تقویت حافظه به کمک یوگا

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4178 بار
تماس:

تقویت حافظه به کمک یوگا

پست توسط ganjineh »

کارایی دانش نوین عصر حاضر در تقویت نیروی حافظه نیز به زمینه هایی مانندافزایش ظرفیت سلولهای مغزی، افزایش توان بازخوانی و شناخت داده ها و درنهایت دستیابی به تسلط در این فرایندها محدود می شود.


امروزه کارشناسان علوم آموزشی برای یادگیری بهتر و تقویت حافظه روشهای گوناگونی پیشنهاد می کنند:
۱) روش منطقی:
در این روش با توجه به مفاهیم و ارتباط میان شباهتها و تفاوتها و روابط کلامی موضوع مورد نظر در ذهن سازمان دهی می شود.
۲) درک مفهومی موضوع:
اگر به مفهوم درس توجه بیشتری مبذول شود، شکی نیست که موضوع بهتر در ذهنباقی خواهد ماند. این پدیده را حافظه منطقی می نامند. با این وجود اینمطلب در تمام موارد قابل تعمیم نیست. به عنوان نمونه جدول ضرب قابل درکمفهومی نیست.
۳) فرا یادگیری Over Learning:
هنگامی که فرد بتواند درس آموخته شده را بدون کوچکترین اشتباهی پس دهد میتوان گفت آن را یاد گرفته است. فرا یادگیری عبارت است از یادگیری به مراتبفراتر از این حد. این روش باعث می شود که داده های آموخته شده در ذهنکاملاً مستقر شوند. بسیاری از مهارتهای حرکتی مانند دوچرخه سواری یا شناهرگز فراموش نمی شوند چراکه ما اغلب آنها را بسیار فراتر از سطح اجرای بیغلط تمرین کرده ایم.
۴) یادگیری بی فاصله و با فاصله Unspaced Spaced Learning:
درس خواندن بی وقفه و بدون فواصل استراحت را یادگیری بی فاصله و مطالعه بافواصل استراحت را یادگیری با فاصله می نامند. نتایج کار آزماییها حاکی ازآن است که روش یادگیری با فاصله بسیار بهتر از یادگیری بی فاصله است.
۵) روش تقویت هوش و حافظه از راه قیاس منطقی Mnemonics:
نوعی هنر است که به کمک آن به خاطر سپردن مطالب و اشکال جدای از هم آسانتر می شود. در این روش اولین حرف کلمات را در قالب شعر یا ترکیبی زیبا بهخاطر می سپاریم.
به طور کلی حافظه از دو بخش حافظه کوتاه مدت و بلند مدت تشکیل شده است.
حافظه کوتاه مدت در تکرار مطالبی مانند شماره تلفن برای مدت کوتاه به ماکمک می کند اما در بلند مدت کارایی ندارد. در حافظه بلند مدت اطلاعات دربخشهایی از مغز ثبت و گاه به طور دائم ضبط می شوند. در یوگا اعتقاد بر آناست که تقویت حافظه در رسیدن به آگاهی کل و مرحله رهایی مؤثر است.
یوگا از راههای گوناگونی در تقویت حافظه نقش دارد:
▪ عمق بخشیدن به ادراک به دلیل محدودیتهای حاکم بر حواس پنج گانه،ادراکبشری حتی در حالت فعالیت آرمانی خود نیز گاه محدود و نارسا است. بنابر ایننخستین گام برای دستیابی به ادراک بهتر افزایش حساسیت گیرنده های ادراکیاست. در آیین یوگا برای این کار از روش تحریک و رها سازی استفاده می شود.تحریک از طریق روشهای پاک سازی یا کریا Kriya و رها سازی از طریق تمرینهایتنفسی، شاواسانا Shavasana (رها سازی و آرامش کل بدن) و بسیاری ازتمرینهای دیگر امکان پذیر است.
▪ کاهش میزان پرش افکار و افزایش توان تمرکز تمرینهای یوگا به گونه ایطراحی شده اند که در نهایت منجر به افزایش توان تمرکز و رسیدن به حالترهایی ذهن از افکار ناخواسته می شوند. یکی از دستاوردهای این حالت رسیدنبه توان مهار ارادی فعالیتهای ذهنی است. با اجرای تمرینهای یوگا حتی اگرفرد امکان رسیدن به ابر آگاهی را پیدا نکند نیز دست کم به نیروی تسلط برذهن خود دست خواهد یافت و می تواند از میان موضوعات گوناگون به طور ارادیذهن خود را بر موضوع مورد نظر متمرکز کند و آن را به خوبی یاد بگیرد بدونآن که افکار مزاحم مانع راه او شوند.
▪ فعال سازی بخشهای نهفته مغز بد نیست بدانید حتی مشهور ترین نوابغ تاریخبشر نیز بیش از ۱۰ درصد ظرفیت مغز خود را به کار نگرفته اند. اغلب ما کمتراز ۵ درصد ظرفیت مغزی خود را استفاده می کنیم. با کمک تمرینهای یوگا میتوان نواحی خفته و غیر فعال مغز را نیز به کار گرفت.
▪ جدا سازی خاطرات سودمند از خاطرات بی فایده هدف غایی بهبودی حافظه دراصل شناخت منشأ افکار و پی بردن به سرچشمه وجودی انسان است. به این منظورمی بایست خاطرات سودمند و درس آموز را از خاطرات رنج آور و بی فایده جداساخت. یکی از اهداف تمرینهای یوگا نظم بخشیدن به خاطرات ضبط شده در ذهنانسان است. یادآوری خاطرات بی فایده تنها انرژی روانی انسان را به هدر میدهد. تمرینهای تنفسی مؤثر در تقویت حافظه پیش از شروع مطالعه می توانید باکمک تمرینهای تنفسی ذهن خود را از افکار متفرقه رها کنید.سایت یوگا پیام مهر
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”