بزرگترین خرید تسلیحاتی تاریخ کره جنوبی

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 189
تاریخ عضویت: دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲, ۱۱:۳۱ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1414 بار
سپاس‌های دریافتی: 687 بار

بزرگترین خرید تسلیحاتی تاریخ کره جنوبی

پست توسط shahab313 »

تصویر تصویر تصویر


یک ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻣﺮوز )دوﺷﻨﺒﻪ( اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ را درﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ارزش 3 / 8ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن "ون" )4 / 7 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ 60 ﺟﺖ ﺟﻨﮕﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮارداد واردات ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ

:ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ، ﯾﮏ ﻣﻘﺎم دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی "اداره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت دﻓﺎﻋﯽ" ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺟﻠﺴﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ اوت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ‌ﺷﻮد

ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ اﯾﮕﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ "ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ" و F-15 ،"ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ "ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ F-35 ﺳﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺟﻨﮕﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺖ رادار ﮔﺮﯾﺰ .ﯾﻮروﻓﺎﯾﺘﺮ ﺗﺮآﻧﭻ 3 ﺗﺎﯾﻔﻮن" ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﻓﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه‌ااست

ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اداره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ: ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﭘﺮوژه از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮد. وی اﺷﺎره ﮐﺮد ﻫﻤﻪ. ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺟﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ که قرار است خریداری گردد محتمل است. این خرید به صورت قسطی و افزایش بودجه دولت ممکن خواهد بود.
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”