برنامه نيم فصل ليگ هشتم

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Rookie Poster
Rookie Poster
نمایه کاربر
پست: 31
تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 12:17 pm

برنامه نيم فصل ليگ هشتم

پست توسط hossein v »

ليگ هشتم 15 مردادماه سالجاری با حضور 18 تیم آغاز خواهد شد كه به شرح زیر ميباشد:

هفته اول :
* سایپا کرج - پرسپولیس تهران
* صباباتری قم - پیکان تهران
* راه آهن تهران - ملوان انزلی
* سپاهان اصفهان - پاس همدان
* برق شیراز - پیام مشهد
* ابومسلم مشهد - استقلال تهران
* فولاد خوزستان - مقاومت سپاسی
* پگاه گیلان - استقلال اهواز
* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان

هفته دوم :
* پاس همدان - پرسپولیس تهران
* استقلال تهران - پگاه گیلان
* ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران
* سایپا کرج- فولاد خوزستان
* مقاومت سپاسی شیراز - راه آهن
* پیام مشهد - سپاهان اصفهان
* صباباتری قم - ابومسلم مشهد
* استقلال اهواز - مس کرمان
* ملوان انزلی - برق شیراز

هفته سوم :
* پرسپولیس تهران - ملوان انزلی
* سپاهان اصفهان - استقلال تهران
* سایپا کرج - پیکان تهران
* راه آهن تهران - استقلال اهواز
* ابومسلم مشهد - پاس همدان
* فولاد خوزستان - پیام مشهد
* پگاه گیلان - ذوب آهن اصفهان
* مس کرمان - مقاومت سپاسی
* برق شیراز - صباباتری قم

هفته چهارم :
* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران
* استقلال تهران - مس کرمان
* مقاومت سپاسی - پیکان تهران
* سایپا کرج - راه آهن تهران
* پاس همدان - برق شیراز
* پیام مشهد - پگاه گیلان
* استقلال اهواز - ابومسلم مشهد
* ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان
* صباباتری قم - سپاهان اصفهان

هفته پنجم :
* پرسپولیس تهران - فولاد خوزستان
* برق شیراز - استقلال تهران
* ابومسلم مشهد - پیکان تهران
* سپاهان اصفهان - سایپا کرج
* راه آهن تهران - پاس همدان
* استقلال اهواز - پیام مشهد
* مس کرمان - ملوان بندرانزلی
* مقاومت سپاسی شیراز - پگاه گیلان
* صباباتری قم - ذوب آهن اصفهان

هفته ششم :
* مس کرمان - پرسپولیس تهران
* استقلال تهران - صباباتری قم
* پیکان تهران - راه آهن تهران
* سایپا کرج - پگاه گیلان
* پیام مشهد - پاس همدان
* ذوب آهن اصفهان - ابومسلم مشهد
* فولاد خوزستان - برق شیراز
* مقاومت سپاسی شیراز - استقلال اهواز
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان

هفته هفتم :
* پرسپولیس تهران - پیام مشهد
* استقلال اهواز - استقلال تهران
* ملوان بندرانزلی - پیکان تهران
* برق شیراز - سایپا کرج
* راه آهن تهران - پگاه گیلان
* پاس همدان - مس کرمان
* ابومسلم مشهد - فولاد خوزستان
* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان
* صباباتری قم - مقاومت سپاسی شیراز

هفته هشتم :
* پگاه گیلان - پرسپولیس تهران
* راه آهن تهران - استقلال تهران
* پیکان تهران - استقلال اهواز
* سایپا کرج - ملوان بندرانزلی
* ذوب آهن اصفهان - پاس همدان
* پیام مشهد - صباباتری قم
* مقاومت سپاسی - ابومسلم مشهد
* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
* مس کرمان - برق شیراز

هفته نهم :
* استقلال تهران - پرسپولیس تهران
* پیکان تهران - پیام مشهد
* سایپا کرج - ذوب آهن اصفهان
* سپاهان اصفهان - راه آهن تهران
* ملوان انزلی - پاس همدان
* مس کرمان - ابومسلم مشهد
* استقلال اهواز - فولاد خوزستان
* صباباتری قم - پگاه گیلان
* برق شیراز - مقاومت سپاسی شیراز

هفته دهم :
* پرسپولیس تهران - ابومسلم مشهد
* مقاومت سپاسی شیراز - استقلال تهران
* پگاه گیلان - پیکان تهران
* سپاهان اصفهان - برق شیراز
* راه آهن تهران - ذوب آهن اصفهان
* پاس همدان - سایپا کرج
* پیام مشهد - ملوان انزلی
* مس کرمان - فولاد خوزستان
* استقلال اهواز - صباباتری قم

هفتم یازدهم :
* برق شیراز - پرسپولیس تهران
* پاس همدان - استقلال تهران
* پیکان تهران - سپاهان اصفهان
* سایپا کرج - مس کرمان
* صباباتری قم - راه آهن
* ابومسلم مشهد - پیام مشهد
* فولاد خوزستان - پگاه گیلان
* ملوان بندرانزلی - استقلال اهواز
* ذوب آهن اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز

هفته دوازدهم :
* سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران
* پیکان تهران - استقلال تهران
* مقاومت سپاسی - سایپا کرج
* راه آهن تهران - برق شیراز
* پاس همدان - فولاد خوزستان
* پیام مشهد - مس کرمان
* پگاه گیلان - ابومسلم مشهد
* استقلال اهواز - ذوب آهن اصفهان
* صباباتری قم - ملوان بندرانزلی

هفته سیزدهم :
* پرسپولیس تهران - مقاومت شیراز
* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران
* برق شیراز - پیکان تهران
* سایپا کرج - پیام مشهد
* ابومسلم مشهد - راه آهن تهران
* پاس همدان - استقلال اهواز
* فولاد خوزستان - صباباتری قم
* ملوان بندرانزلی - پگاه گیلان
* مس کرمان - سپاهان اصفهان

هفته چهاردهم :
* صباباتری قم - پرسپولیس تهران
* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی
* پیکان تهران - فولاد خوزستان
* استقلال اهواز - سایپا کرج
* راه آهن تهران - مس کرمان
* مقاومت سپاسی شیراز - پاس همدان
* ذوب آهن اصفهان - پیام مشهد
* ابومسلم مشهد - برق شیراز
* پگاه گیلان - سپاهان اصفهان

هفته پانزدهم :
* پرسپولیس تهران - پیکان تهران
* فولاد خوزستان - استقلال تهران
* سایپا کرج - ابومسلم مشهد
* پیام مشهد - راه آهن تهران
* پاس همدان - صباباتری قم
* سپاهان اصفهان - استقلال اهواز
* ملوان بندرانزلی - مقاومت سپاسی شیراز
* مس کرمان - پگاه گیلان
* برق شیراز - ذوب آهن اصفهان

هفته شانزدهم :
* استقلال اهواز - پرسپولیس تهران
* سایپا کرج - استقلال تهران
* پیکان تهران - پاس همدان
* راه آهن تهران - فولاد خوزستان
* مقاومت سپاسی شیراز - پیام مشهد
* ابومسلم مشهد - سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی
* برق شیراز - پگاه گیلان
* صباباتری قم - مس کرمان

هفته هفدهم :
* راه آهن تهران - پرسپولیس تهران
* پیام مشهد - استقلال تهران
* مس کرمان - پیکان تهران
* سایپا کرج - صباباتری قم
* پاس همدان - پگاه گیلان
* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد
* فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
* برق شیراز - استقلال اهواز
* سپاهان اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز
Rookie Poster
Rookie Poster
نمایه کاربر
پست: 31
تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 12:17 pm

تغییر در برنامه لیگ برتر فوتبال ایران

پست توسط hossein v »

میزبانان رقابت های لیگ برتر در سه هفته نخست تغییر كردند .
برنامه این رقابت ها به شرح زیر است :
هفته اول :
پاس -سپاهان
پیام خراسان برق -شیراز
استقلال اهواز -پگاه
استقلال - ابومسلم
ملوان -راه آهن
ذوب آهن - مس
مقاومت -فولاد
صباباتری -پیكان
سایپا -پیروزی

هفته دوم :
پیروزی - پاس همدان
پیكان -ذوب آهن
راه آهن -مقاومت
ابومسلم -صباباتری
فولاد سایپا
پگاه -استقلال تهران
سپاهان -پیام
برق شیراز-ملوان
مس - استقلال اهواز

هفته سوم :

استقلال -سپاهان
سایپا -پیكان
پاس همدان -ابومسلم
پیام - فولاد
استقلال اهواز -راه آهن
ملوان -پیروزی
ذوب آهن -پگاه
مقاومت -مس
صباباتری - برق .

تاریخ برگزاری این مسابقات هنوز اعلام نشده است .
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”