گزارش البرادعي به ضرر ايران نيست

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار و حوادث روز به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 436
تاریخ عضویت: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸۵, ۹:۱۲ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 484 بار
سپاس‌های دریافتی: 517 بار

گزارش البرادعي به ضرر ايران نيست

پست توسط vaispard »

خبرگزاري فارس :يك راديوي آلماني اعلا م كرد:گزارش البرادعي به آژانس بين
المللي انرژي اتمي وهمچنين به شوراي امنيت مسلمابه ضررايران نخواهد
بود.
به گزارش خبرگزاري فارس راديوكلن ديشب درگزارشي باعنوان "چرايي
فرسايشي شدن قطعنامه هاي تنبيهي شوراي امنيت عليه ايران ؟"افزود:بيمه هاي
بزرگ دولتي درآلمان وايتاليادوباره تسهيلا ت خودشان رانسبت به معاملا تي
كه درداخل ايران هست برقراركرده اند.همچنين صحبت از يك سري گفتگوهايي هست
كه هنوز آثار آن مشخص نيست و هنوزاطلا عات كافي دردست نيست ولي شايد
توافقاتي درجريان باشد .
بنابرگزارش اين راديو :امروز سخن از تشديدتضيقات اقتصادي در قطعنامه سوم
است ولي عملا بانك هابه اندازه گذشته سخت گيري نمي كنند و بيمه ها معاملا ت
با ايران را پوشش مي دهند...بايدمنتظر بود و ديد كه بين اين تناقضات در
عمل و گفتارها به كجاختم خواهد شد و نتيجه اين دوگانگي ها در
حقيقت چيست .
اين گزارش افزود:اگرمي خواستند كه تضييقات اقتصادي را كه در سرمايه
گذاري هاي كلا ن درايران موثربود همچنان ادامه دهند مسلما آثار آن
در اقتصادايران نمايان بود.مهم اين است كه شايد توافقات سياسي حاصل شده
كه نتيجه آن را در تصميمات اقتصادي مي بينيم ولي ماهنوز از آن
توافقات سياسي چندان اطلا عي نداريم .بايد ديد كه ايا اين توافقات سياسي
مثلا دراين هست كه ايران به نوعي آبرومندانه از اين قضيه عدم غني سازي
اورانيوم شانه خالي بكند و يا اينكه سازشي دراين زمينه شده است و يا راه
حل بينابيني پيداشده است .چون دريك مرحله واسطه اي هستيم هيچ گونه
اظهار نظرقطعي دراين مورد نمي شود كرد.
س :ايران روي گزارش امنيتي آمريكا خيلي مانور داد و بعد از سفرالبراعي مدير
كل آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران هم هميشه تاكيد دارد كه تنهابه آژانس بين المللي انرژي اتمي پاسخ مي دهد
به گزارش راديوي آلماني گزارش آقاي البرادعي به آژانس بين المللي انرژي
اتمي و همچنين به شوراي امنيت دراجماع و يا عدم اجماع سران پنج به علا وه
يك درنشست آينده شوراي امنيت تاثيرمهمي خواهدداشت ومسلماتاآنجايي
كه امروزاطلا ع به دست مارسيده است لحن اين گزارش چندان به ضررايران
نخواهدبود.
بنابراين گزارش چين مسلما در نهايت همراه باغرب باقي خواهدماند ولي به
هيچ وجه يك سياست افراطي نسبت به ايران نداشته است و در آينده هم نخواهد
داشت ازطرفي مايل به دستيابي ايران به انرژي هسته اي درسطحي كه به سلا ح
هاي اتمي تبديل بشودنيست .
راديوكلن درپايان يادآورشده است :چين ازسوي ديگربه هيچ وجه نمي خواهد
كه روابطتجاري خودراموكول به ديكته اي بكند كه غرب دراين زمينه مي كن
ومي خواهدكه روابط خود را كماكان باايران درسطح بسياري مطلوبي داشته
باشد ، مسلمااين موضع خود را حفظ خواهدكرد و اگرغرب در سياست هاي خود
انعطاف بيشتري نسبت به ايران نشان بدهد ، چين ديگرمحدوديت گذشته را در
روابط باايران نخواهدداشت . :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ارسال پست

بازگشت به “اخبار و حوادث”