[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 129: preg_replace(): Compilation failed: unrecognized character after (?< at offset 44
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4626: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3358)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4626: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3358)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4626: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3358)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4626: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3358)
مرکز انجمنهای تخصصی • اخبار LHC (شتاب دهنده ذرات)
صفحه 1 از 3

اخبار LHC (شتاب دهنده ذرات)

ارسال شده: دو شنبه 26 فروردین 1387, 1:41 pm
توسط Achilles
شتاب دهنده ذرات


امروز سوخت و انرژي در دنيا به چند دسته كلي تقسيم مي شوند. سوخت هاي فسيلي و سوخت هاي غيرفسيلي و انرژي هاي تجديد پذير و غيرقابل تجديد.


تصویر

سوخت هاي فسيلي عبارتند از: نفت، گاز و زغال سنگ كه با اكسيژن هوا تركيب مي شوند و ايجاد انرژي به شكل حرارت مي كنند. اين سوخت ها در مقايسه با سوخت هاي ديگر انرژي كمتر توليد مي كنند. مثلاً يك كيلوگرم زغال سنگ حدود 8 كيلووات ساعت انرژي توليد مي كند و يك كيلوگرم نفت حدود 12 كيلووات ساعت انرژي توليد مي كنند. اين سوخت ها آلوده كننده محيط زيست نيز هستند.


به علاوه جزء ذخاير غيرقابل تجديد بوده و داراي مشكلات زيادي در حمل و نقل ايمني نيز هستند. مانند گازگرفتگي (خفگي) يا توليد گاز سمي منوكسيد كربن. دسته ديگر از سوخت ها شامل سوخت هاي هسته اي هستند مانند اورانيوم يا پلوتونيوم يا ايزوتوپ هاي هيدروژن مانند دوتريوم يا تريتيوم يا فلز سبك ليتيوم. اين سوخت ها در مقايسه با سوخت هاي دسته اول داراي امتيازات مثبت و منفي هستند. اول اينكه در اين سوخت ها بعضي ايزوتوپ ها توانايي توليد انرژي به وسيله تكنولوژي فعلي بشر را دارد مانند ايزوتوپ هاي كمياب اورانيوم 235 يا پلوتونيوم 239 يا اورانيوم 233 كه به اين ايزوتوپ ها شكاف پذير مي گويند. امتيازات اينها عبارتند از توليد مقادير زياد انرژي به وسيله حجم كم ماده سوختني. مثلاً از يك كيلوگرم اورانيوم 235 يا پلوتونيوم 239 مي توان مقدار 23ميليون كيلووات ساعت گرما ايجاد كرد، اما مشكلاتي نيز دارند از آن جمله اين كه: غني سازي و توليد اين ايزوتوپ ها مشكلات و هزينه زيادي دارند. دوم اينكه، اين سوخت هاي هسته اي سنگين پس از توليد انرژي مقادير زيادي ايزوتوپ هاي پرتوزا از خود به جاي مي گذارند كه به زباله هاي هسته اي موسوم است.


اين زباله ها براي محيط زيست و سلامت افراد خطرناك هستند و بايد براي صدها سال در انبار هاي محكم نگهداري شوند تا راديواكتيو آن از بين برود. دسته ديگر از سوخت هاي هسته اي شامل عناصر سبك مانند دوتريوم يا تريتيوم يا ليتيوم هستند كه قرار است در راكتور هاي گداخت يا همجوش هسته اي توليد انرژي كنند. البته تاكنون از اينها در بمب هاي هيدروژني بهره برداري نظامي و تسليحاتي مي شد، اما براي توليد انرژي براي مصارف صلح آميز تكنولوژي راكتور هاي گداخت بايد تكميل شود، اين سوخت ها معايب و مزاياي فراواني دارند. اول توليد نوترون و تشعشعات نوتروني مي كنند كه بايد در راكتور هاي همجوشي هسته اي به نحوي جذب و كنترل شوند دوم اينكه تريتيوم نبايد از راكتور نشت كند زيرا يك ايزوتوپ راديواكتيو است.مزاياي اين سوخت ها عبارت از اين كه فراوان در دسترس هستند و دوم اينكه توليد انرژي زيادتري نسبت به اورانيوم يا پلوتونيوم مي كنند. مثلاً انرژي حاصل از گداخت هيدروژن به هليوم مساوي است با 177 ميليون كيلووات ساعت در صورتي كه انرژي حاصل از اورانيوم برابر است با 000/000/23 كيلووات ساعت. بنابراين يك كيلوگرم هيدروژن حدود 8 برابر يك كيلوگرم اورانيوم توليد انرژي مي كند.


انواع ديگر انرژي عبارتند از: انرژي خورشيدي، انرژي باد، انرژي زمين گرمايي و انرژي بيوگاز كه مشكل بزرگ اين انرژي تجديدپذير اينكه بازده انرژي اينها پايين است و دوم اينكه دائمي نيستند و سوم اينكه تكنولوژي بشر براي استفاده مقياس زياد از اينها تكميل نيافته است. ما در اين مقاله سعي مي كنيم جديدترين طرح توليد انرژي كه شايد يكي از منابع انرژي قرن 21 باشد را معرفي كنيم. اين طرح توليد انرژي عبارت از شتاب دهنده ذرات اتمي براي توليد انرژي زياد، عملكرد اين سيستم و دستگاه براساس استفاده از ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي براي شتاب دادن و كنترل ذرات باردار الكتريكي تا مرز سرعت نور است. اين سيستم ها قادر هستند سرعت الكترون ها و پروتون ها را تا مرز سرعت نور شتاب دهند. وقتي ذرات تا اين حد شتاب يافتند سطح انرژي آنها چند ميليون برابر مي شود و داراي انرژي عظيم و فراواني مي شود. يك مثال نشان دهنده اين مطلب است، به عنوان مثال شتاب دهنده پروتون در آزمايشگاه فرمي آمريكا قادر است ذرات پروتون را تا يك تريليون الكترون ولت (Tev) شتاب دهد.


اگر ما به وسيله اين شتاب دهنده پروتون هاي يك گرم هيدورژن معمولي كه در آب زياد است را تزريق كنيم و شتاب دهيم انرژي پروتون ها برابر خواهد بود با انرژي 26 ميليارد كيلووات ساعت انرژي، كه مساوي است با انرژي توليد شده به وسيله شكافت حدود 1200 كيلوگرم اورانيوم يا 15 ميليون بشكه نفت. همه اين انرژي عظيم و غيرقابل باور فقط به وسيله شتاب دادن پروتون هاي يك گرم هيدروژن تا سطح انرژي يك تريليون الكترون ولت است. پس با اين محاسبات دانستيم كه شتاب دهنده ها داراي چه قدرت عظيمي هستند.تصویر


شتاب دهنده ها به چند دسته كلي تقسيم بندي مي شوند: 1- شتاب دهنده هاي خطي، 2 _ شتاب دهنده هاي مداري، 3 _ شتاب دهنده سيلكووترون. علاوه بر آن ساخت و نگهداري شتاب دهنده آسان و كم هزينه است. در ضمن مي توان اين سيستم هاي مولد را در ابعاد و مقياس هاي مختلف ساخت به عنوان مثال يك شتاب دهنده خطي كه طول آن 100 متر و ولتاژ آن 10 ميليون ولت است كه قادر است انرژي معادل يك گيگا (Gev) الكترون ولت توليد كند. اين انرژي معادل است با انرژي 26 ميليون كيلووات ساعت در هر ثانيه. اگر تنها موفق شويم 50 درصد انرژي اين شتاب دهنده را استفاده كنيم اين شتاب دهنده قادر است معادل 20 هزار نيروگاه اتمي در مقياس نيروگاه اتمي هزار مگاواتي نيروگاه بوشهر توليد انرژي كند. يعني قادر خواهد بود 20 ميليون مگاوات انرژي الكتريكي توليد كند.


علاوه بر آن از حرارت و گرماي توليدي اين دستگاه مي توان براي بخار كردن آب دريا و توليد آب شيرين استفاده كرد. محاسبات نشان مي دهد كه اين سيستم قادر خواهد بود در سال معادل بارندگي ساليانه كشور آب شيرين توليد كند، بدون اينكه هوا را آلوده كند يا مشكلاتي از قبيل زباله هاي هسته اي يا پس مانده و آلودگي ايجاد كند، در واقع يكي از بهترين منابع انرژي خواهد بود. سوخت مصرفي اين دستگاه تنها چند گرم هيدروژن معمولي است انرژي توليدي از يك دستگاه شتاب دهنده يك گيگا الكترون ولت (Gev) برابر است با انرژي حاصل از سوختن 000/500/2 ليتر بنزين خواهد بود. بنابراين اگر به مدت يك سال كار كند معادل انرژي 500 ميليارد بشكه نفت انرژي توليد مي كند.


ارزش اقتصادي اين مقدار انرژي كه 2 برابر انرژي ذخاير نفت عربستان سعودي است با احتساب قيمت هر بشكه نفت بر مبناي 20 دلار برابر است با 10 تريليون دلار. در صورتي كه ما از اين سيستم شتاب دهنده استفاده كنيم نيازي به سوزاندن اين حجم عظيم نفت و گاز براي توليد انرژي نداريم. مزاياي اين سيستم عبارتند از: 1- مي توان در ابعاد و اندازه هاي مختلف ساخت. 2- هزينه ساخت و نگهداري آن كم بوده است. 3_ هيچ گونه زباله يا آلودگي محيطي توليد نمي كند. محصول نهايي آن آب خالص يا بخار آب است. 4 _ با استفاده از اين دستگاه عملاً عمر منابع انرژي نامحدود مي شود و منبع عظيمي از انرژي در دسترس خواهد بود.


در حوزه ذرات


1-الكترون ولت: واحد انرژي است و برابر انرژي يك الكترون يا پروتون وقتي از اختلاف پتانسيل يك ولت عبور كند برابر است با 19-10*6/1 ژول


2 _ يك گرم هيدروژن 1023 * 02/6 اتم بوده كه به آن يك اتم گرم يا يك مول هيدروژن گويند.


اگر اين مقدار هيدروژن از شتاب دهنده يك (Gev) عبور كند معادل انرژي آن برابر خواهد بود:


ژول 1013*6/9=109*1*1023*02/6* 19-10*6/1


يك كيلووات ساعت برابر است با 000/600/3 ژول. بنابراين انرژي آن برابر است با 26 كيلووات ساعت.


1013 *6/9 ژول تقسيم بر 000/600/3 مساوي 105*26

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

ارسال شده: چهار شنبه 28 فروردین 1387, 11:56 am
توسط Achilles
با ساخت نخستين شتابگر خطي در كشور ايران به جمع كشورهاي صاحب فن‌آوري توليد شتابگر مي‌پيوندد


تصویر

با تلاش محققان پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي، نخستين شتابگر خطي ساخت ايران تا پايان سال آينده به بهره‌برداري رسيده و جمهوري اسلامي ايران به جمع معدود كشورهاي صاحب دانش ‌فني پيشرفته ساخت اين تجهيزات ملحق مي‌شود.

به گزارش خبرنگار سرويس «فناوري» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در حال حاضر در بين كشورهاي در حال توسعه تنها كشورهاي چين، هند و برزيل از فن‌آوري ساخت شتابگرهاي خطي برخوردارند كه با اتمام طرح ساخت شتابگرهاي خطي (Linear Accelerator) ايران نيز به عنوان چهارمين كشور در حال توسعه به جمع كشورهاي صاحب فن‌اوري ساخت شتابگرهاي خطي ملحق مي‌شود.

شتابگرهاي خطي علاوه بر كاربردهاي وسيع تحقيقاتي در زمينه مختلف پزشكي و صنعتي از جمله پرتونگاري و پرتودرماني بيماران صعب‌العلاج، راديوگرافي صنعتي و پرتو فرآوري كاربرد دارد.

دكتر محمد لامعي رشتي، عضو هيات علمي پژوهشكده فيزيك پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي(IPM) در گفت‌و‌گو با خبرنگار «فناوري» ايسنا اظهار داشت: در راستاي اجراي طرح ساخت شتابگر بزرگ ملي ايران كه پيش‌بيني مي‌شود ساخت آن حدود 10 سال به طول بينجامد، از حدود سه سال پيش طرح ساخت يك شتابگر خطي در ابعاد كوچكتر و با كاربري صنعتي و پزشكي از سوي محققان پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي آغاز شده است.

وي خاطرنشان كرد: اين شتابگر در حال حاضر در دانشگاه صنعتي اصفهان و پارك علمي تحقيقاتي اصفهان در حال ساخت است كه اميدواريم تا پايان سال 1385 شاهد بهره‌برداري از اين دستگاه باشيم.

دكتر لامعي هدف از ساخت اين شتابگر خطي را ورود به عرصه فن‌آوري و پاسخ به نيازهاي داخلي عنوان و تصريح كرد: با وجود آن كه سابقه ساخت شتابگرها در دنيا به بيش از هفت دهه مي‌رسد، فن‌آوري آن تاكنون به كشور ما وارد نشده است البته در ايران شتابگرهاي مختلفي وجود دارند كه از قديمي‌ترين آنها دستگاه واندوگراف سازمان انرژي اتمي و شتابگر سيكلوترون اين سازمان است كه براي توليد راديوايزوتوپ‌ها و انجام تحقيقات به كار مي‌رود.

وي افزود: علاوه بر در سال‌هاي اخير چندين شتابگر براي درمان سرطان‌ها و راديوتراپي در بيمارستان‌ها نصب شده‌اند و همچنين شتابگر الكتروني ديگري در مركز پرتوفرايند سازمان انرژي اتمي در يزد نصب شده كه عمدتا كاربرد صنعتي دارد.

عضو هيات علمي مركز تحقيقات هسته‌يي سازمان انرژي اتمي در ادامه با بيان اين‌كه طبق برآوردهاي صورت گرفته بيمارستان‌ها و مراكز درماني كشور براي ارائه خدمات راديوتراپي و پرتودرماني حداقل به حدود 100 دستگاه شتابگر خطي كوچك نياز دارند، ابراز اميدواري كرد كه با دستيابي ايران به فن‌اوري ساخت شتابگرهاي خطي گام موثري در جهت تامين نيازهاي آتي كشور در اين بخش برداشته شود.

دكتر لامعي در تعريف شتابگرهاي خطي به ايسنا گفت: شتابگر خطي الكترون دستگاهي است كه ذرات الكترون را به سرعت‌هاي بسيار بالا مي‌رساند. براي افزايش سرعت يك ذره باردار بايد اين ذره را تحت تاثير يك ميدان الكتريكي قرار دهيم اما ايجاد ميدان‌هاي الكتريكي خيلي قوي براي شتاب دادن زياد ذرات ممكن نيست زيرا مشكل جرقه زدن و تخليه‌هاي ناخواسته ايجاد مي‌شود، بنابراين يكي از راهها اين است كه ما ذره را در يك ميدان متناوب قرار دهيم هر بار كه ميدان متناوب در جهت حركت ذره است ذره تحت تاثير آن ميدان قرار مي‌گيرد و در مواقع ديگري كه جهت ميدان الكتريكي با جهت حركت ذره متفاوت است به نوعي مي‌توان بين ميدان و ذره حائلي قرار داد كه ميدان نتواند روي ذره اثر كند.

اين مساله در شتابگر خطي الكترون به نحو جالبي حل شده زيرا الكترون ذره‌اي سبك بوده و خيلي سريع سرعت آن به سرعت نور مي‌رسد و به همين علت ما يك موج الكترو مغناطيسي انتشار يابنده داريم و الكترون هم همراه موج انتشار يابنده حركت مي‌كند؛ بنابراين همان‌گونه كه موج الكترومغناطيسي حركت مي‌كند الكترون هم حركت كرده و انرژي الكترون افزايش پيدا مي‌كند.

دكتر لامعي درباره ساختار و اجزاي تشكيل دهنده دستگاه شتابگر به ايسنا گفت: اين دستگاه از سه بخش اصلي شامل تفنگ الكتروني - كه الكترونها را به وجود مي‌آورد - كاواك - كه الكترونها در داخل آن سرعت گرفته و انرژي آنها تشديد مي‌شود - و مولد امواج الكترومغناطيسي - كه توليد و تزريق موج به داخل كاواك را برعهده دارد - تشكيل شده است. در حال حاضر بخش‌هايي از كاواك اين شتابگر ساخته شده و مشغول تست آن هستيم. در زمينه ساخت منبع تغذيه نيز قراردادي با پژوهشكده فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اصفهان منعقد كرده‌ايم كه هم اكنون در حال ساخت است.

دكتر لامعي هزينه ساخت اين شتابگر را در حدود 900 ميليون تومان عنوان كرد و افزود: طول حلقه اين شتابگر حدود 2 متر و انرژي توليدي آن 10 ميليون الكترون ولت است و ساخت آن مقدمه‌اي براي ساخت شتابگر بزرگ ملي ايران خواهد بود كه مقدمات اوليه اجراي طرح ساخت آن انجام شده و پيش‌بيني مي‌شود كه از مهرماه سال جاري محاسبات جدي آن آغاز شود.

مجري طرح شتابگر خطي در پايان با اشاره به اين‌كه طرح ساخت درباره شتابگر بزرگ ملي ايران حداقل 10 سال به طول خواهد انجاميد، درباره مشخصات آن گفت: اين شتابگر خطي 2 گيگا الكترون ولت انرژي داشته و اندازه حلقه آن حدود 100 متر خواهد بود كه عمدتا در زمينه تحقيقات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

ارسال شده: چهار شنبه 28 فروردین 1387, 12:26 pm
توسط Achilles
بزرگترین شتابدهنده دنیا و تحقیق هیگز

واژه سرنCERNرا اولین بار شاید حدود دو سال پیش از زبان معاون پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شنیدم. "سرن"، مركز تحقیقات هسته ای اروپا، و پروژه سرن طرح ساخت بزرگترین شتاب دهنده دنیا توسط این مركز است.


[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

[align=justify]در پروژه سرن، حدود ۲۰۰۰ مهندس و فیزیكدان از بیش از ۳۰ كشور جهان، منجمله جمهوری اسلامی ایران پیرامون انجام یك فعالیت آزمایشگاهی مشترك گردهم آمده اند، كه اگر در پرتو این همكاری مشترك، دانشمندان به كشفی جدید نائل شوند، برنامه همه كشورهای مشاركت كننده پروژه ثبت خواهد شد.بسیاری از صاحبنظران و متخصصان امر تجربه مشاركت در این پروژه عظیم جهانی را برای كشورمان، یك افتخار بزرگ علمی دانسته و به نتایج آن امیدوارند.نظر به اهمیت این طرح گزارشی از كم و كیف اجرایی و نقش ایران در آن تهیه كرده ایم كه در پی می آید:

نكاتی چند در باب CERN


سرن یا مركز تحقیقات هسته ای اروپا، یك مؤسسه علمی و پژوهشی بین المللی در ژنو است كه نزدیك به ۶۰ سال از تأسیس آن می گذرد. بیشتر اعضای سرن را كشورهای اروپایی تشكیل می دهند و بودجه این مؤسسه را نیز همین كشورها تأمین می كنند.

شتابدهنده "سرن"


شتابدهنده سرن یكی از بزرگترین شتاب دهنده های دنیاست كه هم اكنون به میزبانی كشور سوئیس در حال ساخت است و قرار است تا سال ۲۰۰۷ كار احداث آن با ۲۷ كیلومتر محیط، به پایان رسد. در این پروژه كشورهای آمریكا، ژاپن و ممالكی چون هند، تركیه، ایران و پاكستان پیرامون انجام یك فعالیت آزمایشگاهی مشترك گردهم آمده اند.هزینه ساختمانی كه این شتابدهنده در آن نصب می شود به تنهایی حدود ۵۰۰ میلیون فرانك سوئیس و كل هزینه های ساخت و سایر آزمایش های مربوطه، به رقمی حدود ۱۰ میلیارد یورو بالغ می شود.در حال حاضر آزمایشگاه های لازم برای مطالعات ذرات نیازمند شتاب دهنده های عظیمی است كه ساخت آنها چه از نظر زمانی و چه از لحاظ فنی از توان یك كشور خارج است.دستگاهی كه در سرن ساخته می شود، ال.اچ.سی(Large Hadron Collider) یا برخورددهنده بزرگ درون ها است و هدف آن شناخت اجرام ماده در حدفاصل ۱۰ به توان منفی ۲۳ سانتیمتر، آزمون نظریه استاندارد ذرات، كشف اجزای یافت نشده مدل استاندارد، آزمون نظریه های ابرتقان و نظریه های وحدت بزرگ است.دو آشكارساز بسیار بزرگ سی.ام.اس(Compact Muon solonoid) و اتلس(ATLas)نیز در حال ساخته شدن هستند تا بر روی ال.اچ.سی نصب شوند. آشكارساز سی.ام.اس به منظور مطالعه در خواص ذرات در انرژی بالا طراحی شده است.ذرات پروتون و پادپروتون توسط آهنربایی بسیار قوی به صورت باریك های شتاب می گیرند و با هم برخورد می كنند. در این فرایند، علاوه بر ذراتی كه آنها را می شناسیم، ممكن است ذرات جدیدی تولید شود كه براساس نظریات موجود انتظارشان را داشته ایم. البته در مراحل بعدی می توانیم خواص این ذرات، جرم یا بار الكتریكی آنها را اندازه گیری كنیم.انرژی به وجود آمده از این عمل می توان باعث تولید مواد جدید و ذرات بنیادی باشد كه یا ما آنها را می شناسیم و از وجودشان آگاه هستیم و یا می توانیم به دنبال ذرات جدیدی باشیم كه شاید وجود داشته باشند. چراكه نظریه های مختلف موجودات كه احتمال وجود ذرات بنیادی مختلف را نشان می دهند. این ذرات را می توان با تصادم این دو ذره پروتون به وجود آورد و تلاش كرد تا آنها را كشف، جرمشان را اندازه گیری و اگر دارای بار مغناطیسی باشند آنها را نیز اندازه گیری كرد.روی این شتابگر چهارم آزمایش مختلف صورت می گیرد كه یكی از آنهاC.M.S است.شتابگر L.H.C ، كه بزرگترین شتابگر دنیا محسوب می شود در مركز تحقیقات هسته ای اروپا، در حال ساخت است. هدف از ساخت این شتابگر عظیم، كشف یك ذره بنیادی به نام (هیگز) است كه فیزیكدانان ذرات بنیادی آن را پیشگویی كردند. تمامی ذرات بنیادی دیگر، از جمله كوارك ها، از این ذره به وجود آمده است.برای كشف این ذره باید شرایطی نظیر ابتدای آفرینش عالم در آزمایشگاه به وجود آورد. درواقع در این شتابگر پروتونها به حدی شتاب می گیرند، كه انرژی كافی برای فراهم آوردن این شرایط را به دست آورند. سپس در محل آشكارسازی به نام سی.ام.اس، با یكدیگر برخورد می كنند و می شكنند تا ذره "هیگز" به وجود آید.

ایران در "سرن"


ایران در ژوئن ۲۰۰۱ رسما به عضویت این پروژه درآمد و از همان زمان در ساخت تجهیزات آشكار سازها مشاركت كرد. در چارچوب قرارداد همكاری، ایران مشاركت در آزمایش سی.ام.اس را پذیرفت.بر این اساس، ایران مسئولیت ساخت میز بسیار بزرگی را كه قرار است آشكارسازها بر آن نصب شوند را پذیرفت.این میز باید بتواند قطعاتی به وزن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن را تحمل كند كه اجزای آن با فاصله میلیمتری از یكدیگر باز و بسته می شوند.این میز در حقیقت یك دستگاه مكانیكی با تولرانس بسیار بالا به شمار می رود كه هزینه ساخت آن نیز برعهده ایران است. دكتر محمد محمدی، متخصص فیزیك ذرات بنیادی و سرپرست گروه سازنده شتاب دهنده سرن در ژنو، كه از طرف دانشگاه فلوریدا این مأموریت را عهده دار شده است در این زمینه می گوید: برای ایران، موضوع اصلی فعالیت های پژوهشی از این قبیل، دستیابی به منافع اقتصادی آنی نیست، بلكه منفعت اصلی، دستاوردهای علمی است كه از طریق مشاركت در یك پروژه علمی بین المللی، آن هم در بالاترین سطح پژوهش در حوزه فیزیك ذرات بنیادی نصیب كشورمان می شود.سرن چه از لحاظ فناوری و چه از نظر مطالعات نظری یكی از بالاترین سطوح علمی را داراست و هر كشوری افتخار می كند كه سهمی در اجرای این پروژه داشته باشد، خوشبختانه پس از موفقیت در طراحی این میز، ساخت دو سیلندر مكانیكی بزرگ نیز كه به صورت پوشش، آشكارساز را دربرمی گیرند، به ایران واگذار شد. ساخت این سیلندرها به طراحی بسیار ظریف و دقیقی نیاز دارد و به لحاظ فناوری در سطح بالایی قرار دارد.هزینه ساخت این دو سیلندر، كه به همراه هزینه ساخت میز یك میلیون دلار برآورد می شود را نیز ایران می پردازد و دستگاه ها پس از تكمیل شدن تحویل سی.ام.اس خواهند شد.در حال حاضر، هفت پژوهشگر و دو دانشجوی ایرانی در سرن مشغول به كار هستند و دانشجوی سومی نیز انتخاب شده است كه طی چند ماه آینده عازم مؤسسه سرن خواهد شد.این دانشجویان در حال گذراندن دوره دكترا در رشته فیزیك ذرات بنیادی هستند و برای انجام پایان نامه های خود به سرن می روند.دكتر حسام الدین ارفعی یكی از مسئولان پروژه سرن در كشورمان در گفت وگویی با همشهری درخصوص چگونگی پیشرفت آن می گوید: بخش اعظم امور فنی انجام شده و كار با موفقیت پیشرفته است و امیدواریم اسفندماه میز ساخته شده را تحویل دهیم. در این بخش با همكاری خوب مهندسان و شركت مجری مشكل خاصی ایجاد نشد.وی با اشاره به اهمیت بخش علمی مشاركت ایران در این پروژه می گوید: در حال حاضر برای مشاركت علمی در این پروژه كه به مراتب مهمتر از بخش فنی آن است، سه پژوهشگر ایرانی اعزام شده اند و همكاری علمی در این پروژه عظیم، در كنار دانشمندان برجسته دنیا، به منزله سهیم شدن كشور ما درعلم تراز اول جهان خواهد بود.وی گفت: تاكنون برای انجام امور فنی این پروژه در ایران، حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده و پیش بینی می شود كل مخارج آن به ۶۰۰ میلیون تومان بالغ گردد.وی افزود: البته كمك ایران به این پروژه در مقابل كشوری مثل پاكستان كه تنها یك قلم ۵ میلیون دلاری به جز سهم خودش (كه دو برابر ایران بوده) بوده است، رقم ناچیزی است.

منبع :www.hamshahri. 

ارسال شده: سه شنبه 3 اردیبهشت 1387, 9:44 am
توسط Achilles
دانشمندان با بکارگيري آزمايشي پرهزينه در مرز سوئيس و فرانسه ، تلاش تازه اي را براي پي بردن به علت پيدايش هستي شروع کرده اند.


به گزارش آريا به نقل از شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي ؛ گروهي از دانشمندان اروپايي به شدت تلاش مي کنند يکي از بزرگترين معماهاي جهاني را که همانا چگونگي پيدايش هستي است، حل کنند .اين دانشمندان سالها وقت گذاشتند و ميلياردها دلار روي يک طرح هزينه کرده اند تا پاسخ اين معما را پيدا کنند.برخي از منتقدان مي گويند اجرا کردن اين طرح ازمايشي درصورت بروز هر گونه اشتباه مي تواند به يک فاجعه تبديل شود و پيامدهاي منفي براي کره زمين داشته باشد.در عمق صد متري زير زمين در مرز سوئيس و فرانسه گروهي از دانشمندان هستند که مي خواهند تاريخ پيدايش جهان را بازسازي کنند.در تونلي که بين دو کشور احداث شده است لوله ها و سيم ها وتجهيزات پيشرفته زيادي نصب شده اند هدف از نصب اين تجهيزات تکرار کردن "انفجار بزرگ" در زمان پيدايش هستي و ميکرو ثانيه هاي بعد از ان است .دانشمندان مي گويند زماني که انفجار بزرگ رخ داد جهان هستي شروع به تشکيل شدن کرد.


تصویر

دانشمندان دراين ازمايشگاه زير زميني به کمک ميلياردها ذره کوچک ميکروسکوپي که پروتون نام دارند درنظر دارند اين ازمايش ها را انجام دهند .دانشمندان در داخل لوله هايي که درطول اين تونل بيست و هفت کيلومتري کشيده شده اند پروتون ها را دريک لوله به يک سمت و در ديگر لوله ها به طرف مخالف ارسال مي کنند اين ذرات در يک نقطه که شبيه يک محفظه است به يکديگر برخورد مي کنند در ز مان برخورد ،تعداد ذرات عبوري درمدت يک ثانيه بايد هشتصد ميليون باشد که اين تعداد براي ازمايش بسيار حياتي است دانشمندان مي گويند "مدت زمان کمتر از يک ثانيه" که بعد ازبرخورد طي مي شود براي پي بردن به علت پيدايش هستي بسيار مهم است .

اين طرح که در ازمايشگاه سرن (Cern ) سوئيس به مدت چهارده سال دنبال مي شود هشت ميليارد دلار هزينه داشته است .اين طرح چند مليتي است و کشورهاي مختلف هزينه هاي ان را تامين مي کنند.


اما نگراني اي که وجود دارد اين است که اين ازمايش ممکن است سياه چالي به وجود اورد و باعث شود که بخش هايي از کره زمين به درون ان کشيده شوند.

قرار است اين برخورد عظيم ذرات درسال دوهزار وهشت انجام شود دوازده ماه بعد ازاين برخورد نتيجه تحقيق اعلام خواهد شد .

Large Hadron Collider (نابودي کره زمين؟؟؟؟)

ارسال شده: پنج شنبه 21 شهریور 1387, 5:26 am
توسط bbk_agp
دانشمندان قرار است روز چهارشنبه هفته آینده ماشین عظیمی را در ژنو به کار اندازند که همین امر باعث شده است بسیاری از مردم با ارسال ای میل و تماس تلفنی از این مسئله ابراز نگرانی کنند.

آنها معتقدند که با این آزمایش، جهان روز چهارشنبه به پایان خود خواهد رسید.

پس از سالها صرف وقت و با تلاش بیش از هشت هزار دانشمند فیزیک از هشتاد و پنج کشور جهان، سر انجام روز چهار شنبه آینده تجربه خلقت در نقطه ای واقع در حاشیه شهر ژنو به دست بشر تکرار خواهد شد.

این تجربه علمی، لحظه کوتاهی پس از «انفجار بزرگ» را که گفته می شود نقطه آغاز شکل گرفتن کائنات است به نمایش می گذارد.

وسیله انجام این تجربه، ماشینی است غول آسا به نام «Hadron Collider» که با هزینه نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار و کمک مالی بیست کشور ساخته و در مرکز تحقیقات اتمی اروپا در شهر ژنو نصب شده است.

برنامه ساخت این ماشین اتمی پیچیده از ۱۰ سال پیش با این هدف آغاز شد که راز خلقت و نحوه تکوین حیات با روش علمی گشوده شود. با این هدف بیش از پنجاه سال پیش انسان به فضا رفت و بعد پا به کره ماه نهاد و اینک درزمین بدنبال گشودن راز آفرینش است.

به کمک این وسیله شگفت انگیز قرار است آنچه به عنوان سیاهچاله (فضایی) نامیده شده در اندازه ای فوق العاده کوچک تولید شود.

نگرانی گروهی از مردم که در میان آنها دانشمندان برجسته جهان نیز دیده می شوند این است که سیاهچاله مصنوعی بعد از شکل گرفتن از راه بلعیدن محیط اطراف خود به نابودی و محو کره زمین بیانجامد.

این نگرانی ها حتی از سوی فرانک ویلسک، برنده نوبل فیزیک نیز ابراز شده و وی نسبت به مرگبار بودن این آزمایش هشدار داده است اما پروفسور برایان کاکس از دانشگاه منچستر می گوید: «هر کسی که فکر کند این ماشین جهان را نابود خواهد کرد، چرند گفته است.»

جیمز گیلیس، مسئول روابط عمومی این پروژه نیز گفته است که تماس های اشکبار زیادی صورت می گیرد که مردم می خواهند تا فعالیت این ماشین عظیم متوقف شود.

وی افزود: «آنها زنگ می زنند و می گویند: ما جدا نگران هستیم. لطفا به من بگویید که آیا فرزندان من ایمن هستند.»

آقای گیلیس گفت: «هر روز ای میل های زیادی می رسد که خواهش می کنند تضمین داده شود که جهان به پایان نخواهد رسید.»

به گفته وی، برخی دیگر تهاجمی تر برخورد می کنند و مثلا می گوید: «شما شیطان و خطرناک هستید و قصد دارید تا جهان را از بین ببرید.»

به منظور پیشگیری از انجام این آزمایش تاریخی، عده ای نیز به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت برده و ازاین دادگاه خواسته اند که نسبت به توقف اجرای این آزمایش اقدام قانونی به عمل آورد.

دادگاه یاد شده هم اکنون در حال بررسی شکایات رسیده است. در عین حال مجریان این پروژه اعلام داشته اند که ایجاد مدل سیاهچاله (فضایی) خطری را متوجه کره زمین نخواهد کرد.عکسهایی از این ماشین جادویی که امکان دارد یک تحول عظیم را در تولید انرژی بوجود آورد و راز سیاه چاله ها و خلقت را فاش کند

تصویر
تصویر
تصویر

نحوه آزمایش ماشین اتمی

به کمک این ماشین قرار است شعاع های حاوی ذرات پروتن (از مشتقات اتم) با سرعتی نزدیک به سرعت نور به یکدیگر تابیده و با هم برخورد کنند. در نتیجه بر خورد مستقیم آنها انتظار می رود حرارتی ایجاد شود که مقدار آن یک تریلیون درجه سانتیگراد تخمین زده می شود.

حرارت ناشی از برخورد ( بهم کوبیده شدن) مشتقات اتم به ایجاد نقطه سیاهی می انجامد که دارای غلظت فوق العاده است. این علظت بالا، به نوبه خود جاذبه ای ایجاد می کند که در نتیجه آن محیط اطراف نقطه سیاه، به درون آن بلعیده (جذب) می شوند (سیاهچاله)

قدرت کشش و مکندگی سیاهچاله ها به حدی است که حتی نورهای اطراف آن نیز به درون نقطه سیاه فرو می روند. به این دلیل (تاریکی ناشی از بلعیده شده نورهای اطراف) نقطه سیاه قابل رویت نیست!

ماشینی که قرار است روز چهارشنبه آینده این تجربه بزرگ را در اندازه ای کوچک تکرار کند در فاصله هشت تا ۱۱ ماه اوت ( حدود سه هفته قبل) مورد آزمایش قرار گرفته و تجربه بزرگتر و اصلی آن قرار است در۲۱ ماه اکتبر آینده صورت گیرد.

اهمیت این تجربه تاریخی در اندازه های ابداع قانون نسبیت انیشتن و فرمول معروف او است که سر انجام به تولید بمب اتمی انجامید. این آزمایش می تواند فیزیک کوانتوم را که در ارتباط با ماده و انرژی در اندازه های اتم است به زندگی روزمره در کره زمین نزدیک تر سازد.

کشفیات ناشی از تجربه این ماشین می تواند به گشودن راه های تازه در جهت دست یافتن به منابع بیکران انرژی منجر شود. به جز کنجکاوی بشر برای گشودن راز خلقت، دست یافتن به منابع تازه انرژی نیز از جمله انگیزه های مجریان این پروژه شگفت انگیز است.

هفته قبل گروهی از دانشمندان آلمانی با انتشار بیانیه ای تاکید کردندکه ایجاد سیاهچاله کوچک تنها برای بخش کوچکی از یک لحظه خواهد بود و تقریبا بلافاصله از میان خواهد رفت.

استدلال آنها در قبال نگرانی های منتقدان این ماشین غول آساست که می گویند آغاز به کار این ماشین ممکن است به شکافته شدن کره زمین و نابودی آن بیانجامد.
منبع:


radiofarda.com::

به نقل از دانش نامه ی آزاد ویکی پدیا:

برخورددهنده بزرگ هادرون (به انگلیسی: Large Hadron Collider) یا به طور مختصر ال‌اچ‌سی (LHC) یک شتاب‌دهنده ذره‌ای و برخورددهنده در سرن در نزدیکی ژنو سوئیس است. این پروژه در دست ساخت است و در می ۲۰۰۸ (میلادی) آغاز به کار خواهد کرد. هدف از ساختن آن شناخت اجرام ماده در حد فاصل 10 − 23 سانتیمتر، آزمون نظریه استاندارد ذرات، کشف اجزای یافت نشده مدل استاندارد، آزمون نظریه ابرتقان و نظریه وحدت بزرگ است. از دیگر اهداف مهم این پروژه کشف ذره بنیادی هیگز است که فیزیکدانان ذرات بنیادی وجود آن را پیشگویی کرده‌اند. ذرهٔ هیگز یا بوزون هیگز دخیل در ایجاد جرم در ذرات بنیادی‌است.

در این آزمایشگاه، پروتون‌ها، در یک تونل ۲۶ کیلومتری شتاب گرفته و به اندازه ۱۴ تریلیون الکترون ولت انرژی می‌گیرند و به هم برخورد می‌کنند تا این برخورد، ردی از هیگز را نشان دهد.


اینم شتاب دهنده 27 کیلومتری و اجزاش

تصویر

وب سایت
Please Login or Register, to see this code
وب سایت اصلی
Please Login or Register, to see this code
وب سایت مردمی این کمپانی
Please Login or Register, to see this code

اینم نتیجه ترس از این آزمایش:
تصویر

ارسال شده: پنج شنبه 21 شهریور 1387, 11:19 am
توسط SORENA
خیال ما که راحته :::P

قبل از ظهور امام زمان امکان نداره زمین از بین بره

ارسال شده: پنج شنبه 21 شهریور 1387, 11:44 am
توسط silverfox
این همه خرجش نکردن این همه آدم هم وقت نذاشتن روش که الان بخوان بی خیالش بشن! :-?

ارسال شده: پنج شنبه 21 شهریور 1387, 1:23 pm
توسط N@VID
گويا از ايران هم دانشمنداني در اين طرح شرکت کرده اند.

ارسال شده: پنج شنبه 21 شهریور 1387, 3:43 pm
توسط Hadi1001
10 نفر

ارسال شده: پنج شنبه 21 شهریور 1387, 5:19 pm
توسط osilatoria

شروع به کار مجدد LHC انتهاي ماه ژوئن 2009

ارسال شده: دو شنبه 2 دی 1387, 1:32 pm
توسط ps.zine
بر طبق گزارشي که تا چند ساعت ديگر بر روي سايت CERN قرار خواهد گرفت، شتابدهنده بزرگ هادرون (LHC) انتهاي ماه ژوئن سال 2009 دوباره شروع به کار خواهد کرد.


در روز 19 سپتامبر امسال، 9 روز پس از موفقيت بزرگ راه اندازي LHC، و حرکت اولين باريکه هاي پروتون در تونل هاي آن، ماموريت اين شتابدهنده به علت مشکلات الکتريکي که در ماشين بوجود آمد متوقف شد. اين اشكال يك قوس الكتريكي بوجوى آورد كه ديواره سيستم خنك كننده را سوراخ کرد، و باعث شد 6 تن هليوم مايع به داخل تونل نفوذ کند و منجر به خرد شدن گيره هاي کف و اتصالات اهنربا ها شد.

در اين زمان، تيم عمليات LHC مشغول ماموريت توليد انرژي 5TeV بودند و هنوز هيچ پروتوني تصادم نکرده بود.


بالا بردن فشار / باز کردن سوپاپ اطمينان
جيمز جيليز، سخنگوي آزمايشگاه فيزيک ذرات CERN در نزديکي ژنو به خبرنگار Physicsworld گفت که مهندسان با افزايش فشار و باز کردن سوپاپ هاي اطمينان روي ماشين و يا استفاده از چهار قطبي مغناطيسي براي جلوگيري از چنين دشارژ هليوم که خرابي هاي بسياري بوجود مي آورد استفاده خواهند کرد.

اين اعمال شامل آب بندي بخشهاي مربوطه و بلند کردن 53 آهنربا براي تعميرات مورد نياز مي باشد. تا کنون 3 بخش آب بندي شده اند و 28 آهنربا بلند شده اند. 2 عدد از آهنرباها تا کنون تقويت شده اند و به مکان هاي خودشان باز گردانده شده اند.

مهندسين همچنين سوپاپ دو قطبي هاي مغناطيسي که باريکه هاي پروتون را به حرکت در مي آورند را آپگريد خواهند کرد. البته آنها اين کار را تنها زماني انجام خواهند داد که بخش شامل آهنرباها، اب بندي شده باشد.

جيليز مي گويد: "انجام اين کار بايد بسيار محتاطانه باشد."

اگر چه به نظر دسترسي به انرژي 7Tev در سال آينده براي باريکه ها بسيار دور از دسترس مي نمايد اما مسئولين بايد قادر به برخورد با 5TeV انرژي بشوند.


مترجم: محمد علي عاشوري
منبع: Physicsworld.com

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

موج نگرانی مردم از فعال سازی مجدد برخورد دهنده بزرگ هادرون

ارسال شده: یک شنبه 18 مرداد 1388, 1:33 pm
توسط SadafG


 آغاز موج نگرانی مردم جهان از فعال سازی مجدد برخورد دهنده بزرگ هادرون  خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین: اعلام آغاز به کار برخورد دهنده بزرگ هادرون در ماه نوامبر، نگرانیهای زیادی را در میان مردم کشورهای مختلف به وجود آورده است زیرا بر خلاف تاکید دانشمندان برخی معتقدند برخورد دادن پروتونها در LHC می تواند زمین را با خطر نابودی مواجه سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته زمانی که آزمایشگاه عظیم هادرون افتتاح شد برخی از افراد از ایجاد سیاهچاله ای بزرگ توسط این دستگاه که می تواند جهان را در خود ببلعد ابراز نگرانی شدید کردند. نگرانی که پس از انتشار خبر فعال سازی مجدد این آزمایشگاه در حدود سه ماه آینده مجددا آغاز شده است.

برخورد دهنده بزرگ هادرون، بزرگترین ماشین علمی جهان که ساخت آن هزینه ای برابر 10 بیلیون دلار داشته است، تنها 9 روز پس از فعال سازی از کار افتاد و موفق به برخورد دادن اتمها با یکدیگر نشد. این آزمایشگاه 27 کیلومتری در زیر سطح مرزی سوئیس فرانسه قرار گرفته و با کمک متخصصان بی شماری از سراسر جهان بنا شده است. در حال حاضر بیش از هشت هزار و 970 فیزیکدان برای آغاز به کار مجدد این آزمایشگاه لحظه شماری می کنند و در برابر بسیاری از مردم جهان امیدوارند این آزمایشگاه هرگز فعال نشود. بسیاری از این فیزیکدانان معتقدند انجام چنین آزمایشی برای درک نوع بشر از جهان هستی بسیار حیاتی است.

سازمان تحقیقات اتمی اروپا (سرن) روز جمعه اعلام کرد که این برخورد دهنده بر اساس اصراری که دانشمندان جهان به منظور آغاز آزمایش برخورد دادن اتمها دارند از ماه نوامبر و با کمک نیمی از انرژی که برای آن در نظر گرفته شده بود، فعال خواهد شد. اما به گفته جیمز گیلیز سخنگوی سرن در این صورت باید این دستگاه در سال آینده مجددا خاموش شود تا پس از تعمیرات نهایی با انرژی برابر هفت تریلیون الکترون ولت، هفت برابر بیشتر از انرژی هر دستگاه و آزمایشگاه علمی دیگر در جهان فعال شود.

 تصویر 


به گزارش مهر، این سازمان از سال گذشته در تلاش بوده است اختلالاتی را که در اثر بروز نقص در اتصالات الکتریکی به وجود آمده است را ترمیم و تعمیر کند. این نقص باعث شد چندین تن از مایه هلیوم سرد به داخل سیستم نفوذ کند. سرن میزان بودجه مورد نیاز برای ترمیم نهایی اختلالات برخورد دهنده بزرگ را در حدود 37 میلیون دلار تخمین زده است که این میزان سرمایه توسط بودجه 20 سازمان از کشورهای مختلف جهان تامین خواهد شد.

اکنون سرن تصمیم دارد در کنار تمامی بیم و امیدها، بزرگترین آزمایشگاه جهان را با 3.5 تریلیون الکترون ولت در ماه نوامبر راه اندازی کند با وجود اینکه این سطح از انرژی تنها نیمی از انرژی اصلی برخورد دهنده به شمار می رود اما در همین سطح نیز انرژی برخورد دهنده بزرگ هادرون 3.5 برابر انرژی قدرتمند ترین شتاب دهنده جهان است.

در صورتی که تنظیمات این سیستم در فصل زمستان صورت گیرد دانشمندان می توانند آزمایشی که برای انجام آن لحظه شماری می کنند را با کمک نیمی از انرژی دستگاه آغاز کرده و اطلاعات مربوط به برخورد پروتونها را به ثبت برسانند. به گفته دانشمندان در صورت استفاده از انرژی کامل برخورد دهنده می توان ذراتی مانند بوزون هیگز که در حالت عادی غیر قابل ردیابی به شمار می روند را کشف کنند.

فیزیکدانان برای سالهای متمادی از برخورد دهنده هایی کوچک برای مطالعه اتمها استفاده می کردند. در آن زمان کوچکترین اجزای ماده را پروتونها و نوترونها تشکیل می دادند اما استفاده از برخورد دهنده ها نشان داد که ذراتی به نام کوارکها و گلونها نیز در ماده وجود دارند و ذرات و انرژی های ناشناخته بسیاری در جهان از چشم انسان پنهانند. در عین حال تا کنون سئوالات بی شماری درباره ضد ماده، ماده تاریک، و حجم ماده باقی مانده اند که دانشمندان قصد دارند پاسخ این سئوالات بنیادین را از آزمایشهایی که در هادرون صورت خواهد گرفت، به دست آورند.

 تصویر فیزیکدانان معتقدند ذراتی که پس از برخورد در هادرون به جا خواهند ماند می تواند بخشی بسیار کوچک از آنچه پس از انفجار بزرگ -نظریه ای که بر اساس آن جهان هستی پس از یک انفجار عظیم شکل گرفته است- در جهان هستی شکل گرفته را نمایان سازد.

اما در کنار اشتیاق نامحدودی که دانشمندان جهان برای آغاز آزمایشهای برخورد دهنده بزرگ از خود نشان می دهند، نظریه ها و شایعاتی نیز مطرح است که افراد در جوامع مختلف از آن نگران بوده و بر اساس آن علاقه ای به آغاز به کار این آزمایشگاه جهانی ندارند. بر اساس این شایعات در صورتی که برخورد دهنده بزرگ هادرون دو پروتون را با یکدیگر برخورد دهد، می تواند با ایجاد میکرو سیاهچاله ها زمین و جهان را به خطر بیاندازد.

سیاهچاله ها به صورت طبیعی از چنان انرژی گرانشی عظیمی برخوردارند که می توانند سیاره ها و ستارگان متعددی را به درون خود فرو ببرند. به همین دلیل بسیاری معتقدند در صورتی که برخورد دادن پروتونها باعث انفجار زمین یا بخشی از آن نشود به طور حتم می تواند سیاهچاله ای را به وجود آورد که زمین را ببلعد! با این حال مقامات سرن و رهبران علمی این پروژه با رد کردن این شایعات اعلام کرده اند آزمایشهای برخورد دهنده بزرگ هادرون هیچ خطری برای زمین و ساکنانش نداشته و از امنیت کامل برخوردار است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، در حال حاضر تمامی هزار و 600 مغناطیس ابررسانا و تمامی 10 هزار اتصالات الکتریکی برخورد دهنده مورد آزمایش ایمنی قرار گرفته اند که با استفاده از همین میزان از تعمیرات، هادرون توانایی تحمل انرژی برابر پنج تریلیون الکترون ولت را خواهد داشت. تعمیرات نهایی و ترمیم چند اتصال الکتریکی باقی مانده به سال 2010 موکول شده است تا با خاموشی مجدد برخورد دهنده در ماه نوامبر سال آینده، آزمایشهای بعدی در این آزمایشگاه عظیم با استفاده از انرژی کامل انجام گیرند.