قوانين فوتبال

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

قفل شده
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

قوانين فوتبال

پست توسط DJ.HAMED »

سلام
هر يک از 20 قانون فوتبال 1 پست
__________________________
1. قانون زمين
اندازه ها
▪ زمين بازى بايد به شكل مستطيل و درازاى طول بايد بزرگتر از دارازى خط دروازه باشد.
▪ طول حداقل 90 متر و حداكثر 110 متر.
▪ عرض حداقل 45 متر و حداكثر 90 متر.
مسابقات بين المللى
▪ طول حداقل 100 متر و حداكثر 110 متر.
▪ عرض حداقل 64 متر و حداكثر 75 متر.
علامت گذارى زمين
علامت گذارى زمين بازى بوسيله خطوط مشخص می شود، ضخامت خطوط متعلق به محوطه مربوط مى باشد. خطوط بلندتر را خطوط طولى و خطوط كوتاه تر را خطوط دروازه می نامند.

ضخامت كليه خطوط نبايد بيشتر از 12 سانتی متر باشد.
زمين بازى بوسيله خط ميانى به دو نيمه تقسيم می شود.
مركز زمين بازى در وسط خط ميانى مشخص ميشود و يك دايره به شعاع 9.15 متر در اطراف آن رسم شده می شود.

2.44m x 7.32m
ابعاد و اندازه دروازه ها
محوطه دروازه (گل)
محوطه دروازه در انتهاى هر نيمه زمين به صورت زير معين می شود:
دو خط به فاصله 5.5 متر از داخل تيرهاى عمودى بر روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. اين خطها به فاصله 5.5 متر به طرف داخل زمين بازى كشيده و بوسيله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسيله اين خطوط و خط دروازه را، محوطه دروازه يا همان گل می نامند.

محوطه جريمه (پنالتى)
محوطه جريمه در انتهاى هر نيمه زمين به صورت زير معين می شود:
دو خط به فاصله 16.5 متر از داخل تيرهاى دروازه در روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. اين خطها به فاصله 16.5 متر به طرف زمين بازى كشيده و به وسيله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسيله اين خطوط و خط دروازه را، محوطه جريمه يا پنالتى می نامند.
ميله هاى پرچم
ميله پرچمى كه ارتفاع آن كمتر از 1.5 متر نیست و نوك تيزى ندارد در گوشه هاى زمين بازى نصب می شود. چنين پرچمى را مى توان در دو طرف خط مركزى و به فاصله حداقل 1 متر در خارج از خط طولى قرار داد.


قوس كرنر
يك ربع دايره به شعاع 1 متر از ميله پرچم گوشه زمين، در داخل زمين بازى رسم می شود.

دروازه ها
دروازه ها در وسط هر خط عرضى قرار دارند و شامل دو تير عمودى اند كه به يك اندازه از ميله هاى گوشه فاصله داشته و در بالا بوسيله يك تير افقى بهم متصل می شوند.
فاصله بين دو تير عمودى، 7.32 متر و فاصله لبه پايين تير افقى تا زمين 2.42 متر است.
تيرهاى عمودى و افقى بايد در عرض و عمق يكسان بوده و نبايد بيشتر از 12 سانتى متر باشند.
تور مى تواند به تيرهاى عمودى و افقى و زمين پشت دروازه متصل شود و براى دروازه بانها مجال حركت در فضاى وسيعى را بوجود آورد.
رنگ تيرهاى عمودى و افقى دروازه بايد سفيد باشند.

سالم بودن دروازه ها
دروازه ها بايد بطور محكم برروى زمين نصب شوند.
دروازه هاى قابل حمل تنها موقعى مى تواند مورد استفاده قرار گيرند كه نياز فوق را براورده كنند.
--------------------------------------------------------------------------------
تصميمات برد بين المللى
▪ تصميم 1
اگر تير افقى جدا شود يا بشكند، بازى ميبايستى متوقف شده تا تير دروازه تعمير يا تعويض، و در موقعيت اصلى خود قرار گيرد. اگر تعمير يا تعويض آن امكان پذير نبود مسابقه تعطيل ميگردد.
استفاده از طناب بجاى تير افقى مجاز نيست.
اگر تير افقى تعمير شد، بازى مجددا با رها كردن توپ از محلى كه قبلا متوقف شده بود، ادامه می یابد.

▪ تصميم 2
تيرهاى عمودى و افقى بايد از چوب، آهن يا ساير موادى كه مورد تايید باشد ساخته شوند. شكل تيرها ممكن است مربع، مستطيل، گرد، بيضى باشد و نبايد براى بازيكنان خطرناك باشد.

▪ تصميم 3
از زمانى كه تيمها وارد زمين مسابقه می شوند تا پايان نيمه اول و از شروع نيمه دوم تا پايان مسابقه، اجازه هيچ نوع تبليغات برروى زمين بازى و وسايل مربوط به آن (شامل تور دروازه و محيط دروازه) داده نمی شود.
گذاشتن اجناس تبليغاتى و نصب وسايل اضافى مانند: دوربين، ميكروفون و ... برروى دروازه ها، تورها، ميله هاى پرچم و پرچمها نيز ممنوع است.

▪ تصميم 4
هرگونه تبليغات درون زمين محوطه فنى و يا تا فاصله 1 مترى خطوط طولى زمين و خارج از زمين بازى روى زمين، اجازه داده نمی شود. هم چنين انجام تبليغات در محوطه بين خطوط دروازه اجازه داده نمی شود.

▪ تصميم 5
هرگونه آگهى تبليغاتى يا استفاده از علايم و نشانه هاى فيفا، كنفدراسيون، فدراسيون ها و اتحاديه هاى ملى و باشگاه ها برروى زمين يا وسايل زمين (بانضمام تور دروازه و محيط دروازه) در جريان بازى همانطوريكه در تصميم 3 شرح داده شده است، ممنوع می باشد.

▪ تصميم 6
در خارج از زمين بازى، مى توان علامتى به فاصله 9.15 متر از قوس مركز روى خط دروازه رسم كرد، تا داور در موقع اجراى ضربه كرنر، از رعايت فاصله مجاز، مطمين شود.
:grin:
آخرین ويرايش توسط 1 on DJ.HAMED, ويرايش شده در 0.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

2.قانون توپ
جنس و اندازه توپ:

▪ باید كروى باشد.
▪ از چرم يا جنسهاى مناسب ديگر ساخته شده باشد.
▪ محيط توپ نبايد بيشتر از 70 سانتى متر و كمتر از 68 سانتى متر باشد.
▪ وزن توپ در آغاز بازى نبايد بيشتر از 450 گرم و كمتر از 410 گرم باشد.
▪ فشار توپ 0.6 الى 1.1 آتمسفر (600 الى 1100 گرم بر سانتى متر مربع) در سطح دريا باشد.
تعويض توپ ناقص
اگر در جريان بازى توپ تركيد یا به هر طریقی حالت قانونى خود را از دست داد:

▪ بازى متوقف می شود.
▪ بازى مجددا با رها كردن توپ از محلى كه توپ تغيير شكل داده است آغاز می شود.
اگر موقعى كه توپ در بازى نيست تركيد يا از حالت قانونى خارج شد، مثل ضربه آغاز بازى، ضربه دروازه، ضربه كرنر، ضربه آزاد، ضربه پنالتى يا پرتاب اوت:

▪ بازى مجددا با همان ضربه شروع می شود.
▪ توپ نبايد در جريان بازى تعويض شود مگر با اجازه داور.
علامت استانداردهای توپ
▪ تصميم 1
در مسابقات يا رقابتهايى كه تحت سرپرستى كنفدراسيونها برگزار می شوند، توپ مورد استفاده بايد داراى يكى از تاييديه هاى زير باشد:
▪ The Official FIFA Approved
▪ The Official FIFA Inspected
▪ The Reference International Matchball Standard
▪ IMS - International Matchball Standrad

وجود چنين علامت هايى روى توپ مورد استفاده، نشان مى دهد كه با روشهاى لازم آزمایش شده و مورد قبول قرار می گیرد.

توپ علاوه بر اينها، بايد مورد تاييد برد بين المللى نيز باشد.
انستيتوهايى كه آزمايش ها را انجام مى دهند بوسيله فيفا انتخاب می شوند.
فدراسيونها يا اتحاديه هاى ملى مى توانند، توپهايى را كه داراى يكى از سه تاييديه هاى فوق باشند مورد استفاده قرار دهند.

▪ تصميم 2
در مسابقات فيفا و مسابقاتى كه تحت سرپرستى كنفدراسيونها و فدراسيونهاى ملى برگزار می شوند، هيچ نوع تبليغ تجارى روى توپ مجاز نيست جز آرم بازى و علامت تجارى توليد كننده توپ.

مقررات مسابقه ميتواند اندازه و تعداد اين قبيل ماركها را محدودتر كند.
آخرین ويرايش توسط 1 on DJ.HAMED, ويرايش شده در 0.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

3. قانون تعداد بازيکنان
بازيكنان
يك مسابقه بوسيله دو دسته، كه هر دسته نبايد بيشتر از 11 نفر باشد و يكى از آنها دروازه بان است، انجام ميشود.
اگر تعداد بازيكنان هر يك از دسته ها كمتر از 7 نفر باشد، مسابقه آغاز نمی شود.

رقابتهاى رسمى
در مسابقاتى كه تحت سرپرستى فيفا و كنفدراسيونها و يا فدراسيونهاى/اتحاديه هاى ملى برگزار می شود، حداكثر از 3 بازيكن جانشين (تعویضی) می توان استفاده كرد.
مقررات مسابقه بايد مشخص كند كه اسامى چند نفر جانشين بايد معرفى شوند.
در مسابقات بين المللى تعداد بازيكنان ذخيره از 3 تا 7 نفر است.

ساير مسابفات در ساير مسابقات جانشينها می توانند مورد استفاده قرار گيرند مشروط براينكه:
▪ تيمهاى مربوطه در مورد حداكثر تعداد تعويض به توافق برسند.
▪ اطلاع به داور قبل از آغاز مسابقه.
▪ اگر داور اطلاع نداشته باشد يا اگر توافقى قبل از مسابقه بعمل نيايد، بيشتر از 3 نفر حق تعويض ندارند.
كليه مسابقات
در ساير مسابقات، اسامى بازيكنان جانشين بايد قبل از آغاز مسابقه به داور داده شود.
بازيكنانى كه اسامى آنها به داور داده نشده باشد، نمی توانند در مسابقه شركت كنند.
نحوه تعویض بازیکن توسط داور
چگونگى تعويض بازيكنان
براى تعويض بازيكنان جانشين، شرايط زير بايد رعايت شوند:
▪ اطلاع داور قبل از عمل تعويض.
▪ بازيكن جانشين در صورتى می تواند داخل زمين بازى شود كه بازيكن اصلى زمين را ترك و سپس تنها با علامت داور می تواند وارد شود.
▪ جانشين تنها می تواند هنگام توقف بازى و از خط ميانى وارد شود.
▪ زمانى كار تعويض پايان يافته می شود كه جانشين وارد زمين شود.
▪ از لحظه اى كه جانشين وارد زمين بازى شد جزو بازيكنان محسوب شده و بازيكن تعويض شده، از جرگه بازيكنان خارج می شود.
▪ بازيكنى كه قبلا در بازى بوده و تعويض شده است، ديگر نمی تواند براى بار دوم در همان مسابقه شركت كند.
▪ ليه بازيكنان جانشين، خواه به بازى فراخوانده شوند يا خير، تحت اقتدار و اختيار داور خواهند بود.
تعويض دروازه بان
هر يك از بازيكنان می توانند جايشان را با دروازه بان عوض كنند، به شرط اينكه:
▪ اطلاع دادن به داور قبل از اينكه تعويض انجام شود.
▪ عمل تعويض بايد در توقف بازى انجام شود.
تخلفات/تنبيهات
اگر بازين جانشين (ذخيره) بدون اجازه داور وارد زمين شود:
▪ بازى متوقف می شود.
▪ به بازيكن جانشين با كارت زرد اخطار داده می شود، و از وى خواسته می شود كه زمين را ترك كند.
▪ بازى با رها كردن توپ از محل توقف، مجددا آغاز می شود.
▪ بازى ادامه می یابد.
▪ بعد از اينكه توپ از بازى خارج شد، بازيكنان مربوطه اخطار (كارت زرد) خواهند گرفت.

براى هرگونه نقض مقررات اين قانون:
▪ بازيكنان مربوطه با دريافت كارت زرد، اخطا می گيرند.
آغاز مجدد بازى
اگر بازى براى دادن اخطار، توسط داور متوقف شد:
▪ بازى با يك ضربه آزاد غير مستقيم، بوسيله بازيكنى از تيم مقابل و از محل توقف، مجددا آغاز می شود.
اخراج بازيكنان و جانشينان
بازيكنى كه قبل از آغاز بازى اخراج می شود، می توان بجاى وى از يك بازيكن جانشين استفاده كرد.
اگر يك بازيكن جانشين، خواه قبل از شروع و خواه بعد از شروع مسابقه اخراج شود، ديگر نمی تواند جايگزين داشته باشد.


--------------------------------------------------------------------------------
تصميمات برد بين المللى


▪ تصميم 1
حداقل تعداد بازيكنان يك تيم، بستگى به نظر فدراسيون ملى دارد.
برد بين المللى عقيده دارد، اگر تعداد بازيكنان هر يك از دو دسته كمتر از 7 نفر باشد، مسابقه نبايد ادامه يابد.

▪ تصميم 2
مربى می تواند در جريان بازى تعليمات فنى را از منطقه فنى به بازيكنان خود منتقل كند، اما بايد پس از دادن تعليمات به وضعیت خود برگردد.
تمام افراد رسمى بايد در داخل محوطه فنى باقى مانده و مسوول رفتار خود باشند.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

4. قانون وسائل
ایمن بودن - خطرناك نبودن وسايل
بازيكن نبايد از وسايلى استفاده كند يا چيزى بپوشد كه براى خودش و ساير بازيكنان خطرناك باشد. (به انضمام هرگونه زيور آلات)
وسايل اساسى
وسايل اساسى و اجبارى بازيكنان عبارت است از:
▪ پيراهن
▪ شورت - اگر زير شورتى استفاده می شود، رنگ آن بايد به رنگ اصلى شورت باشد.
▪ جوراب ساق بلند
▪ محافظ ساق
▪ كفش
محافظ ساق
▪ كلا" بوسيله جوراب پوشيده شود
▪ از جنسهاى مناسب مانند: لاستيك، پلاستيك يا نظير آنها ساخته شود
▪ محافظت معقولانه اى را فراهم كند
دروازه بانها
هر دروازه بان بايد از رنگهايى استفاده كند كه با رنگ لباس ساير بازيكنان، داور و كمك داوران مغاير باشد.

تخلفات و تنبيهات
براى هر گونه نقض اين قانون:
▪ احتياج نيست بازی متوقف شود.
▪ داور به بازيكنى كه وسايلش نقض دارد دستور می دهد كه جهت درست كردن وسايل خود، زمين را ترك كند.
▪ بازيكن پس از اينكه نوپ در بازى متوقف شد، زمين را ترك می نمايد، مگر اينكه بلافاصله وسايل خود را اصلاح كند.
▪ بازيكنى كه براى اصلاح وسايل خود زمين را ترك كرده نمی تواند بدون اجازه داور دوباره وارد شود.
▪ قبل از ورود مجدد بازيكن به زمين بازى، داور وسايلش را كنترل كند كه درست و منطبق با قانون باشد.
▪ بازيكن تنها موقعى ميتواند مجددا به زمين بازى برگردد كه توپ خارج از بازى باشد.
بازيكنى كه زمين بازى را به دليل نقض اين قانون ترك می كند و سپس بدون اجازه داور دوباره وارد زمين می شود، با نشان دادن كارت زرد به او اخطار داده می شود.
آغاز مجدد بازى
اگر بازى توسط داور براى دادن اخطار متوقف شد:
▪ بازى مجددا" با يك ضربه آزاد غير مستقيم، بوسيله يكى از بازيكنان دسته مقابل، از محل توقف آغاز می شود.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

5. قانون داور
اقتدار داور
هر مسابقه بوسيله يك داور اداره می شود. او براى اجراى قوانين، نسبت به مسابقه اى كه تعيين شده، اقتدار كامل دارد.

قدرت و وظايف داور:
▪ اجراى قوانين بازى
▪ كنترل بازى با همكارى كمك داوران و همچنين در مواردى كه با داور چهارم قابل اجرا باشد.
▪ از شرايط قانونى بودن توپ (منطبق با قانون 2 - توپ بازی) مطمين باشد.
▪ از وسايل بازيكنان كه بايد با قانون 4 - وسایل بازیکنان منطبق باشد، اطمينان يابد.
▪ عمل كردن به عنوان وقت نگهدار و يادداشت كردن نتيجه بازى.
▪ داور با صلاحديد خود می تواند، براى هرگونه نقض قانون، مسابقه را متوقف، بحالت تعليق يا ختم كند.
▪ توقف، تعليق یا ختم بازى به دليل هر نوع اشكالى كه در خارج از زمين بازى اتفاق مى افتد.
▪ اگر بازيكنى به شدت آسيب ببيند، بازى را متوقف كرده و از خارج شدن او از زمين بازى اطمينان حاصل كند.
▪ اگر به عقيده داور، آسيب ديدگى بازيكن جزيى باشد، بازى را بايد ادامه داده تا توپ از بازى خارج شود.
▪ از خروج بازيكنى كه از زخمش خون جارى است مطمين شود و بازيكن تنها موقعى می تواند با علامت داور به بازى برگردد كه خونريزى او بند آمده باشد.
▪ هنگامى كه تيمى كه برروى آن خطايى صورت گرفته، از فرصت موجود سود برد، اجازه دهد كه بازى ادامه پيدا كند و چنانچه فرصت مورد انتظار در آن لحظه رخ ندهد و آوانتاژ (advantage) داده شده در همان وقت فايده اى نبخشد، داور بايد خطاى اصلى را جريمه كند.
▪ اگر بازيكن در يك لحظه بيشتر از يك خطا انجام داد، داور بايد او را براى خطاى شديدتر تنبيه كند.
▪ تنبيه انضباطى عليه بازيكنانى كه براى خطاى قابل اخطار يا اخراج مقصر هستند.
▪ هيچ لزومى ندارد كه داور فورا" به اين عمل اقدام كند، او می تواند وقتى كه توپ از بازى خارج شد به اين كار مبادرت ورزد.
▪ داور می تواند مسيولين رسمى تيم را كه رفتار غير مسيولانه اى دارند با تشخيص و صلاحديد خود از زمين بازى و اطراف آن بخارج هدايت نمايد.
▪ عمل كردن به نظر كمك داورارن روى حوادثى كه خود آنها را نديده است.
▪ مطمين شود كه شخصى بدون اجازه وارد زمين بازى نشود.
▪ آغاز مجدد بازى بعد از هر توقف.
▪ تهيه گزارش مقتضى و دادن اطلاعات لازم از موارد انضباتى بازيكنانى يا مسيولان تيم و حوادث ديگر كه قبل، در جريان و بعد از مسابقه اتفاق مى افتد.
تصميمات داور
تصميمات داور در حقيقت در ارتباط با بازى، نهايى است.
داور تنها موقعى مى تواند تصميم خود را روى حوادث تغيير دهد كه اين تصميم به نظر او و كمك داور، نادرست بوده و بازى هنوز مجددا آغاز نشده باشد.


--------------------------------------------------------------------------------
تصميمات برد بين المللى


▪ تصميم 1
يك داور (يا هر جا كه مربوط به كمك داور يا داور چهارم باشد) براى موارد زير مسيول نخواهد بود: هرگونه جراحت و آسيب ديدگى بازيكن، مسيولان رسمى يا تماشاگر.
هر گونه خسارت وارده به هر نوع اموال.
هرگونه ضرر و زيان وارد به فرد، باشگاه، شركت، فدراسيون، انجمن يا هيت هاى مشابه كه ممكن است بر اثر تصميم داور كه براساس قوانين بازى يا روشهاى معمول لازم براى نگه داشتن بازى و كنترل مسابقه اتخاذ می كند بوجود آيد.
از قبيل تصميمات زير:

▪ تصميم در مورد اجازه يا عدم اجازه برگزارى مسابقه با توجه به شرايط زمين بازى، اطراف آن یا هوا.
▪ تصميم در مورد نا تمام گذاشتن مسابقه، به دليل شرايط جوى.
▪ تصميم در رابطه با شرايط لوازم يا تجهيزات مورد استفاده در طول يك مسابقه، از جمله تيرهاى عمودى و افقى پرچم و توپ.
▪ تصميم در مورد فطع يا عدم قطع مسابقه بر اثر دخالت تماشاگر يا هر مسيله اى كه در جايگاه تماشاگر بوجود آيد.
▪ تصميم در مورد توقف يا عدم توقف بازى، براى دادن اجازه انتقال و مداوا به بازيكنان مجروح از زمين بازى.
▪ تصميم در مورد پافشارى در درخواست انتقال بازيكن مجروح از زمين بازى به خارج جهت مداوا. ▪ تصميم در مورد اجازه يا عدم اجازه به بازيكن براى پوشيدن لباس يا وسايل ديگر.
▪ تصميم (تا آنجاييكه جزو مسيوليتهايش است) در مورد اجازه به هر فرد (از جمله مسيولان تيمها يا ورزشگاه، ماموران انتظامى، عكاسان و ساير نمايندگان رسانه ها) جهت حضور در مجاورت زمين بازى.
▪ هرگونه تصميم ديگرى كه ممكن است داور بر طبق قوانين بازى يا مطابق با وظايفش، براساس مقررات فيفا، كنفدراسيون، فدراسيون يا اتحاديه هاى ملى يا مقررات ليگ كه مسابقه تحت آن ضوابط برگزار می شود، اتخاذ كند.

▪ تصميم 2
در تورنمنتها يا مسابقاتى كه داور چهارم تعيين می شود، نقض داور و وظايف او طبق دستورالعملهاى مصوبه برد بين المللى فوتبال خواهد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

6. قانون کمک داور
وظايف
دو كمك داور تعيين می شوند كه وظايف آنها تابع تصميمات داور است. آنها بايد موارد زیر را نشان دهند:
▪ وقتى كه تمام توپ از زمين بازى خارج می شود.
▪ كدام طرف حق زدن ضربه كرنر، ضربه دروازه و يا پرتاب توپ اوت را دارد.
▪ موقعى كه بازيكنى را می توان به دليل قرار داشتن در وضعيت آفسايد جريمه كرد.
▪ موقعى كه تعويض درخواست می شود.
▪ موقعى كه رفتارى ناشايست يا حوادث ديگرى در خارج از ديد داور، روى دهد.
▪ موقعى كه خطا اتفاق افتد و كمك داوران نسبت به داور نزديكتر به صحنه باشند (شامل موقعيتهاى خاص، خطاهايى كه در داخل محوطه جريمه اتفاق افتاده است).
▪ هرگاه در ضربات پنالتى، دروازه بان قبل از زدن ضربه به طرف جلو حركت كند و توپ از خط عبور كند.
همكارى
كمك داوران همچنين در كنترل مسابقه بر طبق قوانين بازى به داور كمك می كنند. بخصوص آنها می توانند براى رعايت فاصله 9.15 متر و براى كنترل بازى و كمك به داور، وارد زمين مسابقه شوند.

در صورت دخالت ناروا و غير ضرورى يا برخورد نامناسب، داور، كمك داور را بركنار و گزارش مقتضى ارسال خواهد كرد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

7. قانون مدت
مدت بازى
مدت بازى شامل دو وقت مساوى چهل و پنج دقيقه اى می باشد، مگر اينكه طور ديگر بين داور و دو تيم موافقت به عمل آيد.
هر نوع توافق در مورد تغيير زمان بازى (براى مثال كم كردن زمان هر نيمه به 40 دقيقه به دليل كمى نور) بايد قبل از آغاز بازى و با رعايت مقررات رقابتها، مشخص می شود.

مدت بين دو نيمه
بازيكنان مستحق استفاده از مدت استراحت بين دو نيمه می باشند.
زمان استراخت بين دو نيمه نبايد بيشتر از 15 دقيقه باشد.
مقررات رقابتها، بايد مدت استراحت بين دو نيمه را مشخص كند.
زمان استراحت بين دو نيمه، تنها با مواقفت داور می تواند تغيير كند.
افزودن اوقات تلف شده
اين افزايش شامل تمام زمانهاى تلف شده و به خاطر موارد زير صورت می گيرد:
▪ تعويضها
▪ تشخيص بازيكنان آسيب ديده
▪ انتقال بازيكنان آسيب ديده از زمين بازى به خارج، براى مداوا
▪ وقتهاى تلف شده
▪ هر دليل ديگر
افزودن اوقات تلف شده به صلاحديد داور است.
ضربه پنالتى
اگر يك ضربه پنالتى در پايان هر نيمه يا پايان وقت اضافى اتفاق بى افتد، اجازه داده می شود تا ضربه زده شود و بعد صوت پایان بازی زده می شود.

وقت اضافى
مقررات مسابقات می تواند بر طبق شرايط مندرج در قانون 8، دو وقت مساوى براى مسابقه منظور کند.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

8. قانون شروع
مقدمات
بازی با قرعه كشى بوسيله سكه مشخص می شود، تيمى كه برنده قرعه است تصميم می گيرد كه به كدام دروازه در نيمه اول حمله كند (در واقع كدام طرف زمين بازى كند). تيم ديگر ضربه آغاز مسابقه را خواهد زد. تيم برنده قرعه، ضربه آغاز مسابقه را در نيمه دوم خواهد زد. در نيمه دوم مسابقه، تيمها زمينها را تعويض كرده و به دروازه مقابل حمله می كنند.

ضربه شروع
ضربه شروع روشى براى شروع يا شروع مجدد بازى محسوب می شود:
▪ در آغاز مسابقه.
▪ بعد از به ثمر رسيدن هر گل.
▪ در شروع نيمه دوم مسابقه.
▪ در شروع هر نيمه وقت اضافه (در صورت داشتن وقت اضافى).
از ضربه مستقيم آزاد بازى گل محسوب می شود.


چگونگى شروع مسابقه
▪ تمام بازيكنان در نيمه زمين متعلق به خود قرار می گيرند.
▪ بازيكنان دسته مقابل شروع كننده بايد حداقل 9.15 متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در بازى قرار گيرد.
▪ توپ ثابت روى نقطه مركزى قرار می گيرد.
▪ داور علامت می دهد.
▪ وقتى كه به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حركت كرد، توپ در بازى خواهد بود.
▪ زننده ضربه نمی تواند براى بار دوم با توپ بازى كند تا توپ بوسيله بازيكن ديگرى لمس شود.
بعد از به ثمر رسيدن گل بوسيله يك تيم، ضربه شروع به وسيله تيم ديگر اجرا می شود.

تخلفات / تنبيهات
اگر زننده ضربه، قبل از اينكه توپ بوسيله بازيكن ديگرى لمس شود، براى بار دوم با توپ بازى كند:
▪ يك ضربه آزاد غير مستقيم براى تيم مقابل و از جايى كه نقض مقررات صورت گرفته است، زده می شود.
براى هرگونه نقض مقررات ديگر ضربه شروع:
▪ ضربه شروع تكرار خواهد شد.
رها كردن توپ
رها كردن توپ، روشى براى آغاز مجدد بازى بعد از هر وقفه موقتى ميباشد و آن زمانى انجام ميشود كه توپ در بازى باشد و بازى براى هر دليلى كه در قانون پيش بينى نشده قطع شود.

تخلفات / تنبيهات - رها كردن مجدد توپ
▪ اگر قبل از اينكه توپ به زمين برخورد كند بوسيله بازيكنى لمس شود.
▪ اگر توپ بعد از برخورد با زمين و بدون تماس با بازيكنان، بخارج از زمين بازى برود.
مقررات ويژه
يك ضربه آزاد كه به نفع دسته مدافع و در داخل محوطه دروازه خود اعلام می شود، از هر قسمت داخل محوطه دروازه می تواند زده شود.
يك ضربه آزاد غيرمستقيم كه به نفع دسته حمله كننده در داخل محوطه دروازه حريف اعلام می شود، از روى خط محوطه دروازه كه موازى با خط دروازه و در نقطه اى نزديك به محل خطا، زده می شود.
بعد از اينكه بازى موقتا در داخل محوطه دروازه قطع گرديد، بازى با عمل رها كردن توپ از روى خط محوطه دراوزه كه موازى با خط دروازه و نزديك به محل توقف توپ، مجددا آغاز می شود.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

9. قانون توپ داخل و خارج
شرایطی که توپ داخل زمین محسوب می شود
توپ در بازى و خارج از بازى:

توپ خارج از بازى
توپ خارج از بازى است وقتيكه:
▪ تمام توپ از روى خط دروازه يا خط طولى، خواه از روى زمين يا هوا عبور كند.
▪ بازى به وسيله داور متوقف شده باشد.
توپ داخل بازى
توپ در همه اوقات داخل بازى است بانضمام وقتيكه:
▪ توپ در اثر برخورد به تير عمودى، تير اقفى يا ميله هاى پرچم گوشه برگشت كند و در داخل زمين بازى باقى بماند.
▪ توپ در اثر برخورد به داور يا كمك داور، موقعى كه آنها داخل زمين بازى هستند به زمين بازى برگشت پيدا كند.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

10. قانون محاسبه امتياز
روش امتیازدهی
آیا توپ گل بشمار می رود؟
به ثمر رسيدن گل
وقتى گل محسوب ميشود كه تمام توپ از روى خط دروازه، بين تيرهاى عمودى و زير تير افقى عبور كند، مشروط بر اينكه قوانين بازى توسط تيمى كه گل بثمر رسانده است، نقض نشده باشد.

تيم برنده
تيمى كه تعداد بيشترى گل در جريان بثمر رسانده باشد، برنده مسابقه است. اگر هر دو تيم به تعداد برابر گل بثمر برسانند، يا هيچ گلى بثمر نرسانند، بازى مساوى خواهد بود.

مقررات رقابتها
براى بازيهايى كه در پايان مساوى ميشود، مقررات مسابقات براى معلوم كردن تيم برنده، وقت اضافى يا روشهاى ديگر را كه به تاييد برد بين المللى رسيده باشد، پيش بينى ميكند.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

11. قانون آفسايد
آفساید
شرایط بوجود آمدن یک آفساید
وضيعت آفسايد
قرار گرفتن در وضعيت آفسايد، بخودى خود خطا محسوب نميشود.
يك بازيكن در وضعيت آفسايد است اگر:
▪ بازيكن از توپ و آخرين نفر دوم حريف، به خط دروازه حريف نزديكتر باشد.
يك بازيكن در وضعيت آفسايد نيست اگر:
▪ در نيمه زمين متعلق به تيم خود قرار گيرد.
يا
▪ با آخرين نفر دوم تيم حريف مساوى باشد.
يا
▪ با آخرين دو نفر تيم حريف مساوى باشد.
خطا
بازيكنى كه در وضعيت آفسايد قرار دارد، تنها موقعى تنبيه ميشود، اگر در لحظه ايكه توپ توسط هم دسته اش لمس يا بازى شود، او به عقيده داور در بازى شركت فعال داشته باشد. با
▪ دخالت در بازى.
▪ دخالت روى حريف.
خطا نيست
اگر بازيكن توپ را مستقيما از موارد زير دريافت كند، خطا محسوب نميشود:
▪ از ضربه دروازه
▪ پرتاپ اوت.
▪ از ضربه كرنر.
تخلفات/تنهيبات
براى خطاى آفسايد، داور يك ضربه آزاد غير مستقيم براى تيم مقابل اعلام ميكند و اين ضربه از محلى كه نقض مقررات انجام گرفته، اجرا خواهد شد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

12. قانون خطاها
خطا ها و رفتار نا شايست
تکل از پشت در فوتبال

خطا ها و رفتار ناشايست به صورت زير جريمه می شوند:

ضربه آزاد مستقيم
اگر بازيكنى هر يك از شش خطاى زير را به طريقى كه به تشخيص داور با بى احتياطى و بى ملاحظگى و با استفاده از نيروى بيش از حد، انجام دهد، يك ضربه آزاد مستقيم براى تيم مقابل اعلام خواهد شد:
- لگد زدن و يا اقدام به لگد زدن حريف.
- پشت پا زدن و يا اقدام به پشت پا زدن حريف.
- پريدن روى حريف.
- تنه زدن به حريف.
- زدن و يا اقدام به زدن حريف.
- هل دادن حريف.
اگر بازيكنى هر يك از چهار خطاى زير را مرتكب شود، يك ضربه آزاد مستقيم براى تيم مقابل اعلام می شود:
- تکل روی حریف برای کسب توپ، اما قبل از لمس توپ با حریف برخورد کند.
- گرفتن حریف.

- تف انداختن به حریف.
- دست زدن عمدی به توپ (جز برای دروازه بان در داخل محوظه جریمه متعلق به خود).
یک ضربه آزاد مستقیم، از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده شود.

ضربه پنالتی
اگر هر یک از ده خطای بالا بوسیله بازیکنی در داخل محوطه جریمه خودش انجام شود، یک ضربه پنالتی اعلام شود. در اعلام ضربه پنالتی، وضعیت توپ ملاک نسیت، اما توپ باید در جریان بازی باشد.
خطا در محوطه جریمه (پنالتی)
ضربه آزاد غیر مستقیم
اگر دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود هر یک از خطاهای زیر را انجام دهد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود:
- توپ را بیشتر از 6 ثانیه با دستهایش، قبل از رها کردن آن در جریان بازی در کنترل داشته باشد.
- بعد از رها کردن توپ، آن را دوباره با دستهایش لمس کند در حالیکه توپ با بازیکن دیگر لمس نشده باشد.
- بعد از اینکه توپ عمدا" توسط بازیکن همدسته ای با پا زده شد، توپ را با دستهایش لمس کند.
- بعد از پرتاب مستقیم توپ اوت توسط بازیکن همدسته ای، آن را با دستهایش لمس کند.
همچنین یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام خواهد شد، اگر به عقیده داور:
- بازی کردن به نحو خطرناک.
- سد کردن حریف.
- جلوگیری از رها کردن توپ با دست توسط دروازه بان.
- بازیکن هر خطای دیگری که در قانون 12 پیش بینی نشده باشد انجام دهد، و بازی برای دادن اخطار یا اخطار متوقف شود.
ضربه آزاد غیر مستقیم از محلی که خطا اتفاق افتاده، اجرا می شود.

تنبیهات انضباطی
تنها برای بازیکنان و جانشینان می توان از کارت زرد و قرمز استفاده کرد.

خطاهای قابل اخطار
اگر بازیکن هر یک از هفت خطای زیر را انجام دهد، اخطار و کارت زطرد می گیرد:
1- برای رفتار غیر ورزشی گناهکار باشد.
2- مخالفت خود را با کلمات و عمل نشان دهد.
3- مصرانه قوانین بازی را نقض کند.
4- آغاز مجدد بازی را به تاخیر اندازد.
5- عدم رعایت فاصله لازم، وقتیکه بازی مجددا با ضربه کرنر یا ضربه آزاد، آغاز می شود.
6- بدون اجازه داور، وارد یا دوباره وارد زمین بازی شود.
7- عمدا زمین بازی را بدون اجازه داور ترک کند.

خطاهای قابل اخراج
اگر بازیکن هر یک از هفت خطای زیر را انجام دهد، اخراج و کارت قرمز می گیرد:
1- برای خطای شدید گناهکار باشد.
2- برای برخورد شدید گناهکار باشد.
3- تف انداختن به حریف با هر شخص دیگر.
4- فرصت آشکار گل زدن را با دست زدن عمدی به توپ، از حریف سلب کند (این عمل برای دروازه بان در داخل محوطه جریمه خودش نمی باشد).
5- فرصت آشکار گل زدن را از حرکت رو به جلو بخ طرف دروازه حریف را با خطاهایی که جریمه آن ضربه آزاد یا پنالتی می باشد، سلب کند.
6- برخورد اهانت آمیز، بی احترامی یا فحش یا حرکات توهین آمیز.
7- دومین اخطار را در همان مسابقه دریافت کند.
بازیکنی که اخراج شده باید زمین بازی و محوطه فنی را ترک کند.

- تصميمات برد بين المللى:
تصميم 1
بازیکنی که در روی زمین بازی یا خارج از زمین بازی، خواه مستقیم یا غیر مستقیم به طرف بازیکن حریف، بازیکن همدسته ای، داور، کمک داور یا هر شخص دیگری، خطای قابل اخطار یا اخراج انجام دهد، براساس نوع خطایی که مرتکب شده است، جریمه می شود.

تصمیم 2
اگر دروازه بان توپ را با دست یا هر قسمت از بازویش امس کند، توپ در مالکیت او خواهد بود. ((اگر عمدا آن را دور کند)) و شامل موقعیتهایی نمی شود که به عقیده داور، توپ به طور اتفاقی به دروازه بان برخورد کند. برای مثال بعد از اینکه اقدام به نجات توپ کرد.

تصمیم 3
طبق قانون 12، یک بازیکن می تواند توپ را با استفاده از سر یا سینه یا زانو و غیره به دروازه بان خود پاس دهد. چنانچه به تشخیص داور، بازیکن عمدا و به قصد گل زدن از قانون استفاده کند، برای این رفتار غیر ورزشی گناهکار است. بازیکن خاطی اخطار می گیرد و یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل از جاییکه خطا اتفاق افتاده اعلام می شود.
چنانچه بازیکنی که در حال نواختن ضربه آزاد است از حیله های عمدی برای گول زدن از قانون استفاده کند بخاطر رفتار ورزشی اخطار می گیرد و ضربه آزاد مجددا نواخته می شود.
چنین مواردی به اینکه دروازه بان بعدا توپ را با دستهایش لمس کند یا نکند، هیچ ارتباطی ندارد، و خطای گول زدن بنابر متن و روح قانون دوازدهم اتفاق افتاده است.

تصمیم 4
یک تکل از پشت که سلامت حریف را در معرض خطر قرار می دهد، باید مثل خطای شدید تلقی شود.

تصمیم 5
هر گونه عمل تظاهر و وانمود کردن، که به قصد گول زدن داور و در هر جای زمین انجام شود، به عنوان رفتار غیر ورزشی تلقی می شود.
قفل شده

بازگشت به “انجمن ورزش”