آخرين تحولات سوريه

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺩﺭﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯼ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺸﻐﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﻭ ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯼ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ؛ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺳﻮﺭﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﺩﻓﻊ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﯾﻪ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﻮﺩ .
ﻭ ﺩﺭ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﻧﻐﻤﺎﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ 12 ﻧﻔﺮﺷﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﯿﺮﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺧﺒﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺍﺯ ﮐﻔﯿﺮ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .
ﮐﻔﯿﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻘﺸﯽ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﺩﺍﺭﻩ.

تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺸﻐﻮﺭ ﻭ ﺑﺤﺚ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ .

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ یه ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ، ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ .
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﯼ، ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﺑﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﺭ ﺩﻣﺸﻖ ﻭ ﺣﻠﺐ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺯﺩﻥ .
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺳﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻨﺪﯼ، ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﻠﺐ، ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺸﻐﻮﺭ، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻭ ... ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ .
ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﺮﺍﺋﻠﯿﻪ .
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﺷﻬﺮﮎ ﺳﺎﺯﯼ ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺭﻭ ﻓﺪﺍﯼ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪﯼ ﻣﯿﮑﻨﻦ .
ﺻﯿﻬﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﯼ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﺍﯼ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻥ . ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﮎ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺭﻭﯼ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭﻻﯾﻪ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯿﺴﺎﺯﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺪﺍﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻻﯾﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﻨﻔﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ، ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺍﺭﻩ .
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻬﺮﮎ ﻫﺎ، ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺪﻥ .
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﻗﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ ﻭﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﻭ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ . ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻦ .

تصویر
تصویر
تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

تصویر

80% ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﻬﺎﯼ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪ .
ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺑﻮﺩ .
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﻤﻮﻥ ﻣﺮﺣﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻭﯼ ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ...
ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮﻩ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ !! ﺍﺻﻼ ﺍﻭﻭﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺪﺍﺷﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺩﺭ ﻫﺮﺻﻮﺭﺕ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺮﻭﺩ ﻓﻠﯿﻄﻪ ﺭﻭ ﺍﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺩ .
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 86
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۰, ۱۰:۱۴ ق.ظ
محل اقامت: تهران
سپاس‌های ارسالی: 1016 بار
سپاس‌های دریافتی: 483 بار
تماس:

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط malmal1369 »

با سلام

به نظر میرسه شروع عملیات در مناطق القلمون برای تروریست ها و حامیان اونها بسیار گران تمام شده است زیرا سعی دارند با انتشار اخبار کذب به یک نوع جنگ روانی دست بزنند و تا حدودی از سنگینی شگست در این منطقه بکاهند...

در همین راستا سایت "دبکا فایل" متعلق به منابع امنیتی و نظامی اسراییل دست به انتشار یک خبر مضحک زده است که تیتر آن در زیر میبینید :

Some 250 Hizballah dead in Qalamoun battle.


250 نفر از اعضای حزب الله در نبرد القلمون کشته شده اند !!!!! همچنین در بخش دیگری از این گزارش می گوید که 9 نفر از فرماندهان ارشد حزب الله نیز شهید شده اند....

اما آمار رسمی خود حزب الله از شهدای نبرد القلمون تا بحال کمتر از 20 نفر بوده است این در حالی است که تلفات تروریست ها بالای صد نفر بوده است....
Captain II
Captain II
پست: 1848
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸۸, ۱۰:۴۰ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 450 بار
سپاس‌های دریافتی: 5715 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط iron_man63 »

بنظرمن تنها راه حل استفاده از بمب های خلا هستش اونهم جهت ناب.ودی مراکز اصلی تروریست ها با سوزاندن اکسیژن و ایجاد موج انواع تروریست های ملعونو نابود میکنه
ترس ایجاد شده هم قابل بهره برداریه
تا جایی که میدونم تزکیب چند ماده اشتعال زای قویه
کسی از دوستان از نحوه ساخت و یا تولید داخل اون اطلاع داره
گاش روسیه یه چند تایی میفرستاد
  سوریه از یمن میگذرد « اللهم ارزقنا زيارة الحجة بن الحسن » « لعنة الله علی عدوک یا علی »  
آدرس کاتال تلگرامی اینجانب جنگ افزار پلاس با 14هزار عضو
warandgun@
[External Link Removed for Guests]
 
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺩﺍﻋﺶ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮ ﺗﺪﻣﺮ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺭﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻠﻤﻮﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺭﻓﻘﺎ ﺭﻭ ﺑﺸﮑﻨﻪ .
ﺗﺪﻣﺮ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﻤﺖ ﻣﻬﯿﻦ ﻭ ﺻﺪﺩ .
ﺩﺭﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺗﺪﻣﺮ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ .
ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻃﺮﻑ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﻮﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﻩ .
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﺑﺸﺎﺭ . ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻭ ﻣﻮﺳﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﺩﺍﻋﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
Major I
Major I
پست: 187
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۸۷, ۱۱:۰۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 109 بار
سپاس‌های دریافتی: 956 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط Chaparral »

درود ...

بی ب ی سی در خبر فوری اعلام کرد :
کماندوهای امریکایی یکی از رهبران بلندپایه داعش را کشتند .

اشتون کارتر ، وزیر دفاع آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد ، کماندوهای امریکایی ، ابوسیاف ، یکی از رهبران بلندپایه داعش و یکی از افراد موثر در فروش نفت و گاز سوریه را ترور کرده و همسر وی را دستگیر کرده و از سوریه خارج شده اند .
به گفته وی ماموریت به دستور مستقیم باراک اوباما انجام شده .

//----------------------------------
چقدر شبیه داستان پیدایش طالبان شده ... خودشون راهش انداختند ، حالا خودشون هم ترور میکنند و تلاش میکنند که نابودش کنند .
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﻣﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ ...
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻼ ﻣﺮسی ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ...
ﻫﺮﭼﯽ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺎﺭﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ...
ﺍﯾﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ..

ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎﺭﻩ
یه روزی اومد و گفت بشاراسد باید برکنار و محاکمه بشه (و حتما توی ذهنش اعدام) ولی امروز حکم اعدام خودش رو دادن دستش.
تصویر
Major I
Major I
پست: 187
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۸۷, ۱۱:۰۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 109 بار
سپاس‌های دریافتی: 956 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط Chaparral »

iron_man63 نوشته شده:بنظرمن تنها راه حل استفاده از بمب های خلا هستش اونهم جهت ناب.ودی مراکز اصلی تروریست ها با سوزاندن اکسیژن و ایجاد موج انواع تروریست های ملعونو نابود میکنه
ترس ایجاد شده هم قابل بهره برداریه
تا جایی که میدونم تزکیب چند ماده اشتعال زای قویه
کسی از دوستان از نحوه ساخت و یا تولید داخل اون اطلاع داره
گاش روسیه یه چند تایی میفرستاد


درود ...

سلاح های مورد نظر شما به کلاهک های هوا - سوخت معروفند که برگردانیست از عبارت Fuel Air Explosive . به اونها کلاهک ترموباریک هم گفته میشه .
اساس کار این کلاهک ها اشتعال هم زمان مقدار زیاد یک ماده سوختی غیر منفجره است . معمولا در اونها از سوخت های سریع الاشتعال تغلیظ شده در مجاورت یک ماده اکسیدایزر (اکسید کننده قوی) استفاده میشه تا در حداقل زمان ممکن ، حداکثر اشتعال و مصرف هوا صورت بگیره . انفجار (البته درستش اینه که از لفظ اشتعال استفاده کنیم) این کلاهک ها در کسری از ثانیه باعث میشه هوای محیط اطراف به سرعت به سمت شعله کشیده بشه . این فاز با توجه به زمان بسیار کوتاه شعله ور شدن حجم عظیمی از سوخت آماده اتش گرفتن ، باعث ایجاد یه موج بسیار فشرده در هوای اطراف به سمت مرکز انفجار میشه . این موج اونقدر قدرتمنده که میتونه ضربه فیزیکی موثری به اجسام داخل محدوده جابجایی هوا بزنه . اما این تازه اول کاره ...

با شعله ور شدن سوخت ، ماده سوختی از حالت مایع یا پودر جامد به سرعت تبدیل به گاز داغ میشه و حجم اون هزاران برابر افزایش پیدا میکنه . فاز دوم فرایند انفجار (باز درستش اشتعاله) شروع میشه و چنان موج فشاری اینبار به سمت خارج از مرکز اشتعال ایجاد میشه که صدها و هزاران "بار" فشار در هوای محیط ایجاد میکنه و با سرعتی کمی بیشتر از سرعت صوت (در لحظات اول) شروع به حرکت میکنه .

مکش اولیه و بعد فشار یا هل به عقب در طی این فرایند ، به شدت ویران کننده است باعث خرد شدن و از هم پاشیدن اجسام در محدوده موج انفجار میشه . این اثر در محیطهای بسته مثل داخل ساختمانها یا داخل غارها بسیار بیشتر از محیط باز خواهد بود . این نوع ایجاد موج ضربه ای امتیاز بزرگی داره و اون اینه که برای زدن هدف پنهان در محیط بسته شما لازم نیست خود هدف رو بزنید . کافیه ورودی و خروجی محل پنهان شدن هدف رو بزنید و موج انفجار خودش راه رو در داخل محیط بسته ، طی خواهد کرد .

تجربه استفاده از این نوع کلاهک ها در بمباران معروف کوه های تورابورا در مرز افغانستان و پاکستان ، به خوبی نشانگر اثر مخرب و نابودکننده این سلاح ها در برابر انسانهای مخفی در تونلها و غارها بوده .

کلاهکهای ترموباریک به دلیل نداشتن ترکش و تمایل گاز داغ به صعود و البته مستهلک شدن سریع موج انفجار در سیال غیر چگال ، دامنه اثر محیطی وسیعی ندارند و برای افزایش شعاع مرگباری اونها در محیط باز باید اندازه و وزن اونها رو بالابرد که طبیعتا مشکلات عدیده ای برای استفاده خواهند داشت .
و در پایان این نوع کلاهک در ایران تولید میشه و در سازمان رزم نیروهای مسلح تعریف شده . در مانورها احتمالا موتورهای حامل آر پی جی رو دیده اید که راکت آر پی جی اونها به جای شکل معمول دوکی راکت آر پی جی ، استوانه ای شکل و کمی کشیده است . اونها راکتهای ترموباریک ساخت داخلند که به عنوان راکت ضد سنگر استفاده میشن .

کلاهک های ترموباریک ، اصطلاحا "بمب اتمی فقرا" لقب گرفته اند . چرا که عملکرد اونها بسیار شبیه به کلاهکهای اتمیست ، با این تفاوت که آلودگی رادیو اکتیو ندارند و البته حجم اشتعالشون هم بسیار کمتر از ضعیفترین بمبهای اتمی فعلیست .
Captain II
Captain II
پست: 1848
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸۸, ۱۰:۴۰ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 450 بار
سپاس‌های دریافتی: 5715 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط iron_man63 »

با تشکر از توضیحات کامل شما آیا ما توانایی ساخت بمبی مثل moabاگه اشتباه ننوشته باشم رو داریم و آیا به نظر شما استفاده از اون تو سوریه مشکلاتی رو چه از نظر نحوه پرتاب یا مسایل حقوق بشری به دنبال داره
  سوریه از یمن میگذرد « اللهم ارزقنا زيارة الحجة بن الحسن » « لعنة الله علی عدوک یا علی »  
آدرس کاتال تلگرامی اینجانب جنگ افزار پلاس با 14هزار عضو
warandgun@
[External Link Removed for Guests]
 
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺪﻣﺮ ‏( ﭘﺎﻟﻤﯿﺮﺍ ‏) ﺩﺭ ﺻﺤﺮﺍﯼ ﺳﻮﺭﯾﻪ 1

ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺠﻮﻡ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺻﺤﺮﺍﯼ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﻬﺎﯼ ﻣﺰﺩﻭﺭ ﺗﮑﻔﯿﺮﯼ ﻏﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺩﺍﻋﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﻭ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻼﺕ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺒﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﻭ ﻣﯿﺎﺩﯾﻦ ﮔﺎﺯﯼ ﺷﻤﺎﻝ ﺗﺪﻣﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻤﻼﺕ ﺟﺴﺖ ﻭ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﺳﺨﻨﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﭘﺎﻟﻤﯿﺮﺍ ‏( ﺗﺪﻣﺮ ‏) ، ﺭﺍﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺗﺪﻣﺮ - ﺩﯾﺮﺍﻟﺰﻭﺭ ﺭﻭ ﺑﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯼ ﭘﯿﺸﺮﻭﯾﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﺗﺪﻣﺮ ﺭﺳﯿﺪ .
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺮﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﺮﺍﯼ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻫﺴﺖ ؛ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﯿﺮﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺩﺭ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﭘﺸﺘﯽ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺳﻮﺭﯼ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻨﺪ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ؛ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺁﻧﭽﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺷﺎﻫﺪﺵ ﻫﺴﺘﯿﻢ ؛ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ . ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ .
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﺪﻣﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻔﺘﻪ ﻭ ﺧﺎﺋﻦ ﺍﺭﺗﺶ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺩﺍﻋﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺩﺭ ﺗﺪﻣﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺗﺪﻣﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻪ .
ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ !!!
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ، ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ...
ﻗﻠﻌﻪ ، ﻣﻌﺎﺑﺪ ، ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ، ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭ ... ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﻼﺍﯾﯽ ﺳﺮﺵ ﻣﯿﺎﺩ ،،، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﺣﺸﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻭﺣﺸﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯿﻪ ...


تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺪﻣﺮ ‏( ﭘﺎﻟﻤﯿﺮﺍ ‏) ﺩﺭ ﺻﺤﺮﺍﯼ ﺳﻮﺭﯾﻪ 2 + ﻧﻘﺸﻪ
تصویر

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎﯼ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺗﺪﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﯿﺎﻝ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﻨﻪ ﻭ ﯾﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻪ .
ﺩﺍﻋﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯼ ﻋﺎﻣﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﻋﺶ ﻫﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺎﻣﺮﯾﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ؛ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﺎﻣﺮﯾﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﮑﺮﺩﻩ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﻋﺶ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩﺵ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﺮﯾﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ ﺭﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻋﺎﻣﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ .
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺍﻋﺶ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺑﺮﻭﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺠﺎﯼ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯼ ﺳﺨﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ؛؛؛ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﻫﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﻧﺒﺮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ، ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﯿﺪﺭﯾﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺑﺨﯿﺘﺎﻥ ‏( ﺣﺎﺟﺰ ﻓﯿﻼﺕ ‏) ﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﻩ .
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺪﻣﺮ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺣﻤﻼﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﻓﻊ ﺷﺪﻩ . ﻋﻤﺪﻩ ﯼ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﻓﺮﺩﻭﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ .
ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ؛ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺭﺍﺩﯾﻮﯾﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻋﺶ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺪﻣﺮ ﺭﻭ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻪ . ﺑﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﻋﺎﻣﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﺗﯿﺮﺭﺱ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ،،، ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻩ .

ﻭ ﺍﻣﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺗﺪﻣﺮ
ﺧﺒﺮﻫﺎﯼ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﮔﻨﮓ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺩﻗﯿﻖ ﻫﺴﺖ . ﺩﺍﻋﺶ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺍﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻫﻢ ﺣﻤﻼﺕ ﺭﻭ ﺩﻓﻊ ﮐﺮﺩﻩ ،،، ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺍﻟﮑﻞ ! ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺩﺍﻋﺶ ﺯﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﻮﻭﻥ ﺩﺍﺩﻩ ‏( ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻘﻪ ، ﺍﺩﻟﺐ ، ﺟﺴﺮ ﺷﻐﻮﺭ ، ... ‏) ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﻮﺛﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﯼ ﮐﻞ ﻧﺒﺮﺩ ﻋﻮﺽ ﺷﻪ ﻭ ﯾﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻪ !! ﻭ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﻮﻧﻪ .....
ﻧﻘﺸﻪ ﯼ ﺯﯾﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺎﻧﺒﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺭﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻢ ... ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﭘﺪﯾﺘﻬﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 6 ﻣﮓ :
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”