سامانه پدافندي ايران وابسته به اس 300 نيست

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار نظامي منتشر شده به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, Java, Shahbaz, شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 436
تاریخ عضویت: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸۵, ۹:۱۲ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 484 بار
سپاس‌های دریافتی: 517 بار

سامانه پدافندي ايران وابسته به اس 300 نيست

پست توسط vaispard »


;سردارسرتيپ احمدوحيدي روزسه شنبه در
حاشيه همايش پليس ;امنيت وچشم انداز 1404 درجمع خبرنگاران درپاسخ به
سوال خبرنگارايرنادرباره انتشاربرخي اخبارمبني برلورفتن سامانه
موشكي حوت گفت :آنچه مطرح شده لزوماچيزي نيست كه دراختيارنيروهاي مسلح
جمهوري اسلا مي ايران وبخش فناوري ماست
**سامانه پدافندي ايران وابسته به اس 300 نيست
وزيردفاع همچنين درپاسخ به سوالي درباره تاخيرروس هادرتحويل سامانه
اس 300 به ايران واينكه اعلا م شده ايران خودتوانايي راه اندازي تجهيزات
لا زم دراين زمينه راداردگفت :اين گونه نيست كه سامانه پدافندي ايران
وابسته به اس 300 باشد
وي افزود:هم اكنون درداخل كشورسامانه هاي پدافندهوايي كه سامانه هاي
پيشرفته اي محسوب مي شونددردست توليداست
سرداروحيدي بااعلا م اينكه توليدسامانه هاي ديگرپدافندهوايي دردست
توليداست گفت :اس 300 يك امكان است وبه اين مفهوم نيست كه ماوابسته به
آن هستيم وفقدان آن امنيت هوايي مارادچارضررجدي مي كند
وي همچنين درپاسخ به سوال ديگرايرنامبني براينكه گفته مي شودرزمايش
هوايي مدافعان آسمان ولا يت درراستاي آمادگي ايران براي مقابله باتهديدات
تاسيسات هسته اي اش صورت گرفته اظهارداشت :تازماني كه رژيم هاي
متجاوز
ومتخلف دردنياوجودداردايران ازفضاي عمومي وهوايي كشوربراي سيستم
پدافندي خوداستفاده مي كند
وي رزمايش اخيرهوايي رانمايشي ازتوان هوايي ايران درعرصه پدافندي ذكر
كرد
سرداروحيدي همچنين درپاسخ به سوالي درباره نقش پليس درتامين اقتدار
ملي گفت :اقتدارملي ابعادمختلفي داردكه نيروي انتظامي يكي ازعناصر
مهم آن است ونقش مهمي رادرانضباطاجتماعي ;نظم عمومي وامنيت عمومي
ايفامي كند
وي باتاكيدبراينكه اقتدارملي مجموعه اي ازتمام توان هاي مديريتي د
حوزه هاي اجتماعي ;سياسي وامنيتي است تاكيدكردكه براي تامين امنيت
اقتدارملي بايدهمه حوزه هاباقوت كاركنندتاضعف عملكرديكي از
نهادهاباري رابه حوزه هاي ديگرتحميل نكند
**نيروي انتظامي به خوبي توانسته مشكلا ت امنيتي راحل كند
وزيردفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح برلزوم فرهنگ سازي وكسب نظرنخبگان
براي توسعه امنيت عمومي تاكيدكردوگفت :امروزنيروي انتظامي مراحل
تكاملي خوبي راطي كرده وبه خوبي توانسته است مشكلا ت امنيتي راكه گاهي
به وجودآمده حل كندكه اين مساله ازمقايسه آمارهاي موجودبه خوبي قابل
درك است
ارسال پست

بازگشت به “اخبار نظامي”