گذر عمر

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه موضوعات فرهنگي و ادبي به بحث و تبادل نظر بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 46
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 2 فروردین 1390, 2:08 pm
سپاس‌های ارسالی: 76 بار
سپاس‌های دریافتی: 192 بار
تماس:

گذر عمر

پست توسط saghar130 »

 [FONT=Tahoma,sans-serif]تصویر  
 [FONT=Tahoma,sans-serif]  
 [FONT=Tahoma,sans-serif]  
 [FONT=Tahoma,sans-serif]  
 [FONT=Tahoma,sans-serif]طی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]شد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]این [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]عمر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]تو [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دانی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]سان [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]پوچ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بس [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]تند [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چنان [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دمان [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]همه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]تقصیر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]من [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]است [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]این [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خود [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]می [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دانم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نکردم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فکری [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]تعمق [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ننمودم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]روزی [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]ساعتی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]یا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]آنی [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]سان [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]می [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گذرد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]عمر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گران 
[FONT=Vrinda,sans-serif]

 [FONT=Tahoma,sans-serif]کودکی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]رفت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بازی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فراغت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نشاط [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]فارغ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نیک [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]مرگ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]حیات [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]همه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گفتند [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کنون [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]تا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بچه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]است [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]بگذارید [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]تا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بخندد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]شادان [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]پس [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]این [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دگرش [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فرصت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خندیدن [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نیست [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]بایدش [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نالیدن [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]من [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نپرسیدم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هیچ [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]پس [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]این [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ز [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]رو [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نتوان [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خندیدن [FONT=Vrinda,sans-serif]! /  [FONT=Tahoma,sans-serif]نتوان [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فارغ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]آسوده [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ز [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]غم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]، [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]همه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]شادی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دیدن [FONT=Vrinda,sans-serif] / [FONT=Tahoma,sans-serif]همچو [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]مرغی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]آزاد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]زمان [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بال [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گشودن [FONT=Vrinda,sans-serif]! /  [FONT=Tahoma,sans-serif]سر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بام [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]شد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خوابیدن [FONT=Vrinda,sans-serif]!/  [FONT=Tahoma,sans-serif]من [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نپرسیدم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هیچ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]پس [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]این [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ز [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]رو [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بایدم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نالیدن  
 [FONT=Tahoma,sans-serif]هیچ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کس [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نیز [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نگفت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]زندگی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چیست؟ [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]چرا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]می [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]آییم؟ [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]بعد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]این [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چند [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]صباح [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کجا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باید [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]رفت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]؟ [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]سان [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باید [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]رفت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]؟ [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]با [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کدامین [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]توشه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]سفر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باید [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]رفت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]؟ [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]من [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نپرسیدم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هیچ [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]هیچ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کسی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نیز [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نگفت [FONT=Vrinda,sans-serif]   
 [FONT=Vrinda,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]نوجوانی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]سپری [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گشت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بازی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فراغت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نشاط [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]، [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فارغ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نیک [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]مرگ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]حیات [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]بعد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]این [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باز [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نفهمیدم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هیچ [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]سان [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بگذشت [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]لیک [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گفتند [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]جوان [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هست [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هنوز [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]بگذارید [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]جوانی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بکند [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]بهره [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]عمر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]برد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کامروایی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بکند [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]بگذارید [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خوش [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باشد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]مست [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]بعد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]این [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باز [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]او [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]را [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]عمری [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هست [FONT=Vrinda,sans-serif][SIZE=85]:   
 [FONT=Vrinda,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]یک [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نفر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بانگ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]برآورد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]او [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]اکنون [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باید [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فکر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فردا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بکند [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]دیگری [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]آوا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]داد [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چو [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فردا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بشود [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فکر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فردا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بکند [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]دیگری [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گفت [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]همانطور [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]رفت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دیروزش [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]بگذرد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]امروزش [FONT=Vrinda,sans-serif] / [FONT=Tahoma,sans-serif]بگذرد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فردایش   [FONT=Vrinda] 
  [FONT=Vrinda,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]با [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]همه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]این [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]احوال [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]من [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نپرسیدم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هیچ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]سان [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بگذشت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]؟ [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]آن [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]همه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]قدرت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نیروی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]عظیم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ره [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]مصرف [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گشت [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]نه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]تفکر، [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]تعمق [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]اندیشه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دمی [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]عمر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بگذشت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]حاصلی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]مسخرگی [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]چه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دانی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ز [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کف [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دادم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]مفت [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]من [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نفهمیدم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کس [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نیز [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]مرا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هیچ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نگفت [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]قدرت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]عهد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]شباب [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]می [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]توانست [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]مرا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]تا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خدا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]پیش [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]برد [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]لیک [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بیهوده [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]تلف [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گشت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]جوانی [FONT=Vrinda,sans-serif]    [FONT=Tahoma,sans-serif]هیهات [FONT=Vrinda,sans-serif]!   
 [FONT=Vrinda,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]آن [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کسانی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نمی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دانستند [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]زندگی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]یعنی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]،راهنمایم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بودند [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]عمرشان [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]طی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]می [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گشت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خود [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بیهوده [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]مرا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]می [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گفتند [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چو [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]آنان [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باشم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چو [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]آنان [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دائم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]فکر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خوردن [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باشم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فکر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گشتن [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]فکر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]تامین [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]معاش [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]فکر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ثروت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باشم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]فکر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]همسر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باشم [FONT=Vrinda,sans-serif]    [FONT=Tahoma,sans-serif]کس [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]مرا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هیچ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نگفت [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]زندگی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خوردن [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نیست [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]زندگی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ثروت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نیست [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]زندگی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]داشتن [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]همسر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نیست [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]زندگانی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کردن [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]فکر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خود [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بودن [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]غافل [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]جهان [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بودن [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نیست   [FONT=Tahoma,sans-serif]ای [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]صد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]افسوس [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چون [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]عمر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گذشت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]معنیش [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فهمیدم [FONT=Vrinda,sans-serif]!!!!!!!!!............................................ [FONT=Vrinda,sans-serif][SIZE=85]<   
 [FONT=Vrinda,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]حال [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]من [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]می [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فهمم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هدف [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]زیستن [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]این [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]است [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]رفیق [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]من [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]شدم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خلق [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]با [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]عزمی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]جزم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]پای [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بند [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]هوا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ها [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گسلم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]پای [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]در [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]راه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]حقایق [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بنهم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]با [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دلی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]آسوده [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]فارغ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]شهوت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]آز [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]حسد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کینه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بخل [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]مملو [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]عشق [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]جوانمردی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]زهد [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]در [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ره [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کشف [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]حقایق [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کوشم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]شربت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]جرات [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]امید [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]شهامت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نوشم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]زره [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]جنگ [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]برای [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ناحق [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]پوشم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]ره [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]حق [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]پویم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]حق [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]جویم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]پس [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]حق [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گویم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]آنچه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]آموخته [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ام [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دگران [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نیز [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نکو [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]آموزم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]شمع [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]راه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دگران [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گردم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]با [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]شعله [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خویش [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]ره [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]نمایم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]همه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]، [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]سراپا [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]سوزم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]من [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]شدم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خلق [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]مثمر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باشم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]نه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چنین [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]زائد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]جوش [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خروش [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]عمر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]و [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]حسرت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]خاموش   [FONT=Tahoma,sans-serif]ای [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]صد [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]افسوس [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]که [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چون [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]عمر [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گذشت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]معنی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]اش [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]فهمیدم [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]حال [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]می [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]پندارم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کین [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دو [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]سه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]روز [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]از [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]عمرم [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]چه [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ترتیب [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]گذشت [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]کودکی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]بی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]حاصل [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]نوجوانی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]باطل [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]وقت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]پیری [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]غافل [FONT=Vrinda,sans-serif]/  [FONT=Tahoma,sans-serif]به [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]زبانی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]دیگر [FONT=Vrinda,sans-serif]/  [FONT=Tahoma,sans-serif]کودکی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]در [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]غفلت [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]در [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]جوانی [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]شهوت [FONT=Vrinda,sans-serif] /  [FONT=Tahoma,sans-serif]در [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]کهولت [FONT=Vrinda,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]حسرت   
[FONT=Arial,sans-serif]من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم  
[FONT=Arial,sans-serif]باغ بهشت و سایه طوبی و قصر حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم  
ارسال پست

بازگشت به “شعر و ادبيات”