قوانين فوتبال

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

قفل شده
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

13. قانون ضربه آزاد
قوانین فوتبال - ضربه های آزاد
ضربه آزاد - Free kick

انواع ضربه های آزاد
ضربه های آزاد بر دو قسمند: مستقیم و غیر مستقیم
برای هر کدام از ضربه های آزاد، توپ باید ثابت در محل قرار گیرد. زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد.

ضربه آزاد مستقیم
- اگر ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه حریف شود، گل محسوب می شود.
- اگر ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه زننده ضربه شود، یک ضربه کرنر برای تیم مقابل اعلام می شود.

ضربه آزاد غیر مستقیم
علامت
برای مشخص کردن ضربه آزاد غیر مستقیم، داور با بلند کردن دستش در بالای سر، علامت می دهد. داور باید دستش را به همان وضعیت نگهدارد تا ضربه زده شود، و توپ با بازیکن دیگری تماس یابد یا از زمین خارج شود.

ورود توپ به دروازه
- اگر در ضربه آراد مستقیم، توپ بعد از ضربه و قبل از ورود به دروازه، بوسیله بازیکن دیگری لمس شود، گل محسوب می شود.
- اگر در ضربه آزاد غیر مستقیم، توپ مستقیما وارد دروازه حریف شود، ضربه دروازه اعلام می گردد.
- اگر در ضربه آزاد غیر مستقیم، توپ مستقیما وارد دروازه زننده ضربه گردد، یک ضربه کرنر برای تیم مقابل اعلام می شود.

وضعیت ضربه آزاد
ضربه آزاد در داخل محوظه جریمه
ضربه آزاد مستقیم و غیر مستقیم برای دسته مدافع
- کلیه بازیکنان مقابل باید حداقل 9.15 متر از توپ فاصله بگیرند.
- کلیه بازیکنان مقابل باید خارج از محوطه جریمه بایستند، تا توپ در جریان بازی قرار گیرد.
- توپ موقعی در جریان بازی قرار می گیرد، که مستقیما بعد از صربه از محوظه جریمه خارج شود.
- یک ضربه آزاد که در داخل حوظه دروازه اعلام می شود، از هر قسمت داخل محوطه می توان توپ را در جریان بازی قرار داد.
نحوه علامت دهی داور
ضربه آزاد خارج ار محوطه جریمه
- کلیه بازیکنان حریف باید حداقل 9.15 متر از توپ فاصله بگیرند، تا توپ در جریان بازی قرار گیرد.
- وقتی که به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد، در جریان بازی قرار می گیرد.
- ضربه آزاد، از نقطه ای که خطا اتفاق افتاده، اجرا می شود.

تخلفات / تنبیهات
اگر، وقتیکه ضربه آزاد زده می شود، بازیکن حریف، حرکت توپ را از فاصله غیر مجاز مسدود کند.
- ضربه تکرار می شود.

اگر، زمانیکه ضربه آزاد بوسیله مدافع از داخل محوظه جریمه خودش زده می شود، توپ مستقیما در بازی قرار نگیرد.
- ضربه تکرار می شود.

زدن ضربه آزاد بوسیله بازیکنی جز دروازه بان
اگر، بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، زننده ضربه توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند:
- یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا صورت گرفته زده می شود.

اگر، بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، زننده ضربه توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، عمرا با دستهایش لمس کند:
- یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا صورت گرفته، زده می شود.
- در صورتیکه خطا در داخل محوطه جریمه زننده ضربه رخ دهد، یک ضربه پنالتی اعلام می شود.

اجرای ضربه آزاد بوسیله دروازه بان
اگر، بعد ار اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر برای بار دوم (جز دستهایش) لمس کند:
- یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه را از محلی که خطا رخ داده، زده می شود.

اگر، بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر عمدا" با دستهایش لمس کند:
- در صورتیکه خطا خارج از محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتاده باشد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا رخ داده، زده می شود.
- در صورتیکه خطا داخل محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتاده باشد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا رخ داده، زده می شود.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

14. قانون پنالتی
Penalty Shoot-out

وقتی که بازیکن یکی از ده خطایی را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و زمانی که توپ در بازی است، انجام دهد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.
از ضربه مستقیم پنالتی گل محسوب می شود.
اگر در پایان هر نیمه یا پایان هر وقت اضافی پنالتی اتفاق افتد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود.

وضعیت توپ و بازیکنان
توپ:
ثابت روی نقطه پنالتی قرار می گیرد.
بازیکن زننده ضربه پنالتی:
- باید به وضوح مشخص گردد.
دروازه بان دسته مدافع:
- روی خط دروازه، روبروی زننده توپ ضربه پنالتی و بین تیرهای عمودی دروازه قرار می گیرد، تا به توپ ضربه زنده شود.

سایر بازیکنان جز زننده ضربه پنالتی باید قرار گیرند:
- در داخل زمین بازی
- خارج از محوطه جریمه
- پشت نقطه پنالتی
- پشت نقطه پنالتی
- و به فاصله حداقل 9.15 متر از نقطه پنالتی
اعلام پنالتی توسط داور
داور
- تا زمانی که بازیکنان وضعیتی منطبق با قانون نداشته باشند، داور اجازه دستور زدن ضربه پنالتی را ندارد.
- تصمیم گرفتن موقعی که ضربه بطور کامل اجرا شد.

چگونگی اجرا
- زننده ضربه پنالتی، باید ضربه را به طرف جلو بزند
- او نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد
- وقتی که به توپ ضربه زده شد و بطرف جلو حرکت کرد، در جریان بازی قرار می گیرد

وقتیکه در زمان طبیعی یا پایان نیمه اول و دوم، پنالتی اتفاق افتاد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده یا مجددا" زده شود، و گل محسوب خواهد شد.
اگر قبل از عبور بین تیر عمودی و زیر تیر افقی:
- توپ با هر دو تیر عمودی یا تیر افقی و یا درو.ازه بان تماس یابد

تخلفات / تنبیهات
اگر داور برای زدن ضربه پنالتی علامت بدهد ولی قبل از اینکه توپ در جریان بازی قرار گیرد یکی از حالات زیر اتفاق افتد:
بازیکن زننده ضربه پنالتی قوانین بازی را نقض کند:
- داور اجازه مد دهد که ضربه پنالتی زده شود
- اگر ضربه پنالتی گل شد، ضربه تکرار می شود
- اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار نمی شود
دروازه بان قوانین بازی را نقض کند:
- داور اجازه می دهد ضربه زده شود
- اگر ضربه گل شد، گل محسوب می شود
- اگر ضربه گل نشد، ضربه تکرار می شود
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

15. قانون اوت
Throw In
پرتاب توپ اوت روشی برای شروع مجدد بازی محسوب می شود.
از پرتاب توپ اوت، گل محسوب نمی شود.
پرتاب توپ اوت اعلام می شود:
- وقتیکه تمام توپ از روی خط طولی، خواه از روی زمین یا هوا عبور کند.
- از نقطه ای که توپ از خط طولی عبور کرده، پرتاب انجام می شود.
- پرتاب توسط بازیکن مقابل بازیکنی که آخرین بار، توپ را لمس کرده انجام می شود.

چگونگی اجرا
در لحظه پرتاب توپ، پرتاب کننده باید:

- صورتش به طرف زمین باشد
- قسمتی از هر پای او روی خط طولی یا روی زمین خارج از خط طولی باشد
- از هر دو دست برای پرتاب استفاده کند
- توپ از پشت و بالای سر پرتاب شود
بازیکن پرتاب کننده توپ اوت، نمی تواند توپ را لمس کند تا توپ بوسیله بازیکن دیگر بازی شود. توپ وقتیکه وارد زمین شد در بازی خواهد بود.

تخلفات و تنبیهات
پرتاب اوت بوسیله بازیکن دیگری جز دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز دستهایش) لمس کند:
- یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده توپ را قبل از تماس بازیکن دیگر عمدا" با دست لمس کند:
- یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.
- در صورتیکه خطا در داخل محوطه جریمه پرتاب کننده اتفاق بی افتند، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.
نحوه پرتاب توپ به داخل
پرتاب اوت توسط دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند:
- یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می گردد، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، عمدا" با دستهایش لمس کند:
- اگر خطا در خارج از محوطه جریمه دروازه بان اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.
- اگر خطا در داخل محوطه جریمه اتفاق افتد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.

اگر بازیکن حریف به منظور گیج کردن پرتاب کننده رفتار غیر منصفانه ای داشته باشد یا برای او مانع ایجاد کند:
- به دلیل رفتار غیر ورزشی، اخطار – کارت زرد – می گیرد.
- پرتاب بوسیله بازیکنی از دسته مقابل انجام خواهد شد.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

16. قانون ضربه دروازه
Goal Kick
ضربه دروازه روشی برای آغاز مجدد بازی محسوب می شود.
از ضربه مستقیم دروازه، تنها روی دروازه تیم مقابل گل محسوب می شود.
ضربه دروازه هنگامی اعلام می شود که:
- تمام توپ که آخرین بار توسط بازیکن مهاجم لمس شده، از روی خط دروازه، خواه روی زمین یا هوا عبور کند و همچنین گلی که طبق قانون 10 (روش امتیاز دادن) محسوب نمی شود.

چگونگی اجرا
- توپ از هر نقطه در داخل محوطه دروازه (محوطه شش قدم)، بوسیله بازیکنی از دسته مدافع زده می شود.
- بازیکنان تیم مقابل باید در خارج از محوطه جریمه باقی بمانند تا توپ در جریان بازی قرار گیرد.
- زننده ضربه دروازه، قبل از تماس توپ با بازیکن دیگر، نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند.
- وقتی که ضربه زده و توپ مستقیما از محوطه جریمه خارج شد، در بازی خواهد بود.

تخلفات / تنبیهات
اگر توپ زده شده، مستقیما از محوطه جریمه خارج نشود: - ضربه تکرار می شود.

اجرای ضربه دروازه توسط بازیکنی به غیر از دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تمای با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز دستهایش) لمس کند:
- یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تماس با بازیکنی دیگر، عمدا با دستهایش لمس کند:
- یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.
- اگر این خطا در محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق افتاد باشد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.

اجرای ضربه دروازه توسط دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در زمین بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز دستهایش) لمس کند:
- یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.
اگر بعد از اینکه توپ در زمین بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، عمدا با دستهایش لمس کند:
- اگر خطا در داخل محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و ضربه از محلی که خطا شده، زده می شود.
- اگر خطا در خارج از محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و ضربه از محلی که خطا شده، زده می شود.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

17. قانون کرنر
ضربه کرنر
ضربه کرنر روشی برای آغاز مجدد بازی محسوب می شود.
از طربه کرنز تنها روی دروازه حریف گل محسوب می شود.


ضربه کرنر وقتی اعلام می شود که:
- تمام توپ، که آخرین بار توسط بازیکن مدافع لمس شده باشد، از روی خط دروازه، خواه روی زمین یا هوا عبور کند و گلی که طبق قانون 10 محسوب نمی شود.

چگونگی اجرا
- توپ در داخل قوس و نزدیک پرچم گوشه قرار داده می شود.
- میله پرچم نباید حرکت داده شود.
- بازیکنان تیم مقابل حداقل 9,15 متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در جریان بازی قرار گیرد.
- توپ بوسیله بازیکنی از تیم مقابل زده می شود.
- وقتیکه به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد، آنگاه توپ در بازی است.
- زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم توپ را لمس کند تا توپ توسط بازیکنی دیگر لمس گردد.

تخلفات / تنبیهات
اجرای ضربه کرنر توسط بازیکنی بجز دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند: - یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تماس با بازیکنی دیگر عمدا با دستهایش لمس کند:
- یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محل خطا زده می شود.
- اگر خطا در داخل محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.

اجرای ضربه کرنر توسط دروازه بان
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند:
- یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.
اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان، توپ را قبل از تماس با بازیکنی دیگر عمدا با دستهایش لمس کند:
- اگر خطا در خارج محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.
- اگر خطا در داخل محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.

برای هرگونه نقض این قانون:
- ضربه کرنر تکرار می شود.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

18.قوانين محوطه فنی
قوانین فوتبال - محوطه فنی
محوطه فنی
محوطه فنی در تصمیم شماره 2 برد بین المللی قانون سوم توضیح داده شده است. در استادیوم هایی که مسابقات برگزار می شوند، مکانی برای مسئولان و بازیکنان ذخیره به گونه ای که در شکل نشان داده شده است، در نظر می گیرند. محوطه فنی در استادیومها ممکن است مختلف باشد. برای مثال در اندازه یا موقعیت.


اما در هر صورت یادداشت زیر به عنوان راهنمای عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.


▪ اندازه محوطه فنی، یک متر از هر طرف جانبی جایگاه ذخیره که به طرف جلو تا یک متری خط طولی ادامه پیدا می کند.

▪ توصیه شده که برای محدود کردن این محوطه از خط کشی استفاده شود.

▪ تعداد بازیکنانی که طبق مقررات مسابقه می توانند در محوطه فنی ساکن شوند، باید مشخص گردد.

▪ هویت ساکنان محوطه فنی، بر طبق مقررات رقابتها و قبل از مسابقه باید مشخص شود.

▪ تنها یک نفر اجازه دارد، تعلیمات فنی را منتقل کند و باید پس از دادن تعلیمات لازم به وضعیت اصلی خود برگردد.

▪ مربی و دیگر افراد رسمی باید در داخل محوطه فنی باقی بمانند، جز در موقعیتهای خاص. برای مثال فیزیوتراپیت یا پزشک که با اجازه داور می تواند برای کمک به بازیکن مجروح، وارد زمین بازی شود.

▪ مربی و دیگر ساکنان محوطه فنی، در تمام مدت مسئول رفتار خودشان هستند.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

19.قوانين تعيين برنده
روش تعیین تیم برنده
زدن ضربات از روی نقطه پنالتی
چگونگی اجرا
1- داور دروازه ای را که ضربات در آن زده خواهد شد، انتخاب می کند.
2- داور بوسیله قرعه کشی با سکه مشخص می کند و کاپیتان تیم برنده قرعه، زننده اولین ضربه خواهد بود.
3- داور اسامی بازیکنانی را که ضربه را می زنند، یادداشت می کند.
4- طبق شرایط شرح داده شده در زیر، هر تیم پنج ضربه می زند.
5- ضربه ها به طور متناوب زده می شوند.
6- اگر قبل از اینکه هر دو تیم، پنج ضربه را بزنند، یکی از تیمها گلهای بیشتری از تیم دیگر، حتی در صورت کامل شدن ضربه ها توسط تیم دیگر، بدست آورده باشد، زدن ضربه ها متوقف خواهد شد.
7- پس از اینکه هر دو تیم پنج ضربه را زدند، اگر به یک تعداد گل بدست آوردند یا هیچ گلی نزدند، زدن ضربه ها به همین ترتیب ادامه خواهد یافت، تا زمانیکه یکی از تیمها یک گل بیشتر نسبت به دیگری (با زدن ضربه های مساوی) بدست اورده باشد.
8- در صورتیکه تیمی از حداکثر تعداد تعویض های خود بر طبق مقررات بازیهای تحت این شرایط، استفاده نکرده باشد و دروازه بان در جریان ضربه های پنالتی آسیب ببیند و به همین دلیل قادر به ادامه دروازه بانی نباشد، می تواند با یک نفر دروازه بان ذخیره تعویض گردد.
9- بجز موارد گفته شده در بالا، تنها بازیکنانی که تا پایان وقت مسابقه و وقت اضافی در زمین بازی حضور دارند، می توانند در زدن ضربات پنالتی شرکت کنند.
10- هر ضربه باید بوسیله یک بازیکن زده شود و یا بازیکن نمی تواند دوبار ضربه پنالتی را بزند، تا کلیه بازیکنان هر کدام یک ضربه پنالتی را زده باشند.
11- هر بازیکن می تواند در هر موقع از زدن ضربات پنالتی، با دروازه بان تعویض شود.
12- تنها بازیکنان واجد شرایط در مسابقه، اجازه دارند در داخل بازی حضور داشته باشند.
13- همه بازیکنان، بجز زننده ضربه پنالتی و دو دروازه بان، مادامی که زدن ضربه جریان دارد، باید در داخل دایره مرکزی قرار گیرند.
14- دروازه بان همدسته زننده ضربه پنالتی، برروی زمین بازی، خارج از محوطه جریمه ای که ضربات در آن دروازه اجرا می شود و روی خط دروازه در محل تقاطع عرض محوطه جریمه با خط دروازه قرار گیرد.
15- مگر اینکه قوانین مربوط به بازی و تصمیمات برد بین المللی بگونه ای دیگر زدن ضربات از روی نقطه پنالتی را مناسب بداند.
16- وقتیکه تیمی مسابقه را با بیشترین تعداد بازیکن نسبت به حریف به اتمام می رساند، آنها باید تعدادشان را تا مساوی شدن با بازیکنان تیم مقابل کاهش دهن و باید نام و شماره بازیکنانی که خارج می شوند را به داورد اطلاع دهند، مسوول اینکار کاپیتان تیم است.
17- قبل از آغاز کردن ضربات پنالتی، داور باید مطمین شود که تنها به تعداد مساوی بازیکنان هر تیم در داخل دایره مرکزی قرار گرفته و فقط آنها هستند که می توانند در زدن پنالتی شرکت کنند.
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

پست توسط DJ.HAMED »

20.قوانين داور چهارم
قوانین فوتبال - داور چهارم
داور چهارم هنگام تعویض بازیکن
▪ طبق مقررات مسابقات، یک نفر به عنوان داور چهارم برگزیده می شود تا اعمالی را که سه نفر داور دیگر در زمان مسابقه قادر به انجام آن نیستند را انجام دهد.

▪ برگزیده گان مسابقه باید بطور واضح و قبل از مسابقه مشخص کنند که اگر داور قادر به ادامه مسابقه نباشد، داور چهارم عهده دار وظیفه داوری خواهد بود، یا اینکه کمک داور ارشد بجای داور برگزیده و داور چهارم به عنوان کمک داور تعیین می شود.

▪ داور چهارم باید در انجام هرگونه کارهای اجرایی، قبل، در جریان با بعد از مسابقه که مورد نیاز داور است، کمک کند.

▪ او برای کمک به تعویض بازیکنان، در جریان مسابقه مسئول خواهد بود.

▪ او باید بر تعویض توپها نظارت کند و اگر در جریان مسابقه لازم به تعویض توپ باشد، طبق دستور داور، توپ دیگری آماده و در اسرع وقت در اختیار داور بگذارد.

▪ او اختیار دارد وسایل بازیکنان را قبل از ورود به زمین بازی کنترل کند. و چنانچه وسایل بازیکنان منطبق قانون نباشد، به داور اطلاع دهد.
▪ بعد از مسابقه، داور چهارم باید با توجه به اختیاراتش، ضمن مشورت با داور و کمک داوران، گزارش مناسبی از رقتار ناشایست یا حوادث دیگری که خارج از دید داور و کمک داوران اتفاق افتاده، تسلیم کند.

▪ او اختیار دارد، رفتار غیر مسئولانه افرادی را که در محوطه فنی قرار گرفته اند، به داور اطلاع دهد.

▪ داور چهارم در تمام مدت به داور کمک می کند.

▪ داور چهارم می بایست وقتی که داور اشتباها به بازیکن دیگری اخطار می دهد یا وقتی که بازیکنی به دلیل خطای اخطار دوم اخراج نمی شود و یا وقتی که خارج از دید داور و کمک داوران برخورد شدیدی رخ می دهد به داور کمک کند.
منبع:90
__________________________________________________________________________________________

تاپيک قفل ميگردد تا پست بی مرد زده نشود چون اين موضوع نه پاسخ دارد و نه جواب.
قفل شده

بازگشت به “انجمن ورزش”