بررسی توان نظامی ارتش همسایه جمهوری اسلامی ایران

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با متفرقه درباره نیروی هوایی ايران به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Novice Poster
Novice Poster
پست: 77
تاریخ عضویت: شنبه 18 خرداد 1392, 7:34 pm
سپاس‌های ارسالی: 1 بار
سپاس‌های دریافتی: 122 بار
تماس:

بررسی توان نظامی ارتش همسایه جمهوری اسلامی ایران

پست توسط arteash »

  تصویر ترکیه و عضویت در ناتو بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال اروپای شرقی توسط ارتش شوروی و تقسیم شدن اروپا به دو بخش سوسیالیست و سرمایه داری کشورهای اروپایی برای اینکه توان مقابله با ارتش شوروی را داشته باشند دست به تاسیس پیمان اتلاتیک شمالی ناتو زدند که هدف از ان مقابله با شوروی و پیمان نظامی کشورهای اروپای شرقی با نام ورشو بود.ترکیه در آن زمان دارای یک مرز 592 کیلومتری باشوروی بود از این رو برای توان مقابله با شوروی و پیمان ورشو در سال 1952وارد پیمان ناتو شد.اولین حضور رسمی این کشور در یک جنگ در کنار ناتو بهبه نبرد در کره برمیگردد که 4500 نفر از ارتش ترکیه در قالب ناتو به کرهاعزام شدند.عضویت در ناتو این فرصت را به ترکیه داد که بتوان به راحتی بهبازار تسلیحاتی امریکا دسترسی پیدا کند و از این رو ترکیه به مرور زمانتبدیل به بزرگترین ارتش عضو ناتو بعد از آمریکا شد.ترکیه باید در دریایسیاه جلوی نیروی دریایی شوروی می ایستاد و با حفظ تنگه بوسفور از دسترسیشوروی به مدیترانه جلوگیری میکرد.ترکیه با عضویت در ناتو متعهد شد که زمین، هوا و دریای سرزمین خود را در اختیار ناتو قرار دهد و همواره بخشی ازارتش خود را به عنوان نیوری واکنش سریع ناتو در اختیار فرماندهی جنوب شرقناتو در ناپل ایتالیا قرار دهد.در دهه 1990 حداقل یک تیپ مکانیزه ، یک تیپزرهی و یک گردان مهندسی خود را به نیورهای واکنش سریع ناتو اختصاص دادهبودند.فرماندهی جنوب شرقی ناتو که به اختصارAFSOUTH خوانده میشود شامل سهکشور یونان، ترکیه و ایتالیا است که مسئولیت حفاظت از دریای سیاه ومدیترانه بر دوش آنهاست.فرماندهی زمینی AFSOUTH ناتو در ازمیر ترکیه قراردارد که تحت سرپرستی ترکها اداره می شود اگرچه جنشین این قرارگاه به طورمعمول یک ادمیرال امریکایی است.همچنین بر اساس پیمان ناتو واحدهایی ازنیروی دریایی (بخشی از ناوگان ششم دریایی امریکا) و واحدهای هوایی امریکادر ترکیه مستقر هستند که شامل حداقل 3 پایگاهه وایی و دریاییمیباشد کهبزگترین آن پایگاه هوایی یو اس اس اینجرلیکس میباشد.از سال 1983 نیروهایهشدار زود هنگام ناتو در کنایا ترکیه مستقر شده اند.این نیرو تجهیزاتبسیاری شامل رادارهای بردبلند و هواپیماهای E3 آواکس را در این شکور مستقرکرده است. نیروی دریایی: به طور تاریخی همواره نیروی دریایی ترکیه (و همینطور امپراطوری عثمانی)یکی از بزرگرتین نیروهای دریایی مدیترانه بوده است وهسته ی نیروی دریاییترکیه نیز مانند دو نیروی هوایی و زمینی بر اساس ارتش متلاشی شده عثمانیساخته شد.اولین تجهیزات نیروی دریایی ترکیه شامل حداقل 6 تا 8 نبردناومتعلق به امپراطوری عثمانی بود که از سال 1923 در نیروی دریایی این کشوربه خدمت گرفته شد.همچنین در بین سالهای 1923 تا 1926 تعدادی از رزم ناوهاو قایقهای اژدر افکن نیروی دریایی عثمانی دوباره بازسازی و به خدمت نیرویدریایی ترکیه درآمد. گفته شده نیروی دریایی عثمانی دارای چند فروند زیردریایی بود کهحداقل دو فروند از این زیردریایی ها نیز به نیروی دریایی ترکیهرسید.همچنین این نیرو در سال 1930به بعد تعدادی زیردریایی و رزم ناو ازایتالیا خریداری کرد و از این رو باید نیروی دریایی ترکیه را جزئ اولیننیروهای دریایی جهان نامید که 3 ربع قرن پیش مجهز به زیردریایی بود. پس از جنگ جهانی دوم و بر اساس دکترین ترومن نیروی دریایی ترکیه برایتجهیز ناوگان دریایی خود به تجهیزات جدید به سرعت دست به خرید زیردریایی ورزم ناو از امریکا زد. در سال 1948 ترکیه 4 فروند زیردریایی کلاس بالو را از امریکا دریافتکرد.همچنین سه زیردریایی دیگر نیز در سال1960 از کلاس گاپی و هفتزیردریایی دیگر نیز در سال 1972 از امریکا دریافت کرد که البته دیگر درخدمت نیستند.همچنین این نیرو بین سالهای 1974 تا سالهای 1983 شش زیردریاییدیگر از آمریکا از کلاس گاپی 3 و Piri Reis-II دریافت کرد. در مورد نیروهای سطحی نیز این نیرو در بین سالهای 1949 تا 1950 4 ناوشکن کلاس گلیاویس و در سال 1959 4 ناوشکن انگلیسی M دریافت کرد. بین سالهای 1967 تا 69 نیز 5 ناوشکن کلاس فلچر نیز به جمع نیرویدریایی ترکیه اضافه شد.در سال 1971 این نیرو ده فروند ناوشکن کلاس فرام1به آمریکا سفارش داد که تا سال 1982 تمامی آنها تحویل این نیرو شدند.دوناوشکن کلاس کارپنتر نیز در سال 1981 به امریکا سفارش داده شد.این نیرواولین سری ناوچه موشک انداز خود را از سال 1970 به خدمت گرفت.همچنین بینسالهای 1971 تا 1972 دو ناوچه موشک انداز کلاس الن ام سامنر از آمریکاخریداری شد.نیروی دریایی ترکیه از المان نیز خریدهایی داشته که برای نمونه: اتین نیرو در سال 1971 شش زیردریایی کلاس اتیلی را از آلمان دریافتکرد.این زیردریایی ها بین سالهای 1974 تا 1988 تحویل ارتش ترکیه شد.اینخریدها با دریافت 4 زیردریایی کلاس پریویز بین سالهای 1993 تا 1998 ادامهداشت. آخرین خید زیردریایی از المان به سال های 2002 و 2006 و تحویل 4زیردریایی کلاس G برمیگردد.همچنین آلمان دو ناوچه موشک انداز کلاس کولننیز در سال 1983 تحویل ترکیه داده است.در پی طرح بازسازی دوباره ارتشترکیه در سال 1980 این کشور 4 ناوچه کلاس میکو در سال 1988 از آلماندریافت کرد.2ناوچه کلاس Barbaros نیز بین سالهای 1994 تا 1997 به ترکیهتحویل داده شد و آخرین سفارش خرید ناوچه مربوط به دریافت 2 ناوچه کلاسSalih reis در سال 1997 می شود که تا سال 2000 هر دو تحویل ترکیهشدند.ترکیه در سال 1990 8 فروند ناوچه کلاس اولیور هازارد پیر به آمریکاسفارش داد که این ناوچه ها تا سال 2003 تحویل ترکیه شدند.همچنین ترکیه بینسالهای 2001 تا 2003 شش فروند رزم ناو کلاس D Estienne Orves از فرانسهدریافت کرد که دارای موشکهای ضدکشتی اگزوست و موشکهای پدافندی استر میباشد. تا دهه 1980 اصلیترین توان رزمی ارتش ترکیه را ناوشکن های این کشورتشکیل میداد که از آمریکا در دهه 150 تا 1960/1970 تحویل گرفته بود ولیاین ناوشکن ها سه دهه گذشته به طور گسترده ای به وسیله رزم ناوها و ناوچههای مشوک انداز آلمانی و آمریکایی جایگزین شده است.نیروی دریایی ترکیه برروی رزم ناوها و ناوچه های موشک انداز خود از انواع موشکهای ضد کشتیهارپوم ، اگزوسه ، کونور و موشکهای پدافند هوایی میسترال ، سی اسپارو واستر استفاده می کند.نیروی دریایی ترکیه در سه منطقه ی عملیاتی حضور دارد. اولین آن منطقه دریای سیاه است که ستاد مرکزی این منطقه عملیاتی دراستانبول قرار دارد.منطقه دوم در دریای اژه است که تخصصی ترین واحدهای زیرسطحی در آن خدمت می کنند.مرکز ستاد این منطقه در ازمیر قرار دارد.منطقهسوم مسئول حفاظت از دریای مدیترانه می باشد. نیروی دریایی ترکیه دارای 57000 پرسنل فعال است از این رو ان را بایدجزئ 10 نیروی دریایی بزرگ دنا دانست.این نیرو در رجیان جنگ سرد وظیفه خطیرمقابله با نیروی دریایی شوروی مستقر در دریای سیاه را بر عهده داشت ولی بافروپاشی شوروی این خطر کمتر شد اگر چه این کشور همچنان با نیروی دریاییروسیه و اوکراین در دریای سیاه روبرو است.از بعد از فروپاشی شوروی نیرویدریایی این کشور وظایف جدید را بر عهده گرفت که یکی از آنها مراقبت ازلوله های نقتی که نفت آسیای میانه و قفقاز را از طریق دریای مدیترانه بهوسیله لوله زیر آب منتقل می کند.از طرفی با ایجاد رابطه نظامی مطلوب باروسیه و حتی انجام مانور نظامی مشترک با این کشور در دریای سیاه رقابت بااین کشور را تبدیل به همکاری کرده این همکاری ها با کشورهای جدا شده ازشوروی نیز بعد از جنگ سرد آغاز شده که برای نمونه امضای پیمانی برایعملیات جستجو و نجات با بلغارستان در سال 1993 نام برد. همچنین این نیرو دارای 24 فروند کشتی مین گذار و مین جکع کن در کنار 24 فروند هاورکرافت کلاس C_117 و C_302 می باشد. نیوری دریای ترکیه هموارهن قش مهمی در ناتو بازی می کند کههماناجلویگری کردن از نفوذ نیروی دریایی شوروی از دریای سیاه به دریایمدیترانه بود و نیوری دریایی ترکیه این کار را در جنگ سرد به خوبی انجامداد.نیروی دریایی ترکیه که بزرکترین نیروی دریایی مدیترانه است همواره درخط مقابله دریایی با نیروی دریایی شوروی در دریای سیاه و مدیترانه بودهاست.حفاظت از تنگه بوسفورکه میتوانست راه دسترسی شوروی به شمال افریقاباشد را به خوبی محافظت کرد.اگر چه که این نیرو تاکنون در هیچ نبرد واقعیشرکت نکرده است ولی دارای پتانسیل عملیاتی بسیاری است. زیردریایی زیردریا� �ی آلمانی کلاس گئور 4 زیردریایی کلاس پریویز 4 زیردریایی کلاسAtilay 6 زیر دریایی کلاسAIP 6 هنوز تحویل نشده ناوچه موشک انداز تندرو ناوچه کلاس SalihReis 2 ناوچه کلاسBarbaros 2 ناوچه کلاسYavuz 4 ناوچه کلاسG 8 در دست بهسازی ناوچه کلاس کونکس 8 5 فروند بازنشسته شده ناوچه کلاسTF-2000 6 هنوز تحویل نشده رزم ناو رزم ناو کلاس میلگیم 12 در دست ساخت رزم ناو کلاس D'Estienne d'Orves (شش فروند) هوادریا هواپیمای گشت دریایی ATR-500-72 10 در دست ساخت با توان ضد زیردریایی هواپیمای گشت دریاییCN-235 6 با توان ضد زیردریایی(ساخت اندونزی) بالگرد ضدزیردریاییS-70B سی هاوک 7 17 فروند دیگر سفارش بالگرد ضد زیر دریایی بل212 14 دارای نقش فرعی نجات قایق سریع موشک انداز ، قایق اژدر افکن کلاس KihcII 6 2 فروند تحویل شده کلاس KihcI 3 کلاس yidiz 2 کلاس Ruzgar 4 کلاس Dogan 4 کلاس Kartal 8 نیروی هوایی تاریخچه نیروی هوایی ترکیه به سال 1909 و سازمان هوایی رزمی امپراطوریعثمانی بر میگردد که در آن زمان یکی از بزرگترین دارندگان هواپیماهای رزمیبه شمار می آمد. در آن سال با بازدید دو تن از نظامیان ترک از همایش هوا نبرد درپاریس امپراطوری علاقه مند شد که به نیروی هوایی مجهز شود ولی تلاش در اینراستا تا سال 1911 یعنی سالی که امپراطوری عثمانی با فرانس پیمانی برایخرید هواپیما و آموزش خلبان امضا کرد به نتیجه ای نرسید. با فروپاشی امپراطوری عثمانی و تشکمیل جمهوری ترکیه باقیماندهنیروهای هوایی نوین ترکیه تاسیس شد که در بدو تاسیس از سال 1924 کارکناناین نیروی هوایی جدید برای آموزش به خارج اعزام شدند.یک سال بعد اولیندانشکده پرواز نیروی هوایی در ایسکی تاسیس شد و همان سال اولین گروه ازدانشجویان در این دانشکده فارغ التحصیل شدند.با وجود این همچنان تا سال1930 برخی از پرسنل برای آموزش به آمریکا، ایتالیا، فرانسه و انگلستانفرستاده می شدند.از سال 1933 نیروی هوایی خود مسئول آمزوش پرسنل این نیروشد.در سال 1940 نیروی هوایی ترکیه دارای 500 فروند هواپیمای رزمی بود کهبزرگترین نیروهای منطقه بالکان و خاور میانه محصوب می شد.با وجود داشتناین نیروی هوایی بزرگ ، ترکیه در جنگ دوم جهانی بی طرف باقی ماند ولی ارتشاین کشور تا سال 1945 همواره درآماده باش کامل بود.البته در این مدت نیرویهوایی ترکیه چندان بیکار نبود.با اشغال بلغارستان و یونان توسط آلمان واتحاد ایتالیای فاشیستی با آلمان این کشور از شمال شرق تا جنوب تحت محاصرهبود و نیروی هوایی ترکیه دست به پروازهای شناسایی بر فراز یونان ،بلغارستان و دریای مدیترانه و سیاه برای اطلاع از وضعیت نیروهای المانی میزد.در این دوره شهرهای مرزی ترکیه توسط واحدهای رزمی ارتش اداره میشد وغذای بسیاری به عنوان آذوقه برای بدترین حالت ممکن در این شهر ذخیره شدهبود.ترکها خوب میدانستند در صورت شکست روسیه هدف بعدی المان ترکیه خواهدبود و از این رو در این سالها مبالغ بسیاری را صرف خرید تجهیزات نظامیبرای روز مبادا کردند.در این دوران نیروی هوایی ترکیه هواپیماهای بسیاریعمدتا از انگلستان مانند: اسپید فایر، کروتس فالکن، فری باتلی،اروانسنفهاوکر هاریکن و هواپیماهای آمریکایی P40 تماهاوک، B-24، B26،p47تاندربلت و......را خریداری کرد.ولی با وجود این اقدامات از شانس خوبترکها آلمان پشت دروازه های مسکو شکست خورد و دیگر به ترکیه نرسید. بعد از جنگ در سال 1950 نیروی هوایی ترکیه تصمیم به تجهیز نیرویهوایی خود به جتهای جنگی گرفت و از این رو در این سال 8 خلبان خود را برایطی دوره پرواز با هواپیماهای جت به امریکا فرستاد که یک سال بعد فارغالتحصیل شدند.اولین اسکادران نیروی هوایی ترکیه مجهز به جت در سال 1952 بانام اسکادران 9 شکاری با گردانهای عملیاتی 191/192/193 تاسیس شدند.از سال1957 با تاسیس مرکز آموزش های هوایی تمامی دوره های پروزای جت برایخلبانان در ترکیه برگزار شد و از این رو اعزام خلبان به امریکا برای آموزشمتوفق شد. نیروی هوایی ترکیه از سال 1957 به 2 منطقه تاکتیکی تقسیم شد که یکیاز اصلی ترین دلائل تشکیل آن همکاری بیشتر با ناتو بود.فرمانده ای منطقهای اول در شهر Eskisehir مستقر است و وظیفه حراست از غرب کشور و تنگهبوسفور را دارد که در 4 پایگاه هوایی مستقر می باشد و منطقه دوم درDiyarbakir قرار دارد.نیروی هوایی ترکیه دارای 16 اسکادران شکاری، یکاسکادران سوخت رسان، یک اسکادران شناسایی،6 اسکادران آموزشی ، 6 اسکادرانترابری حمل و نقل ، 8 اسکادران موشک پدافندی است که در 8 پایگاه هوایی جمعشده اند.تا سال 2005 میلادی حداقل دو اسکادران شکاری وسه تا چهار اسکادرانترابری در اختیار ناتو بوده اند که در عملیات متحد ناتو شرکت داشتهاند.همچنین تا سال 1994 اصلی ترین موشک پدافندی ارتش ترکیه که 6 اسکادرانکامل را تشکیل میداد انواع قدیمی و از رده خارج شده نایت هرکولس ساختامریکا بود که با دریافت موشکهای آمریکایی هاوک، موشکهای ثابت هرکولس بهتدریج از خدمت خارج شدند. حداقل دو اسکادران نیز به موشکهای راپیر انگلیسی اختصاص داده شدهاست.ارتش ترکیه در دهه 1950 برای افزایش توان شکاری خود اولین اسکادرانهای جت جنگی خود را از نوع T-33 تحویل گرفت و از سال 1952 تعدادی از F84Gو F86 و در اواخر دهه 1950 جتهای جنگی مافوق صوت F100D را از امریکاخریداری کرد. نیروی هوایی ترکیه در مجموع 206 فروند F100C/D را تحویل گرفت و باافزوده شدن این جنگنده این نیرو در دهه 1960 تبدیل به ششمین نیروی هواییبزرگ ناتو شد.از سال 1963 نیروی هوایی ترکیه 144 فروند شکاری مافوق صوتF-104G تحویل گرفت که تا سال 1955 همچنان در خدمت بودند.همچنین این نیروطی دهه 1960 تا 1970 حدود 200 فروند F5A/B را تحویل گرفت بادریافت 72فروند F4E فانتوم2 در سال 1971 و تحویل 110 فروند F4E مازاد ارتش امریکادر سال 1973 کارایی نیروی هوایی ترکیه افزاش چشمگیری پیدا کرد.از اوائلدهه 980 ارتش ترکیه برای جایگزین کردن جنگنده های قدیمی F5 و F-104 دست بهتولید تحت امتیاز جنگنده جنگنده بمب افکن های F-16 ساخت لاکهید مارتین درداخل زد.این برنامه که بزگترین برنامه تولید F-16 در خارج از امریکا وبزرگترین برنامه نظامی ترکیه بود شامل تولید F-16 در دو دروه که شامل دورهاول 160 فروند و در دوره دوم 52 فروند می شد.این برنامه شامل تولید F-16Cو F16 D بلوک 30 می شد که البته تمامی آنها با استاندارد بلوک 40 ساختهشدند.این نیرو در سال 1994 دارای 56400 نفر پرسنل بود که این تعداد در سال2006 میلادی با اندکی رشد به 60000 نفر رسیده است. از دهه 1980 با تاسیس مرکز تولید TAI در ترکیه به کمک امریکایی ها برایتولید هواگرد در ترکیه این کشور توانست تجهیزات پرنده نیروی هوایی خود راتولید کند.این تاسیسات تاکنون 216 فروند جنگنده بمب افکن F16C/D را درداخل برای ترکیه ساخته و در حال اسخت 30 فروند دیگر نیز میباشد.سری اولاین جنگنده ها که شامل 160 فروند F16C/D بلوک 30 بود بین سالهای 1987 تا1996 تحویل نیروی هوایی ترکیه شد که شامل 136 فروند F16c (نمونه تک نفرهرزمی) و 24 فروند F16D(نمونه دو نفره اموزشی با توان رزمی مشابه مدل C)بود. جنگنده های بلوک 30 مجهز به رادار APG-68V و بلوک 50 مجهز به رادارAPG-68V5 بودند و هر دو سری از موتورهای جنرال الکتریک F-110-GE که آن نیزدر ترکیه مونتاژ می شود بهره میبرند. آخرین برنامه تولید F16 در این کشور شامل سفارش 30 فروند دیگر در سال2005 با استاندارد بلوک 50 برای تولید در داخل است.در حال حاضر ترکیه بعداز امریکا (سازنده F16) ، رژیم صهیونیستی و مصر بزرگترین کاربر f16 درجهان به حساب می ایدو این هواپیما اصلی ترین جنگنده نیروی هوایی ترکیه میباشد که به طور گسترده ای جایگزین جنگنده های F5/F4/F104 شده است. همچنین در این تاسیسات 50 فروند هواپیمای ترابری CN-235 و 34 فروندهواپیمای Sf-260D برای ترکیه تولید شده است و قرار است بالگردهای ضد تانکT-19 نیز در این تاسیسات تولید شود.این نیرو هم اکنون در حال بررسی برایتولید هواپیماهای ترابری C130J هرکولس برای جایگزینی هواپیماهای پا بهسنگذاشته C130B/E می باشد اگر چه ترکیه در حال بهسازی هواپیماهای C130E خودبا همکاری یک پیمانکار از رژیم صهیونیستی می باشد.ولی بزرگترین برنامهآینده ارتش ترکیه تولید و به خدمت گرفتن جنگنده مدرنF35 می باشد.جنگندهمشترک F35 ساخت لاکهید مارتین امریکا که به طور مشترک توسط امریکا وانگلستان برای جایگزینی جنگنده A10، F16 و هارپیر ساخته شده امروزه برایدارندگان جنگنده های F16 که میخواهند این جنگنده را تا دهه آینده جایگزینکنند یک فرصت خوب است. ترکیه نیز به عنوان چهارمین دارنده F16 از سال 2002 به عنوان هفتمینشریک این پروژه خواهان تولید F35 در داخل شد.قبل از ترکیه کشورهایانگلستان ف ایتالیاف هلند،دانمارک،کانادا و نروژ نیز جزئ این برنامه بودهاند.در سال 2007 میلادی قراداد مشارکت در این طرح برای ترکیه به تولیدداخلی این جنگنده تبدیل شد و نیروی هوایی ترکیه قصد دارد 100 فروندF35A رابا قیمت 11 میلیارد دلار در مرکزTAI تولید کند.نیروی هوایی ترکیه باجایگزینی جنگنده F35 در خط تولید با f16 کارایی این نیرو را به شدت بالاخواهد برد. هواپیماها.......... F16C/D بلوک 50 (76 فروند) توضیح: ، در حال بهسازی تحت برنامه CCIP F16C/D بلوک40 (103 فروند ) توضیح: در حال بهسازی تحت برنامه CCIP F16C/Dبلوک50+ (30 فروند ) توضیح: در حال تولید F16C/D بلوک30( 37 فروند) توضیح: در حال بهسازی تحت برنامه CCIP F-42020 ترمیناتور(52 فروند) توضیح:بهسازی شده تو سط رژیم صهیونیستی F4E فانتوم ( 71 فروند) توضیح:خارج از سرویس رزمی RF-4E(32 فروند) F5-2000 (45 فروند) توضیح: بهسازی شده توسط رژیم صهیونیستی F5A/B(14 فروند) توضیح: متعلق به تیم آکروجت نیروی هوایی ترکیه با نام ستارگان ترک هواپیماهای ترابری A-400M (10 فروند) توضیح:اغاز تحویل سال 2010 ترابری C-130E (7 فروند) توضیح:در دست بهسازی ترابری C-130B(6فروند) ترابری C-10T(16 فروند) ترابری CN-235-100M (50 فروند) توضیح: سه فروند مدل VIP سوخت رسان KC-135R(7 فروند) هواپیمای هشدار زود هنگام E-737-700(4 فروند) توضیح: در دست ساخت هواپیمای آموزشی پیشرفته T-38A (69 فروند) توضیح: با سازه ی بهسازی شده هواپیمای آموزشی T37B/c (58 فروند) توضیح: باسازه ی بهسازی شده هواپیمای آموزشی مقدماتیSf-260D(38 فروند) هواپیمای آموزشی مقدماتی T-41(28 فروند) بالگرد ترابری AS-532Ul کوگارد(20 فروند) بالگرد ترابری UH-1H موشک های هوا به هوا AIM-120A/B(تعداد:314) توضیح:رادار فعال میان برد اسپاروAIM-7E(تعداد:367) توضیح:رادار نیم فعال میان برد AIM-9Xسایدونیدر)junhn:457( توضیح: فرو سرخ کوتاه برد.سفارش داده شده AIM-9B/L/M/I/S/P3 سایدونیدر توضیح:فرو سرخ کوتاه برد موشکهای هوا به زمین هارمAGM-88(تعداد95) توضیح:ضد رادار AGM-142(تعداد:99) توضیح:کروز AGM- 84KاسلمER (تعداد:50) توضیح:کروز.سفارش داده شده AGM-154Aجی سو (تعداد:50) توضیح:کروز. سفارش داده شده AGM-154Cجی سو(تعداد:54) توضیح:کروز.سفارش داده شده AGM-65G-1ماوریک (تعادا:275) توضیح:ضد سطح AGM-65A/Bماوریک(تعداد:500) توضیح:هدا� �ت تلویزیونی ضد سطح موشکهای پدافندی زمین به هوا MIM-140هاوک (تعداد:24) توضیح:بهسازی شده با رادار دیجیتال راپیر(تعداد:86) توضیح:بهساز� � شده به همراه 84 فروند موشک Zipkin KMS (تعداد: ؟) توضیح:موشک استینگر با پرتابگر 4 لول FIM-92Cاستینگر(تعداد:108) همچنین در حدود 1500 بمب لیزری GBU-8/10/12 انواع غلافهای هدایت لیزری LANTIRN و spike pave نیروی زمینی قسمت پایانی: واحدهای نظامی نیرو زمینی ترکیه به صورت زیر سازمان دهی شده است: 1 - فرماندهی واقع در استانبول 2 - فرماندهی واقع در مالاتیا 3 - فرماندهی واقع در ارزینكان 4 - فرماندهی دریایی اژه واقع در ازمیر 5 - فرماندهی مستقر در شمال قبرس 6 - فرماندهی هوانیروز 7 - فرماندهی آموزش 8 - فرماندهی لجستیك این تعداد تیپ و لشکر در 10 سپاه گرداوری شده است. 4 لشکر مکانیزه -2 لشکر پیاده 14 تیپ مکانیزه پیاده-14 تیپ زرهی-12 تیپ پیاده-5 تیپ تکاور-5 تیپ اموزشی باشند.تیپهای مکانیزه عبارتند از: یک گردان زرهی ، دو گردان مکانیزه، یک گردان توپ خانه به اضافه یک گردانشناسایی، تیپهای پیاده نظام نیز شامل چهار گردان پیاده نظام و یک گردانتوپخانه و هر تیپ تکاور نیز شامل سه گردان تکاور و یک گردان توپ خانه سبکمیباشد.ترکیه به چهار منطقه جغرافیایی از دیدگاه نظامی تقسیم شده کهفرماندهی (ستاد مشترک) در پایتخت آنکارا قرار دارد.اولین ناحیه نظامیترکیه در استانبول که در ناحیه اروپایی ترکیه می باشد قرار دارد که بههمراه فرماندهی دریایی اژه وظیفه حفاظت از تنگه استراتژیک بوسفور را برعهده دارد.ناحیه دوم در جنوب شرقی ترکیه از نواحی همسایه با سوریه، ایرانو عراق محافظت میکند.ناحیه سوم در Erzican مستقر است که در مرز ارمنستان وگرجستان قرار دارد که این منطقه مسئول حفاظت از دره های عمیق و کوه هایبلند مرزی با این دو کشور میباشد.با اغاز جنگ خلیج فارس و حمله متحدین بهعراق در سال 1991و جدا شدن کردستان عراق از دولت مرکزی صدام منطقه چهارمنیز در شمال عراق تشکیل شد.بزرگترین نیروی مستقر ترکی در خارج از سرزمیناصلی ترکیه در بخش ترک نشین قبرس مستقر هستند که در سال 1995 بالغ بر30000 سرباز با حدود 407 تانک سنگین در این جزیره مستقر بودند که البتهرفته رفته از تعداد این نیروها کاسته شده.همچنین در سال 1994 در حدود 1500سرباز ترک در بوسنی و هرزگوئین و 300 سرباز در سومالی تحت رهبری نیروهایسازمان ملل حضور داشتند.تا سال 1993 فرماندهی نیروهای مستقر در سومالی ازطرف سازمان ملل متحد در اختیار ترکها بود اگر چه امروزه دیگر نیروهای ترکیدر بوسنی و هرزگوئین و سومالی حضور ندارند. با افزایش تنش بین ترکیه و یونان در دهه 1970 ترکیه دست به خریدتجهیزات نظامی برای تقویت بنیه دفاعی خود زد.از این رو این کشور در دهه1970 دست به خرید تانکهای M-60 از امریکا و لئوپارد1 از آلمان زد.همچنینطی برنامه ای در دهه 1980 این کشور برنامه بهسازی گسترده ای برای حدود3000 تانک قدیمی M-48 امریکایی را اجرا کرد که تا آن زمان بزرگترین برنامهارتقا تسلیحات در ترکیه به حساب می آمد.با این بهسازی ها تانک M-48تااستاندارد تانکهای M60A1 رسیدند.در سال 1994 ترکیه با همکاری امریکا تلاشکرد تجهیزات نظامی خود را با استاندارد روز ناتو هماهنگ کند که این برنامهبهسازی جنگنده های F-4 وF-16 و رزم ناوهای ترکی را در بر میگرفت.از آنجاییکه ترکیه عضو ناتو است بیشتر تجهیزات خود را از غرب به ویژه امریکا تهیهمیکند.البته ترکها از روسیه و در زمان جنگ از شوروی نیز تجهیزاتی رادریافت میکردند.ترکها در دهه 1970 توانستند نفربرهای BRT-60 را از روسیهتهیه کنند و در سال 1994 برای جایگزینی این نفربرها از روسیه 110 فروندBRT-80 خریداری کردند. تجهیزات سبک ترکیه از دهه 1970 دست به تولید تحت امتیاز برخی سلاح های انفرادی ساخت کمپانی هکلر کخ آلمان زده است که عبارتند از: سلاح تهاجمی G-3، مسلسل دستی Mp-5، مسلسل نیمه سنگین MG-3 ، سلاح تهاجمی HK-33 با کالیبر 5.56×51 ناتو برای جایگزینی سلاح G-3. همچنین دیگر ساح های موجود در ارتش ترکیه عبارتند از: مسلسل نیمه سنگین FN MAG با کالیبر 7.62 ناتو، مسلسل سبک FN MINIMI باکالیبر 5.56، کارابین M4 با کالیبر 5.56 برای نیروهای ویژه و تکاور، سلاحتهامی M-16 با کالیبر 5.56 برای نیروهای مخصوص و تکاور، نارنجک اندازهایM203، T40، MK19 با کالیبر 40 میلیمتر ، تیربار سنگین برونینگ M3 باکالیبر 12.7 میلیمتر، انواع سلاح های تک تیرانداز Kalekalp308، Gepard ودراگانوف و سلاح تهاجمی AK-47 باری برخی واحدهای پلیس. برنامه های آینده یکی از برنامه های اینده ارتش ترکیه جایگزین تانکهای قدیم بهسازی شدهM-48 است که در اوج خدمت در حدود 3000 عدد از آنها را در خدمت داشت.بهسازیاین تانکها در دهه 80 میلادی برای ارتقا به استاندارد M-60 آغاز شد.ولیامروزه ارتش ترکیه خواهان به خدمت گرفتن تانک سنگین جدید برای جایگزینیتانک M-48 و در اینده نه چندان دور M60 های خود است. در اوائل دهه 1990 ارتش ترکیه اقدام به خرید تانک لئوپارد2 کرد. این تانک طی یک رقابت سخت با تانک آبرامز امریکایی خریداری شد.یکی ازدلایل انتخاب لئوپارد2 به جای ابرامز در خدمت داشتن تانک لئوپارد1 پیش ازاین بود.ارتش ترکیه خواهان ساخت حداقل 300 تانک لئوپارد2A6 در داخل وبهسازی لئوپاردهای2 موجود با تا این استاندارد است. (توضیح ارنستو رومل: فکر کنم منظورش لئوپارد1 بوده باشه و لئوپارد 2 ایی که نوشته اشتباهه.) ارتش آلمان(بازم اشتباه نوشته فکر کنم! چون از متن اینطور به دست میادکه منظورش ترکیه است و نه آلمان.) در حال بهسازی تانکهای M60 خود نیزمیباشد ولی رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیاز به یک تانک مدرن برای تقویتناوگان تانکهای فرسوده این کشور را یک نیاز راهبردی در دراز مدتخوانده.ارتش ترکیه تا سال پیش قصد به خدمت گرفت تانک مرکاوا اسرائیلی راداشت ولی بعد از جنگ33 روزه بین حزب الله و رژیم صهیونیستی و نابودی چنددستگاه از این تانک این برنامه با متوقف ماند و از طرفی طرح بهسازینفربرهای M-113 توسط رژیم صهیونیستی لغو و از قرار معلوم به یک پیمانکارداخلی سپرده شده است.(البته حتی در آن زمان نیز قراردادی برای بهسازی بستهنشده بود و تنها رژیم صهیونیستی پیشنهادهایی داده بود.) ولی یکی از پر سر و صداترین برنامه های نیروی زمینی ترکیه خرید 50فروند بالگرد ضد تانک است.این برنامه دیرینه، مربوط به اوائل دهه 1990 استکه ارتش ترکیه خواهان به خدمت گرفتن بالگرد ضد تانک نوینی بود.حداقل دوبار در این برنامه دو بالگرد برای تولید انتخاب شد.اول بالگرد روسیکاموف52 و بار دوم بالگرد امریکایی AH-1Z زولو کبرا.ترکیه در بار نخستخواهان تولید تحت امتیاز بالگرد روسی کاموف 52 مدل دو سرنشینه کاموف 50بود و حتی مدل ویژه ای را از این بالگرد با کابین پشت سر هم برای ترکیهتدارک دیده شده(در کاموف 52 استاندارد خدمه در کنار هم قرار میگیرند.). در نهایت این برنامه کنار گذاشته شد و قرار شد بالگرد کبرا در اینکشور تولید شود ولی این برنامه نیز لغو شد تا اینکه در سال 2006 ارتشترکیه رسما بعد از 13 سال بالگرد ایتالیایی اگوستا ویستلندT129 را برایتولید در داخل اتخاب کرد.قرار است 50 فروند از این بالگرد توسط ترکیه بهخدمت گرفته شود که 41 فروند از ان در داخل ساخته می شود.این بالگردها مجهزبه انواع موشک های ضد تانک هلفایر و تاو خواهد بود و می تواند موشکهایاستینگر را برای دفاع از خود حمل کند.همچنین ترکیه در حال مذاکره برایتولید تحت امتیاز سلاح تهاجمی G-36 باری جایگزینی با دو سلاح G-3 و Hk-33است.ترکیه از دهه 1960 تا اواخر دهه 1990 سلاح G-3 و از اواخر دهه 1980سلاح HK-33 را برای جایگزینی G-3 تولید کرده و قصد دارد با تولید داخلیG-36این دو سلاح را از خدمت خارج کند. توپهای ضدهوایی توپ40 میلیمتری L/70 (تعداد: 300) توپ40 میلیمتری L/60 (تعداد:600) توپهای دو لول: توپ 35میلیمتری امریکایی ارلینگGDF-003(تعداد:120) توپ 35 میلیمتری امریکایی ارلینگGDF-001(تعداد:100) توپ35 میلیمتری امریکایی ارلینگ GDF-D01(تعداد:440) توپ20 میلیمتری Rh202 Rhmeinetal Mk.20 (تعداد:300) توپ40 میلیمتری امریکاییM42 (تعداد:110) توپ چهار لول: مسلسل 12.7 میلیمتری، M-55 (تعداد:900) توپخانه راکتی TR-300 Kasuga WS-1A (تعداد:5) توضیح: راکت انداز 4 لول 302 میلیمتری با برد 80 کیلومتر TR-300 Kasuga WS-1B (تعداد:25) توضیح: راکت انداز 4 لول 302 میلیمتری با برد 180 کیلومتر موشک امریکایی MGm 140 Block IATACMS (تعداد:72) توضیح:موشک نیمه بالستیک با کلاهک خوشه ای با برد 160 کیلومتر M-270 MLRs (تعاداد:12) توضیح: راکت انداز 12 لول 222 میلیمتری با برد 70 کیلومتر T-22 MLRS (تعداد:50) توضیح:راکت انداز 122 میلیمتری ، 40 لول با برد 40 کیلومتر TR-107 MLRS(تعداد:48) راکت انداز 12 لول 107 میلیمتری RA-7040 MLRS (تعداد:24) توضیح: راکت انداز 40 لول 70 میلیمتری TOROS 230A (تعداد: ؟) توضیح: راکت انداز 8 لول 230 میلیمتری با برد 65 کیلومتر TOROS 260A () تعداد: ؟ توضیح:راکت انداز 8 لول 260 میلیمتری با برد 110 کیلومتر توپ خودکشی T 155 Firtna(K9T) (تعداد: 350) توضیح:155 میلیمتری ، سفارش داده شده توپ امریکایی M110 (تعداد : 219) توضیح: 203 میلیمتری M107 (تعداد:36 ) توضیح: 177 میلیمتری توپ امریکایی M55 (تعداد : 9) توضیح:203 میلیمتری توپ امریکایی M-44T (تعداد: 222) توضیح:بهسازی شده ، 155 میلیمتری توپ امریکایی M-52T (تعداد: 356) توضیح: بهسازی شده، 155 میلیمتری توپ امریکاییM-108T (تعداد:26) توضیح:بهسازی شده، 155 میلیمتری توپ کششی T155 panter (155mm) (تعداد: 400) توضیح:سفارش داده شده M-101(105mm) (تعداد:825) M-114(155mm) (تعداد:532) M-115(203mm) (تعداد:162) M-116(75mm) (تعداد:175) M-59(155mm) (تعداد:171) توپ اسکودا (155mm) (تعداد: 128) توپهای صحرایی بدون لگد: توپM-40A(106mm) (تعداد:2135) توپM-20(75mm) (تعداد:1000) توضیح:انبار شده توپM-18(57mm) (تعداد:850) توضیح:انبار شده خمپاره انداز HY-12DI(120mm) (تعداد:578) UT-1(81mm) (تعداد:352) MI/M29(81mm) (تعداد:3175) M-30(107mm)(تعداد: 1265) M-16(60mm0(تعداد: ؟

منبع : [External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “متفرقه درباره نیروی هوایی”