ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ؟

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Captain I
Captain I
پست: 1190
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶, ۱۱:۱۳ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1244 بار
سپاس‌های دریافتی: 9775 بار

ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ؟

پست توسط mpo »

ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛
ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ
؟

ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺮﮎ ﻫﺎﯼ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ 1915 ﺗﺎ 1923 ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﻓﺠﯿﻊ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺠﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺁﺗﺎﺗﻮﺭﮎ ﭘﺪﺭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺭ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻓﺠﯿﻊ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺩﺧﯿﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻠﻮﮐﺎﺳﺖ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻋﻤﺪﯼ ﻭ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﺷﺪﻩ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦﻫﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ ‏( ۱۹۱۵ ﺗﺎ ۱۹۱۷ ﻣﯿﻼﺩﯼ ‏) ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻗﯿﺎﻡ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺸﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻌﯿﺪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻣﺮﮒ ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﭘﺎﭖ ﻓﺮﺍﻧﺴﯿﺲ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻥ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎﺩﺑﻮﺩ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺍﺭﻣﻨﯽﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺭﺍ ‏« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ﻗﺮﻥ ﺑﯿﺴﺘﻢ ‏» ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮﺩ . ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﭘﺎﭖ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ، ﺁﻧﮑﺎﺭﺍ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﮏ
ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﻔﯿﺮ ﻭﺍﺗﯿﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻧﮑﺎﺭﺍ ﺭﺍ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﻔﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻡ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

تصویر

تصویر
تصویر


ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺗﺮﮎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺍﺯﺍﺭﺩ
تصویر


ﻣﺮﮒ ﮐﻮﺩﮎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﻭﺍﻥ
تصویر


ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﺍﺭﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ
تصویر
Junior Poster
Junior Poster
نمایه کاربر
پست: 120
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۱۵ تیر ۱۳۸۹, ۵:۳۱ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 141 بار
سپاس‌های دریافتی: 264 بار

Re: ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ

پست توسط mortaza-iri »

ضمن محکوم کردن این جنایت ،
خواهشا کشتار مردم مسلمان اذربایجان ایران توسط ارامنه هم بازخوانی بشه.
بطوری که هنوز در منطقه آذربایجان غربی هر نوع قتل عامی را با مثال کشتار مسلمانان ارومیه و حومه اش توسط ارامنه شناخته میشه.
با تشکر.
رهبر انقلاب: عاملان جنایت اخیر(شهادت شهید مصطفی احمدی روشن) را مجازات خواهیم کرد...
انشاءالله.
Novice Poster
Novice Poster
پست: 52
تاریخ عضویت: شنبه ۶ دی ۱۳۹۳, ۱۱:۳۶ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 396 بار
سپاس‌های دریافتی: 160 بار

Re: ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ

پست توسط مهرداد نسیم »

با سلام.
تصور 1.5 میلیون انسان خودش کار سختیه حال تصور قتل آم 1.5 ملیون انسان دیگه خیلی سختره.
لطفا از جزئیات این نسل کشی بیشتر توضیح بدین.
اینکه این اتفاق چه مدت طول کشیده؟
اینکه به چه صورت بوده یعنی چه حجمی از این جمعیت را از دم تیغ گذروندن و چه تعداد رو مجبور به تبعید کردن؟
حالا این تبعیدگاه که باعث مرگ اونها می شده کجا بوده؟
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 3536
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲, ۱۱:۴۰ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 4752 بار
سپاس‌های دریافتی: 7046 بار

Re: ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ

پست توسط bamn »

  دیروز روز جهانی گرامیداشت قربانیان جنگ جهانی اول بود. در بسیاری از کشورهای جهان برنامه ها و مراسم مختلفی به مناسبت این روز برگزار گردید و بویژه برنامه های سه کشور ارمنستان ، ترکیه و فرانسه بیش از همه رسانه ای شد .
اما آیا در ایران هم کسی به فکر گرامیداشت این روز بود؟ آیا بجز هموطنان ارامنه که دیروز در کلیساهای کشور یاد هم کیششان کشته شده خود را گرامی داشتند ، هیچکس دیگری به فکر این روز بود؟ آیا هیچکس به فکر شش ملیون ایرانی که در جریان جنگ جهانی اول بر اثر قحطی ، شیوع وبا و آنفلوآنزا و لشکرکشی های غیر موجه روسیه و انگلیس و عثمانی در خاک بی طرف ایران از بین رفتند بود؟ آیا کسی به یاد دلیرمردانی که در شمال و جنوب کشور جلوی متجاوزان ایستادند و دست خالی و بدون حمایت دولت مرکزی مردانه جنگیدند و به شهادت رسیدند بود؟ آیا برای رسانه های جهان مرگ شش ملیون ایرانی (یک سوم جمعیت آن زمان کشور) به اندازه مرگ 1.5 یا 2 ملیون ارامنه اهمیت نداشت؟ برای رسانه های خودمان چه؟ آیا نشریاتی که امروز در بین صفحات خود به مراسمات ارامنه و ترک ها اشاره کرده اند بجای بحث سر اینکه حق با کدام طرف است یادی از کشتار ایرانی ها هم کرده اند؟ آیا در اروپا هیچ نویسنده ای بخاطر انکار مرگ شش ملیون ایرانی در جنگ جهانی اول محاکمه شده است؟ آیا اصلاً در اروپا کسی به خودش زحمت داده است که کتابی مستقل در این خصوص بنویسد؟ و صدها آیای دیگر . خوب فکر کنید و سال بعد که به چنین روزی رسیدیم به فکر آن شش ملیون نفر هم باشید .
 
 
شادی روح پدرم و همه درگذشتگان

صلوات


Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 1742
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۴ شهریور ۱۳۸۹, ۹:۱۴ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 3423 بار
سپاس‌های دریافتی: 5849 بار

Re: ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ

پست توسط shafagh »

هر نوع جنایت و جرمی علیه هر ملت و قومی با هر دین و مذهب و زبانی محکوم است و عوامل ان بایست شناسایی و محاکمه شوند. متاسفانه اینگونه اعمال دیوسیرتانه چه در مورد ارامنه و چه در مورد مسلمانان که در قدیم صورت میگرفته و حتی امروز نمونه قربانیان مسلمان ان در بوسنی و هرزگوین، غزه ، یمن و میانمار و غیره مشاهده شد کار خودخواهان قدرت طلب است که عوامل اصلی اینگونه قتل و عام های دد منشانه محسوب می شوند. نژاد پرستان بی دینی که فقط به منافع و ریاست خود می اندیشند و نسبت به بشریت و حقوق بشر کمال جفا را دارند.
من بعنوان یک مسلمان در مورد این جنایت که اینگونه نسبت به این مردم بیدفاع و غیر نظامی ارمنی روا رفته و همچنین مردم مسلمانی که بدست اینگونه جنایتکاران تاریخی نظیر اسراییل و سران عرب مظلومانه قتل عام شده و در خاک و خون غلطیدند اظهار تاسف و تاثر می نمایم و باز اعلان میکنم که اگر بهر طریقی امکان دستگیری و محاکمه عاملان این جنایت ها می بود و می باشد انها بایست در دادگاه های عدل محاکمه و بر طبق قانون و بنا بر میزان جنایتشان به سزای اعمال غیر انسانی و دد منشانه خود برسند. البته دادگاه بزرگ و اصلی در قیامت است زمانی که فوج ملائکه خداوند عادل دادگر صحرای قیامت را محاصره می کنند و ندا می اید "امروز اگر کسی می تواند فرار کند" و انگاه است که این جنایتکاران بنا بر محاسبه ای دقیق منطبق بر عدل برای هر لحظه از جنایتشان علیه مردم مستضعف محاکمه شده و قصاص ابدی اعمال خود را دریافت خواهند نمود.
در مورد وخامت و بدی عاقبت ظلم و رعایت عدل امیر مومنان علی (ع) می فرمایند : " بخدا سوگند که اگر تمام این جهان را به من بدهند که دانه ای را به ستم از دهان مورچه ای بگیرم هرگز چنین کاری نخواهم کرد."

همچنین در مورد رافت و رحمت اسلامی نسبت به عامه بشریت از جمله مردم سایر ادیان داستانی حقیقی است که عرض می نمایم

روزی حجت خداوند علی ( ع) زمانی که زمام امور مسلمانان را در اختیار داشتند همراه با عده ای از اصحاب از محلی عبور می کردند. پیرمردی فرتوت در گوشه ای نشسته بود و گدایی می کرد. حضرت از اصحاب پرسیدند این پیرمرد کیست که با این سن فقیری می کند؟ یکی از اصحاب گفت ای ابوالحسن او پیرمردی یهودیست که تمام عمر خود را کار میکرده اما حالا که پیر و ناتوان شده و نمی تواند کار کند ناچار به گدایی روی اورده. امام (ع) گریستند و گفتند : " سزاوار نیست کسی که عمرخود را به کار و کسب گذرانده امروز بر اثر ناتوانی فقیری کند. از امروز به بعد از بیت المال مسلمانان برای او مقرری تعیین کنید تا از سائلی بی نیاز شود." یکی دیگر از اصحاب گفت : " یا علی، ولی او یهودی است و از بیت المال سهمی نمی برد." امام که علوم الهی و مظهریت عدل الهی در او متجلی بود محکم و قاطع فرمودند : " انچه را که گفتم بجا اورید." از ان به بعد مسئولین امور بیت المال مسلمین برای ان پیرمرد تا زمانی که زنده بود حقوق کافی تعیین کردند.
Captain I
Captain I
پست: 820
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۶, ۱۱:۵۸ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 4147 بار
سپاس‌های دریافتی: 2180 بار

Re: ﺩﺭ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ؛ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ

پست توسط حسن2568 »

متاسفانه تقریبا تمام ملتهای جهان در گذشته برگه های سیاهی از تاریخ را به خود اختصاص داده اند.و البته برخی هم با اهداف خاص تنها بخشی از تاریخ را میخوانند و آنجا که مورد ستم بوده اند بزرگنمائی میکنند.
اسپانیائیها تنها در قاره امریکا75 ملیون سرخ پوست را قتل عام کردند.
روسها که سنبل آدم کشی هستند هیچوقت منصفانه تاریخشان را مطالعه نمیکنند تا ببینند چه کرده اند.همین ژاپنیهای چشم قشنگ و مودب در جنگ دوم 20 ملیون نفر را در آسیا قتل عام کردند.استالین و لنین هرکدام افتخار! قتل عام 20ملیون نفر از مردم بی گناه را یدک میکشند.
مائو در چین 74 ملیون نفر را کشت.اعراب هم که خود میدانید.مغول ها که نیاز به معرفی ندارند.فرانسویها فقط در الجزایر 1/5 ملیون نفر راکشتند.جالب خیلیها راسربریدند.
انگلیسیهاکه از اول هم دزد دریائی بوده ونیازی به معرفی ندارند ترکهای جوان نژاد پرست عثمانی هم جنایات فجیعی مرتکب شدند.
و البته برخی پادشاهان ایرانی هم چندان مهربان نبودند.
فقط یک مورد عرض کنم که آقامحمد خان قاجار بعد از فتح کرمان چشمهای 70000 نفر را ازحدقه بیرون کشید.
درسالهای 1904 و 1905 که روسیه به دلیل شکست در جنگ با ژاپن اوضاع خوبی نداشت جهت کنترل اوضاع داخلی به سیاست تفرقه بنداز حکومت کن روی آورد و در قفقاز اجازه داد تاگرجیها و ارمنیها دست به سلاح برده و نسل آذریهای مقیم این دو جمهوری را منقرض کنند.درحالیکه بخش زیادی از جمعیت اروان هم آذری بودند.تنها درگرجستان 300 روستای آذریهای مسلمان نابود شد.
گروه داشناکها در آذربایجان غربی هم با حمایت روسها دست به کشتار مردم مسلمان آذری زدند (به مدت8 سال)و تنها دریک روز 12000 نفر را کشتند.مقامات حکومت ناتوان قاجاری از عثمانیها درخواست کمک کردند و این ارتش عثمانی بود که داناکهای ارمنی را سرجایشان نشاند.
در قره باغ یک گروه پان ترک به یک روستای ارمنی حمله میکنند 45 نفر را با اره سرمیبرند و به زنان تجاوز میکنند چون نژاد خود را برتر میدانند وارمنیها هم کشتارهای قره باغ و خوجالی و.... را برای تلافی به راه می اندازند.
جنایت توسط هر گروهی و نژادی و به دستور هرشخصی و با هرعقیده و ایده ئولوژی که باشد قابل توجیه نیست.به چه حقی بشر جان شیرین دیگران را بی ارزش میشمارد .جالبترین نکته آنکه همه کسان و ملتهائی که سابقه کشتار دیگران را دارندخود را در اوج تمدن میدانند.
باآزمايش hla وثبت نام در پايگاه پيوند مغز استخوان كشور در بيمارستان شريعتي شانس زندگي را در بيماران سرطان خون و... افزايش دهيد [External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”