صفحه 1 از 1

استنشاق دود گازوئيل و.....

ارسال شده: سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۶, ۹:۳۸ ب.ظ
توسط vaispard
محققان علوم پزشكي اعلا م كردند : قرارگرفتن در معرض حتي ميزان كم دودگازوئيل كه از خودروها منتشرمي شود سبب واردشدن استرس به مغز انسان مي شود. به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس مطالعات قبلي نشان داده بودكه ذرات موجود در هواي آلوده حتي اگردرحد يك ميليارد يم متر اندازه داشته باشند سبب ايجاد اختلا ل دركاركرد مغزي مي شوند. ولي اين مطالعه براي نخستين بار نشان مي دهدكه تنفس اين نانو ذرات سبب تغييردر فعاليت مغزي مي شود و مشكل براي فرد ايجاد مي كند.دكترپول بورم ازدانشگاه زويددرهلند و همكارانش با بررسي ده فرد داوطلب كه يك ساعت را در اتاقي مملو از دودگازوئيل گذرانده بودند به نتايج جالبي دست يافتند. محققان در بررسي اخير دريافتند قرارگرفتن به مدت سي دقيقه دربرابردود وسايط نقليه گازوئيلي سبب ايجاد امواج مغزي نامناسب در نوارمغزي مي شود. دود گازوئيل سبب ايجاد پاسخ نا مناسب مغزي دربخش كورتكس يا قشرمغزمي شود .استرس وارد شده به مغز اين افراد حتي بعد از اينكه شخص از دودگازوئيل نيزرها مي شد نيز ادامه داشت . تاثيرات درازمدت دودگازوئيل نيزممكن است باكاركردطبيعي مغزتداخل ايجادكندكه به گفته محققان بايددراين باره بررسي بيشتري انجام گيرد.