه است و يک نوع جهاد سنتی است که جز با امام ، واجب الطاعة
نخواهد شد، و يک نوع ديگر جهاد نيز سنت است : اما يک نوع از آن دو نوع جهاد
فريضه ، جهاد انسان است با خويشتن که در برابر گناهان بايد انجام دهد و اين نوع
جهاد از بزرگترين انواع جهاد به شمار مي رود. نوع دوم از جهاد فريضه جهاد و جنگ
با کفار کشورهای همسايه است . اما آن جهاد که سنت است و جز با امام انجام
نخواهد گرفت ، عبارت است از جنگ با دشمن که بر تمامی امت واجب است که اگر
مردم جهاد را ترک کنند، دچار عذاب خواهند شد و اين همان عذابی است که امت
دچار آن هستند و اين جهاد بر امام سنت است ، بدين ترتيب که با امت به سوی
دشمن لشکرکشی نمايد و با آنان بجنگد. اما قسم چهارم جهاد که سنت است عبارت
است از هر سنت پسنديده ای انسان بر پا دارد و در راه به پا داشتن و تکميل و
احيای آن بکوشد و جهاد نمايد و جهاد در اين راه از بهترين شمرده مي شود، زيرا اين
نوع جهاد احيای سنت است که در اين باره پيامبر خدا (ص ) فرموده اند: هر کس
سنت پسنديده ای ايجاد نمايد، روز قيامت خداوند به او پاداش خودش و پاداش
کسانی را که بدان سنت عمل کنند خواهد داد، بدون آن که از پاداش عمل کنندگان
چيزی کاسته شود .
��� ������ � � (243)


125.ای پسر آدم ، تو روزگارانی بيش نيستي ، هر روز که بگذرد جزيی از وجود تو بوده که
رفته است .
����� ������ � � (40)


126.کتاب خداوند بزرگ دارای چهار جنبه است : جنبه عبارت ، جنبه اشاره ، جنبه لطايف
و جنبه حقايق . جنبه عبارتی آن مربوط به مردم عامی است . جنبه اشاره آن مربوط به
خواص است ( که از اشارات قرآن چيزهايی درک مي کنند ). جنبه لطايف آن مربوط
به اوليای خدا است که آنان مي توانند پی به لطايف و دقايق قرآن ببرند. جنبه
حقايق که اين جنبه مخصوص پيامبران است که آنان حقايق قرآن را درک مي نمايند .
���� ������� ���� � � (47)


127.هر کس به خاطر مصايب ما اهل بيت قطره اشکی از چشم خود سرازير کند و يا اشک
در چشمانش حلقه زند خداوند به وسيله آن اشک او را از عذاب حفظ نموده در بهشت
جای دهد .
���� ������ѡ � ,44 � (279)


128.گريستن چشمان و ترس دلها رحمتی از جانب خدايتعالی است .
����ј ������� � � ,11 � (245)


129.فرمودند: هر کس در صدد عيب جويی ديگران نباشد، هميشه به فکر آن است که برای عيب
ديگران عذری توجيه نمايد .
���� ������ � ���ي� �����ѡ � (80)


130.در راه حق و هدايت بر ناملايمات صبور باش و از شيرينی لذتها و هوسهای نفساني
درگذر .
���� ������ � ���ي� �����ѡ � (85)


131.ابان بن تغلب گويد: امام شهيد حسين (ع ) فرمود هر کس ما را دوست بدارد از ما
اهل بيت شمرده خواهد شد. گفتم : از شما اهل بيت ؟ فرمودند: آري ، از ما اهل بيت .
و اين جمله را سه بار تکرار نموده ، سپس فرمود: آيا گفته بنده صالح ( حضرت
ابراهيم در قرآن ) را نشنيده ای که مي گويد: " هر کس از من پيروی نمايد، از من
است " .
���� ������ � ���ي� �����ѡ � (40)


132.برای پيران زشت تر از آن نيست که هوسرانی کنند .
���ي� ����� �ي ���� ��ي ������ �����ي ��ѡ � (233)


133.و برای پادشاهان زشت تر از آن نيست که سختگيری نمايند .
���ي� ����� �ي ���� ��ي ������ �����ي ��ѡ � (233)


134.و برای افراد نجيب زشت تر از دروغگويی چيزی نيست .
���ي� ����� �ي ���� ��ي ������ �����ي ��ѡ � (233)


135.برای علما زشت تر از حرص و آز چيزی نيست .
���ي� ����� �ي ���� ��ي ������ �����ي ��ѡ � (233)


136.اميرالمؤمنين (ع ) از فرزندش حسين (ع ) پرسيد: فرزندم بزرگواری در چيست ؟ حضرت
در پاسخ پدر گفت : نيکی نسبت به فاميل و به دوش گرفتن بار خسارات آنان .
���� ������ѡ � ,78 � (102)


137.بي نيازی در چيست ؟ فرمود: در کاستن آرزوهايت و به قدر کفايت راضی بودن .
���� ������ѡ � ,78 � (102)


138.فقر و نيازمندی در چيست ؟ فرمود: در طمع و نااميدی .
���� ������ѡ � ,78 � (102)


139.پستی در چيست ؟ فرمود: پستی انسان در آن است که خويشتن را حفظ نمايد و عيال
خود راتسليم ناملايمات و خطرها کند .
���� ������ѡ � ,78 � (102)


140.حماقت در چيست ؟ فرمود: حماقت در آن است که انسان با فرمانده خود به دشمني
برخيزد ويا با قويتر از خود که قدرت زيان زدن و سود رساندن به او دارد درافتد .
���� ������ѡ � ,78 � (102)


141.شخصی به امام حسين (ع ) گفت : خانه ای ساخته ام ، دوست دارم وارد اين خانه شويد و
برايم دعا کنيد. حضرت وارد خانه شد و نگاهی به آن انداخت و فرمود: " خانه
خودت را ويران ساخته ، به آبادی خانه ديگری پرداخته اي ، در نتيجه مردم زمين
عزيزت مي پندارند، در حالی که ساکنان ملأ اعلی تو را دشمن دارند ".
����ј �����ي� � � 3� � (467)


142.قرآن ظاهری بس زيبا و باطنی بس عميق دارد .
���� ������� ���� � � (47)


143.در محضر حضرتش سخن از عقل و درايت معاويه رفت . فرمودند: " جز با پيروی از حق
عقل انسان کامل نخواهد گشت ".
���� ������ѡ � ,78 � (127)


144.هر کس با ما دشمنی کند با رسول خدا (ص ) دشمنی مي کند .
����� ���� � � ,11 � (592)


145.از حبيب ابن مظاهر اسدی روايت شده است که از حضرت حسين عليه السلام پرسيد:
شما خاندان پيش از آنکه خداوند آدم را بيافريند چگونه بوديد؟ فرمودند: " همانند
نورهايی بوديم که اطراف عرش الهی سير مي کرديم و فرشتگان را درس تسبيح و تهليل
و تحميد مي آموختيم ".
���� ������ѡ � ,60 � (311)


146.فرمودند: از خاندان ما دوازده امام مهدی است که اول آنان اميرالمؤمنين علی ابن
ابيطالب و آخر آنان ، نهمين فرزند من است که امام قائم به حق است و خداوند به
وسيله او زمين را پس از آن که ( در اثر ظلم و ستم ) مرده است ( با عدل و داد )
زنده خواهد فرمود و دين را که مهجور گشته بر اديان ديگر برتری داده ، حق را آشکار
خواهد نمود. مهدی دارای غيبتی طولانی خواهد بود که در اثر آن اقوامی راه ارتداد
و کفر در پيش خواهند گرفت و جمعی بر دين ثابت خواهند ماند و اين افراد
ثابت قدم مورد آزار قرار خواهند گرفت و به آنان خواهند گفت : وعده ظهور
امامتان چه وقت است اگر راست مي گوييد؟ ولی بدانيد آن افراد که در دوران
غيبت او بر آزار و تکذيب مردم صبر کنند در اجر و پاداش همانند افرادی مجاهد
هستند که در رکاب رسول خدا با شمشير جهاد مي نموده اند .
���� ������ѡ � ,51 � (133)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

گزیده احادیث امام محمد باقر (ع)1.چه بسا شخص حريص بر امری از امور دنيا ، که بدان دست يافته و باعث نافرجامي
و بدبختی او گرديده است ، و چه بسا کسی که برای امری از امور آخرت کراهت داشته
و بدان رسيده ، ولی به وسيله آن سعادتمند گرديده است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166)


2.تو را به پنج چيز سفارش مي کنم : اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ، اگر به تو
خيانت کردند خيانت مکن ، اگر تکذيبت کردند خشمگين مشو ، اگر مدحت کنند شاد
مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بيتابی مکن .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (167)


3.سخن نيک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گيريد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (170)


4.چيزی با چيزی نياميخته است که بهتر از حلم با علم باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)


5.نهايت کمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيری در خرج زندگاني
است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربی ، ج 75، ص(172)


6.سه چيز از خصلتهای نيک دنيا و آخرت است : از کسی که به تو ستم کرده است
گذشت کنی ، به کسی که از تو بريده است بپيوندی ، و هنگامی که با تو به نادانی
رفتار شود ، بردباری کنی .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)


7.خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از يکديگر اصرار ورزند ، ولی اصرار در
خواهش از خودش را دوست دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)


8.دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)


9.هيچ بنده ای عالم نيست ، مگر اينکه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و
زيردست خود را خوار نشمارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)


. 10هر که خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)


11.هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربی ، ج 75، ص (175)


12.از سستی و بي قراری بپرهيز ، که اين دو ، کليد هر بدی مي باشند ، کسی که سستی کند ،
حقی را ادا نکند ، و کسی که بي قرار شود ، بر حق صبر نکند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)


13.پيوند با خويشان ، عملها را پاکيزه مي نمايد ، اموال را افزايش مي دهد ، بلا را
دور مي کند ، حسا آخرت را آسان مي نمايد ، و مرگ را به تاخير مي اندازد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربی ، ج 71، ص (111)


14.بهترين چيزی را که دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 65، ص (152)


15.خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار مي دهد ، چنانکه سفر کرده ای براي
خانواده خود هديه مي فرستد ، و او را از دنيا پرهيز مي دهد ، چنانکه طبيب مريض
را پرهيز مي دهد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (180)


16.بر شما باد به پرهيزکاری و کوشش و راستگويی ، و پرداخت امانت به کسی که شما را
بر آن امين دانسته است ، چه آن شخص ، نيک باشد يا بد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)


17.غيبت آن است که درباره برادرت چيزی را بگويی که خداوند بر او پوشيده و مستور
داشته است . و بهتان آن است که عيبی را که در برادرت نيست ، به او ببندی .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)


18.خداوند ، دشنام گوی بي آبرو را دشمن دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)


19.تواضع ، راضی بودن به نشستن در جايی است که کمتر از شانش باشد ، و اينکه به
هر کس رسيدی سلام کنی ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترک کنی .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)


20.برترين عبادت ، پاکی شکم و پاکدامنی است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)


21.خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلی که در دنيا به آنها
داده است ، دقت و باريک بينی مي کند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (267)


22.آن که از شما به ديگری علم بياموزد ، پاداش او ( نزد خدای تعالی ) به مقدار
پاداش دانشجوست ، و از او هم بيشتر مي باشد .
کافي ، ج 1 ، ص (35)


23.هر که علم و دانش را جويد برای آنکه به علما فخر فروشی کند ، يا با سفها
بستيزد ، و يا مردم را متوجه خود نمايد ، بايد آتش را جای نشستن خود گيرد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، 2 ، ص (38)


24.خداوند عزوجل کسی را که در ميان جمع ، بدون ناسزاگويی شوخی کند ، دوست دارد .
کافي ، ج 2 ، ص (663)


25.سه خصلت است که دارنده اش نمي ميرد تا عاقبت شوم آن را ببيند : ستمکاری ، از
خويشان بريدن ، و قسم دروغ که نبرد با خداست .
کافي ، ج 75، ص (174)


26.به خدا سوگند هيچ بنده ای در دعا ، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند ،
جز اينکه حاجتش را بر آورد .
کافي ، ج 2 ، ص (475)


27.خداوند عزوجل از ميان بندگان مؤمنش آن بنده ای را دوست دارد که بسيار دعا کند ،
پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زيرا آن ، ساعتی است که درهای
آسمان در آن هنگام باز گردد و روزيها در آن تقسيم گردد و حاجتهای بزرگ بر آورده
شود .
کافي ، ج 2 ، ص (478)


28.دعای انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديکترين و سريعترين دعا به اجابت است .
کافي ، ج 2 ، ص (507)


29.هر چشمی روز قيامت گريان است ، جز سه چشم : چشمی که در راه خدا شب را بيدار
باشد ، چشمی که از ترس خدا گريان شود ، و چشمی که از محرمات الهی و گناهان بسته
شود .
کافي ، ج 2 ، ص (80)


30.شخص حريص به دنيا مانند کرم ابريشم است که هر چه بيشتر ابريشم به دور خود
مي تند ، راه بيرون شدنش را دورتر و مشکل تر مي کند ، تا اينکه از غم و اندوه
بميرد .
کافي ، ج 2 ، ص (316)


31.چه بسيار خوب است نيکي ها پس از بدي ها ، و چه بسيار بد است بدي ها پس از
نيکي ها .
کافي ، ج 2 ، ص (458)


32.چون مؤمن با مؤمنی دست دهد ، پاک و بي گناه از يکديگر جدا مي شوند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 73، ص (20)


33.از دشمنی بپرهيزيد ، زيرا فکر را مشغول کرده و مايه نفاق مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربی ، ج 2 ، ص (301)


34.هيچ قطره ای نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشکی که در تاريکی شب از ترس خدا و
برای او ريخته شود ، نيست .
کافي ، ج 2 ، ص (482)


35.هر که بر خدا توکل کند ، مغلوب نمي شود ، و هر که از گناه به خدا پناه برد ،
شکست نمي خورد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (151)


36.افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ، مگر اينکه شکر از جانب بندگان قطع
گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (54)


37.خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي دهد ، اما دينش را فقط به دوست خود
مي بخشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (215)


38.مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمي دهد ، از او دريغ نمي کند ، و به او گمان
بد نمي برد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)


39.هيچ کس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينکه زبانش را نگه دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)


40.سه چيز پشت انسان را مي شکند : مردی که عمل خويش را زياد شمارد ، گناهانش را
فراموش کند ، و به رای خويش ، خوشنود باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 69، ص (314)


41.هر کس ظاهرش از باطنش بهتر باشد ، ترازوی اعمالش سبک مي شود .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 4 ، ص (404)


42.امروز ، غنيمت است ، در حالی که نمي دانی فردا ، از آن کيست .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)


43.پليدترين کسبها ، کسب رباست .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 5 ، ص (147)


44.هر کس خشم خود را ، با آنکه بر اظهار آن تواناست ، فرو برد ، خداوند در روز
قيامت قلبش را از امنيت و آرامش پر مي کند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (303)


45.چهار چيز از گنجهای نيکی است : نهان داشتن حاجت ، پنهان نمودن صدقه ، پوشيده
داشتن درد ، و نهان کردن مصيبت .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)


46.فرزندان ، به واسطه صالح بودن پدرانشان ( از انحراف ) محفوظ مي مانند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (236)


47.رفاقت بيست سال ، خويشاوندی است .
تحف العقول ، ص (302)


48.در هر قضای الهی ، برای مؤمن خيری نهفته است .
تحف العقول ، ص (302)


49.هر بدعت ( و نسبت دروغ دادن به دين خدا ) گمراهی است ، و هر گمراهی ، راهش
به سوی آتش جهنم است .
کافي ، ج 1 ، ص (56)


50.نزديکترين و سريعترين طاعت در ثواب ، پيوند با خويشان است .
تحف العقول ، ص (303)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

51.دوستی قلبی برادرت را از اندازه دوستی قلبی خودت نسبت به او بفهم .
تحف العقول ، ص (304)


52.ايمان ، دوستی ( با دوستان خدا ) و دشمنی ( با دشمنان خدا ) است .
تحف العقول ، ص (304)


53.ايمان ، اقرار با عمل است ، و اسلام ، اقرار بدون عمل است .
تحف العقول ، ص (307)


54.بر شما باد به صدقه دادن در بامداد ، که روی ابليس را سياه کرده ، و شر سلطان
ظالم را در آن روز از شما دور مي کند .
تحف العقول ، ص (308)


55.در طلب آمرزش از خدا اصرار کنيد ، که موجب محو گناهان مي گردد .
تحف العقول ، ص (308)


56.بدان که درخواست کننده از تو ، آبرويش را در برابرت حفظ نکرده است ، پس تو
آبرويت را حفظ کن و به او جواب رد مده .
تحف العقول ، ص (309)


57.شيعه علی ( عليه السلام ) آنانند که در راه ولايت ما به هم بخشش دارند ، و به
خاطر دوستی ما يکديگر را دوست دارند ، و برای احيای امر ما از هم ديدن مي کنند ،
هرگاه خشمگين شوند ستم نکنند و هرگاه خشنود گردند اسراف نورزند ، برکت همسايه اند
و مايه صلح و صفا با معاشران .
تحف العقول ، ص (310)


58.خداوند ، باحيای بردبار عفيف پرهيزکار را دوست دارد .
تحف العقول ، ص (310)


59.خداوند ، آشکار کردن سلام را دوست دارد .
تحف العقول ، ص (311)


60.با منافق با زبانت مدارا کن ، و مؤمن را از دل دوست بدار ، و اگر با يهودی نيز
همنشين شدی ، خوشرفتاری کن .
تحف العقول ، ص (301)


61.زبان ، کليد هر خوبی و بدی است ، پس سزاوار است که مؤمن بر زبان خود مهر زند ،
چنانکه بر طلا و نقره اش مهر مي زند .
تحف العقول ، ص (308)


62. چون قائم ما قيام کند ، خداوند دست رحمتش را بر سر بندگان گذارده و عقلهايشان
را جمع مي کند ، در نتيجه خردشان کامل مي شود .
کافي ، ج 1 ، ص (25)


63.خدا رحمت کند بنده ای را که علم را زنده کند .
کافي ، ج 1 ، ص (41)


64.حسد ايمان را مي خورد ، چنانکه آتش هيزم را مي خورد .
کافي ، ج 2 ، ص (306)


65.هر چيزی بهاری دارد ، و بهار قرآن ماه رمضان است .
کافي ، ج 2 ، ص (630)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

1. سليمان ديلمی مي گويد : به امام صادق - عليه السلام - عرض کردم فلانی در عبادت و
ديانت و فضيلت چنين و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمي دانم .
فرمود : پاداش به اندازه ء عقل است .
���� ���ي � � 1 � � (12)


2. عاقل ترين مردم خوش خلق ترين آنهاست .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (27)


3. پيامبر خدا ( ص ) فرموده است : ما گروه پيامبران مأموريم که با مردم به
اندازه ء عقل خودشان سخن بگوئيم .
���� ���ي � � 1 � � (27)

4. شخصی از امام صادق - عليه السلام - پرسيد عقل چيست ؟ فرمود : چيزی است که به
وسيله ء آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آيد . آن شخص گويد : گفتم پس آنچه
معاويه داشت چه بود ؟ فرمود : آن نيرنگ است ، آن شيطنت است ، آن نمايش عقل
را دارد ، ولی عقل نيست .
���� ���ي � � 1 � � (11)


5.ابن سنان گويد به حضرت صادق - عليه السلام - عرض کردم : مردی هست عاقل که
گرفتار وسواس در وضو و نماز مي باشد : فرمود چه عقلی که فرمانبری شيطان مي کند ؟
گفتم : چگونه فرمان شيطان مي برد ؟ فرمود از او بپرس وسوسه ای که به او دست
مي دهد از چيست ؟ قطعا به تو خواهد گفت از عمل شيطان است .
���� ���ي � � 1 � � (13)


6. پيامبر خدا فرموده است : ای علی هيچ تهيدستی سخت تر از نادانی و هيچ مالي
سودمندتر از عقل نيست .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (30)


7. کسی که تعقل نکند رستگار نمي شود .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (31)


8.ميان ايمان و کفر فاصله ای جز کم عقلی نيست . عرض شد : چگونه ای پسر پيغمبر ؟
فرمود : بنده ء خدا در حاجت خود متوجه مخلوق مي شود ، در صورتی که اگر با خلوص
نيت متوجه خدا شود آنچه خواهد در نزديکتر از آن وقت به او رسد .
(اصول کافی ، ج 1 ، ص 32- (33)


9.کسب دانش واجب است .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (35)


10.چون خدا خير بنده ايی خواهد ، او را در دين دانشمند کند .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (39)


11.کسی که احاديث ما را روايت کند و دلهای شيعيان ما را استوار سازد ، از هزار
عابد بهتر است .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (40)


12.يا عالم باش ، يا دانشجو و يا دوستدار اهل علم و چهارمی ( يعنی دشمن اهل علم )
مباش که به سبب دشمنی آنها هلاک شوی .
اصول کافی ، ج 1 7 ص (41)


13.راجع به قول خداوند " به درستی که فقط علماء از خداوند مي ترسند " فرمود : مراد
از علماء کسانی هستند که کردارشان مطابق با گفتارشان باشد و کسانی که اين چنين
نباشند ، عالم نيستند .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (44)


14.چون مؤمنی که عالم به دين است به ميرد ، رخنه ای در اسلام افتد که هيچ چيز جای آن
را پر نمي کند .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (46)


15.همانا مردم چون نمي پرسند هلاک مي شوند .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (49)


16.از دو صفت پرهيز کن که هر کس هلاک شد به خاطر اين دو صفت بود . به پرهيز از
اين که طبق رای و نظر خويش به مردم فتوی دهی يا به آنچه نمي دانی عقيده ء ديني
پيدا کنی .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (52)


17.مفضل مي گويد : به امام صادق ( ع ) عرض کردم : شود ؟ فرمود : آن که کردارش
موافق گفتارش باشد .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (56)


18.چون عالم دنيا را ديديد نسبت به دينتان متهم بدانيد ( بدانيد که دينداريش
حقيقی نيست ) . زيرا دوست هر چيزی گرد محبوبش مي گردد .
اصول کافی ، ج 1 ص (58)


19.هفتاد گناه جاهل آمرزيده شود ، بيش از آن کی يک گناه از عالم آمرزيده شود .
اصول کافی ، ج 1 ص (59)


20.کسی که چهل حديث از احاديث ما را حفظ کند خدا او را روز قيامت عالم وفقيه
مبعوث می کند .
اصول کافی ، ج 1 ص (62)


21.همه علم مردم را در چهار چيز يافتم : اول اينکه پرودگار خود را بشناسی . دوم
اينکه بدانی با توجه کرده ، سوم اينکه بدانی اواز توچه خواسته است . چهارم
اينکه بدانی چه چيز ترا از دينت خارج می کند .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (64)


22.مردی خدمت امام صادق - عليه السلام - عرض کرد ، الله اکبر ( خدا بزرگتر است )
فرمود ، خدا از چه بزرگتر است ؟ عرض کرد : از همه چيز ، فرمود : خدا را محدود
ساختی ، عرض کرد : پس چه بگويم ؟ فرمود : بگو خدا بزرگتر از آن است که وصف
شود .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (159)


23.از حضرت صادق عليه السلام درباره قول خدای تعالی " رحمان بر عرش استوا دارد "
سوال شد . حضرت فرمود : اوبر همه چيز مسلط است چيزی به اونزديکتر از چيز
ديگر نيست .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (173)


24.هيچ قبض وبسطی نيست مگر آن که خواست وحکم خدا وآزمايش الهی به آن تعلق
گرفته است .
اصول کافی ، ج 1 ، ص (210)


25.نه اعتقادی به جبر صحيح است ونه تفوييض بلکه اعتقاد صحيح ، چيزی است بين
اين دو .
اصول کافی ، ج 1 7 ص (224)


ايمان برتر از اسلام و يقين برتر از ايمان است و چيزی گرامي تر ( کمياب تر ) از . 26
يقين نيست .
اصول کافي ، ج 3 ، ص (68)


بهترين عبادت همواره انديشيدن درباره ء خدا و قدرت اوست . . 27
اصول کافي ، ج 3 ، ص (91)


28. پيامبر خدا فرموده است : هر چيزی اساس و پايه ای دارد و پايه ء اسلام محبت ما
اهل بيت است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (77)


29. ما دوست داريم کسی را که عاقل ، فهميده ، فقيه ، خويشتن دار ، با مدارا ، .
بردبار ، راستگو و با وفا باشد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (95)


30.از نشانه هاي يقين مرد مسلمان اين است که مردم را به وسيله ء خشم خدا خرسند نکند
اصول کافی ، ج 3 ، ص (95)


31.اگر شخصی از شما چنانچه از مرگ مي گريزد از روزيش بگريزد روزيش به او مي رسد هم
چنان که مرگ به او مي رسد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 95- (96)


32. سر طاعت خدا صبراست وراضی بودن از خدا نسبت به آنچه بنده دوست داشته يا
ناپسند داشته باشد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (99)


33.رانا ترين مردم به خدا ، راضی ترين آنها است از خدای متعال .
اصول کافی ج 3 ، ص (99)


34.خدای متعال فرموده : بنده مومنم را به هر سو
بگردانم برايش خير است .
اصول کافی ج 3 ص (101)


35.در شگفتم ازمرد مسلمان که خدای متعال برايش سر نوشتی نکند جز آن که خير اوباشد
اگر بدنش را با قيچی ببرند خير اوست واگر هم تمام مشرق ومغرب روی زمين را
مالک شود خير اوست
اصول کافی ج 3 ، ص -(201)


36.مردی به امام صادق عليه السلام عرض کرد : به چه علامتی معلوم می شود که شخص
مؤمن است ؟ فرمود : به تسليم خدا بودن وراضی بودن از شادی وناخشنودی که
برايش پيش می آيد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (301)


37.بی نيازی وعزت به هر طرف در گردشند تا چون به محل توکل برسند ساکن می شوند.
اصول کافی ، ج 3 ص (105)


38.هر بنده ای که به آنچه خدای متعال دوست دارد ، روی آورد خدا به آنچه او دوست
دارد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (601)


39.به هر که سه چيز دادند ، از سه چيز باز نگرفتند : به هر که دعا دارند ، اجابتش
مي کنند و به هر که سپاسگذاری دادند : افزونی بخشيدند ، به هر که توکل دادند ،
کفايتش می کنند
اصول کافی ، ج 3 ، ص (107)


40.خدای تبارک وتعالی می فرمايد: به عزت وجلال وبزرگواری ورفعتم بر عرشم سوگند
که آرزوی هر کس را که به غير من اميد بندد ، با نا اميدی قطع می کنم
اصول کافی ، ج 3 ، ص 108- (109)


41.لقمان به پسرش گفت : از خدای عزوجل چنان بترس که اگر نيکی جن وانس را
بياوری وتو را عذاب کند ، به خدا چنان اميدوار باش که اگر گناه جن وانس را
بياوری به تو رحم کند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (109)


42.چنان از خدا بترس که گويا او را مي بينی و اگر تو او را نمی بينی او تو را مي بيند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (110)


43.هر که از خد ابترسد خدا همه چيز را از او بترساند و هر که از خدا نترسد خدا
او را از همه چيز بترساند .
اصول کافی ج 3 ، ص (110)


44.ترس از خدا عبادت است .
اصول کافی ، ج 3 ص (111)


45.مؤمن درميان دو ترس کار مي کند : زمانی که از عمرش گذشته و نمی داند خدا با
او چه می کند و ميان زمانی که از عمرش باقی مانده و نمی داند خدا درباره او چه
حکم مي کند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (113)


46.مؤمن ، مؤمن نباشد تا آن که ترسان و اميدوار باشد و ترسان و اميدوار نباشد تا
برای آنچه از آن می ترسد به آن اميدوار است عمل کند .
اصول کافی ، ج 3 ص 113- (114)


47.ورع را پيشه خود کنيد زيرا بدانچه نزر خدا هست جز با ورع نتوان رسيد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (47)


48.ز امام صادق - عليه السلام - سؤوال شد . مرد با ورع کيست ؟ فرمود : آن که از
حرامهای خدای متعال دوری کند .
اصول کافی ، ج 3 ص (123)49.تقوای الهی و ورع و کوشش و راستی گفتار و اداء امانت و حسن خلق و نيکی با
همسايه را پيشه خود کن .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (123)


50. برشما باد به طول دادن رکوع و سجود .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (123)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

51.با غير زبان مردم را ( به ورع ، و نماز ، خير و...) دعوت کنيد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (124)


52.امير المؤمنين مي فرمود : بهترين عبادت عفت است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (125)


53.پيامبر خدا فرمود : هر که گناهی را برای خدا و ترس از او را ترک کند خدا او را
در روز قيامت خوشنود گرداند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (128)


54.خداوند متعال فرموده است : بنده من با چيزی محبوبتر از انجام واجبات به من
دوستی نکند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (129)


55.در تورات نوشته است است . آری آدمی زاد تنها به عبادت من پرداز تا دلت را
از بی نيازی پر کنم و نسبت به خواست تو را به خودت وانگذارم .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (130)


56.عبادت کنندگان سه دسته اند : گروهی خدای متعال را از ترس عبادت کنند و اين
عبادت بردگان است ، گروهی خدای متعال را به طمع ثواب عبادت کنند و اين
مزدوران است . دسته ای خدای متعال را برای دوستيش عبادت کنند و اين عبادت
آزادگان و بهترين عبادت است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (131)


57. اهل دوزخ از اينرو در دروزخ جاودان باشند که نيت داشتند اگر در دنيا جاودان
باشند هميشه نافرمانی خدا کنند و اهل بهشت از اينرو در بهشت جاودان باشند که
نيت خويش جاودانی شدند ، سپس قول خدای تعالی را تلاوت نمود : بگو هر کس طبق
طريقه خويش عمل مي کند . فرمود : يعنی طبق نيت خويش .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 135، - (136)


58 . عبادت را به خود مکروه و ناپسند نداريد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (137)


59.چون خدای تعالی بنده ای را دوست دارد و او عمل کوچکی انجام دهد ، خدا او را
پاداش بزرگ دهد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 137- (138)


60.کسی که ثوابی را بر عملی بشنود و آن را ببرد اگر چه چنانکه به او رسيده ،
نباشد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (139)


61.صبر سر ايمان است .
اصول کافی ، ج 3 ص (140)


62.هر مؤمنی ببلائی گرفتار شود و صبر کند اجر هزار شهيد برای اوست .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (146)


63.با صبر بر مصيبتها غلبه کنيد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (146)


64.شکر موجب افزايش نعمت ايمنی از دگرگونی نعمت .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (149)


65.تندرست شاکر اجرش مانند اجر گرفتارصابراست .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (149)


66.کسی که نعمتی به او عطا شده و شاکر است اجر کسی دارد که محروم و قانع است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (149)


67.سه چيز است که هيچ چيز يا وجود آنها زيان نرساند : دعاء هنگام گرفتاری ، آمرزش
خواهی هنگام گناه و شکر هنگام نعمت .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (150)


68.شکر نعمت دوری از محرمات است و تمام شکر الحمد لله رب العالمين گفتن است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (150)


69.خلق نيکو گناه را آب مي کند چنانچه خورشيد آب را يخ مي کند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (157)


70.نيکوکاری و حسن خلق خانه ها را آباد کند وبرعمرها بيفزايد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (157)


71.حسن خلق صاحبش را به درجه روزه داری که به عبادت برپاخيز می رساند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (161)


72.سه چيز است که هر کس يکی از آنها را نزد خدا برد ، خدا بهشت را برای او واجب
کند : انفاق در حال تنگدستی ، و خوشروئی برای همه مردم و انصاف دادن از خود .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (161)


73.شخصی به امام صادق عليه السلام عرض کرد : حسن خلق چيست ؟ فرمود : اينکه فروتني
کنی و خوش سخن باشی و با برادرت با خوشروئی برخورد کنی
اصول کافی ، ج 3 ، ص (162)


74.به روزه و نماز مردم گول نخوريد ، زيرا بسا انسان به نماز و روزه شيفته مي شود تا
آنجا کی اگر ترک کند به هراس افتد ، ولی آنها به راستگوئی و اداء امانت
بيازمائيد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (162)


75. هر که زبانش راست باشد کردارش پاک است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (163)


76. هر که حسن نيت داشته باشد روزيش زياد شود .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (165)


77.هر که با خانواده اش خوشرفتاری کند ، عمرش طولانی شود .
اصول کافی ، ج 3 7 7 ص (165)


78.هر کس کم رو بشد کم دانش است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (165)


79. کسی که حيا ندارد ايمان ندارد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (166)


80.سه چيز از صفات خوب دنيا و آخرتند : گذشتن از کسی که به تو ستم کرده و پيوست
با آن که از تو بريده و خويشتن داری زمانی که با تو نادانی کنند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (167)


81.نيکو جرعه ای است خشم ، برای کسی که بر آن صبر کند.
اصول کافی ج 3 ، ص (169)


82.خدا مردی را که دوست دارد ، گرفتارشان مي کند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (170)


83.هيچ بنده ای خشمی را فرو نخورد ، جز آن که خدای عزوجل عزت او را در دنيا و
آخرت بيفزايد.
اصول کافی ، ج 3 ، ص (170)


84.هر که خشمی را فرو خورد که بتواند آن را اعمال کند ، خدا روز قيامت دلش را از
رضای خود پرکند.
اصول کافی ، ج 3 ، ص 170- (171)


85.اکر بردبار نيستی خود را به بردباری وادار .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (173)


86.روزی نيست جز آن که هر عضوی از اعضاء تن در برابر زبان قروتنی کنند و بگويد :
تو را بخدا مبادا بسبب تو عذاب بينيم .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 176- (177)


87.بنده مؤمن تا زمانی که خاموش باشد نيکوکار نوشته می شود و چون سخن گويد :
نيکوکار يا بدکردار نوشته شود .
اصول کافی ، ج 3 ص 178- (179)


88.از هر خاندانی که نرمی دور شد ، خير از آنها دور گشت .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (182)


89.هر که درکار خود نرمی کند ، هر چه از مردم خواهد بدان رسد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (184)


90.از تواضع است که درنشستن به پايين مجلس راضی باشی و به هر که برخوری سلام کنی و
مجادله را ترک کنی ، اگر چه حق با توست و دوست نداشته باشی که تورا به تقوی
بستانيد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 186- (187)


91.هر که برای خدا دوست دارد و برای خدا دشمن دارد و برای خدا عطا کند ، از کساني
است که ايمانش کامل است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (189)


92.مگر ايمان چيزی غير از حب و بغض است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (190)


93.سه چيز از علامات مؤمن است : شناختن دوستان و دشمنان خدا.
اصول کافی ، ج 3 ، ص (192)


94.از دو مسلمان که به هم برخورد مي کند آن که ديگری را بيشتر دوست دارد بهتر
است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (193)


95.هر که برای دين دوست ندارد برای دين دشمن ندارد ، دين ندارد.
اصول کافی ، ج 3 ، ص (193)


96.کسی که نسبت به دنيا بی رغبت باشد ، خدا حکمت را در قلبش جای مي دهد و
زبانش را بآن گويا سازد.
اصول کافی ، ج 3 ، ص (193)


97.همه خير در خانه ای نهاده شده و کليدش را زهد و بی رغبتی به دنيا قرار
داده اند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (194)


98.دلهای شما شيرينی ايمان را نمی چشد تا به دنيا بی رغبت شود .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (194)


99.چون خدا خير بنده ای را خواهد او را نسبت به دنيا بی رغبت و نسبت به دين
دانشمند کند و به دنيابينايش سازد و به هر که اين خصلتها داده شود خير دنيا و
آخرت داده شد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (196)


100. چون مؤمن از دنيا چشم پوشی کند ، رفعت پيدا کند و شيرينی محبت خدا را دريابد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (196)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

101.دنيا مانند آب درياست که هر چه شخص تشنه از آن بيشتر آشامد ، تشنگيش بيشتر
شود تا او را بکشد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (205)


102.هر که به يک زندگی ساده از خدا راضی باشد خدا هم به عمل اندک او راضی شود .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (207)


103.ای پسر آدم ! هر طور که مي خواهی باش چون آنچنان که باشی جزا بينی .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (207)


104.اميرالمؤمنين صلوات الله عليه مي فرمود : آدمي زاد ! اگر از دنيا به قدر کفايت
خواهی کمترين چيز از دنيا کفايت مي کند و اگر بيشتر بخواهی هر چه در دنياست
برای تو کافی نيست .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (207)


105.اگر اندازه ء کفايت ، بي نيازت کند ، کمتر چيز دنيا بي نيازت کند و اگر اندازه ء
کفايت بي نيازت نکند ، هر چه در دنيا هست بي نيازت نکند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (209)


106.خدای عز و جل مي فرمايد : اگر بر بنده ء مؤمنم تنگ گيرم ، غمگين شود در صورتی که
اين تنگی او را به من نزديکتر کند و اگر بر او وسعت دهم شادمان گردد در صورتی
که آن وسعت او را از من دورتر کند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (211)


107.پدرم مي فرمود : وقتی اراده ء کار خيری کردی بشتاب ، زيرا نمي دانی چه پيش مي آيد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (212)


108.چيزی را که مايه ء تقرب به خدای متعال است کوچک مشمار ، اگر چه پاره ء خرمائي
باشد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (212)


109.وقتی اراده ء کار خيری نمودی تأخيرش مينداز زيرا خدای متعال گاهی بر بنده مشرف
مي شود که او مشغول طاعتی است ، پس مي فرمايد : به عزت و جلالم سوگند که تو را
پس از اين هرگز عذاب نکنم و چون اراده ء گناهی کردی انجام مده ، زيرا گاهی خدا
بر بنده مشرف مي شود که او معصيتی انجام دهد ، پس مي فرمايد : به عزت و جلالم که
ترا بعد از اين ديگر نخواهم آمرزيد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (213)


110.هرگاه يکی از شما آهنگ کار خير يا رساندن نفعی به ديگری کرد ، دو شيطان در
جانب راست و چپش باشند ، پس بايد بشتابد که او را از آن باز ندارند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (213)


111.شرافت مؤمن به شب زنده داری و عزتش به بي نيازی از مردم است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (188)


112.چون يکی از شما خواهد هر چه از پروردگارش سؤال کند به او عطاء کند بايد از مردم
مأيوس شود و اميدی به جز خدا نداشته باشد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (219)


113.حاجت خواستن از مردم موجب سلب عزت و رفتن حياء گردد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (219)


نوميدی از آنچه دست مردم است ، موجب عزت مؤمن است در دينش ، و طمع فقري
است حاضر و آماده .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (219)


115.صله ء ارحام خلق را نيکو و دست را با سخاوت و نفس را پاکيزه و روزی را زياد
کند و اجل را تأخير اندازد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (222)


116.صله ء رحم و خوش رفتاری با همسايه ، شهرها را آباد و عمرها را زياد کنند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (223)


117.صله رحم و احسان حساب را آسان کنند و از گناهان باز مي دارند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (229)


118.صدقه دادن در شب خشم پروردگار را خاموش کند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (229)


119.به امام صادق عليه السلام عرض شد . کدام اعمال بهتر است ؟ فرمود : نماز در وقت
و نيکی با پدر و مادرش و جهاد در راه خدای متعال .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (231)


120.مردی خدمت رسول خدا - صلی الله عليه و آله - آمد و عرض کرد : ای پيامبر خدا !
به چه کسی احسان کنم ؟ فرمود : به مادرت . گفت : سپس به چه کسی ؟ فرمود : به
مادرت . عرض کرد : سپس به چه کسی ؟ فرمود : به مادرت . عرض کرد : سپس به
چه کسی ؟ فرمود به پدرت .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (233)


121.سديد گويد : به امام صادق عليه السلام عرض کردم : آيا فرزند مي تواند پدرش را
پاداش دهد ؟ فرمود : پاداشی برای پدر نيست جز در دو صورت : پدر برده باشد و
پسر او را بخرد و آزاد کند ، پدر بدهی داشته باشد و پسر آن را بپردازد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (237)


122.بر تو باد که برای خدا نسبت به مخلوقش خيرخواه باشی که هرگز خدا را به عملي
بهتر از آن ملاقات نکنی .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (239)


123.هر که به امور مسلمين اهتمام نورزد مسلمان نيست .
اصول کافی 7 ج 3 ، ص (239)


124.سالمندان خود را بزرگ داريد و با ارحام خود صله رحمی بهتر از آزار نرساندن به
آنها نيست .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (241)


125.مؤمن برادر مؤمن است ، چشم و راهنمای اوست ، نسبت به او خيانت و ستم و غش
روا ندارد و با او خلف وعده نکند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (242)


126.مؤمن برادر مؤمن است ، مانند يک پيکری که هرگاه عضوی از آن دردمند شود ، اعضاء
ديگر هم احساس درد کنند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (242)


127.روح مؤمن پيوستگيش به روح خدا از پيوستگی پرتو خورشيد به خورشيد بيشتر است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (242)


128.خدا به چيزی بهتر از اداء حق مؤمن عبادت نشود .
اصول کافی ، ج ، ص (247)


129.از خدا پروا کنيد و برادرانی خوش رفتار باشيد ، در راه خدا با هم دوستی کنيد و
پيوستگی داشته باشيد و مهر ورزيد ، به ديدار و ملاقات يکديگر رويد و امر ( ولايت
) ما را مذاکره کنيد و آن را زنده داريد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (253)


130.با يکديگر پيوستگی و خوش رفتاری و مهرورزی و عطوفت داشته باشيد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (254)


131.هر کسی که برای خدا از برادرش ديدن کند ، خدای متعال فرمايد : مرا ديدن کردی و
ثوابت بر من است و به ثوابی جز بهشت برايت خرسند نيستم .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (255)


132.هر کس برادرش را در ناحيه ء شهر ( از راه دور ) برای رضای خدا ديدن کند او زائر
خداست و بر خدا سزاوار است که زائر خود را گرامی دارد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (256)


133.با يکديگر مصافحه کنيد ، زيرا مصافحه کينه را مي برد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (264)


134.چون دو مؤمن يکديگر را در آغوش کشند رحمت خدا آنها را فرا گيرد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (266)


135.نبايد سر يا دست کسی بوسيده شود مگر دست پيامبر خدا صلی الله عليه و آله يا
کسی که از او پيامبر خدا صلی الله عليه و آله قصد شود .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (267)


136.بوسيدن دهن سزاوار نيست جز نسبت به همسر يا فرزند خردسال .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (268)


137.شيعيان ما با يکديگر مهربانند ، چون تنها باشند خدا را بايد ياد کنند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (268)


138.به زيارت يکديگر رويد زيرا زيارت شما از يکديگر زنده کردن دلهای شما و ياد
نمودن احاديث ماست .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (268)


139.کسی از شما چنين مپندارد که چون مؤمنی را شادمان ساخت تنها وی را مسرور ساخته
بلکه به خدا سوگند ما را خوشحال کرده ، بلکه به خدا سوگند پيامبر خدا را شاد
نموده .


140.از جمله دوست ترين اعمال نزد خدای متعال شادی رسانيدن به مؤمن است ، سير کردن
او از گرسنگی باشد يا رفع گرفتاری او يا پرداخت بدهيش .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (276)


141.روا ساختن حاجت مؤمن از آزاد کردن هزار بنده و بار کردن هزار اسب در راه خدا
بهتر است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (277)


142.برآوردن حاجت يک مرد مؤمن نزد خدا از بيست حجی که در هر يک از آنها صد هزار
خرج شود بهتر است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 277- (278)


143.هر مؤمنی که برای حاجتی نزد برادرش رود رحمتی است که خدا آن را به سوی او
فرستاده و برايش آماده کرده است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (278)


144.هر مسلمانی که حاجت مسلمانی را روا کند خدای متعال به او خطاب کند که : ثواب
تو به عهده ء من است و به غير بهشت برايت راضی نباشم .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (279)


145.گام برداشتم برای برآوردن حاجت برادر مسلمانم ، نزد من محبوبتر است از اينکه
هزار بنده آزاد کنم و هزار اسب زين و لجام کرده در راه خدا ببرم .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (283)


146.هر کس که برای خدا در راه حاجت برادر مسلمانش کوشش کند خدای متعال برايش
هزار هزار حسنه نويسد که بدان سبب خويشان و همسايگان و برادران و آشنايانش
آمرزيده شوند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (283)


147.کسی که مؤمنی را از گرفتاری نجات دهد ، خدا او را از گرفتاريهای آخرت نجات
بخشد و از گورش با دل خنک شده و مسرور در آيد .
اصول کافی 7 ج 3 ، ص (286)


148.هر کس گرفتاری مؤمنی را که در سختی افتاده رفع کند خدا حوائج دنيا و آخرتش را
آسان کند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (286)


149.هر کس مؤمنی را سير کند بهشت برايش واجب شود .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (287)


150.هر کس که مؤمنی را اطعام کند تا سير شود ، هيچ يک از مخلوقات خدا اجر اخروي
او را نداند نه فرشته مقرب و نه پيغمبر مرسل مگر خداوند پروردگار جهانيان .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (288)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

151.خوراکی که برادر مسلمانم نزدم مي خورد پيش من محبوبتر است از اينکه بنده ای آزاد
کنم .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (290)


152.هر کس که مؤمن دارائی را اطعام کند پاداشش برابر است با نجات دادن يکی از
فرزندان اسماعيل از سر بريدن و هر کس مؤمن محتاجی را اطعام کند ، پاداشش برابر
است با نجات دادن صد تن از فرزندان اسماعيل از سر بريدن .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (291)


153.هر کس يکی از فقراء مسلمانها را به وسيله ء لباسی از برهنگی بپوشاند يا او را به
چيزی از قوت زندگی ياری دهد خدای متعال هفت هزار فرشته بر او گمارد که تا
هنگام دميده شدن در صور برای هر گناهی که مرتکب شده آمرزش خواهند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (292)


154.هر که خاشاکی از چهره ء برادر مؤمنش برگيرد خدای متعال برايش ده حسنه نويسد و
هر که به چهره ء برادرش تبسم کند يک حسنه برای اوست .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (293)


155.هر که نزد برادر مسلمانش رود و او را گرامی دارد همانا خدای متعال را گرامي
داشته است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (294)


156.هر مؤمنی نسبت به مؤمن ديگر احسان کند و او را ياری نمايد چهره ء ابليس را
خراشيده و دلش را زخم کرده است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (295)


157.بر مؤمن واجب است که ناصح و خيرخواه مؤمن باشد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (296)


158.صدقه ای را که خدا دوست دارد ، اصلاح ميان مردم است زمانی که اختلاف و فساد
يابند و نزديک ساختن آنها به يکديگر زمانی که از هم دور شوند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (297)


159.مصلح دروغگو نيست .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (298)


160.خدای متعال دنيا را به آن که دوستش دارد و آن که دشمنش دارد بدهد ولی ايمان را
جز به آن که دوستش دارد عطا نکند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (305)


161.هر که تقيه ندارد ايمان ندارد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (308)


162.نفس کشيدن کسی که برای ما اندوهگين است و برای ستمی که به ما شده غمگين است ،
تسبيح است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (320)


163.هر کس که از نيکی خود شادمان و از بدی خويش بدحال گردد او مؤمن است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (329)


164.سه چيز از علامات مؤمن است : علم به خدا و هر کس را که خدا دوست دارد و هر
کس را که دوست ندارد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (331)


165.اگر خواهی اصحاب مرا بشناسی بنگر به کسی که پرهيزگاريش بسيار باشد و از خالق
خود بترسد و به ثواب او اميدوار باشد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (333)


166.زن مؤمن از مرد مؤمن کميابتر است و مرد مؤمن کميابتر از کبريت احمر است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 339- (340)


167.مؤمن از چهار چيز يا يکی از آنها بر کنار نيست : مؤمنی که بر او حسد برد ، اين
از همه برای او سخت تر است ، منافقی که از او دنبال گيری کند ، دشمنی که به جنگ
او برخيزد ، شيطانی که گمراهش کند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (349)


168.دنيا زندان مؤمن است و از چه زندانی خير و خوشی آيد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (349)


169.اجر بزرگ با بلای بزرگ است و خدا هيچ قومی را دوست نداشته جز آن که گرفتارشان
ساخته .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (351)


170.بر مؤمن چهل شب نگذرد ، جز آن که پيشامدی برايش شود که غمگينش سازد تا موجب
تذکرش گردد .


171.اگر مؤمن پاداشی را که برای مصيبتها دارد بداند ، آرزو مي کند که او را با قيچي
تکه تکه کنند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (354)


172.اگر بنده ء مؤمنم دل آزرده نمي شد سر کافر را با دستمالی آهنين مي بستم که هرگز
سردرد نگيرد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (356)


173.چيزی از دنيا به بنده ای عطا نشد ، مگر برای عبرت گرفتن و چيزی از او برکنار
نگرديد مگر برای آزمودن .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (360)


174.هيچ رگی زده نشود و پائی به سنگ نخورد و سردرد و مرضی پيش نيايد مگر به جهت
گناهی .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (370)


175.گناه ، بنده را از روزی محروم مي کند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (372)


176.هر گاه مردی گناه کند ، در دلش نقطه ء سياهی برآيد ، پس اگر توبه کند محو شود ،
و اگر بر گناه بيفزايد ، آن سياهی افزايش يابد تا بر دلش غالب شود ، سپس
هرگز رستگار نشود .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (373)


.177تأثير کار بد در صاحبش از تأثير کارد در گوشت زودتر است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (374)


178.کسی که قصد گناهی کند ، نبايد انجام دهد چون گاهی بنده گناهی مرتکب شود و خداي
تبارک و تعالی او را ببيند و فرمايد : به عزت و جلالم سوگند ، ديگر بعد از اين
تو را نيامرزم .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (374)


179.خدا نعمتی به بنده ای نداده که از او بگيرد جز آن که گناهی که به سبب آن سزاوار
سلب نعمت شود .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (376)


180.نه به خدا سوگند که خدا هيچ طاعتی را با اصرار بر هر گناهی که باشد نپذيرد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص ( 395)


181.هر کس که برای غير خدا کار کند ، خداوند او را به کسی که برايش کار کرده
واگذارد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (401)


182.رياکار سه نشانه دارد چون مردم را بيند ( در عبادت ) به نشاطآيد و هر گاه تنها
باشد کسل شود و دوست دارد که در هر کاری او را بستايند .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (402)


183.هر که رياست طلبد هلاک شود .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (405)


184.ملعون است کسی که رياست را به خود بندد ، ملعون است کسی که به آن همت گمارد ،
ملعون است کسی که به فکر آن باشد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (406)


185.غضب کليد هر شری است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (412)


186.حسد ايمان را مي خورد چنان که آتش هيزم را مي خورد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (416)


187.هر کس به سنگينی ذره ای ، تکبر در دلش باشد .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (423)


188.تکبر اين است که : مردم را خوار شماری و حق را سبک شماری ( در برابر حق سفاهت
کنی ) .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (424)


189.هر کس را خودبينی فرا گيرد هلاک شود .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (427)


190.ريشه و سر هر خطاکاری دوستی دنيا است .
اصول کافي ، ج 4 ، ص (2)


191.خداوند دری از دنيا بر بنده نگشايد جز اين که به مانند آن دری از حرص بر او
بگشايد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (7)


192.دورترين حالی که بنده از خدای متعال دارد اين است که اندوهی جز برای شکم و فرج
نداشته باشد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص ( 8)


193.هر کس صبح کند و روز را به شب رساند و برزگترين اندوهش دنيا باشد خدای تعالي
فقر و پريشانی را جلوی چشمش نهد و کارش را پريشان سازد و به جز بدانچه خداوند
روزی او کرده نرسد و هر کس صبح کند و شام کند و بزرگترين اندوهش آخرت باشد ،
خداوند توانگری و بي نيازی در دلش نهد و کارش را منظم کند .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (193)


194.هر کس بيشتر به دنيا آلوده است هنگام جدايی از آن افسوسش سخت تر است .
اصول کافی ، ج 4 ، ص ( 9)


195.هر کس خوی بد دارد خود را شکنجه مي دهد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (12)


196.بدزبانی از جفا کاری است و جفا کاری در آتش است .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (17)


197.هيچ ستمکاری سخت تر از آن ستمکاری نيست که صاحبش ياوری جز خدای متعال نيابد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (24)


198.هر کس ستمی به کسی کند به همان ستم گرفتار شود ، در خودش باشد ياور مالش يا
در فرزندش .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (26)


199.از ما نيست کسی که با مسلمانی نيرنگ کند .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (33)


200.پيامبر خدا فرموده : بيش از سه روز جدائی و قهر کردن روا نيست .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (44)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

201.هر دو نفر مسلمانی که از همديگر قهر کنند و سه روز بر آن حال بمانند و با هم
آشتی نکنند هر دو از اسلام بيرون روند .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (45)


202.قطع رحم خود مکن اگر چه او از تو قطع کند .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (48)


203.کمترين آزار ( به پدر و مادر ) گفتن اف ( به آنها ) است و اگر خدای متعال چيزي
را آسان تر و خوارتر از آن مي دانست از آن نهی مي فرمود .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (49)


204.هر کس به پدر و مادر خود نظر دشمنی کند در صورتی که آن دو به او ستم ( نيز )
کرده باشند خداوند نمازش را نپذيرد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (50)


205.خدای متعال فرمايد : به جنگ با من اعلان دهد آن کس که بنده ء مؤمن مرا بيازارد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (51)


206.خدای متعال فرمايد : از خشم من آسوده خاطر باشد آن کس که بنده ء مؤمن مرا گرامي
دارد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (51)


207.خدای متعال فرمايد : هر که به يک دوست من اهانت کند به جنگ با من کمين کرده
و من به ياری دوستانم از همه چيز شتابان ترم .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (53)


208.هر کس که مؤمنی را به خاطر نداری و فقرش پست و کوچک شمارد خداوند روز قيامت
او را در برابر خلايق رسوا کند ( و به زشتی شهره سازد ) .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (56)


209.لغزشهای مؤمنين را جستجو نکنيد ، زيرا هر کس لغزشهای برادرش را جستجو کند ،
خداوند لغزشهايش را دنبال کند و هر کس را خداوند لغزشهايش را دنبال کند
رسوايش سازد گرچه در درون خانه اش باشد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (58)


210.هر کس مؤمنی را سرزنش کند خدا او را در دنيا و آخرت سرزنش کند .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (59)


211.پيامبر خدا فرموده است : هر کس کار زشتی را فاش کند چون کسی است که آن را
انجام داده و هر کس مؤمنی را به چيزی سرزنش کند نميرد تا مرتکب آن شود .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (59)


212.غيبت در ( نابودی ) دين مرد مسلمان زودتر کارگر شود از بيماری خوره در درون او .
اصول کافی ، ج 4 ، ص ( 59)


213.از پيغمبر پرسيدند : کفاره ء غيبت چيست ؟ فرمود : برای آن کس که غيبتش کردي
هر زمان به يادش افتادی از خدا طلب آمرزش کنی .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (61)


214.غيبت آن است که درباره ء برادر چيزی را که خدا بر
او پوشانده ، بگويی و اما چيزی را که در وجود او آشکار و ظاهر است مثل تندخويی
و شتابزدگی ( گفتن آن ) غيبت نيست و بهتان آن است که درباره اش چيزی بگويی که
در او نيست .
(اصول کافی ، ج 4 )


215.هر کس به مصيبتی که به برادرش رسيده شادکام شود از دنيا نرود تا خودش گرفتار
آن شود .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (63)


216.خداوند از هر مؤمنی که نسبت به برادر مؤمنش نيت بد در دل دارد هيچ عملی را
نپذيرد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (65)


217.هر مؤمنی که با برادر مؤمنش دنبال حاجتی از او برود و برای او مصلحت انديشي
نکند به خدا و رسولش خيانت کرده .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (68)


218.هر که خانه ای داشته باشد و مؤمنی به نشستن در آن نيازمند است و از او جلوگيري
کند ( يا دريغ کند ) خدای متعال ( به فرشتگانش ) خطاب کند که : ای فرشتگان من
بنده ء مؤمن به بنده ء ديگرم از نشستن در خانه ء دنيا بخل ورزيد ، به عزت و جلال
خودم سوگند او هرگز ساکن بهشت من نگردد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (74)


219.هر کس به نيم کلمه بر ضرر مؤمنی اقدام کند روز قيامت خدای عز وجل را ديدار کند
و ميان دو چشمش نوشته شده : نااميد است از رحمت من .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (75)


220.برای مؤمن سزاوار نيست که در مجلسی بنشيند که خداوند در آن مجلس نافرمانی شود
و آن مؤمن قدرت بر بهمزدن آن مجلس را نداشته باشد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (82)


221.( گاهی ) مردی را مي بينی که در سخنوری در يک لام و يا واو خطا نکند ، خطيب ( و
سخنوری ) است زبردست و شيوا ولی همانا دلش از شب تاريک و ظلمانی تاريک تر و
سياه تر است ، و ( گاهی ) مردی را مي بينی که نتواند آنچه در دل دارد به زبان
آورد اما دلش مانند چراغ نورافشانی کند .
اصول کافی ، ج 4 ، ص 151- (152)


222.خداوند دوست دارد بنده ای را که در گناه بزرگ به او توجه کند ( و از او آمرزش
بخواهد ) و مبغوض دارد بنده ای را که گناه اندک را خوار شمارد و به آن اعتنا
باشد . ( و در مقام توبه و تدارک آن نباشد ) .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (159)


223.هيچ بنده ای نيست که گناهی کند و از آن پشيمان گردد جز اينکه پيش از آن که طلب
آمرزش کند خدا گناهش را بيامرزد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (159)


224.هيچ بنده ای نيست که خداوند بر او نعمتی ارزانی دارد و بداند که آن نعمت از
طرف خداست جز اينکه خداوند پيش از آن که او سپاسگزاری آن را کند او را
بيامرزد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (159)


225.همانا مؤمن آهنگ کار نيک کند و انجام ندهد و برای او حسنه ای نوشته شود و اگر
انجام دهد ده حسنه برای او نوشته شود و همانا مؤمن آهنگ کار بد کند که آن را
بجا آورد و نکند ، پس چيزی بر او نوشته نشود .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (162)


226.چون بنده توبه نصوح کند خداوند او را دوست دارد ، و در دنيا و آخرت بر او پرده
پوشی کند .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (164)


227.خداوند دوست دارد بنده ای که در فتنه ء ( گناه ) افتد و بسيار توبه کند و هر که
اينگونه نباشد ( البته ) بهتر است ، ( يعنی آن کس که خود را آلوده به گناه
نکرده بهتر است از آن که گناه کند و پس از آن توبه کند ) .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (168)


228.وقتی بنده ء مؤمن توبه کند خدای متعال به سبب توبه ء او شاد شود چنانچه يکی از
شما به سبب پيدا کردن گمشده اش شاد گردد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (169)


229.بنده چون گناهی کند از بامداد تا شب مهلت دارد ، پس اگر آمرزش خواست ( آن
گناه ) بر او نوشته نشود .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (170)


230.مؤمن گناهی کند و پس از بيست سال بيادش آيد و از خدا راجع به آن گناه آمرزش
خواهد و خداوند برايش بيامرزد . و هر آينه خداوند بيادش اندازد تا برايش
بيامرزد و همانا کافر گناهی کند و همان ساعت آن را فراموش کند .
اصول کافی ، ج 4 ، ص 171- (172)


231.هميشه پدرم مي فرمود : پناه مي بريم به خدا از گناهانی که در نابودی شتاب کنند و
مرگ ما را نزديک سازند و خانه ها را ويران کنند و آنها : قطع رحم ، و آزردن و
نافرمانی پدر و مادر و واگذاردن احسان و نيکی است .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (184)


232.چون گناه بنده بسيار گردد ( و خدا بخواهد او را پاک کند ) و چيزی از کردار (
نيک ) نداشته باشد که آن را جبران کند و کفاره ء گناهان او شود او را با اندوه
گرفتار سازد تا کفاره ء گناهانش گردد .
اصول کافی : ج 4 ، ص (180)


233.مؤمن خواب هولناک ببيند و گناهش آمرزيده شود و تنش رنج کار ببيند پس گناهش
آمرزيده شود .
اصول کافی ، ج 4 ، ص 180- (181)


234.چون خدای متعال خير بنده ای را خواهد به عقوبت او در دنيا بشتابد و چون بدي
درباره ء بنده ای خواهد گناهانش را بر او نگهدارد تا در روز قيامت ( کيفر ) همه
را به او بدهد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (181)


235.خدای متعال فرمايد : هيچ بنده ای نباشد که من بخواهم او را به بهشت ببرم جز آن
که او را به بلائی در تنش دچار کنم پس اگر آن کفاره ء گناهانش شد ( که پاک شود
) و گرنه هنگام مرگش بر او سخت گيرم تا نزد من آيد و گناهی بر او نباشد سپس
او را به بهشت برم .
اصول کافی ، ج 4 ، (182)


236.گناهانی که نعمت ها را دگرگون سازند تجاوز است .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (184)


237.دست برداشتن از گناه آسانتر از طلب توبه است و بسا شهوترانی يک ساعت که
اندوه درازی به جای گذارد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (188)


238.چون خداوند خوبی بنده ای را خواهد و آن بنده گناهی مرتکب شود خدا به دنبالش او
را کيفری دهد و استغفار را به ياد او اندازد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (188)


239.بر دنيا شکيبا باشيد که آن ساعتی است ، زيرا آنچه که از دنيا گذشته ( اکنون )
نه دردی از آن احساس مي کنی و نه شادی و آنچه نيامده که ندانی چيست ؟ همانا
دنيای تو آن ساعتی است که در آنی . پس در آن يک ساعت بر طاعت خدا صبر کن و
از نافرمانی خداوند شکيبا باش ( و خود را نگاهدار ) .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (191)


240.زندانی کسی است که دنيا او را از طلب آخرت باز داشته باشد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (193)


241.اميرالمؤمنين - عليه السلام - فرموده : محبوبترين کارها در ( روی ) زمين براي
خدای متعال دعاست و بهترين عبادت پرهيزکاری و پارسايی است .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (213)


242.رسول خدا فرموده : دعاء سلاح مؤمن و ستون دين و نور آسمانها و زمين است .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (213)


243.دعا قضائی را که از آسمان نازل شده و حتمی گرديده برمي گرداند .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (215)


244.از دعاء غافل نشويد زيرا که آن درمان هر دردی است .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (217)


245.هر گاه دعا کردی گمان کن که حاجتت بر در خانه است .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (221)


246.به درستی که خدای متعال اجابت نکند دعائی که از روی دل سخت و با قساوت باشد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (222)


247.خدای متعال خوش ندارد که مردم در انجام حاجت به همديگر اصرار کنند ولی براي
خودش آن را دوست دارد .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (224)


248.دعا را در چهار هنگام بخوانيد : هنگام وزيدن بادها ، و برطرف شدن سايه ها ( يعني
هنگام ظهر ) و ( نزد ) فرو شدن باران ، و ( هنگام ) ريخته شدن اولين قطره ء خون
مؤمن ( در جهاد يا غير آن ) زيرا در اين چيزها درهای آسمان باز شود .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (226)


249.دعا در چهار جا به اجابت رسد . در نماز وتر ، و بعد از سپيده دم ، و بعد از ظهر
و بعد از مغرب .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (226)


250.هر گاه دل يکی از شما رقت کرد ( و نرم شد ) در آن حال دعا کند زيرا دل تا پاک
نشود رقت نکند .
اصول کافی ، ج 4 ، ص (227)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

گزیده احادیث امام موسی کاظم (ع)1.مصيبت برای شکيبا يکی است و برای بي تابی کننده دوتاست .
��� ������ � � (437)


2.کم گويی ، حکمت بزرگی است ، بر شما باد به خموشی که آسايش نيکو و سبکباری و
سبب تخفيف گناه است .
��� ������ � � (414)


3.از شوخی خودداری کن زيرا شوخی جلوه معنوی ترا مي زدايد .
���������� � � 78� � (321)


4.مشورت با خردمند خيرخواه ، يمن و برکت و رشد و توفيق از جانب خداست ، چون
خردمند خيرخواه به تو نظری داد ، مبادا مخالفت کنی که مخالفتش هلاکت بار
است .
تحف العقول ، ص (420)


5.چيزی نيست که چشمانت آن را بنگرد ، مگر آن که در آن پند و اندرزی است .
���������� � � 78� � (319 )


6.همانا برای خداوند بر مردم دو حجت است ، حجت آشکار و حجت پنهان ، اما حجت
آشکار عبارت است از : رسولان و پيامبران و امامان ، و حجت پنهانی عبارت است
از عقول مردمان .
��� ������ � � (407)


7.صبر بر تنهايی ، نشانه قوت عقل است ، هر که از طرف خداوند تبارک و تعالي
تعقل کند از اهل دنيا و راغبين در آن کناره گرفته و بدانچه نزد پروردگارش است
رغبت نموده ، و خداوند در وحشت انيس اوست و در تنهايی يار او ، و در نداری
توانگری او و در بي تيره و تباری عزت او .
��� ������ � � (407)


8.برای هر چيزی دليلی بايد ، و دليل خردمند تفکر است ، و دليل تفکر خاموشی .
��� ������ � � (406)


9.به راستی که با ارزش ترين مردم کسی است که دنيا را برای خود مقامی نداند ، بدانيد
بهای تن شما مردم ، جز بهشت نيست ، آن را جز بدان مفروشيد .
��� ������ � � (410)


10.بهترين چيزی که به وسيله آن بنده به خداوند تقرب مي جويد ، بعد از شناختن او ،
نماز و نيکی به پدر و مادر و ترک حسد و خودبينی و به خود باليدن است .
��� ������ � � (412)


11.خداوند بهشت را بر هر هرزه گوی کم حيا که باکی ندارد چه مي گويد و يا به او چه
گويند حرام گردانيده است .
��� ������ � � (416)


12.از کبر و خودخواهی بپرهيز ، که هر کسی در دلش به اندازه دانه ای کبر باشد ، داخل
بهشت نمي شود .
��� ������ � � (417)


13.همنشينی با اهل دين ، شرف دنيا و آخرت است .
��� ������ � � (420)


14.بپرهيز از معاشرت با مردم و انس با آنان ، مگر اين که خردمند و امانت داری در
ميان آنها بيايی که ( در اين صورت ) با او انس گير و از ديگران بگريز ، به مانند
گريز تو از درنده های شکاری .
��� ������ � � (420)


15.مؤمن همانند دو کفه ترازوست ، هرگاه به ايمانش افزوده گردد ، به بلايش افزوده
گردد .
��� ������ � � (432)


16.نماز نافله راه نزديک شده هر مؤمنی به خداوند است .
��� ������ � � (425)


17.ندا کننده ای در روز قيامت ندا مي کند :
آگاه باشيد ، هر که را بر خدا فردی است برخيزد ، و برنمي خيزد ، مگر کسی که
گذشت کرده و اصلاح بين مردم نموده باشد ، پس پاداشش با خدا خواهد بود .
��� ������ � � (435)


18.کمک کردنت به ناتوان از بهترين صدقه است .
��� ������ � � (437)


19.سختی ناحق را آن کس شناسد که بدان محکوم گردد . .
��� ������ � � (437)


20.هرگاه مردم گناهان تازه کنند که نمي کردند ، خداوند بلاهايی تازه به آنها دهد که
به حساب نمي آوردند .
��� ������ � � (434)


21.در دين خدا دنبال فهم عميق باشيد ، زيرا که فهم عميق دين ، کليد بصيرت و بينايي
و کمال عبادت و سبب تحصيل درجات بلند و مراتب بزرگ در امور دين و دنياست .
��� ������ � � (434)


22.مهرورزی و دوستی با مردم ، نصف عقل است .
��� ������ � � (425)


23.هر که مي خواهد که قويترين مردم باشد بر خدا توکل نمايد .
���������� � � 71� � (143)


24.کسی که دو روزش مساوی باشد ، مغبون است ، و کسی که دومين روزش ، بدتر از روز
اولش باشد ملعون است ، و کسی که در خودش افزايش نبيند در نقصان است ، و کسی
که در نقصان است مرگ برای او بهتر از زندگی است .
���������� � � 78� � (327)


25.از ما نيست کسی که هر روز حساب خود را نکند ، پس اگر کار نيکی کرده است از خدا
زيادی آن را بخواهد ، و اگر در آن کار بدی کرده ، از خدا آمرزش طلب نموده و به
سوی او توبه نمايد .
���� ����ي � � 4 � � (191)


26.خشم کليد هر بدی است .
��� ������ � � (416)


27.بر طاعت خدا صبر کن ، از معاصی خدا صبر کن ، دنيا همان ساعتی است ، آنچه رفته
نه شادی دارد و نه غم ، آنچه نيامده ندانی که چيست ؟ بهمان ساعتی که در آنی صبر
کن همچنان باشد که تو رشک برده شده ای .
��� ������ � � (417)


28.دنيا چون آب درياست ، هر چه تشنه کامش بيشتر نوشد ، بيشتر تشنه شود تا او را
بکشد .
��� ������ � � (417)


29.برای هر چيزی زکاتی است ، و زکات تن روزه های مستحبی است .
��� ������ � � (425)


30.هر که پيش از ستايش بر خدا و صلوات بر پيغمبر ( ص ) دعا کند چون کسی است که
بی زه کمان کشد .
��� ������ � � (425)


31.تدبير نيمی از زندگی است .
��� ������ � � (425)


32.کمی عيال يک نوع توانگری است .
��� ������ � � (425)


33.هر که پدر و مادر را اندوهگين کند آنان را ناسپاسی کرده .
��� ������ � � (425)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

گزیده احادیث امام رضا (ع)1.مؤمن ، مؤمن واقعی نيست ، مگر آن که سه خصلت در او باشد : سنتی از
پروردگارش و سنتی از پيامبرش و سنتی از امامش . اما سنت پروردگارش ،
پوشاندن راز خود است ، اما سنت پيغمبرش ، مدارا و نرم رفتاری با مردم است ،
اما سنت امامش صبر کردن در زمان تنگدستی و پريشان حالی است
اصول کافی ، ج 3 ، ص (339)


2.پنهان کننده کار نيک ( پاداشش ) برابر هفتاد حسنه است و آشکار کننده
کار بد سرافکنده است ، و پنهان کننده کار بد آمرزيده است
اصول کافی ، ج 4 ، ص (160)


3.از اخلاق پيامبران ، نظافت و پاکيزگی است .
تحف العقول ، ص (466)


4.امين به تو خيانت نکرده ( و نمي کند ) و ليکن ( تو ) خائن را امين تصور
نمودی
تحف العقول ، ص (466)


5.برادر بزرگتر به منزله پدر است


6.دوست هرکس عقل او ، و دشمنش جهل اوست
تحف العقول ، ص (467)


7.دوستی با مردم ، نيمی از عقل است .
تحف العقول ، ص (467)


8.به درستی که خداوند ، سر و صدا و تلف کردن مال و پر خواهشی را دوست
ندارد
تحف العقول ، ص (467)


9.عقل شخص مسلمان تمام نيست ، مگر اين که ده خصلت را دارا باشد : از او
اميد خير باشد ، از بدی او در امان باشند ، خير اندک ديگری را بسيار شمارد ،
خير بسيار خود را اندک شمارد ، هرچه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود ، در عمر
خود از دانش طلبی خسته نشود ، فقر در راه خدايش از توانگری محبوبتر باشد ،
خواری در راه خدايش از عزت با دشمنش محبوبتر باشد ، گمنامی را از پرنامی
خواهانتر باشد . سپس فرمود : دهمی چيست و چيست دهمی ! به او گفته شد :
چيست ؟ فرمود : احدی را ننگرد جز اين که بگويد او از من بهتر و پرهيزگارتر
است
تحف العقول ، ص (467)


10.از امام رضا ( ع ) سؤال شد : سفله کيست ؟ فرمود : آن که چيزی دارد که
از ( ياد ) خدا بازش دارد
تحف العقول ، ص (466)


11.ايمان يک درجه بالاتر از اسلام است ، و تقوا يک درجه بالاتر از ايمان
است ، و به فرزند آدم چيزی بالاتر از يقين داده نشده است
تحف العقول ، ص (469)


12.اطعام و ميهمانی کردن برای ازدواج از سنت است
تحف العقول ، ص (469)


13پيوند خويشاوندی را برقرار کنيد گرچه با جرعه آبی باشد ، و بهترين پيوند
خويشاوندی ، خودداری از آزار خويشاوندان است
تحف العقول ، ص (469)


14.حضرت رضا ( ع ) هميشه به اصحاب خود مي فرمود : بر شما باد به اسلحه
پيامبران ، گفته شد : اسلحه پيامبران چيست ؟ فرمود : دعا
اصول کافی ، ج 4 ، ص (214)


15.از نشانه های دين فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حکمت
است . خاموشی و سکوت ، دوستی آور و راهنمای هر کار خيری است
تحف العقول ، ص (469)


16.زمانی بر مردم خواهد آمد که در آن عافيت ده جزء است ، که نه جزء آن در
کناره گيری از مردم ، و يک جزء آن در خاموشی است
تحف العقول ، ص (470)


17.از امام رضا ( ع ) از حقيقت توکل سؤال شد . فرمود : اين که جز خدا از
کسی نترسی
تحف العقول ، ص (469)


18.به راستی که بدترين مردم کسی است که ياري اش را ( از مردم ) باز دارد و
تنها بخورد و زير دستش را بزند
تحف العقول ، ص (472)


19.بخيل را آسايشی نيست ، و حسود را خوشی و لذتی نيست ، و زمامدار را
وفايی نيست ، و دروغگو را مروت و مردانگی نيست
تحف العقول ، ص (473)


20.کسی دست کسی را نمي بوسد ، زيرا بوسيدن دست او مانند نماز خواندن براي
اوست
تحف العقول ، ص (473)


21.به خداوند خوشبين باش ، زيرا هرکه به خدا خوشبين باشد ، خدا با گمان
خوش او همراه است ، و هرکه به رزق و روزی اندک خشنود باشد ، خداوند به کردار
اندک او خشنود باشد ، و هرکه به اندک از روزی حلال خشنود باشد ، بارش سبک و
خانواده اش در نعمت باشد و خداوند او را به درد دنيا و دوايش بينا سازد و او
را از دنيا به سلامت به دار السلام بهشت رساند
تحف العقول ، ص (472)


22.ايمان چهار رکن است : توکل بر خدا ، رضا به قضای خدا ، تسليم به امر
خدا ، واگذاشتن کار به خدا
تحف العقول ، ص (469)


23.از امام رضا درباره بهترين بندگان سؤال شد . فرمود : آنان هرگاه نيکي
کنند خوشحال شوند ، و هرگاه بدی کنند آمرزش خواهند ، و هرگاه عطا شوند شکر
گزارند ، و هرگاه بلا بينند صبر کنند ، و هرگاه خشم کنند . درگذرند
تحف العقول ، ص (469)


24.کسی که فقير مسلمانی را ملاقات نمايد و بر خلاف سلام کردنش بر اغنيا بر
او سلام کند ، در روز قيامت در حالی خدا را ملاقات نمايد که بر او خشمگين
باشد
عيون اخبار الرضا ، ج 2 ، ص (52)


25.از حضرت امام رضا ( ع ) درباره خوشی دنيا سؤال شد . فرمود : وسعت منزل
و زيادی دوستان
بحار الانوار ، ج 76، ص (152)


26.زمانی که حاکمان دروغ بگويند ، باران نبارد و چون زمامدار ستم ورزد ،
دولت ، خوار گردد ، و اگر زکات اموال داده نشود چهار پاپان از بين روند
(بحار الانوار ، ج 73، ص (373)


27.هر کس اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف نمايد ، خداوند در روز قيامت
اندوه را از قلبش برطرف سازد
اصول کافی ، ج 3 ، ص (268)


28.بعد از انجام واجبات ، کاری بهتر از ايجاد خوشحالی برای مؤمن ، نزد
خداوند بزرگ نيست
بحار الانوار ، ج 78، ص (347)


29.بر شما باد به ميانه روی در فقر و ثروت ، و نيکی کردن چه کم و چه زياد ،
زيرا خداوند متعال در روز قيامت يک نصفه خرما را چنان بزرگ نمايد که مانند
کوه احد باشد
بحار الانوار ، ج 78، ص (346)


30.به ديدن يکديگر رويد تا يکديگر را دوست داشته باشيد و دست يکديگر را
بفشاريد و به هم خشم نگيريد
بحار الانوار ، ج 78، ص (347)


31.بر شما باد راز پوشی در کارهاتان در امور دين و دنيا . روايت شده که
" افشاگری کفر است " و روايت شده " کسی که افشای اسرار مي کند با قاتل شريک
است " و روايت شده که " هرچه از دشمن پنهان مي داری ، دوست تو هم بر آن آگاهی
نيابد "
بحار الانوار ، ج 78، ص (347)


32.آدمی نمي تواند از گردابهای گرفتاری با پيمان شکنی رهايی يابد ، و از
چنگال عقوبت رهايی ندارد کسی که با حيله به ستمگری مي پردازد
بحار الانوار ، ج 78، ص (349)


33.با سلطان و زمامدار با ترس و احتياطهمراهی کن ، و با دوست با تواضع ،
و با دشمن با احتياط، و با مردم با روی خوش
بحار الانوار ، ج 78، ص (356)


34.هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد ، خداوند از عمل کم او راضي
باشد
بحار الانوار ، ج 78، ص (356)


35.عقل ، عطيه و بخششی است از جانب خدا ، و ادب داشتن ، تحمل يک مشقت
است ، و هر کس با زحمت ادب را نگهدارد ، قادر بر آن مي شود ، اما هر که به
زحمت بخواهد عقل را به دست آورد جز بر جهل او افزوده نمي شود
بحار الانوار ، ج 78، ص (342)


36.به راستی کسی که در پی افزايش رزق و روزی است تا با آن خانواده خود را
اداره کند ، پاداشش از مجاهد در راه خدا بيشتر است
بحار الانوار ، ج 78، ص (339)


37.پنج چيز است که در هر کس نباشد اميد چيزی از دنيا و آخرت به او
نداشته باش : کسی که در نهادش اعتماد نبينی ، و کسی که در سرشتش کرم نيابی ،
و کسی که در خلق و خوي اش استواری نبينی ، و کسی که در نفسش نجابت نيابی ، و)
کسی که از خدايش ترسناک نباشد
تحف العقول ، ص (470)


38.هرگز دو گروه با هم روبه رو نمي شوند ، مگر اين که نصرت و پيروزی با گروهي
است که عفو و بخشش بيشتری داشته باشد
تحف العقول ، ص (470)


39.مبادا اعمال نيک و تلاش در عبادت را به اتکای دوستی آل محمد ( ع ) رها
کنيد ، و مبادا دوستی آل محمد ( ع ) و تسليم برای آنان را به اتکای عبادت از
دست بدهيد ، زيرا هيچ کدام از اين دو به تنهايی پذيرفته نمي شود
بحار الانوار ، ج 78، ص (347)


40.عبادت پر روزه داشتن و نماز خواندن نيست ، و همانا عبادت پر انديشه
کردن در امر خداست
تحف العقول ، ص (466)


41.کسی که نعمت دارد بايد که بر عيالش در هزينه وسعت بخشد
تحف العقول ، ص (466)


42.هرچه زيادی است نياز به سخن زيادی هم دارد
تحف العقول ، ص (466)


43.کمک تو به ناتوان بهتر از صدقه دادن است
تحف العقول ، ص (470)


44.به آن حضرت گفته شد : چگونه صبح کردی ؟ فرمود : با عمر کاسته ، و کردار
ثبت شده ، و مرگ بر گردن ما و دوزخ دنبال ما است ، و ندانيم با ما چه شود
تحف العقول ، ص (470)


45.سخاوتمند از طعام مردم بخورد تا از طعامش بخورند ، و بخيل از طعام مردم
نخورد تا از طعامش نخورند
تحف العقول ، ص (470)


46.ما خاندانی باشيم که وعده خود را وام دانيم چنانچه رسول خدا ( ص )
کرد
تحف العقول ، ص (470)


47.هيچ بنده به حقيقت کمال ايمان نرسد تا سه خصلتش باشد : بينايی در
دين ، و اندازه داری در معيشت ، و صبر بر بلاها
تحف العقول ، ص (471)


48.به ابی هاشم داود بن قاسم جعفری فرمود : ای داود ما را بر شما به خاطر
رسول خدا ( ص ) حقی است ، و شما را هم بر ما حقی است ، هر که حق ما را
شناخت رعايت او بايد ، و هر که حق ما را نشناخت حقی ندارد
تحف العقول ، ص (471)


49.با نعمتها خوش همسايه باشيد ، که گريز پايند ، و از مردمی دور نشوند که
باز آيند
تحف العقول ، ص (472)


50.ابن سکيت به آن حضرت گفت : امروزه حجت بر مردم چيست ؟ در پاسخ .
فرمود : همان عقل است که به وسيله آن شناخته مي شود آن که راستگو است از طرف
خدا و از او باور مي کند ، و آن که دروغگو است و او را دروغ مي شمارد ، ابن
سکيت گفت : به خدا اين است پاسخ
تحف العقول ، ص (473)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

51.هرکس آفريدگار را به آفريده هايش تشبيه کند ، مشرک است و هرکس به
خداوند چيزی نسبت دهد که خدا خود از آن نهی کرده است کافر است
وسائل الشيعة ، ج 18، ص (557)


52.ايمان انجام واجبات و دوری از محرمات است ، ايمان عقيده به دل و
اقرار به زبان و کردار با اعضاء تن است
تحف العقول ، ص (444)


53.ريان از امام رضا عليه السلام پرسيد : نظرتان راجع به قرآن چيست ؟ امام
فرمود : قرآن سخن خداست ، فقط از قرآن هدايت بجوييد و سراغ چيز ديگر نرويد که
گمراه مي شويد
بحار الانوار ، ج 92، ص (117)


54.امام رضا ( ع ) در ضمن تجليل از قرآن و اعجاز آن فرمودند : قرآن ريسمان .
محکم و بهترين راه به بهشت است ، قرآن انسان را از دوزخ نجات مي دهد ، قرآن
به مرور زمان کهنه نمي شود ، سخنی هميشه تازه است زيرا برای زمان خاصی تنظيم
نشده است ، قرآن راهنمای همه انسانها و حجت بر آنهاست ، هيچ اشکال و ايرادی
به قرآن راه پيدا نمي کند ، قرآن از جانب خداوند حکيم فرود آمده است
بحار الانوار ، ج 92، ص (14)


55.سليمان جعفری از امام رضا ( ع ) پرسيد : نظرتان درباره کار کردن براي
دولت چيست ؟ امام فرمود : ای سليمان هرگونه همکاری با حکومت ( ظالم و غاصب )
به منزله کفر به خداست . نگاه کردن به چنين دولتمردانی گناه کبيره است و آدمی
را مستحق دوزخ مي نمايد
بحار الانوار ، ج 75، ص (374)


56.عبدالسلام هروی مي گويد : از امام رضا ( ع ) شنيدم مي فرمود : خدا رحمت
کند کسی را که آرمان ما را زنده کند . گفتم : چگونه اين کار را بکند ؟ فرمود :
آموزشهای ما را ياد بگيرد و به مردم بياموزد
وسائل الشيعة ، ج 18، ص (102)


57.هرکس از خود حساب بکشد سود مي برد و هرکس از خود غافل شود زيان
مي بيند ، و هرکس ( از آينده اش ) بيم داشته باشد به ايمنی دست مي يابد ، و
هرکس از حوادث دنيا عبرت بگيرد بينش پيدا مي کند ، و هرکس بينش پيدا کند
مسائل را مي فهمد و هرکس مسائل را بفهمد عالم است
بحار الانوار ، ج 78، ص (352)


58.عجب درجاتی دارد : يکی اين که کردار بد بنده در نظرش خوش جلوه کند و
آن را خوب بداند و پندارد کار خوبی کرده . يکی اين که بنده ای به خدا ايمان
آورد و منت بر خدا نهد با اين که خدا را به او منت است در اين باره
تحف العقول ، ص (468)


ا59.گر بهشت و جهنمی هم در کار نبود باز لازم بود به خاطر لطف و احسان
خداوند مردم مظيع او باشند و نافرمانی نکنند
بحار الانوار ، ج 71، ص (174)


60.خداوند سه چيز را به سه چيز ديگر مربوطکرده است و به طور جداگانه
نمي پذيرد . نماز را با زکات ذکر کرده است ، هرکس نماز بخواند و زکات ندهد
نمازش پذيرفته نيست . نيز شکر خود و شکر از والدين را با هم ذکر کرده است .
از اين رو هرکس از والدين خود قدردانی نکند از خدا قدردانی نکرده است . نيز
در قرآن سفارش به تقوا و سفارش به ارحام در کنار هم آمده است . بنابراين اگر
کسی به خويشاوندانش رسيدگی و احسان ننمايد ، با تقوا محسوب نمي شود
عيون اخبار الرضا ، ج 1 ، ص (258)


61.از حرص و حسادت بپرهيز که اين دو ، امتهای گذشته را نابود کرد ، و
بخيل نباش که هيچ مؤمن و آزاده ای به آفت بخل مبتلا نمي شود . بخل مغاير با
ايمان است
بحار الانوار ، ج 78، ص (346)


62.احسان و اطعام به مردم ، و دادرسی از ستمديده ، و رسيدگی به حاجتمندان
از بالاترين صفات پسنديده است
بحار الانوار ، ج 78، ص (357)


63.با مشروب خوار همنشينی و سلام و عليک نکن
بحار الانوار ، ج 66، ص (491)


64.صدقه بده هرچند کم باشد ، زيرا هر کار کوچکی که صادقانه برای خدا انجام
شود بزرگ است
وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص (87)


65.توبه کار به منزله کسی است که گناهی نکرده است
بحار الانوار ، ج 6 ، ص (21)


66.بهترين مال آن است که صرف حفظ آبرو شود
بحار الانوار ، ج 78، ص (352)


67.بهترين تعقل خودشناسی است
بحار الانوار ، ج 78، ص (352)


68.راستی امامت زمام دين و نظام مسلمين و صلاح دنيا و عزت مؤمنان است ،
امام بنياد اسلام نامی ( افزون شو ) و فرع برازنده آن است ، بوسيله امام نماز و
زکات و روزه و حج و جهاد درست مي شوند و خراج و صدقات فراوان مي گردند و حدود
و احکام اجراء مي شوند و مرز و نواحی محفوظ مي ماند
(تحف العقول ، ص (462)


69.به خدا خوش گمان باشيد ، زيرا خدای عزوجل مي فرمايد : من نزد گمان بنده
مؤمن خويشم ، اگر گمان او خوب است ، رفتار من خوب و اگر بد است ، رفتار من
هم بد باشد
اصول کافی ، ج 3 ، ص (116)


70.مرد عابد نباشد ، جز آن که خويشتن دار باشد ، و چون مردی که در بني
اسرائيل خود را به عبادت وامي داشت ، تا پيش از آن ده سال خاموشی نمي گزيد ،
عابد محسوب نمي شد
اصول کافی ، ج 3 ، ص (172)


71.تواضع اين است که به مردم دهی آنچه را مي خواهی به تو دهند
اصول کافی ، ج 3 ، ص (189)


72.عيسی بن مريم صلوات الله عليه به حواريين گفت : ای بنی اسرائيل ! بر
آنچه از دنيا از دست شما رفت افسوس مخوريد ، چنانکه اهل دنيا چون به دنيای
خود رسند ، بر دين از دست داده خود افسوس نخورند
اصول کافی ، ج 3 ، ص (205)


73.کسی که جز به روزی زياد قناعت نکند ، جز عمل بسيار بسش نباشد ، و هرکه
روزی اندک کفايتش کند ، عمل کند هم کافيش باشد
اصول کافی ، ج 3 ، ص (207)


74.گاهی ، مردی که سه سال از عمرش باقی مانده صله رحم مي کند و خدا عمرش
را 30سال قرار مي دهد و خدا هرچه خواهد مي کند
اصول کافی ، ج 3 ، ص (221)


75.معمر بن خلاد گويد : به امام رضا ( ع ) عرض کردم : هرگاه پدر و مادرم
مذهب حق را نشناسند دعايشان کنم ؟ فرمود : برای آنها دعا کن و از جانب آنها
صدقه بده ، و اگر زنده باشند و مذهب حق را نشناسند با آنها مدارا کن ، زيرا
رسول خدا ( ص ) فرمود : خدا مرا به رحمت فرستاده نه به بي مهری و نافرمانی
اصول کافی ، ج 3 ، ص (232)


76.هرکس به مؤمنی گشايشی دهد ، خدا روز قيامت دلش را گشايش دهد . .
اصول کافی ، ج 3 ، ص (286)


77.خدای عزوجل به يکی از پيغمبران وحی فرمود که : هرگاه اطاعت شوم راضي
گردم و چون راضی شوم برکت دهم و برکت من بي پايان است ، هرگاه نافرمانی شوم
خشم گيرم و چون خشم گيرم لعنت کنم و لعنت من تا هفت پشت برسد
اصول کافی ، ج 3 ، ص (377)


78.هرگاه مردم به گناهان بي سابقه روی آورند به بلاهای بي سابقه گرفتار
اصول کافی ، ج 3 ، ص (377)


79.مردم از کسی که با صراحت و صادقانه با آنها رفتار کند خوششان نمي آيد
بحار الانوار ، ج 78، ص (357)


80.عده ای به دنبال ثروت هستند ولی به آن نمي رسند و عده ای به آن رسيده اند
ولی قرار نمي گيرند و بيشتر مي طلبند
بحار الانوار ، ج 78، ص (349)


81.وقتی آشکارا حرف حق مي شنويد خشمگين نشويد
بحار الانوار ، ج 78، ص (347)


82.حريصانه به دنبال قضای حاجت حاجتمندان باشيد ، هيچ عملی بعد از واجبات
بالاتر از شاد کردن مسلمان نيست
بحار الانوار ، ج 78، ص (347)


83.نادان ، دوستانش را به زحمت مي اندازد
بحار الانوار ، ج 78، ص (352)

84.مسلمان اگر شاد يا خشمگين شود از مسير حق منحرف نمي شود ، و اگر بر دشمن
مسلط شود بيشتر از حقش مطالبه نمي کند
بحار الانوار ، ج 78، ص (352)


85.فقط دو گروه راه قناعت پيش مي گيرند : عبادت کنندگانی که در پی پاداش
آخرتند يا بزرگ منشانی که تحمل درخواست از مردمان پست را ندارند
بحار الانوار ، ج 78، ص (357)


86.مرگ ، آفت آمال و آرزوهاست ، و لطف و احسان به مردم تا ابد براي
انسان باقی مي ماند
بحار الانوار ، ج 78، ص (357)


87.عاقل ، احسان به مردم را غنيمت مي شمارد ، و شخص توانا بايد فرصت را
غنيمت شمارد و الا موقعيت از دست مي رود
بحار الانوار ، ج 78، ص (357)


88.خسيس بودن آبروی انسان را از بين مي برد
بحار الانوار ، ج 78، ص (357)


89.قلب انسان حالت خستگی و نشاطدارد ، وقتی در حال نشاطاست مسائل را
خوب مي فهمد و وقتی خسته است کند ذهن مي شود ، بنابراين وقتی نشاطدارد آنرا
به کار بگيريد و وقتی خسته است آن را به حال خود بگذاريد
بحار الانوار ، ج 78، ص (357)


90.هر هدفی را از راه آن تعقيب کنيد . هرکس اهدافش را از راه طبيعي
تعقيب کند به لغزش دچار نمي شود و بر فرض که بلغزد چاره جويی برايش ممکن
است
بحار الانوار ، ج 78، ص (356)


91.بهترين مال آن است که خرج آبرو و حيثيت انسان شود
بحار الانوار ، ج 78، ص (355)


92.خود را با کار مداوم خسته نکنيد و برای خود تفريح و تنوع قرار دهيد ولي
از کاری که در آن اسراف باشد يا شما را در اجتماع سبک کند پرهيز کنيد
بحار الانوار ، ج 78، ص (346)


93.تواضع و فروتنی مراتبی دارد ، مرتبه ای از آن اين است که انسان موقعيت
خود را بشناسد و بيش از آنچه شايستگی آن را دارد از کسی متوقع نباشد و با مردم
به گونه ای معاشرت و رفتار نمايد که دوست دارد با او آنگونه رفتار شود و اگر
کسی به او بدی نمود در مقابل خوبی کند ، خشم خود را فرو خورد و گذشت پيشه کند
و اهل احسان و نيکی باشد
بحار الانوار ، ج 78، ص (355)


94.بايد لطف و احسان قابل اعتنا باشد . نبايد چيز کم ارزشی را صدقه دهيم
( در زمانی که عموم مردم تمکن نسبی دارند نبايد به خرما دادن بسنده کرد . )
���� ������� � � 78� � (354)


95.کسی که محاسن و امتيازات زيادی داشته باشد مردم از او تعريف مي کنند ،
و به تعريف خود نياز پيدا نمي کند
بحار الانوار ، ج 78، ص (353)


96.هرکس به راهنمايی تو اعتنايی نکرد نگران مباش حوادث روزگار او را
ادب خواهد کرد
بحار الانوار ، ج 78، ص (353)


97.کسی که در پوشش نصيحت به تو از ديگری بدگويی مي کند ، به عاقبت بدي
گرفتار خواهد شد
بحار الانوار ، ج 78، ص (353)


98.هيچ چيزی زيانبارتر از خودپسندی نيست
بحار الانوار ، ج 78، ص (348)


99.برنامه آموزش دين داشته باشيد در غير اين صورت باديه نشين و نادان
محسوب مي شويد
بحار الانوار ، ج 78، ص (346)


100.از فقر انديشه مکن که خسيس خواهی شد ، و در فکر عمر دراز
مباش که باعث حرص به ماديات است .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

گزیده احادیث امام جواد (ع)


1. صبر را بالش کن ، و فقر را در آغوش گير ، و شهوات را به دور انداز ، و
با هوای نفس مخالفت کن ، و بدان که در برابر ديده خدايی ، پس بنگر که چگونه اي .
��� ������ � � (478)


2 .سه چيز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشميان نگردد : 1 - اجتناب از
عجله ، 2 - مشورت کردن ، 3 - و توکل بر خدا در هنگام تصميم گيري .
مسند الامام الجواد � � (247)


3 جان و دارايی ، از بخششهای گوارای خداست و عاريه سپرده اوست ، تا آنجا
که از آن بهره مند شويم مايه خوشی و شادی است ، و آنچه همه ببرند اجر و ثواب
است ، پس هر که جزعش بر صبرش غالب شود اجرش ضايع شده و پناه به خدا از آن .
تحف العقول � � (479)


4 .کسی که در امری حاضر باشد و آن را ناخوش دارد ، چون کسی است که غائب
بوده . و هر که در امری حاضر نباشد ولی بدان رضايت دهد ، مانند کسی است که خود
در آن بوده .
تحف العقول � � (479)


5 .سه چيز است که بنده را به رضوان خدا مي رساند : 1 - زيادی استغفار ، 2 -
نرمخويی ، 3 - صدقه بسيار دادن .
مسند الامام الجواد � � (247)


6 .از همراهی و رفاقت با آدم شرور و بدجنس بپرهيز ، زيرا که او مانند شمشير
برهنه است که ظاهرش نيکو و اثرش زشت است .
مسند الامام الجواد � � (243)


7 .پس انداختن توبه فريب خوردن است .
تحف ������ � � (480)


8 .همواره به تأخير انداختن انجام کارها ، سرگردانی است .
(تحف العقول � � (480)


9 .با دلها به سوی خداوند متعال آهنگ نمودن ، رساتر از به زحمت انداختن
اعضا با اعمال است .
مسند الامام الجواد � � (244)


10.اصرار بر گناه آسودگی از مکر خداست ، " و از مکر خدا آسوده نباشد جز
مردمی زيانکار ".
تحف العقول � � (480)


11.افزوني نعمت از طرف خدا بريده نمي شود ، مگر شکرگزاری از سوی بندگان
بريده شود.
تحف العقول � � (480)


12.اظهار چيزی پيش از آنکه پايدار شود مايه تباهی آن است .
تحف العقول �� (480)


13.مؤمن نياز دارد به توفيقی از طرف خدا ، و به پندگويی از طرف خودش ، و
به پذيرش از کسی که او را نصيحت کند.
تحف العقول � � (480)


14.عالمان ، به سبب زيادی جاهلان ، غريب اند.
مسند الامام الجواد � � (247)


15.پيامبر اکرم (ص ) هزار کلمه ( از علوم را ) به علی (ع ) آموخت که از هر
کلمه ای هزار کلمه منشعب مي شد.
مسند الامام الجواد � � (97)


16.رسول خدا (ص ) به فاطمه گفت : وقتی که من از دنيا رفتم به خاطر من صورت
را نخراش ، و مو را پريشان منمای ، و واويلا نکن و بر من نوحه نخوان ، سپس
فرمود : اين همان معروفی است که خداوند عز و جل در کتابش فرموده : " و تو را
در معروفی نافرمانی نکنند ".
مسند الامام الجواد � � (101)


17.قائم ما همان مهدی است که در غيبتشان بايد منتظرشان شوند ، و در ظهورشان
اطاعتشان کنند . او سومی از پسران من است .
مسند الامام الجواد � � (131)


18.ملاقات و زيارت برادران سبب گسترش و باروری عقل است ، اگر چه کم و .
اندک باشد.
مسند الامام الجواد � � (242)


19.کسی که فرمان هوای نفس خويش برد ، آرزوی دشمنش را برآورد.
(مسند الامام الجواد � � (243)


ا20.عتماد به خداوند بهای هر چيز گرانبها و نردبان هر امر بلند مرتبه ای است .
(مسند الامام الجواد � � (244


21.چگونه ضايع مي شود کسی که خدا عهده دار و سرپرست اوست ، چگونه فرار مي کند
کسی که خدا جوينده اوست ، و کسی که توجهش به غير خدا جلب گردد ، خداوند او را
به همان شخص واگذار نمايد.
مسند الامام الجواد � � (243)


22.کسی که محل ورود را نشناسد ، از يافتن محل خروج درمانده گردد.
مسند الامام الجواد ، ص (243)


23.اگر آرام حرکت کنيد ، به مقصود دست يابيد يا به آن نزديک مي شويد.
مسند الامام الجواد ، ص (243)


24.نعمتی که برای آن شکرگزاری نشود ، مانند گناهی است که آمرزيده نگردد.
مسند الامام الجواد ، ص (243)

25.کسی که سازش و مدارا با مردم را رها کند ، ناراحتی به او روی مي آورد.
���� ������ ������ � � (243)


26.کسی که بدون علم و دانش کار کند ، خراب کاريش بيشتر از اصلاحش خواهد
شد.
مسند الامام الجواد ، ص (244)


27.چون قضای الهی فرود آيد ، عرصه بر آدمی تنگ آيد.
مسند الامام الجواد ،ص (244)

28.روزگار و گذشت زمان ، پرده از رازهای نهفته برمي دارد.
���� ������ ������ � � (245)


29.به مقدار ترس احتياطکنيد.
مسند الامام الجواد ، ص (245)


30 .در ظاهر دوست خدا و در باطن دشمن او مباش .
مسند الامام الجواد ، ص (245)


31.چهار چيز ياری دهنده انسان در کار است : سلامت ، بي نيازی ، دانش و
توفيق .
مسند الامام الجواد ، ص (246)


32.کسی که آگاه به ظلم است و کسی که کمک کننده بر ظلم است و کسی که راضي
به ظلم است ، هر سه شريکند.
مسند الامام الجواد ، ص (247)


33.مرگ آدمی به سبب گناهان ، بيشتر است از مرگش به واسطه اجل ، و زندگي
و ادامه حياتش به سبب نيکوکاری ، بيشتر است از حياتش به واسطه عمر طبيعي .
مسند الامام الجواد ، ص (248)


34.سه خصلت دوستی را جلب مي کند : انصاف ، همراهی و همدلی در هنگام سختی و
ناملايمات ، پاک دلی و خيرخواهی نسبت به ديگران .
مسند الامام الجواد ، ص (248)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “دانش عمومی”