خطبه های حضرت علی (ع)

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با دانش عمومي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

خطبه 36
[5] خطبه ای است که امام برای اعلام خطر به خوارج نهروان در مورد
اشتباهاتشان ايراد فرموده است نکند بي دليل کشته شويد [6] شما را
از اين بيم مي دهم : نکند بدون دليلی از پروردگارتان [7] و با دستی تهی از
مدرک روشن جسد شما در کنار اين نهر و در اين گودال بيفتد . [8] دنيا شما
را در گمراهی پرتاب کرده و مقدراتی [ که به دست شما فراهم شده ] شما
را آماده مرگ ساخته است . [9] من شما را از اين حکميت نهی کردم ولی با
سرسختی مخالفت نموديد و فرمان مرا پشت سر انداختيد تا به دلخواه شما
تن دردادم [10] ای گروه کم عقل و ای کم فکرها [11] من کار خلافی انجام نداده
بودم و نمي خواستم به شما زيان برسانم .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

خطبه 37
[12] سخنی است از امام که در حکم خطبه است زورمند در برابرم ذليل
است تا حق را از او بگيرم [13] آن دم که همه از ترس در خانه نشسته
بودند من قيام کردم و آنگاه که همگی خود را پنهان کرده بودند من
آشکارا به ميدان آمدم 000 [1] و همان زمان که همه لب فروبسته بودند من
سخن گفتم و آن وقت که جمعيت همه توقف کرده بودند من با راهنمائی
نور خدا به راه افتادم فرياد نمي زدم [2] صدايم از همه آهسته تر اما از
همه پيشگامتر بودم زمام امر را به دست گرفتم و پرواز کردم و جائزه
سبقت در فضائل را بردم . [3] همانند کوهی که تندبادها آن را به حرکت در
نمي آورد و طوفانها آن را از جای بر نمي کند هيچکس نمي توانست عيبی در
من بيابد [4] و هيچ سخن چينی جای طعن در من نمي يافت . ستمديدگانی که در
نظرها ذليل و پستند از نظر من عزيز و محترمند تا حقشان را بگيرم [5] و
نيرومندان ستمگر در نظر من حقير و پستند تا حق ديگران را از آنها
بستانم . در برابر فرمان خدا راضی و تسليم امر او هستيم [6] آيا گمان
مي کنيد ممکن است من به رسولخدا ( ص ) دروغ ببندم ؟ [ و اگر از او
خبری غيبی نقل مي کنم ممکن است خلاف واقع باشد ؟ ] . [7] بخدا سوگند
من نخستين کسی هستم که وی را تصديق کردم و هرگز من اول کسی نخواهم بود
که او را تکذيب نمايم . در کار خود انديشه کردم [8] ديدم اطاعت [ فرمان
پيامبر خدا ( ص ) بر بيعت [ اجباری با متصديان حکومت ] مقدم است و
هنوز پيمان پيامبر ( ص ) در مورد ديگران [ برای حفظ موجوديت اسلام ]
در گردن من مي باشد :
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

خطبه 38
[9] سخنی است که امام درباره معنی شبهه ايراد فرموده است [10] شبهه
را از اين رو شبهه نام نهاده اند که شباهت به حق دارد اما برای
دوستان خدا نوری که آنان را در تاريکيهای شبهه راهنمائی کند يقين
آنها است [11] و راهنمای آنها مسير هدايت است ولی دشمنان خدا گمراهيشان
آنها را به شبهات دعوت مي کند [12] و راهنمای آنها کوری باطن است آنکس
که از مرگ بترسد هرگز به خاطر اين ترس از مرگ نجات نمي يابد
[13] همانطور که آن کس که مرگ را دوست دارد برای هميشه در اين جهان باقی
نخواهد ماند .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

خطبه 39
[14] هر چه شما را دعوت مي کنم اجابت نمي کنيد [15] گرفتار مردمی شده ام که
هر گاه فرمانشان دهم اطاعت نمي کنند و چون دعوتشان نمايم اجابت
نمي نمايند . ای بي اصلها [1] در ياری پروردگارتان منتظر چه هستيد ؟ آيا
دين نداريد که شما را گرد آورد ؟ و يا غيرتی که شما را به خشم وادارد ؟
[2] در ميان شما بپاخاسته ام هر چه فرياد مي کشم و از شما ياری مي طلبم
[3] سخن مرا نمی شنويد و از دستورم اطاعت نمي نمائيد تا چهره واقعی کارهای
بد آشکار گردد [4] نه با شما مي توان انتقام خونی گرفت و نه با کمک شما
به هدف مي توان رسيد شما را به ياری برادرانتان دعوت کردم [5] همانند
شتری که از درد بنالد آه و ناله سر داديد و يا همانند حيوانی که پشتش
زخم باشد کندی کرديد [6] تنها گروه کمی به سوی من شتافتند اما آنها نيز
افراد مضطرب و ناتوانی بودند [7] که گويا آنها را به سوی مرگ مي برند در
حالی که آن را با چشم خود مي نگرند [8] سيدرضی مي گويد : متذائب يعنی
مضطرب از تذائبت الريح [ بادهای مختلف وزيد ] گرفته شده
و اينکه عرب به گرگ ذئب مي گويد آن نيز از همين ماده است
زيرا به هنگام راه رفتن يکنوع اضطراب در او ديده مي شود .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

خطبه 40
[9] سخنی است که امام ( ع ) به هنگام شعار خوارج که مي گفتند لا حکم
الا لله فرموده است آری لا حکم الا لله : امام هنگامی که شنيد
خوارج مي گويند لا حکم الا لله [ فرمانی جز فرمان خدا نيست ] [10] فرمود
سخن حقی است که از آن اراده باطل شده آری درست است فرمانی جز
فرمان خدا نيست [11] ولی اينها مي گويند : زمامداری جز برای خدا نيست در
حالی که مردم به زمامداری نيازمندند [12] خواه نيکوکار باشد يا بدکارتا
مؤمنان در سايه حکومتش به کار خويش مشغول و کافران هم بهره مند شوند
[13] و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسيله او اموال
بيت المال جمع آوری گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود جاده ها امن
و امان [14] حق ضعيفان از نيرومندان گرفته شود نيکوکاران در رفاه و از دست
بدکاران مردم در امان باشند [1] و در روايت ديگر آمده است امام ( ع )
چون سخن خوارج را شنيد که مي گفتند : فرمانی جز فرمان خدا نيست فرمود
[2] منتظر حکم خدا درباره شما هستم [3] و نيز فرمود : اما در زمان حکومت
پاکان پرهيزگاران به خوبی انجام وطيفه مي کنند ولی در حکومت بدکاران
[4] ناپاکان از آن بهره مند مي شوند تا مدتش سر آيد و مرگش فرارسد
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

خطبه 41
[5] در اين خطبه از پيمان شکنی و حيله گری نهی مي کند و انسانها را از آن
برحذر مي دارد وفا همزاد راستگوئی است [6] ای مردم وفا همزاد
راستگوئی است سپری محکمتر و نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم [7] آن کس که
از وضع رستاخيز آگاه باشد خيانت نمي کند . در زمانی بوجود آمده ايم [8] که
بيشتر مردم خيانت و حيله گری را کياست و عقل مي شمارند و نادانان آنها
را اهل تدبير مي خوانند [9] چگونه فکر مي کنند ؟ خداوند آنها را بکشد چه
بسا شخصی به تمام پيش آمدهای آينده آگاه است و طريق مکر و حيله را
خوب مي داند [10] ولی فرمان الهی و نهی پروردگار مانع او است و با اينکه
قدرت بر انجام آن دارد آن را به روشنی رها مي سازد [11] ولی آنکس که از
گناه و مخالفت فرمان حق پروا ندارد از همين فرصت استفاده مي کند .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

خطبه 42
[12] از سخنانی است که امام ( ع ) فرموده است در اين سخن از متابعت
هوی و هوس و آرزوهای طولانی برحذر مي دارد [13] ای مردم ترسناک ترين
چيزی که از آن بر شما خائفم دو چيز است : پيروی از هوا و هوس . [14] و
آرزوهای طولانی . اما تبعيت از هوا و هوس انسان را از راه حق
بازمي دارد و آرزوهای طولانی [1] آخرت را به دست فراموشی مي سپارد 000 آگاه
باشيد دنيا به سرعت پشت کرده [2] و به قدر ته مانده ظرفی که آب آن را
ريخته باشند بيشتر از آن باقی نمانده است و به هوش باشيد که آخرت
رو به ما مي آيد . [3] دنيا و آخرت هر کدام فرزندانی دارند بکوشيد از
فرزندان آخرت باشيد نه از فرزندان دنيا [4] زيرا در روز رستاخيز هر
فرزندی به مادر خويش ملحق مي گردد . [5] هم اکنون هنگام عمل است نه حساب
و فردا وقت حساب است نه عمل [6] سيدرضی مي فرمايد : حذاء يعنی
سريع و بعضی آن را جذاء خوانده اند [ که به معنی بي برکت و
بي عاقبت است ] .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

خطبه 43
[7] امام ( ع ) پس از آنکه جريربن عبدالله بجلی را به عنوان نماينده
خود برای گفتگو با معاويه به شام فرستاد يارانش از او خواستند که
آماده مبارزه شود امام ( ع ) در پاسخ آنها سخنان ذيل را ايراد فرموده
[8] آمادگی برای جنگ يعنی درب صلح را بستن مهياشدنم برای جنگ با
شاميان با اينکه جرير را به رسالت به سويشان فرستاده ام به
معنی اين است که راه صلح را به روی آنها بسته ام [9] و اگر بخواهند
اقدام به کار نيکی کنند آنها را منصرف ساخته ام من مدت اقامت جرير
را در شام معين ساخته ام [10] که اگر تاخير کند روشن مي شود يا فريبش
داده اند و يا از اطاعتم سر پيچيده . عقيده من اين است که صبر نموده
با آنها مدارا نمائيد [11] در عين حال من مانع از آن نيستم که شما خود را
آماده پيکار کنيد [ ولی من شخصا اين کار را نمي کنم ] . [12] من بارها اين
موضوع [ مناسبات خود را با دستگاه جبار معاويه ] بررسی کرده ام و پشت
و روی آن را مطالعه نموده ام [13] ديدم راهی جز پيکار و يا کافرشدن نسبت به
آنچه پيامبر اسلام آورده است ندارم [14] زيرا قبلا کسی بر مردم حکومت مي کرد
که اعمالش حوادثی آفريد و باعث گفتگو و سر و صدا شد [15] به او شديدا
اعتراض کردند و تغييرش دادند 000
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

خطبه 44
[1] کار بزرگواران انجام داد ولی چون بردگان فرار نمود
مصقله بن هبيره که از فرمانداران امام ( ع ) بود اسيران بني ناجيه
را از معقل بن قيس فرمانده لشکر امام ( ع ) خريد و آزاد ساخت اما
هنگامی که امام ( ع ) از او مطالبه پرداخت غرامتها را به بيت المال
کرد امتناع ورزيد و به سوی شام فرار نمود امام ( ع ) در اين مورد
فرمود : [2] خدا روی مصقله را سياه کند کار بزرگواران را انجام داد
[برده ها را خريد آزاد ساخت ] اما خود همچون بردگان فرار کرد [3] هنوز
ثناخوان به مداحيش نپرداخته بود که او را ساکت نمود و هنوز سخن
ستايشگران به پايان نرسيده بود که آنها را به زحمت انداخت [4] اما اگر
[ مردانه ] ايستاده بود همان مقدار که داشت از او مي پذيرفتيم و تا
هنگام قدرت و توانائی به او مهلت مي داديم .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

خطبه 45
[5] اين قسمتی از خطبه روز عيد فطر مي باشد که در آن از ستايش خداوند و
مذمت دنياپرستی سخن به ميان آورده است فنا بر پيشانی دنيا
نوشته شده [6] ستايش ويژه خداوندی است که کسی از رحمتش مايوس
نمي شود و از نعمتهای فراوانش بيرون نتوان رفت [7] از آمرزش و مغفرتش
کسی نوميد نمي گردد و از پرستش و عبادتش سر نبايد پيچيد [8] خداوندی که
رحمتش قطع نمي گردد و نعمتش پايان نمي پذيرد . [9] دنيا خانه ای است که
فنا بر پيشانيش نوشته شده و جلای وطن برای اهل آن حتمی است [10] اين جهان
شيرين و دل انگيز و سرسبز است به سرعت به سوی خواهانش مي دود و با
قلب و روح آن کس که به آن نظر افکند مي آميزد . [11] سعی کنيد با بهترين
زاد و توشه ای که در اختيار شما است از آن کوچ نمائيد و بيش از کفاف
و نياز خود از آن نخواهيد [12] و بيشتر از آنچه نياز داريد از آن مطلبيد .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

خطبه 46
[1] از سخنانی است که امام ( ع ) هنگام حرکت به سوی شام ايراد فرموده
است خداوندا از رنج سفر به تو پناه مي برم [2] خداوندا به تو
پناه مي برم از رنج و مشقت سفر و اندوه بازگشتن [3] و مواجه شدن با منظره
سوء در خانواده و فرزند و مال پروردگارا تو در سفر همراه ما [4] و نسبت
به بازماندگان از ما در وطن سرپرست و نگاهبانی و جمع ميان اين دو را
هيچ کس جز تو توانائی ندارد چه آنکه آن کس که به جای انسان سرپرست
بازماندگان مي شود همسفر نتواند بود [5] و آنکس که همسفر است برای
سرپرستی جانشين انسان نمي تواند باشد . [6] سيدرضی [ ره ] مي گويد : قسمت
اول اين سخن از پيامبر اکرم ( ص ) است و اميرمؤمنان علی ( ع ) آن را
با چند جمله بليغ و رسا تتميم کرده است .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

خطبه 47
[7] از سخنان است که امام ( ع ) در مورد کوفه فرموده است [8] ای کوفه
گويا تو را مي نگرم که همانند چرمهای بازار عکاخ کشيده مي شوی . [9] زير
پای حوادث لگدکوب و پايمال مي گردی . و پيش آمدهای تکان دهنده تو را
فراخواهد گرفت . و من مي دانم هر ستمگری نسبت به تو قصد سوء کند
[10] خداوند او را به گرفتاری خود مشغول و به دست قاتلی مي سپارد
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “دانش عمومی”