معرفی رشته ورزشی کندالینی یوگا

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4178 بار
تماس:

معرفی رشته ورزشی کندالینی یوگا

پست توسط ganjineh »

سیستم یوگا به شاخه های متعددی نظیر هاتا ، راجا ، گیانا ، کارما ،کندالینی، مانترا و لایا یوگا تقسیم شده است که هر کدام از شاخه ها بنا بههدفی که دنبال می کنند به ذکر جزئیات پرداخته و هر فرد میتواند متناسب باخصوصیات فردی و نیاز شخصی روش مورد علاقه خود را انتخاب و دنبال کند. دراینجا ما بنا به درخواست خوانندگان، به معرفی کندالینی یوگا پرداخته ایم.

هدف یوگا هماهنگ کردن سیستم های مختلف بدن است تا در پرتو آن شادابی وتندرستی کلی بدست آید. به گفته سوامی شیواناندا پدر یوگای علمی معاصر:یوگا اتحاد و هماهنگی اندیشه، سخن، کردار و عمل است.
سیستم یوگا به شاخه های متعددی نظیر هاتا ، راجا ، گیانا ، کارما ،کندالینی، مانترا و لایا یوگا تقسیم شده است که هر کدام از شاخه ها بنا بههدفی که دنبال می کنند به ذکر جزئیات پرداخته و هر فرد میتواند متناسب باخصوصیات فردی و نیاز شخصی روش مورد علاقه خود را انتخاب و دنبال کند. دراینجا ما بنا به درخواست خوانندگان، به معرفی کندالینی یوگا پرداخته ایم.
● کندالینی یوگا
کندالینی یک انرژی است که در همه اشخاص وجود دارد. این انرژی به عنوان یککاتالیزور و فعال کننده برای رسیدن به درجه کمال معنوی که همه ما برایتجسم بخشیدن به آن متولد شده ایم، به وجود آمده است. کندالینی یوگا شگردیاست که با بکار بستن آن میتوان به این انرژی دسترسی پیدا نمود. این سیستمبه ما در خنثی کردن فشارهای زندگی کمک میکند تا بتوانیم احساس شادی، سلامتو رضایت را در خود ایجاد کنیم.
کندالینی یوگا یک سیستم پویا و مرکب از تنفس، حرکت، کشش، استفاده از صدا وریتم، تمدد اعصاب و مراقبه است. هر جلسه پرداختن به این یوگا شاملتمریناتی برای گرم کردن بدن و انعطاف ستون مهره ها، مرحله خاصی برایانرژی، تمدد اعصاب و مراقبه است. مجموعه تمرینات کندالینی یوگا را میتوانبه صدها شکل و ترکیب مختلف اجرا نمود.
کندالینی در زبان سانسکریت به معنی "چمبره زده چون مار" است که به نیروینهفته در ما که موجب خود درمانی، ادراک عمیق و نبوغ خلاق میشود، اشارهدارد. به این انرژی روحی، با نامهای متفاوت در بسیاری از علوم رفتاریمختلف اشاره شده است.
در کندالینی یوگا قصد بر این است که ما متوجه شویم که قدرت واقعی هر شخصاز درون حاصل میشود و بدانیم که میتوانیم بر قدرتی فراتر از نیروی عضلاتتکیه کرده و بر جریان روح و انرژی در بدن خود اطمینان داشته باشیم. درپرتو چنین قدرتی، پیشرفت و ترقی به شیوه زندگی تبدیل میشود.در کندالینییوگا این اعتقاد وجود دارد که سیستم عصبی قوی و سیستم غددی سلامت، پیششرطهای یک زندگی سرشار از نظم و درخشندگی به شمار میروند.
کل فلسفه درونی کندالینی یوگا را میتوان در دو کلمه خلاصه کرد: "ایستادگیکردن" به این معنا که در انجام هر تمرین، هنگامی که ادامه دادن مشکل میشودو شخص تصمیمی آگاهانه برای ادامه دادن و ایستادگی کردن میگیرد، به مرحلهای بالاتر از آنچه هست دست یافته و زندگی خود را دگرگون میکند.
در حقیقت، هر تمرینی در کندالینی یوگا، میتواند نماد زندگی ما در ابعادیبسیار کوچک باشد. استادان کندالینی یوگا میان چگونگی انجام شدن تمرین توسطیک کارآموز و چگونه زندگی کردن وی ارتباط مستقیمی میبینند. از نظر آناناگر ما بتوانیم این عادت خوب را کسب کرده و آنرا حفظ کنیم، در هر پیشامدیکه نیازمند صرف نیروی اضافه باشد- رساندن پروژه به ضرب العجل، شرکت درمسابقه ورزش سرنوشت ساز و..- میتوانیم به خود اطمینان کامل داشته باشیم.
شکوفایی کامل کندالینی یوگا در هند صورت گرفته است و از این رودخانه عظیم، از بهم پیوستن سه رود تشکیل شده است:
▪ سنت نات (Nath)، که بر شناخت فنون مقدس تاکید دارد (یوگا)
▪ سنت سانت (Sant)، بر احترام به معلم یا مراد تاکید کرده است. (درکندالینی یوگا، مراد یا پیشوا دارای تاثیر ارتعاشی شناخته میشود، که منظورارتعاش جریان سیال تعالیم اوست نه خود وی.)
▪ سنت باکتی (Bhakti) ، به تجلیل از احترام و ازخودگذشتگی برایمحبوب-خداوند- میپردازد. (مانند مانتراهایی (اوراد) که به وصف صفات وفضایل پروردگار میپردازد.)
چنان که تقسیمات فوق برمی آید، کندالینی یوگا زندگی جوانی در آغاز راهزندگی مستقل را با حس تشخیص ریاضت کشیده یک یوگی ترکیب میکند و انضباط یکسرباز را با دیدگاه یک قدیس در می آمیزد. آگاهی و یافتن پاسخ در این استکه بتوانیم دارای فروتنی کافی برای خدمتگذاری، شان و اقتدار برای الهامبخشی و شجاعت و هوشیاری برای قرار دادن خود در مسیر الهی باشیم.
کندالینی یوگا اگر به طور مداوم و منظم انجام شود میتواند سیستم عصبی راقوی کرده، سیستم غدد را متعادل نموده و انرژی ذهن و احساسات را تحت کنترلدرآورد. در حالی که فنون عمومی یوگا بر تمرینات وضعیت اندام و تنفس متمرکزهستند، کندالینی، با وارد کردن یوگا به فعالیتهای روزمره، آنرا یک گام بهجلو برده است.از جمله تاثیرات کندالینی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
▪ عملکرد بهتر بدن:
کندالینی یوگا، در کنار تغییرات صحیح در شیوه زندگی میتواند دستگاه گوارش،اعصاب، غدد لنفاوی، سیستم قلبی عروقی، غدد و سیستمهای حیاتی دیگر را تنظیمکند.
▪ زیبایی:
کندالینی یوگا میتواند بدنهای عادی و مشکل دار را به اندامهایی برازندهتبدیل کند.کندالینی تنها سیستمی است که بر اهمیت تعادل غدد در رابطه باسلامت جسم و روح تاکید میکند و این امر تاثیر مستقیمی بر زیبایی ظاهری وآرامش درونی دارد.
▪ افزایش درک شهودی:
حس ششم، نعمتی است که همه ما از آن برخورداریم. کندالینی یوگا با کار برروی مراکز عالی مغز به شخص امکان میدهد تا با دریافت ریزه کاریها و محاسبهخصوصیات و اجزای هر موقعیت، به یقینی دست یابد که دیگران از آن بی بهرهاند. درک شهودی قویتر میتواند ما را دربرابر خطرات محافظت کرده و مانعنزدیک شدن به نیروهای منفی شود.
▪ از بین بردن عادات منفی:
بارها پیش می آید که ما در اثر آسیبهای شدید احساسی یا مشکلات حل نشدنیزندگی به خودویرانگری دست میزنیم. این حالت میتواند به اشکال پرخوری،نوشیدن الکل، اعتیاد به مواد مخدر و وابستگیهای مخرب دیگر نمایان شود.درکندالینی یوگا تکنیکهای خاصی وجود دارد که به شخص کمک میکند به کنه آنچهموجب آزارش شده پی ببرد و از عادات منفی خود دور شود.
▪ خلاقیت:
گذشته از تواناییهای هنری، خلاقیت یک توانایی ذهنی است که ما کمک میکنددرهر زمینه خودانگیخته، ماهر و معنادار عمل کنیم. کندالینی یوگا به ما کمکمیکند که کوچکترین عمل ما به صورت یک بیانیه شخصی دربیاید.
vancouveryoga.com
indianetzone.com

سایت فریا
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”