عادت ها واعتقادات غلط ایرانی هادر رانندگی و نگهداری از خودرو

در اين بخش ميتوانيد درباره موضوعاتي كه در انجمن براي آنها بخشي وجود ندارد به بحث و گفتگو بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Shahbaz, MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 2659
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۸, ۹:۵۸ ق.ظ
محل اقامت: روبروی شما
سپاس‌های ارسالی: 2234 بار
سپاس‌های دریافتی: 14097 بار

عادت ها واعتقادات غلط ایرانی هادر رانندگی و نگهداری از خودرو

پست توسط RAHVAR »

 عادت ها و اعتقادات غلط ایرانی ها در رانندگی و نگهداری از خودرو
 

1- نگه داشتن پدال ترمزدر هنگام عبور از دست اندازها:این کار فشار زیادیرا به سیستم فنربندی،اکسل و سیستمترمز اتومبیل وارد میکند و نحوه صحیح ردشدن از دست انداز به این صورت است که بایدطوری برنامه ریزی کنیم که تا قبلاز رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و درهنگام عبور از دست اندازترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد

2-بالا کشیدن ترمزدستی بدون نگهداشتن کلید آن: چندی پیش در انگلیس دیدم که دوستم زمانی که میخواهدترمزدستی را بالا بکشد دکمه آن را فشار میدهد و سپس آن را بالا میکشد از اوپرسیدمدلیل این کارت چیه؟ گفتش اولین باری که برای امتحان رانندگی رفتهبودم سر همینکشیدن ترمز دستی منو رد کردن و برای همه خنده دار بود کهمیگفتم تو ایران همهاینطوری ترمز دستی رو میکشن و بعدا متوجه شدم کهانگلیسی ها به این دکمه کلاچ ترمزدستی میگویند و تا زمانی که کلاچ ترمزدستی را نگرفتی نباید آن را بالا بکشی بعداخودم هم از تعدادی از دوستانمکه مکانیک را به صورت علمی میدانند گفتند که کشیدنترمز دستی بدون نگهداشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده های آن و وارد آمدن فشار بیشاز حد بهسیم ترمز دستی میشود(خدا رو شکر خودم این عادت رو ترک کردم و ترمز دستیرودرست بالا میکشم)

3-عدم تعویض به موقع روغن گیربکس : در همینتیونینگ تاک بهکرات دیده شده که افرادی خودروشان 150 هزار کیلومتر یابیشتر کار کرده و وقتی همازشان میپرسی واسکازین را تا به حال تعویض کردیمیگویند مگر واسکازین هم نیاز بهتعویض دارد؟ در جواب باید گفت بلهواسکازین نیز مانند روغن های دیگر نیاز به تعویضدارد که تعویض به موقع آنباعث روان کارکردن گیربکس،سلامت گیربکس و...میشود کیلومترتعویض آن بستگیبه نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آندارد

4-تعویض یکباردر میان فیلتر روغن:گاها دیده شده که افراد فیلتر روغنرا یک بار در میانتعویض میکنند و اکثرا همین افراد از فیلتر های با کیفیت پاییناستفادهمیکنند.ابن کار باعث میشود فیلتر عمل تصویه را نتواند به صورت کاملانجامدهد و منجر به آسیب های جدی به موتور اتومبیل میشود که بعدا متوجهمیشویم اگر هربارفیلتر را عوض میکردیم و فیلتر مناسب جایگزین می کردیمچقدر از هزینه تعمیر موتور وصرف وقت جلوگیری میشد

5-درجا گرم کردنماشین به مدت طولانی:این کار نه تنهامفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتوروارد می آورددرجا کارکردن بیش از حد باعث گرمشدن بیش از حد منبع اگزوزمیشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خودبرای موتور ضرر دارد.در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند سپسچند کیلومتراولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طیکرد.

6-پایینآوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر دراتوبان:چندی پیش یکآزمایش درمجله auto crose انگلستان انجام شد و نشاد داد اگر یک اتومبیل دراتوبانکولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشهراننده آن 40 درصدباز است کمتر است.

7-خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک:این کار باعثوارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ و گیربکس و.. میشود.

8-گرفتنترمز وکلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو: این کار خود باعث اینمیشود که متراژترمز افزایش پیدا کند زیرا زمانی که کلاچ درگیر است ازنیروی ترمزی موتور نیزاستفاده میشود و زمانی که کلاچ و ترمز باهم فشارداده میشود خود باعث دیرتر ایستادنخودرو میشود بهترین کار این است که ترمزرا فشار داده وقبل از اینکه خودرو به لرزشبی افتد کلاچ را بگیریم.

9-باسرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن وبالعکس:بسیار دیده شده که رانندگانیبا سرعت های بسیار پایین در لاین سرعت حرکتمیکندد و در عوض رانندگانی باسرعت های زیاد در لاین های کناری حرکت میکنند که هردو باعث ایجاد خطراتجبرا ن نا پذیری میشوند.

10-ریختن آب لوله کشی داخلرادیاتور:اینکار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور و واتر پمپ و موتورمیشودو بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر هم شده. بهترین کارایناست که آب را جوشانده و بگزاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیمهرچه دفعات سردشدن وجوشاندن بیشتر شود آب سالم تر میشود فقط دقت کنید کهبعد از سرد شدن رسوبات درته ظرف است پس از ریخت ته آب به داخل رادیاتورخود داری کنید البته مایع های آمادههم در بازار هست که خوب روش اول قابلاطمینان تر است.

11- ریختن آب لوله کشیداخل منبع شیشه شور:این کارباعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع ، شلنگ ها،نازل و پمپ آب آنمیشود برای تامین این آب هم می توان از روش بالا استفاده کردالبته مایعهای آماده هم در بازار هست .

12-سنگین کردن بیش از حد خودرو:پرکردنصندوق عقب با وسایلی که به آن احتیاجی نیست باعث بالا رفتن مصرف سوختمیشودحدالامکان باید خودرو خود را سبک کنیم .

13-نصب باربند درمواقعی که به آننیاز نداریم: باربند را فقط باید زمانی ببندیم که به آناحتیاج داریم زیرا وجودباربند باعث بالا رفت مصرف سوخت حداقل به میزان 10درصد میشود
14-نشاندن کودک روی پای سرنشین جلوی خودروی ایربگ دار: اینکار بارها دیده شده که بسیار هم خطرناکهست و در یکتصادف کوچک اگر ایربگباز شود حتما کودک خفه خواهد شد بهتر است همیشهکودک روی صندلی مخصوص درردیف عقب بشیند

15-استفاده از بنزین معمولی درخودروهای دارای مبدلکاتالیستی:بنزین های معمولی موجود در کشور با اینکه روی پمپ هانوشته بدونسرب اما باز هم مقدار زیادی سرب دارد که سرب موجود در آن قاتلمبدلکاتالیستی است و با توجه به اینکه بنزین سوپر کیفیت بهتری نسبت بهبنزین معمولیدارد بهتر است از بنزین سوپر استفاده شود.

16-دقتنکردن به سطح کیفی روغنموتور و تطبیق آن با سطح کیفی روغن توصیه شده توسطکارخانه: مثلا چند وقت پیش دیدمکه فردی در موتور پراید داشت روغن توتال5000 میریخت و پس از اینکه به او توضیحدادم که سطح کیفی توتال 5000 sj استو روغن موتور سازگار با پرایدsf یا sg است درانتخاب روغن خود تجدید نظرکرد.

17-استفاده از نور بالا در مه: در شرایط مهآلود استفاده ازنور بالا دید را کمتر میکند در این شرایط نور خودرو باید روی نورپایینباشد و اگر خودرو مه شکن دارد باید آن را روشن کرد

18-خاموشنکردنخودرو پس از طی مسافت طولانی : این کار برای ماشین های گازوییلی استنه بنزینیبیشتر دیده شده رانندگان صبر میکندد تا فن خودرو خاموش شود سپسموتور را خاموشمیکنند این کار ضرر جدی به موتور وارد میکند کارکردن بیش ازحد باعث گرم شدن بیش ازحد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقلمیشد که به نوبه خود برای موتور ضرردارد.اگر خودرو بیش از اندازه گرم باشدزمانی که اتومبیل را خاموش کنیم سیستم فناتوماتیک روشن میماند و نیازی بهروشن گذاشتن ماشین نیست

19-تکیه پا بهکلاچ:بسیار دیده شدهرانندگانی که وقتی حتی با دنده پنج در اتوبان حرکت می کنند پایخود را رویکلاچ تکیه میدهند و کلاچ کورس کامل خلاصی را طی میکند و این کار باعثفشارآمدن به گیربکس میشود.

20-جلو آوردن بیش از حد صندلی:خیلیازافراد(البته بیشتر خانم ها) فکر میکنند هرچه صندلی جلو تر باشد تسلطراننده بیشترمیشود و به اصطلاح دست فرمون خوب میشود.خیر اینطور نیست صندلیباید طوری باشد کهراننده کاملا راحت باشد

21-گازدادن قبل از خاموشکردن خودرو:این کار قبلا در خودرو های کاربراتوری برای بهتر روشنشدن خودروانجام میشد .ولی در خودرو های انژکتوری این کار مضر است زیرا زمانی کهشماگاز میدهید وسپس سویچ را میبندید مقداری بنزین نسوخته باقی میماند که خودباعثخرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن میشود.

22-گازدادنقبل از روشن کردن خودروی انژکتوری:این کار قبلا در خودرو های کاربراتوریبرایبهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودرو های انژکتوری این کاربی فایدهاست.

23-پارک کردن خودرو خلاف جهت خیابان:زمانی که شماخودرویتان را مثلا درسمت راست خیابان به صورت عکس پارک کنید اگر خدایینکرده خودرویی با خودروی شمابرخورد کند شما مقصر حادثه شناخته میشوید.

24-خاموششدن خودرو به دلیلنداشتن سوخت:این کار در بعضی اوقات باعث سوختن پمپ بنزینمیشود و اصولا نباید گذاشتچراغ بنزین روشن شود زیرا رسوبات و ناخالصی هایته باک وارد مسیر سوخت میشود و باعثاختلال در کار پمپ بنزین؛فیلتر بنزین ونهایتا انژکتور میشود
   تصویر     
  
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 416
تاریخ عضویت: شنبه ۴ فروردین ۱۳۸۶, ۹:۴۳ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 284 بار
سپاس‌های دریافتی: 488 بار

Re: عادت ها واعتقادات غلط ایرانی هادر رانندگی و نگهداری از خ

پست توسط saeed_hz »

خاموشنکردنخودرو پس از طی مسافت طولانی : این کار برای ماشین های گازوییلی استنه بنزینیبیشتر دیده شده رانندگان صبر میکندد تا فن خودرو خاموش شود سپسموتور را خاموشمیکنند این کار ضرر جدی به موتور وارد میکند کارکردن بیش ازحد باعث گرم شدن بیش ازحد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقلمیشد که به نوبه خود برای موتور ضرردارد.اگر خودرو بیش از اندازه گرم باشدزمانی که اتومبیل را خاموش کنیم سیستم فناتوماتیک روشن میماند و نیازی بهروشن گذاشتن ماشین نیست


****با تشکر از پست مفیدتون.
در مورد این بند مطمئن هستید ؟چون معمولا خودرو در زمان حرکت در اتوبان وافزایش دمای موتور میبایست پس از توقف مدتی روشن بماند تا از طریق گردش اب دمای موتور نرمال شود.مورد فن هم زمانی موجه هست که واتر پمپ کار کند تا سب خنکی اب و بالطبع کاهش دمای موتور شود.وپس وقتی موتور خاموشه کارکرد فن تاثیری تو کاهش دمای موتور نخواهد داشت.
اساتید فن نظرشونو مطرح کنند استفاده میکنیم.
 هیچ چیز واقعا خراب نیست ، حتی ساعتی كه از كار افتاده است ، دو بار در روز زمان را درست نشان می دهد ...توماس ادیسون 
Junior Poster
Junior Poster
نمایه کاربر
پست: 139
تاریخ عضویت: دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۸۹, ۵:۵۲ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 203 بار
سپاس‌های دریافتی: 427 بار

Re: عادت ها واعتقادات غلط ایرانی هادر رانندگی و نگهداری از خ

پست توسط azarbod »

ممنون از مطالب مفیدتون ولی تو قسمت 10 یه سوالی داشتم اینکه داخل رادیاتور اب جوشیده میریزن یا ضدیخ وضد جوش واگر در یک روز گرم اب رادیاتور جوش بیاره وازش بخار خارج بشه باید در ان صورت چی کارکنیم
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 2659
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۸, ۹:۵۸ ق.ظ
محل اقامت: روبروی شما
سپاس‌های ارسالی: 2234 بار
سپاس‌های دریافتی: 14097 بار

Re: عادت ها واعتقادات غلط ایرانی هادر رانندگی و نگهداری از خ

پست توسط RAHVAR »

خاموش نکردن خودرو پس از طی مسافت طولانی : این کار برای ماشین های گازوییلی است نه بنزینی بیشتر دیده شده رانندگان صبر میکندد تا فن خودرو خاموش شود سپس موتور را خاموش میکنند این کار ضرر جدی به موتور وارد میکند کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد.اگر خودرو بیش از اندازه گرم باشد زمانی که اتومبیل را خاموش کنیم سیستم فن اتوماتیک روشن میماند و نیازی به روشن گذاشتن ماشین نیست

اینارو تو یه سایتی دیدم


Please Login or Register to see this code

البته اين مورد يه حالت خاص هم داره ،‌ وقتی با فشار زياد و يا ترافيك سنگين مدت زيادی رو رانندگی كرديم و ماشين خيلی داغ شده بد نيست قبل از خاموش كرن ماشين يه حای مناسب يه مقدار با ماشين حركت كنيم تا حرارت روغن و آب در كل مجموعه يكنواخت بشه و اختلاف دمای زياد بين رادياتور و موتور از بين بره و ضمناً روغن هم به همه جا برسه. در ضمن اينكه باطری هم مقداری شارژ ميشه.در تأیید صحبتهای آموزنده دوستمون باید بگم که من چند روز پیش وقتی اومدم توی پارکینگ دیدم دمای آب کمی بالاتر از 90 قرار گرفته و بعد از پارک کردن خودرو زمانی که می خواستم خودرو رو خاموش کنم دیدم فن روشن شد. من نادان هم گذاشتم تا فن خوب کار کنه (برای بهتر شدن آبرسانی به موتور چندتا گاز هم دادم) بعد از خاموش شدن فن ماشین رو خاموش کردم. صبح روز بعد وقتی ماشین رو روشن کردم دیدم مثل تراکتور می لرزه در حالی که زمانهایی که این کار رو انجام نمی دادم ماشین موقع روشن شدن اصلاً لرزش نداشت. حالا اینجا می بینم دوستمون میگه که این کار باعث خراب شدن ماشین میشه و کلاً غلطه. به نظر من بهتره بعد از یه رانندگی پر گاز و یا رانندگی طولانی (مثل مسافرتهای جاده ایی) قبل از توقف ماشین کمی با سرعت کم و دور موتور آرام حرکت کنه، اینطوری موتور بهتر خنک میشه.==================================================================

آب جوشیده در رو به این خاطر میریزن که رسوبات کمی داره
بله هم ضد یخ هم ضد جوش میریزن


1-اگه ماشين جوش اورد و در كنار خيابون متوقف شديد و خواستيد خنكش كنيد هيچوقت ماشين خاموش نكنيد ودر حالت روشن با اب ريختن روي شونه هاي رادياتور اون رو خنك كنيد و بعد به ارامي در راديات رو باز كنيد و ماشين رو خنك كنيد
2-اگر پياده شديد و ديديد كه تسمه پروانه پاره شده راهي به جز خاموش كردن نداريد فقط در حالي كه داريد ماشين رو خنك ميكنيد هر چند ثانيه يك به مدت حدودا 10 ثانيه استارت بزنيد به صورتي كه ماشين روشن نشه تا روغن گردش كنه و پوسته موتور خنك شه چون داغ موندنش ضرر هاي زيادي به ماشين ميزنه
و در مرحله بعد اگه خواستين تسمه رو عوض كنيد حتما لقي براش بزاريد چون سفت بودن بيشاز حد تسمه ضررهاي زيادي به ماشين ميزنه
هميشه يه تسمه يدك همراهتون باشه
حتما از ضد يخ استفاده كنيد كه هم عمر قطعات رو خيلي افزايش ميده و هم از جوش اوردن جلوگيري ميكنه
اگه چند وقته ماشينتون ضد يخ نداشته اصلا توش ضد يخ نريزيد چون تمام سوراخ هاي راديات رو باز ميكنه و امكان داره كار بدتر بشه
و در اخر هم هيچوقت ترموستات رو برنداريد چون با توجه به اينكه سر سيلندر اكثر ماشينا المنيوميه امكان تركيدن سر سيلندر هست


================================================
با توجه به نزديك شدن به فصل گرما ، يك نكته راجع به استفاده از كولر :

پس از وارد شدن به داخل خودرو، پنجره های خودرو را پایین کشیده و صبر کنید تا هوای داخل خودرو عوض شود، بعد ازچند دقیقه می توانید سیستم تهویه مطبوع خودرو را روشن نمایید.

‏آیا می دانید دلیل انجام این کار چیست؟

بر اساس تحقیقات صورت گرفته ، داشبورد ، صندلی وسیستم تهویه هوای خودرو از خود گاز بنزن ساطع می کنند که یک گازبسیار سمی و سرطانزاست ( حتما" بارها بویی شبیه پلاستیک گرم شده را در خودرویتان احساس کرده اید ، این همان بوی گاز سرطانزای بنزن است.) علاوه بر سرطانزایی ، گاز بنزن به استخوان ها اسیب رسانده ( مسمومیت استخوان ها ) ونیز باعث ابتلا به انومیا ( نوعی از سرطان خون مربوط به گلوبولهای قرمز خون ) و کاهش سطح گلوبولهای سفید بدن می گردد . همچنین تماس طولانی مدت با این گاز سمی باعث ابتلا به لوکمیا ( نوع دیگری از سرطان خون مربوط به گلوبولهای سفید خون ) ودر مواردی همزمان با افزایش ریسک ابتلا به سرطان باعث سقط جنین در خانمها نیز می گردد .

جالب است بدانید:

میزان سطح قابل قبول بنزن در هوای ازاد حدود 50 میلی گرم در هر فوت مربع می باشد ، در حالیکه میزان بنزن موجود در داخل یک خودروی پارک شده با پنجره های بسته بین 200 تا 400 میلی گرم می باشد . حال اگر این خودرو در فضای باز و زیر نور خورشید در دمای بالای 60 درجه فارنهایت پارک شده باشد سطح بنزن موجود در فضای داخل آن بین 2000 تا 4000 میلی گرم بالا می رود که 40 برابر بیشتر از سطح قابل قبول آن می باشد .

افرادیکه سوار خودرویی با پنجره های بسته می شوند بطور اجتناب ناپذیری در معرض تنفس پی در پی و بیش از اندازه این گاز مهلک و سمی قرار می گیرند .

علاوه بر موارد ذکر شده بالا بنزن گازیست که :

کلیه ها و کبد را تحت تاثیر قرار داده و از همه خطرناکتر اینکه بدن انسان به سختی می تواند این ماده سمی و خطرناک را دفع نماید.پس دوستان عزیز قبل از سوار شدن داخل خودرو ، پنجره ها و درب خودرویتان را باز نمایید و بگذارید هوای سمی و زهرالود انباشته شده داخل اطاق خودرو خارج گردد ، به عبارت دیگر این ماده سمی را از فضای خودروی خود بیرون برانید .
   تصویر     
  
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 4380
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۴, ۱:۱۴ ب.ظ
محل اقامت: کرج پلاک 43!
سپاس‌های ارسالی: 6704 بار
سپاس‌های دریافتی: 12099 بار
تماس:

Re: عادت ها واعتقادات غلط ایرانی هادر رانندگی و نگهداری از خ

پست توسط Mohammad 1985 »

saeed_hz نوشته شده:خاموشنکردنخودرو پس از طی مسافت طولانی : این کار برای ماشین های گازوییلی استنه بنزینیبیشتر دیده شده رانندگان صبر میکندد تا فن خودرو خاموش شود سپسموتور را خاموشمیکنند این کار ضرر جدی به موتور وارد میکند کارکردن بیش ازحد باعث گرم شدن بیش ازحد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقلمیشد که به نوبه خود برای موتور ضرردارد.اگر خودرو بیش از اندازه گرم باشدزمانی که اتومبیل را خاموش کنیم سیستم فناتوماتیک روشن میماند و نیازی بهروشن گذاشتن ماشین نیست


****با تشکر از پست مفیدتون.
در مورد این بند مطمئن هستید ؟چون معمولا خودرو در زمان حرکت در اتوبان وافزایش دمای موتور میبایست پس از توقف مدتی روشن بماند تا از طریق گردش اب دمای موتور نرمال شود.مورد فن هم زمانی موجه هست که واتر پمپ کار کند تا سب خنکی اب و بالطبع کاهش دمای موتور شود.وپس وقتی موتور خاموشه کارکرد فن تاثیری تو کاهش دمای موتور نخواهد داشت.
اساتید فن نظرشونو مطرح کنند استفاده میکنیم.


آقا با خیال راحت خاموش کن !
به همه سياستمداران مشکوک باش.
جکسون براون
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 2659
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۸, ۹:۵۸ ق.ظ
محل اقامت: روبروی شما
سپاس‌های ارسالی: 2234 بار
سپاس‌های دریافتی: 14097 بار

Re: عادت ها واعتقادات غلط ایرانی هادر رانندگی و نگهداری از خ

پست توسط RAHVAR »

10 فرمان رانندگی

یک تصادف رانندگی می‏تواند عواقب تلخ و سنگینی در پی داشته باشد. برایرانندگی ایمن تنها داشتن مهارت‏های ابتدایی رانندگی و کنترل خودرو کافینیست و لازم است با قوانین و اصول ایمنی نیز آشنا بود. در اینجا چند نمونهاز این قوانین که رعایت‏شان احتمال وقوع حادثه را کاهش می‏دهد مرورمی‏کنیم.


1.رعایت فاصله ایمن:اگر راننده خودروی جلویی ناگهان ترمز کند و شما فاصله ایمن را از خودرویجلویی رعایت نکرده باشید احتمال برخورد و تصادف بیشتر می‏شود.

2.پیروی از قانون سه ثانیه:هر راننده‏ای باید قانون سه ثانیه را بداند و رعایت کند. وقتی خودرویجلویی‏تان از کنار یک جسم ثابت مانند درخت یا تیر چراغ برق عبور کرد بهآرامی بشمارید: «هزار و یک، هزار و دو و هزار و سه» اگر قبل از اتمامشمارش، شما هم به آن جسم رسیدید، یعنی خیلی نزدیک به خودروی جلویی هستید.لازم است در آب و هوای نامساعد فاصله را دو برابر کرده و تا شش ثانیهبشمارید.

3.استفاده از چراغ چشمک‏زن:آگاه نکردن سایر رانندگان از تصمیمات رانندگی‏تان خیلی خطرناک است.راننده‏های دیگر نمی‏توانند حدس بزنند شما قصد گردش به راست دارید یامی‏خواهید تغییر مسیر بدهید. علامت دادن برای ایمنی خودتان، سرنشینان،سایر رانندگان، موتورسواران، دوچرخه‏سواران و عابران‏پیاده الزامی است.

4.مانع نشدن از روانی ترافیک:رانندگی با سرعت بسیار کم گاهی می‏تواند خطرناک‏تر از رانندگی با سرعتیکمی بیش از حد مجاز باشد. در مواقعی که ترافیک سنگین است و خودروهای دیگردر مسیر در حال عبور هستند، تغییر مسیر مداوم و مانع از عبور سایر خودروهاشدن موجب اتلاف وقت بیشتر می‏شود، در حالی که حرکت منظم و پشت سرهمخودروها باعث روانی ترافیک می‏شود. سعی کنید در جریان ترافیک رانندگی کنیدو اگر خودروی پشت سر شما قصد دارد سریع‏تر حرکت کند، به او اجازه عبوربدهید. ممکن است او مشکلی داشته باشد که شما از آن بی‏اطلاع‌اید.

5.رعایت سرعت ایمن:سرعت به خودی خود کشنده نیست. مشکل سرعت نامناسب است. برای مثال اگر بارانیا برف سنگینی در مسیری که رانندگی با سرعت 65 کیلومتر در ساعت مجاز استببارد و دید راننده و توانایی توقف خودرو کاهش پیدا کند، رانندگی با اینسرعت احتمال تصادف را افزایش می‏دهد. همین‌طور وقتی در جاده‏ای ناآشنامثلا جاده‏های بین شهری با پیچ و خم‏های زیاد رانندگی می‏کنید، نمی‏توانیدبا همان سرعتی که برای بومی‏ها ایمن است، رانندگی کنید و بهتر است سرعت رابا شرایط و سطح راحتی خودتان تنظیم کنید.

6.استفاده از آینه ‏ها:لزوم ترمز کردن یا تغییر مسیر را پیش‏بینی کنید. همیشه محیط رانندگی رازیر نظر داشته باشید و مراقب حرکت سایر راننده‏ها و عابران‏پیاده باشید.این‌طوری احتمال اینکه لازم باشد ناگهان ترمز کنید یا از مسیر منحرف شوید،کم می‏شود. یک راننده خوب همیشه از موقعیت‏ها آگاهی دارد و با استفاده ازآینه‏ها می‏داند در اطراف‌اش چه می‏گذرد.

7.رعایت حدود: قابلیت‏هاو محدودیت‏های خودروی‌تان را بدانید. خوردوهای قدیمی قابلیت‏های خودروهایجدید را ندارند. بیش از توان خودروی‌تان سرعت نگیرید و طوری رانندگی کنیدکه بتوانید در موقع لزوم و به موقع ترمز کنید. همچنین خودرو باید به‌طورمنظم عیب‏یابی شده و از نظر فنی بازدید شود.

8.افزایش اطلاعات:اگر می‏خواهید راننده بهتری باشید و یاد بگیرید چه‌طور می‏توان موقعیت‏هایپرخطر را مدیریت کرد، لازم است درباره خودرو و تصمیم‏گیری در شرایط پرخطربیشتر اطلاعات کسب کنید. در دوره‏های آموزشی شرکت کنید و با بیشتر کردناطلاعات و مهارت‌تان ایمنی‏تان را پشت فرمان افزایش دهید.

9.بستن کمربند ایمنی:کمربند ایمنی را ببندید و از سایر سرنشینان هم بخواهید از کمربند ایمنیاستفاده کنند. بستن کمربند ایمنی احتمال جراحات سنگین و مرگ‏بار را هنگامحادثه کاهش می‏دهد.

10.مسوولیت‏پذیری:مسوولیت‏پذیر باشید. وقتی پشت فرمان می‏نشینید، مسوول مراقبت از جان خود،سرنشینان، عابران پیاده و سایر رانندگان هستید. از رفتارهای پرخطر اجتنابکنید. هنگام رانندگی صدای ضبط خودرو را بلند نکنید. بیش از ظرفیت خودرومسافر سوار نکنید. پشت فرمان با تلفن همراه صحبت نکنید و به قوانینراهنمایی و رانندگی احترام بگذارید.
   تصویر     
  
ارسال پست

بازگشت به “ساير گفتگوها”