صفحه 1 از 1

برای این که دوباره رأی بیاوری با ایران بجنگ!

ارسال شده: یک‌شنبه ۹ آبان ۱۳۸۹, ۲:۳۵ ب.ظ
توسط hani1459
اوباما می تواند دوسال باقی مانده را به تعیین تکلیف نهایی خود با حکومت ایران بپردازد . اینمساله از منظر سیاسی به اوباما کمک خواهد کرد چرا که حزب مخالف جمهوریخواههم در این مساله وی را کمک خواهد کرد و همزمان با بالا گرفتن تنش ها وآماده شدن آمریکا برای جنگ با ایران ، اقتصاد آمریکا نیز رو به بهبود میرود. روزنامه واشنگتن پستآمریکا در سرمقاله خود به قلم " دیوید . اس . برودر " ، احتمال انجام جنگبا ایران در دو سال آینده را به عنوان "برگ برنده اوباما" برای بهبوداقتصاد آمریکا و انتخاب مجدد وی به سمت ریاست جمهوری آمریکا در انتخاباتسال 2012 ندانست.

به گزارش [External Link Removed for Guests]دراین مطلب با اشاره به اینکه اوباما برای انتخاب شدن دوباره به سمت ریاستجمهوری آمریکا با چالش بحران اقتصادی روبرو است می نویسد : " دموکرات هاممکن است که انتخابات میاندوره ای کنگره را ببازند و تسلط خود بر کنگره رااز دست بدهند ، اما حتی اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد ، اوباما هنوز می تواندامیدوار به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 باشد ."

دراین مطلب با اشاره به توانایی های اوباما و این حقیقت که او از همه رقبایمحافظه کارش به لحاظ توانایی های فردی برتر است ، می نویسد : " اگر اوبامانتواند شاخص های اقتصادی را بهبود دهد و اقتصاد آمریکا را تا دو سال آیندهبه نمودار رشد برساند ، احتمال انتخاب مجدد او به سمت ریاست جمهوری کمخواهد بود."

در ادامه این مقاله آمده است : " آیا اوباما قادر استدر مدت باقی مانده افسار اقتصاد را کشیده و اقتصاد آمریکا را به رشدبرساند ، این پرسشی کلیدی برای دو سال باقی مانده تا زمان انتخابات ریاستجمهوری سال 2012 است ".

نویسنده با اشاره به اینکه اوباما برایانتخاب مجدد به سمت ریاست جمهوری باید از دو نیروی موثر استفاده کند مینویسد : " این نیروها کدامند ؟ در اصل این نیروها در دو دسته جای می گیرند. یکی از آنها قدرت حلقه " کسب و کار " در آمریکاست . نیرویی که در سراسرتاریخ آمریکا تعیین کرده است که چه زمانی اقتصاد این کشور باید قبض و بسطیابد ".

واشنگتن پست با اشاره به اینکه اوباما توان و مزیتی برایتعیین کنندگی در حوزه مرتبط با نیروی اول را ندارد می نویسد : " اما چهچیز دیگری می تواند اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد ؟ پاسخ این پرسشبه رغم آنکه مصادیقس ترسناک است ، روشن است . جنگ یا صلح می تواند براقتصاد تاثیر گذارباشد."

این مطلب ادامه می دهد : " فقط می خواهمتا به بحران اقتصادی دهه 1930 آمریکا توجه داشته باشید ، چه چیزی آمریکارا از آن بحران نجات داد ؟ جنگ جهانی دوم ".

واشنگتن پست می نویسد: " اوباما می تواند با توجه به حمایت قاطع جمهوریخواهان کنگره در دو سالآینده موضوع حل بحران اتمی ایران را در دستور کار خود قرار دهد و اینجاهمان نقطه ای است که رییس جمهوری آمریکا باید بر آن چیره شود.

اوبامامی تواند دو سال باقی مانده را به تعیین تکلیف نهایی خود با حکومت ایرانبپردازد . این مساله از منظر سیاسی به اوباما کمک خواهد کرد چرا که حزبمخالف جمهوریخواه هم در این مساله وی را کمک خواهد کرد و همزمان با بالاگرفتن تنش ها و آماده شدن آمریکا برای جنگ با ایران ، اقتصاد آمریکا نیزرو به بهبود می رود.

در خاتمه این یادداشت سرمقاله نویس واشنگتنپست می نویسد : " البته من نمی خواهم به اوباما توصیه کنم که برای انتخابمجدد دست به جنگ بزند . اما در صورت جنگ با ایران ، مردم آمریکا برایحمایت به دور اوباما جمع می شوند چرا که ایران تهدید بزرگ جهانی در قرنجدید است ! اگر اوباما بتواند با این چالش برخورد کرده و جاه طلبی هایهسته ای ایران را مهار کند ، کمک خواهد کرد تا جهان امن تر شود و بدینترتیب اوباما نیز تبدیل به یکی از موفق ترین روسای جمهوری در طول تاریخآمریکا خواهد شد ".
عصر ایران