آخرين تحولات سوريه

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

اوضاع میدانی سوریه تا امروز

کوبانی :
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺯﯼ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ، ﺣﺪﺍﻗﻞ 8 ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ، ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪﻥ.
ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩﻩ ﮐﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻭ ﻏﺮﺽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ، ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ.

ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ

ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮﺭ، ﻣﺤﻮﺭ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﻣﺮﺷﺪ ﭘﯿﻨﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﻨﻪ، ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺘﻠﻪ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ 48 ﺩﺍﺭﻩ.
ﻣﺤﻮﺭ ﺩﻭﻡ، ﻣﺤﻮﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ، ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪ ﮐﺮﺩﻫﺎ، ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺑﺮﺥ ﺑﻮﻃﺎﻥ ﺩﺭ 30 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺟﻨﻮﺏ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﺷﺪﻩ.
ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺗﺎﻡ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﻋﺶ ﻫﺴﺖ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺣﻤﻼﺕ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺳﻮﺭﯼ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺫﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻨﻪ.
ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﮐﺮﺩ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﺫﺏ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﻋﺶ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .
ﺍﺗﮑﺎﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻪ،ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﯼ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻗﻮﺍﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺣﻔﻆ ﺑﺸﻪ. ﻧﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻋﺶ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺸﻪ.
تصویر

حسکه :
ﺩﺍﻋﺶ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺭﺵ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺮﻑ ﺷﻬﺮ ﺣﺴﮑﻪ ﺑﺴﺘﻪ...
ﺍﺩﻋﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﻋﺶ ﺗﻮﻧﺴﺘﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻨﺸﻮﻩ ﻏﺮﺑﯽ ﺭﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﻨﻪ!

درعا :
ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺩﺭ ﺩﺭﻋﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮﺭﺩ.
ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺍﺗﺸﺒﺎﺭﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻤﺎﺱ ﺷﻬﺮ ﺩﺭﻋﺎ

ﺣﺎﻣﺪ ﺟﻮﺍﻧﯽ، 25 ﺳﺎﻟﻪ آذربایجانی ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﮐﺮﺑﻼ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺕ : ﺩﯾﺮﻭﺯ
ﻣﮑﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺕ : ﺳﻮﺭﯾﻪ
تصویر

در پایان ...
بنده امین هستم دوست برادران mpo
به درخواست آنها متن هاشون را قرار خواهم داد.
Major II
Major II
پست: 268
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۲:۰۲ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 266 بار
سپاس‌های دریافتی: 1105 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط reza4231 »

آخرین تحولات جنوب سوریه
شهر درعا در آستانه سقوط!!!
بالاخره حمله همه جانبه تروریستهای جنوب جهت تصرف درعا که بارها به خاطر اختلافات درون گروهی تروریستها به تعویق افتاده بود بامداد امروز پنجشنبه با انفجارهای پیاپی انتحاری های النصره آغاز شد.
به ادعای تروریستها کلیه خطوط امدادی ارتش قطع شده و شهر از لحاظ نظامی سقوط کرده است اما منابع نزدیک به ارتش این ادعا را تکدیب میکنند .
اخبار تایید شده حکایت از سقوط خط پدافندی سرو در شمال و بیمارستان ملی شهر در مرکز درعا دارد .

تصویر

نیروهای دولتی تمام سنگرهای خود در حومه درعا را رها کرده و به داخل شهر عقب نشینی کرده اند. متاسفانه داره داستان ادلب در درعا هم تکرار میشه و با توجه به حجم بالای نفرات و تجهیزات تروریستها و روحیه سربازان ارتش نجات شهر به یک معجزه نیاز داره
استعداد گروه های مسلح شامل 1500 تروریست در خط مقدم و 800 نفر نیروی احتیاط به همراه یکصد خودرو نظامی است که شامل 30 دستگاه تانک ارتش آزاد و 7 دستگاه تانک گروه های مسلح دیگر است.
از تعداد نفرات مدافعان و تجهیزاتشان اطلاع دقیقی در دست نیست اما ارتش حداقل 40 دستگاه تانک در درعا مستقر کرده که اگر تصمیم به عقب نشینی از شهر گرفته شود نجات آنها تقریبا غیر ممکن خواهد بود. ضمن اینکه موشکهای تاو در دست تروریستهای مسلح بلای جان نیروی زرهی حالا دیگر کم رمق ارتش شده و تقریبا زمینگیرش کرده.
دوستان توجه کنید که اینها همان تروریستهایی هستند که آموزش های خود رو تو خاک اردن توسط امریکایی ها دیده اند و با دلارهای عمدتا آمریکایی تجهیز کامل شده اند.همان تروریست های میانه رویی که در اصل قرار بود با داعش بجنگند!!!
علی ای حال اونایی که در جبهه بودند میدونند که هفته ها انتظار توی سنگر برای حمله دشمن چه بلایی سر سرباز میاره . تو جنگ تحمیلی برخی فرماندهان باهوش سپاه و ارتش از این موضوع بخوبی اطلاع داشتند و با ترتیب دادن تک های محدود و عملیاتهای ایزایی هیچگاه نمیذاشتند سربازا خاصیتشون رو از دست بدهند.
بلایی که اکنون گریبان ارتش سوریه رو گرفته و بعضی از فرماندهان برخی محورها انگار که نه انگار!
حتی داعش هم به این نکته پی برده و برای جلوگیری از رخوت لشکریانش هر از چندگاهی عملیاتهایی هر چند محدود انجام میده تا روحیه جنگی نفراتش حفظ بشه .
به هر حال امشب شب سرنوشت سازی در تحولات میدانی سوریه خواهد بود .البته برگ برنده ارتش نیروی هوایی آن است که هنوز سرپاست و تا حدودی میتواند روحیه را به سربازان پیاده نظام بازگرداند . اگر درعا سقوط کند شهر هاو روستاهای شمال درعا بدون شک یکی پس از دیگری سقوط خواهد کرد و دمشق بیش از پیش به خطر نزدیک خواهد شد . اما اگر مقاومت کند و حملات دفع شوند مسلحین ضربه سختی خواهند خورد و اتحاد موقتشان از هم فرو خواهد پاشید.
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴, ۴:۱۲ ق.ظ
سپاس‌های دریافتی: 3 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط raymoon »

سلام اولين پيام من در اين انجمن

يك خبر از فارس ديدم گفتم بزارم شايد جالب باش البته من درستي خبر فارس رو نمي دونم

260 کشته و صدها مجروح در اولین روز «طوفان جنوب»
«درعا» النصره و ارتش‌آزاد را «کیش» کرد تا الموک «مات» شود
منابع آگاه میدانی سوری تاکید کردند که در جریان درگیری‌های روز پنج‌شنبه ارتش سوریه با گروه‌های تروریستی صدها عنصر مسلح کشته و صدها نفر دیگر نیز زخمی شدند و گروه‌های مسلح تروریستی جز ناکامی رهاوردی نداشتند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دمشق، منابع آگاه میدانی سوری در جبهه عملیاتی جنوب این کشور اعلام کردند که در اولین روز از دفع حمله گروه‌های تروریستی مسلح به شهر «درعا» مرکز استان درعا که از چهار محور صورت گرفت، صدها تروریست مسلح کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند.

صدها کشته و زخمی

این منابع موثق از کشته شدن بیش از 260 تروریست در جریان درگیری‌های روز پنج‌‌شنبه سخن می‌گویند و تاکید می‌کنند که تعداد زخمی‌های این درگیری‌ها به صدها نفر می‌رسد.

منابع مذکور خاطر نشان کردند که در میان کشته‌های گروه‌های تروریستی مسلح در حمله به شهر درعا 9 افسر اردنی نیز مشاهده می‌شوند.

این منابع با اشاره به اینکه بیمارستان‌های شهرهای اربد و الرمثا اردن مملو از تروریست‌های مجروح است و شماری از این تروریست‌ها نیز برای مداوا به سرزمین‌های اشغالی منتقل شدند، از درخواست سرکردگان گروه‌های مسلح تروریستی از دولت اردن جهت اختصاص بیمارستانی دیگر به مجروحان آنها خبر دادند.

هم اکنون محورهای درگیری مملو از اجساد گروه‌های مسلح تروریستی است که در میان آنها سرکردگان گروه‌های تروریستی مانند جنبش المثنی و جبهه النصره و غیره مشاهده می‌شود.

اذعان گروه‌های تروریستی

در این بین حملات جنگنده‌های ارتش سوریه همچنان علیه گروه‌های تروریستی مسلح اطراف شهر درعا ادامه دارد و صفحات اینترنتی وابسته به گروه‌های مسلح تروریستی ضمن اذعان به کشته و زخمی شدن صدها تروریست مسلح وابسته به این گروه‌ها نام 30 نفر از آنها را به همراه «ابو فراس الجنانی»، سرکرده و بنیانگذار گروه تروریستی موسوم به «گردان‌های جبل الشیخ» و «عمر جهاد المسالمه» منتشر کردند.

طوفان جنوب برنخاسته، فرونشست

به این ترتیب جنگ روانی و حملات موشکی و خمپاره‌ای سنگین علیه درعا در اولین روز از «طوفان جنوب» نتیجه‌ای برای 34 گروه تروریستی وابسته به «ارتش آزاد» و «جبهه النصره» به همراه نداشت و به صخره سخت و غیرقابل نفوذ ارتش سوریه و کمیته‌ای دفاع مردمی این کشور برخورد کرد.

حمله گسترده‌ای که از سپیده دم روز پنج‌‌شنبه از محورهای اردوگاه آوارگان فلسطینی و کوی «السد» در جنوب شرقی درعا و درعا البلد در جنوب درعا و شهرک «عتمان» در شمال و شهرک «یادوده» در شمال غربی و مسیر درعا – طفس و با تاکتیک‌های جدیدی مانند گلوله باران شدید و تمرکز یافته و نفوذ گروه‌های کوچک آغاز شد تا واپسین ساعات شب پنج‌شنبه موفقیتی ولو اندک و کوچک برای این گروه‌ها به همراه نداشت.

این درحالی است که اتاق عملیات الموک در ابتدا تمایلی به مشارکت دادن گروه‌های وابسته به القاعده ماننده «جبهة النصره»، «جنبش المثنى»، «آزادگان شام» و «گردان مهاجرین و انصار» در این حمله نداشت، چون از این بین داشت، مبادا القاعده از این پیروزی به سود خود بهره برداری سیاسی کند، اما ایستادگی ارتش سوریه و نیروهای مردمی راهی برای الموک باقی نگذاشت.

تدارک از ماه‌ها قبل

منابع آگاه تاکید می‌کنند که برنامه حمله به شهر درعا از یک ماه و نیم پیش ریخته شده بود و این حمله می‌بایست به اهداف مشخص شده برای آن دست می‌یافت، اما شکست در نبرد فرودگاه نظامی الثعله، در ریف سویداء و مناطقی در ریف قنیطره، در کنار حملات دقیق نیروی هوایی ارتش سوریه علیه مواضع گروه‌های تروریستی و حمایت گسترده مردمی از نیروهای ارتش، تمام رویاهای الموک را بر باد داد تا اتاق عملیات الموک و افسران اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و اسرائیلی و وهابی و غربیش مات ارتش سوریه و نیروهای داوطلب مردمی این کشور در درعا شوند.
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺩﺭﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﻋﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﻩ ، ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻋﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ B9 ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻧﺪ .
ﭘﺲ ﺧﺒﺮﻫﺎﯼ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﺳﺖ نیست .
ﺩﺭ ﮐﻞ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮﺏ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ﺣﺎﻻ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ، ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻋﻠﻢ .
ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻂ ﺍﻭﻝ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﻬﺎ ﻫﺴﺖ.
ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 45 ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺩﺍﺩﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺩﯾﺪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭﻋﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﺩﻟﺐ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﻭ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻪ .
ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺴﺖ .

دوستان میتونن به روزترین اخبار منطقه را در سایت ما که کاری مشترک توسط جمعی از جوانان مسلمان است را در سایت تحولات جهان اسلام به آدرس زیر مشاهده فرمایند.
برادران mpo هم جزء همکاران ما در این سایت هستند.

[External Link Removed for Guests]
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1432
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۶, ۳:۱۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 595 بار
سپاس‌های دریافتی: 10288 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط abdolmahdi »

سلام عليكم

ارتش سوریه و نیروهای کُرد و عشایر این کشور در ادامه پاکسازی حسکه از عناصر داعش، ضمن بدست گرفتن کنترل کوی‌های النشوه شرقی و غویران و پاکسازی کامل آن از عناصر تروریستی، تا ساعاتی دیگر کنترل کامل کوی العزیزیه را بدست می‌گیرند. [External Link Removed for Guests]
نيروهاي دفاع وطني سوريه  

عملیات ارتش سوریه و کمیته‌های دفاع مردمی کُردها و عشایر عرب سوریه در کوی‌هایی که «داعش» در روزهای اخیر به آنها نفوذ کرده بود، ادامه دارد.

در راستای این عملیات‌ها این نیروها موفق شدند، ضمن در دست گرفتن کنترل کامل کوی‌های «النشوه شرقی» و «غویران» آنها را کاملا از عناصر تروریستی داعش پاکسازی کنند، این درحالی است ‌که عملیات ارتش و نیروهای کُرد و عشایر سوریه هم اکنون در کوی «العزیزیه» جریان دارد که شاهد درگیری‌های شدید بین این نیروها با عناصر تکفیری داعش است.

در جریان درگیری‌های رخ داده جهت بازپس گیری و پاکسازی غویران ده‌ها تکفیری داعشی کشته شدند که در میان کشته‌ها اجساد قصی عیاده، عدنان الحکم و محمد عبد الطیف، از سرکردگان داعش مشاهده می‌شد.

منابع آگاه میدانی در شهر حسکه تاکید می‌کنند که داعش از بخش اعظم این منطقه عقب نشینی کرده و درحال عقب نشینی از مابقی نقاط این کوی است و تا ساعاتی دیگر ارتش و نیروهای کُرد و عشایر سوریه ضمن تسلط کامل بر عزیزیه، این محله از وجود عناصر تروریستی پاکسازی خواهند کرد.

از سوی دیگر، مبارزان کُرد شب گذشته ۴ انتحاری داعشی را در نزدیکی میدان «الطیر» شهر حسکه شناسایی و دستگیر کردند. این عناصر انتحاری هنگام دستگیری کمربندهای انفجاری به خود بسته بودند و تلاش داشتند، با نفوذ به محله‌های شهر، خود را منفجر کنند.

همچنین ارتش سوریه با همکاری مبارزان کُرد و عشایر منطقه، حمله داعش به کوی «المردیان» در جنوب حسکه را دفع کردند و یگان توپخانه ارتش سوریه نیز مواضع و تحرکات داعش در کوی النشوه غربی را گلوله باران کرد.
اما در ریف تل تمر کمیته‌های دفاع مردمی کُردهای سوریه موفق شدند، بمب‌ها و مواد منفجره‌ جاسازی شده در کامیونی را خنثی کنند که قرار بود، از راه دور توسط عناصر داعش با این مواد منفجره که وزنی حدود ۵۰۰ کیلو داشتند، در شهر تل تمر منفجر شود.

جنگنده‌‌های ارتش سوریه نیز یک کاروان حامل سلاح و تجهیزات نظامی برای داعش را در ریف جنوبی حسکه هدف گرفت و منهدم کرد.

در کوی النشوه غربی نیز درگیری‌ بین ارتش سوریه و عناصر داعش در دو محور شرقی و شمالی این منطقه به شدت جریان دارد.
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1432
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۶, ۳:۱۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 595 بار
سپاس‌های دریافتی: 10288 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط abdolmahdi »

تداوم شکست‌های گروه‌های مسلح ائتلاف «جیش الفتح جنوب» در محورهای مختلف جبهه عملیاتی ریف درعا در جنوب سوریه، موجب از بین رفتن بیش از پیش روحیه و معنویات عناصر این گروه‌ها شده و سرکردگان گروه‌های مسلح و فرماندهان میدانی و نظامی آنها را واداشته در توجیه شکست‌ها و ناکامی‌های خود در عملیات موسوم به «طوفان جنوب» یکدیگر را به خیانت و کم کاری متهم کنند.

منابع نزدیک به گروه‌های مسلح در این منطقه اعلام کردند: سرکردگان و فرماندهان میدانی گروه‌های تروریستی که شب گذشته (دوشنبه) در اتاق دوم عملیات طوفان جنوب در منطقه «الصوامع»، واقع در جنوب درعا نشستی برگزار کرده بودند، از حملات ارتش سوریه به خصوص نیروی هوایی این کشور بسیار آشفته و نگران نشان می‌دادند، چون شب گذشته نیروی هوایی ارتش سوریه اتاق عملیات اصلی این گروه‌ها در جنوب سوریه را هدف گرفته بودند که منجر به کشته شدن ۵ نفر از این سرکردگان و زخمی شدن مابقی آنها شده بود.

اما رسانه‌های وابسته به گروه‌های مسلح تروریستی ضمن اذعان به ادامه شکست‌ و ناکامی گروه‌های مسلح تروریستی در محورهای مختلف جبهه عملیاتی جنوب سوریه که کشته و زخمی شدن صدها نفر از آنها را درپی داشت، کشته شدن سرکردگان و تروریست‌های معروفی مانند محمد نور الحریری و أحمد عطا الله السقر را در اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان الرمثا اردن را تایید کردند.
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1432
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۶, ۳:۱۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 595 بار
سپاس‌های دریافتی: 10288 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط abdolmahdi »

گروه تروریستی داعش با انتشار تصاویری از تاسیس یک آموزشگاه نظامی در حاشیه جنوبی استان حماه سوریه خبر داده است.

در این تصاویر، گروهی از عناصر این گروه تکفیری و مزدوران آل سعود و ترکیه دیده می شوند که آموزش کار با سلاح، شیوه هجوم به اماکن و دفاع شخصی و تیراندازی را فرا می گیرند.
لازم به ذکر است که استان حماه با ۸۵۰ هزار نفر سکنه پس از استانهای دمشق، حلب و حمص، چهارمین استان کشور سوریه به لحاظ جمعیت می باشد.
این استان در فاصله ۲۱۰ کیلومتری شهر دمشق پایتخت و ۱۳۵ کیلومتری حلب دومین شهر بزرگ سوریه قرار دارد. هم اکنون ارتش و دولت سوریه بر بیش از ۹۰ درصد از مناطق این استان سیطره مطلق دارند. [External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests] 
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1432
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۶, ۳:۱۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 595 بار
سپاس‌های دریافتی: 10288 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط abdolmahdi »

تصاويري از آخرين شيوه اعدام توسط داعش . پيشاپيش از همه دوستان بخاطر برخي تصاوير عذر خواهي مي كنم. [External Link Removed for Guests]  [External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests] 
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺯﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﺒﻜﺔ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺣﺴﮑﻪ ﻫﺴﺖ .
ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻋﺼﺎﻡ ﺯﻫﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ...
ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ .
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺣﺴﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ .
ﺩﺍﻋﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻧﺸﻮﻩ ﻏﺮﺑﯽ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻋﻤﺪﻩ ﯼ ﺩﺭﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺸﻮﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ ﯼ ﻋﺰﯾﺰﯾﻪ ﻭ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺴﺖ .

تصویر
تصویر
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط mpo »

بین خودمون باشه
به کسی نگید
ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ....
ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺯﺑﺪﺍﻧﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﮐﻨﻪ ...
رفیقمون هم اونجاست
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1432
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۶, ۳:۱۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 595 بار
سپاس‌های دریافتی: 10288 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط abdolmahdi »

سلام عليكم

عناصر گروه تروریستی داعش مجددا به شهر “تل ابیض” در شمال سوریه حمله کردند. شهر تل ابیض در مرز با ترکیه قرار دارد و برای عناصر داعش از موقعیتی راهبردی برخوردار است.

نیروهای کرد سوری حدود ۲ هفته قبل عناصر داعش را از تل ابیض بیرون رانده بودند اما اکنون آنان دوباره به این شهر یورش برده و منطقه شرقی آن را تحت تصرف درآوردند.

مرکز موسوم به “دیدبان حقوق بشر سوریه” وابسته به مخالفان این کشور در لندن، تأکید کرد که عناصر داعش اکنون شهرک “الفوقانی” را تحت کنترل درآوردند.درگیری ها بین عناصر داعش و نیروهای کرد سوری در این شهر به شدت ادامه دارد.
اگر ديدار با مرگ حق است ، چه بهتر كه اين ديدار در ميدان جنگ باشد.
Novice Poster
Novice Poster
پست: 70
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳, ۶:۳۳ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 293 بار
سپاس‌های دریافتی: 308 بار

Re: آخرين تحولات سوريه

پست توسط Null Observer »

mpo نوشته شده:بین خودمون باشه
به کسی نگید
ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ....
ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺯﺑﺪﺍﻧﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﮐﻨﻪ ...
رفیقمون هم اونجاست


با سلام و خدا قوت. درسته ما منتظر اخبار شما هستیم اما نه خبرهای سری!
این خبر شما ممکنه به قیمت جون چند نفر از حزب الله تموم بشه.
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”