آخرين تحولات سوريه

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺩﺭﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯼ ﺩﺭﻋﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﻩ ..
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻗﻨﯿﻄﺮﻩ ﻧﻔﯿﺮ ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﮐﻔﺮﻧﺎﺳﺞ .
‏(ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺯﯾﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻤﮑﻪ ، ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻭ ﮐﻔﺮﻧﺎﺳﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻫﻤﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﺮ ﺍﻟﻌﺪﺱ ﺍﻭﻣﺪﻧﺪ ، 4 ﺭﻭﺯﻩ ﻧﺨﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ، ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺗﯿﭙﻬﺎﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ .... ‏)
ﻓﻌﻼ ﮐﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺧﻮﺑﻪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ
ﺍﺭﺗﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﺷﻤﺲ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ .
ﺗﺼﺮﻑ ﮐﻔﺮﺷﻤﺲ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﺭﻩ ﻫﺴﺖ .

تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎﯼ ﺣﺎﺭﻩ

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﺒﻬﻪ ﯼ ﺟﻨﻮﺏ ‏(ﺩﺭﻋﺎ - ﻗﻨﯿﻄﺮﻩ ‏) ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎﯼ اﻟﺤﺎﺭﻩ ﻫﺴﺖ .

ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺣﺎﺭﻩ ﻭ ﺗﻞ ﺣﺎﺭﻩ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎﯼ ﺣﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ .

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ‏( ﺭﻭﺳﺘﺎ ، ﻗﺮﯾﻪ ‏) ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺭﺻﺪ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺩﺭﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺣﺎﺭﻩ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ؛ ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﯿﺎﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ...

ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻞ ﺣﺎﺭﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺣﻮﻣﻪ ﯼ ﻗﻨﯿﻄﺮﻩ ﻭ ﺩﺭﻋﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﻧﺼﻒ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻢ ﮐﻤﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻞ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻗﻨﯿﻄﺮﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻣﯿﺸﻪ ؛ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺩﻣﺸﻖ ﻗﻨﯿﻄﺮﻩ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻪ.

تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻼﺡ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﺭﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﺩﺭ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ ﺣﻠﺐ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﻫﺴﺖ . ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺑﺎﺷﻪ .
ﻫﻨﻮﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺣﻠﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ،، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﭼﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﺩ ..
ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﺩﻭﺍﺗﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺣﻠﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩﻩ .

تصویر
Novice Poster
Novice Poster
پست: 70
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳, ۶:۳۳ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 293 بار
سپاس‌های دریافتی: 308 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط Null Observer »

با سلام. در حلب باید مواظب باشیم که ملاح قیچی نشه، چون حزب الله و نمر الان رفتند جنوب و طبیعی است ترکیه وسوسه بشه چچنی‌ها رو دوباره بفرسته.
ضمناً خبرهای ضد و نقیضی از جنوب میرسه مثل این:
بلندگوهای مساجد منطقه تل الحاره، از تروریست ها خواستند هر چه زودتر منطقه را ترک کنند. - See more at: [External Link Removed for Guests]
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

به گفته ی یکی از منابع میدانی حاضر در بین مسلحین ، بیمارستانهای میدانی انخل پر از مجروح و زخمی شده ..
در یکی از این بیمارستانها 250 نفر از مسلحین که در نبردهای اخیر مجروح شدند بستری هستند که حال بعضیشون بسیار وخیمه

4 روز از درگیریهای درعا میگذره ولی تا حالا حتی 1 نفر از نیروهای حزب الله شهید نشدند .

یکی از منابع میدانی موثق تو مرز درعا میگفت : من آدم مذهبی نیستم ولی وقتی میبینم که نیروهای حزب الله زیر آتش سنگین تیربار دوشکا هستند و در این حال از تپه ها بالا میرن و هیچ تیری بهشون اثابت نمیکنه باعث میشه که به خدا ایمان بیارم !
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

نقشه برای دوستانی که پیگیر اخبار کوبانی هستند .

دیروز هم دوباره 6 روستا در اطراف کوبانی به تصرف کردها دراوومد . داعش همچنان داره شکست میخوره .

تصویر دوم هم نشوون دهنده ی مقیاس بمبارانهایی هست که در زمان حضور داعش در شهر کوبانی بروی کوبانی صورت گرفت .
توضیح : رنگ گرم مثل قرمز نشوون دهنده ی بیشترین حجم بمبی هست که بروی اوون نقطه فرود اوومده و آبی هم کمترین مقدار .

تصویر

تصویر
New Member
پست: 10
تاریخ عضویت: شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳, ۱۲:۵۱ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 141 بار
سپاس‌های دریافتی: 49 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط jahadgar3 »

mpo نوشته شده:دوستان اگر برای افزایش کیفیت مطالب ارائه شده نظر یا پیشنهاد خاصی دارند خوشحال میشم بیان کنن


ضمن سپاس فراوان از برادر عزیزم آقای mpo خوشحالم که برگشتی
**********
اگر مقدور بود نقشه های تصرف داعش و پیشروی ارتش و نیروهای مردمی سوریه رو از شروع جنگ ، در یک یا دوپست
به گونه ای که هر شش ماه باشد رو نشون دهید
**********
به امید آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل
تصویرتصویر
آمینتصویر
*******
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3535
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲, ۱۱:۴۰ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 4751 بار
سپاس‌های دریافتی: 7044 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط bamn »

  دوستان عزیز ، اگر ممکن است درباره مناطق درگیری بین ارتش سوریه و داعش در شمال استان حمص هم مطلب بگذارید . به نظر می رسد این جبهه هم خیلی فعال شده است .  
شادی روح پدرم و همه درگذشتگان

صلوات


Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﺮﻓﯽ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ . 8 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ (ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻮﺭﯼ ﯾﺎ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻭ .... ‏) ﺩﺭ ﮐﻔﺮﻧﺎﺳﺞ ﮐﻤﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻥ . ‏( ﭘﯿﮑﺮ ﺷﻬﺪﺍ ﺩﺳﺖ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ‏)

ﻓﻌﻼ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﯾﺮﻣﺎﮐﺮ،ﺩﯾﺮﺍﻟﻌﺪﺱ،ﻫﺒﺎﺭﯾﻪ ﻭ ﺩﻧﺎﺟﯽ ﻫﺴﺖ .
ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﺁﻭﺭ ﺑﻮﺩ .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻠﺶ ﺣﺘﻤﺎ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺭﻭ ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ . ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻮﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﺸﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ .
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﻮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺭﺳﻦ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﭘﯿﮑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺗﮑﻔﯿﺮﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ... ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﯿﻢ .
ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ . ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﻭﻥ ﺟﻨﮓ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻭﻣﺪﻩ ...

ﺷﻬﯿﺪان ایرانی ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﻔﺮﻧﺎﺳﺞ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ . ‏
ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ " ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ

تصویر

تصویر

دومین شهید علی سلطان مرادی

تصویر
Major I
Major I
نمایه کاربر
پست: 172
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱, ۶:۰۹ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 665 بار
سپاس‌های دریافتی: 1162 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط میگ 35 »

meiman نوشته شده:
mpo نوشته شده:ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﻮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺭﺳﻦ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﭘﯿﮑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺗﮑﻔﯿﺮﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ... ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﯿﻢ .
ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ . ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﻭﻥ ﺟﻨﮓ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻭﻣﺪﻩ ...

ﺷﻬﯿﺪان ایرانی ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﻔﺮﻧﺎﺳﺞ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ . ‏
ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ " ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ

تصویر

تصویر

دومین شهید علی سلطان مرادی

تصویر

خدا رو شکر که این مزدوران گور به گور شدن


این سایت تکفیری نداشت که اون هم پیداش شد
آخرین ويرايش توسط 1 on میگ 35, ويرايش شده در 0.
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 1194
تاریخ عضویت: جمعه ۱۷ آذر ۱۳۸۵, ۱۲:۲۶ ب.ظ
محل اقامت: يه گوشه كنار شيراز
سپاس‌های ارسالی: 1817 بار
سپاس‌های دریافتی: 2632 بار
تماس:

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط esijoon »

meiman نوشته شده:
mpo نوشته شده:ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﻮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺭﺳﻦ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﭘﯿﮑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺗﮑﻔﯿﺮﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ... ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﯿﻢ .
ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺩﯾﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ . ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﻭﻥ ﺟﻨﮓ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻭﻣﺪﻩ ...

ﺷﻬﯿﺪان ایرانی ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﻔﺮﻧﺎﺳﺞ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ . ‏
ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ " ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ

تصویر

تصویر

دومین شهید علی سلطان مرادی

تصویر

خدا رو شکر که این مزدوران گور به گور شدن


پسر جون مطمعنی درست دیدی؟؟؟داعشی نیستند ها

این بنده خدا ها از بچه های سپاه صابرین هستند....مزدور؟؟؟!!!!!!!
تصویر
ما از الست طایفه ای سینه خسته ایم...........ما بچه های مادر پهلو شکسته ایم
امروز اگر که سینه و زنجیر می زنیم..............فردا به عشق مهدیه فاطمه شمشیر می زنیم
از ما بترس،طایفه ای پر اراده ایم...................ما مثل کوه پشت علی ایستاده ایم
از ما بترس، شیعه ی سرسخت حیدریم..........جان برکفان جبهه ی فتوای رهبریم
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”